Komisja Nadzoru Finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Godło
Przewodniczący Andrzej Jakubiak
Adres Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419 00-950 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Ziemia 52°14′04,54″N 21°00′47,20″E/52,234594 21,013111Na mapach: 52°14′04,54″N 21°00′47,20″E/52,234594 21,013111
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl.Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego, KNFcentralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym[1]. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego[edytuj | edytuj kod]

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji[edytuj | edytuj kod]

Członkami Komisji są:

Aktualny skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Pozostali członkowie:

Struktura Urzędu KNF[edytuj | edytuj kod]

 • Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego;
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych;
 • Departament Nadzoru Obrotu;
 • Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej;
 • Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych;
 • Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;
 • Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;
 • Departament Monitorowania Ryzyk;
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Gabinet Komisji;
 • Departament Prawny;
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Departament Ochrony Klientów;
 • Departament Komunikacji Społecznej;
 • Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą;
 • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania Komisji[edytuj | edytuj kod]

 • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Zakres nadzoru[edytuj | edytuj kod]

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy - Prawo bankowe[2],
  • ustawy o Narodowym Banku Polskim[3]
  • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających[4];
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych[5],
  • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych[6],
  • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych[7]
  • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych[8];
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej[9],
  • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym[10],
  • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych[11],
  • ustawy z o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[12],
  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[13],
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o usługach płatniczych[15],
 • nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami:
  • ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959),
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego[16],
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 613).

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny[17].

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa. Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

W 2011 wydatki KNF wyniosły 167,4 mln zł, dochody – 213,7 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 856 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 9 441 zł[18].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowano w wysokości 208,9 mln zł[19], a w 2013 – 202,7 mln zł[20].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2)
 4. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537)
 15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175)
 16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719)
 17. Spierasz się z bankiem – nie idź do sądu w PRNwes.pl (Dostęp: 2011-11-17)
 18. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 70 - Komisja Nadzoru Finansowego Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 18-21 [dostęp: 11 lipca 2012]
 19. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-12]. s. 62.
 20. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 lutego 2013. [dostęp 2013-02-12]. s. 62.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]