Kurator oświaty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kurator oświaty – zwierzchnik kuratorium oświaty, osoba publiczna (przedstawiciel prawa oświatowego), jeden z zawodów zaufania społecznego. Kurator oświaty jest organem administracji rządowej zespolonej.

Kompetencje i wybór[edytuj | edytuj kod]

Kurator oświaty to pracownik pedagogiczny (magister pedagogiki) z wykształceniem podyplomowym z zarządzania oświatą. Pedagog zarządzający oświatą w kuratorium zatrudniany jest w drodze konkursu (pedagog lub dyrektor szkoły w danym roku szkolnym) na roczną kadencję na stanowisku kuratora oświaty jako wizytatora oceniającego pracę podmiotów finansowanych z budżetu państwa (województwa, powiatów, gmin). Zdarzają się przypadki niekompetencji w kuratoriach oświaty, które są potwierdzone brakiem wykształcenia specjalistycznego lub nepotyzm. Wybór kuratora zatwierdza minister edukacji narodowej i wojewoda.

Zadania kuratora oświatowego[edytuj | edytuj kod]

Kurator oświaty wykonuje swoje zadania z mocy prawa oświatowego nałożone przez kuratorium oświaty wynikające z ustaw i rozporządzeń i aktów normatywnych oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych. Kontrola pełnej dokumentacji organizacyjnej podmiotu oświatowego (budowlana, finansowa, kompetencji dyrektorów i zatrudnionych pracowników) w przypadku gdy na terenie placówki oświatowej odbywa się żywienie małoletnich, kurator oświaty współpracuje z dietetykiem, Inspektorem sanitarno-epidemiologicznym, kontrolując zawartość i skład dietetyczno-kaloryczny i dopuszczalne normy żywieniowe w zależności zapotrzebowania organizmu i od wieku małoletnich raz w miesiącu.

Do zadań kuratora oświaty należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty;
 3. współdziałanie z radami oświatowymi powołanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 4. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
 5. realizowanie polityki oświatowej państwa, a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
 6. opracowywanie programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody;
 7. organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
 8. współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
 9. badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli;
 10. wspomaganie działań w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
 11. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 12. współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;
 13. koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych.

W zakresie kierowania kuratorium kurator oświaty:

 1. ustala organizację i zasady funkcjonowania kuratorium oraz w tym zakresie wydaje zarządzenia wewnętrzne,
 2. koordynuje i nadzoruje pracę kuratorium oświaty,
 3. nadzoruje i koordynuje realizację budżetu,
 4. ustala politykę kadrową.

Kuratorzy oświaty dawniej[edytuj | edytuj kod]

W II RP instytucję kuratorów okręgów szkolnych wprowadzała Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych z 4 czerwca 1920.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller, Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwa Europa, 1999, ISBN 83-85336-31-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

WiktionaryPl nodesc.svg
Zobacz hasło kurator w Wikisłowniku