Państwowa Komisja Wyborcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy Państwowej Komisji Wyborczej – PKW. Zobacz też: inne znaczenia skrótu PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.

Przepisy normujące działalność PKW znajdują się przede wszystkim w Kodeksie wyborczym opisanym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku[1].

Skład[edytuj | edytuj kod]

W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi:

Członków Państwowej Komisji Wyborczej powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze postanowienia, które podaje się do wiadomości publicznej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W skład Państwowej Komisji Wyborczej może wchodzić lub zostać powołany także sędzia w stanie spoczynku.

Państwowa Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego. Funkcję sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej pełni Szef Krajowego Biura Wyborczego, który uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Wygaśnięcie członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej następuje wskutek:

 • zrzeczenia się członkostwa,
 • podpisania zgody na kandydowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej, posła, senatora albo posła do Parlamentu Europejskiego,
 • śmierci członka Komisji,
 • ukończenia 70 lat przez członka Komisji będącego sędzią w stanie spoczynku,
 • odwołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek prezesa, który wskazał sędziego jako członka Komisji.

Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu. Uzupełnienie składu podaje się do wiadomości publicznej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Skład Państwowej Komisji Wyborczej[2]:

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Uroczystość wręczenia przez przewodniczącego PKW Stefana Jaworskiego nowo wybranym senatorom zaświadczeń o wyborze (2011)

W latach 2001–2010 do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należało, zgodnie z Ordynacją wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej[3]:

 1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 2. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców,
 3. powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań,
 4. rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych,
 5. ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych,
 6. ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie określonym przepisami prawa,
 7. przedstawianie po każdych wyborach do Sejmu i do Senatu Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu informacji o realizacji przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ewentualnych propozycji ich zmian,
 8. wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.

Do szczegółowych zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy też rozpatrywanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i partii politycznych.

Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin oraz regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (w szczególności: zasady i tryb pracy, sposób wykonywania zadań oraz sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego).

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112)
 2. Stan na dzień 26 października 2011.
 3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) (ustawa uchylona w roku 2011 przez ustawę Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.