Starszy zboru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Starszy zboru (gr πρεσβυτερος, presbyteros) – urząd w niektórych chrześcijańskich kościołach i związkach wyznaniowych.

Protestantyzm[edytuj | edytuj kod]

Starszy metodystyczny błogosławi Wieczerzę Pańską

W wielu Kościołach protestanckich, niezależnie od urzędu pastora, istnieje także funkcja starszego zboru. Niektóre społeczności mają więcej niż jednego starszego, skupiając ich w radzie starszych. W większości denominacji starszymi zboru są osoby świeckie, choć np. w niektórych kościołach metodystycznych funkcję tę sprawują starsi duchowni. Niektóre wspólnoty ordynują na to stanowisko również kobiety.

W Polsce urząd starszych zboru występuje m.in. w:

Świadkowie Jehowy[edytuj | edytuj kod]

Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria
Zebranie Świadków Jehowy prowadzone przez starszego zboru w Sali Królestwa (Portugalia)
Nadzorca podróżujący przemawia na kongresie (Sosnowiec, 2010)

Funkcja starszego zboru funkcjonuje w społecznościach badackich, takich jak: Wolni Badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy czy Świecki Ruch Misyjny „Epifania”.

W zborach Świadków Jehowy starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem[1]. Biblijne kryteria doboru: 1Tm 3:1-7, Tyt 1:5-9 także: Jk 3:13, 17, 18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera (gr. πρεσβυτερος, presbyteros). Nie ma ograniczeń co do liczebności starszych (nadzorców) w jednym zborze.

Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. Oficjalnego zamianowania dokonuje Ciało Kierownicze Świadków Jehowy lub mężczyźni przez nie upoważnieni.

Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji. Starszy przewodzi w działalności kaznodziejskiej zboru, naucza w nim oraz udziela pokrzepienia, rad oraz zachęt duchowych pozostałym członkom zboru.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

W zborze starszym (nadzorcom) przydzielane są funkcje:

 • koordynator grona starszych – prowadzi spotkania wszystkich (grona) starszych danego zboru, jest odpowiedzialny za harmonijną współpracę w tym gronie. Przydziela punkty starszym i sługom pomocniczym w programie zebrania służby. Przydziela prowadzących zebranie zborowego studium Biblii. Najczęściej też układa program (tzn. przydziela mówców do danego tematu i terminu) wykładów biblijnych wygłaszanych na zebraniach w miejscowej Sali Królestwa, zajmuje się lokalnymi sprawami organizacyjnymi zboru;
 • sekretarz – zajmuje się zapiskami zborowymi, na bieżąco informuje starszych o nadejściu ważnych listów do zboru, kompletuje sprawozdania miesięczne z działalności kaznodziejskiej miejscowych Świadków Jehowy;
 • nadzorca służby – planuje regularne wizyty w grupach służby, organizuje zbiórki do służby polowej, zajmuje się sprawami służby kaznodziejskiej zboru, sprawuje nadzór nad tymi sługami pomocniczymi, którzy opiekują się publikacjami i terenami do głoszenia na terenie zboru;

Tych trzech nadzorców tworzy miejscowy Zborowy Komitet Służby - wypełniają i podpisują różne formularze, np. zestawienia i zamówienia na publikacje Świadków Jehowy (otrzymują je od sług pomocniczych – sługi literatury i sługi czasopism), czuwają nad kontami zboru (dobrowolne datki ze skrzynek na Sali Królestwa). Rozważają prośby o udostępnienie Sali Królestwa na uroczystości ślubne i pogrzebowe członkom wspólnoty, przydzielają głosicieli do grup służby. Działają pod nadzorem wszystkich starszych zboru.

 • nadzorca grupy służby – opiekuje się przydzieloną mu grupą (10-15 głosicieli). Pomaga również w zbieraniu od głosicieli w danej grupie, comiesięcznych sprawozdań z działalności kaznodziejskiej przekazując je potem sekretarzowi zboru, organizuje grupowe zbiórki do służby polowej oraz dokonuje wizyt pasterskich z innym starszym lub sługą pomocniczym u osób należących do grupy, którą nadzoruje; nadzoruje grupowe sprzątanie Sali Królestwa po każdym zebraniu;
 • prowadzący studium Strażnicy – przewodniczy w tym cotygodniowym zebraniu, odbywającym się w Sali Królestwa;
 • nadzorca szkoły teokratycznej – prowadzi cotygodniowe zajęcia zebrania o nazwie teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej; opiekuje się również biblioteką zborową w Sali Królestwa[2].

Co tydzień różni starsi (oraz słudzy pomocniczy), przedstawiają punkty w programie zebrań zborowych, wygłaszają również publiczne wykłady biblijne, współpracują z pionierami i głosicielami w służbie kaznodziejskiej, starsi co tydzień na zmianę prowadzą zborowe studium Biblii.

Starsi również spotykają się z kandydatami na głosiciela zborowego czy kandydatami do chrztu omawiając z nimi podstawowe wymagania biblijne. Odwiedzają poszczególnych członków na tzw.wizytach pasterskich, zachęcając ich i udzielając rad biblijnych. W przypadku kiedy okaże się, że ochrzczony członek zboru postępuje wbrew zasadom biblijnym lub publicznie odejdzie od istotnej doktryny wiary, czy popełni jakiś grzech, a nie okaże szczerej skruchy i głębokiego żalu za swoje złe postępowanie, starsi zboru powołują spośród swego grona trzyosobowy Komitet Sądowniczy, który może go wykluczyć ze społeczności, a po pewnym czasie, gdy zmieni swe postępowanie ten sam komitet może go przywrócić do społeczności wyznawców.

Inne funkcje[edytuj | edytuj kod]

 • nadzorca obwodu (inaczej: nadzorca podróżujący) – starsi zamianowani przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, którzy składają co pół roku wizyty w zborach, tworzących obwód (ok. 20 zborów). Podczas tej wizyty starszy (jeżeli ma żonę, to wraz z nią), poświęca czas na osobiste rozmowy z członkami zboru (na zebraniach, w czasie służby kaznodziejskiej, w trakcie posiłków itp.). Wygłasza okolicznościowe przemówienia na zebraniach (wykłady), spotyka się również z miejscowymi pionierami, starszymi zboru i sługami pomocniczymi. Nadzorca obwodu odpowiada również za zgromadzenia obwodowe;
 • nadzorca okręgu – na zlecenie Biura Oddziału Świadków Jehowy usługuje pewnej liczbie obwodów tworzących okręg. Jest też przewodniczącym zgromadzeń obwodowych w danym okręgu. Na początku tygodnia, w którym obwód ma takie zgromadzenie, wspólnie z nadzorcą obwodu odwiedza jeden zbór (rotacyjnie) i współpracuje z nim przez kilka dni. Funkcja nadzorcy okręgu obowiązuje do 31 sierpnia 2014;
 • Komitet Oddziału – w każdym Biurze Oddziału Świadków Jehowy na świecie co najmniej trzech doświadczonych nadzorców, którzy nadzorują działalność kaznodziejską w kraju lub krajach, które mu podlegają (w tych ostatnich jest komitet kraju), członków Komitetu Oddziału mianuje bezpośrednio Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

Starsi nadzorują również inne działy (funkcjonujące na zasadzie wolontariatu):

 • budowlany (Regionalne Komitety Budowlane, Brygady Budowniczych Sal Królestwa);
 • medyczny (Komitet Łączności ze Szpitalami, Grupy Odwiedzania Chorych);
 • humanitarny (Komitet Pomocy Doraźnej);
 • organizacyjny (Komitet Zgromadzeń, Komitet Użytkowania Sali Królestwa, Komitet Użytkowania Sali Zgromadzeń i inne)

Szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Starsi zboru biorą udział w przeznaczonych dla nich specjalnych szkoleniach:

 • Kurs Służby Królestwa ze specjalnym podręcznikiem „Paście trzodę Bożą” – organizowane przez Ciało Kierownicze dla nadzorców podróżujących, starszych zboru oraz osobne dla sług pomocniczych, wprowadzone 9 marca 1959 w South Lansing w USA, obecnie przeprowadzane na całym świecie. W 1966 kurs skrócono do dwóch tygodni. W 1972 wydano nowy podręcznik - Kurs Służby Królestwa. Od 1977 wszyscy starsi zboru korzystają z 15-godzinnego szkolenia. Odtąd co kilka lat przeprowadza się je o różnej długości. Wydano pierwszą broszurę z serii Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Od 1984 z kursu korzystają również - osobno - słudzy pomocniczy. W 1991 wydano nowy podręcznik Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, a w 2010 obecny. Ostatni taki kurs miał miejsce na przełomie 2010/2011. Nie jest żadnym seminarium duchownym. Kładzie nacisk na obowiązki religijne w zborach, szkolenie do opiekowaniem się powierzoną im trzodą i wywiązywania z zadań organizacyjnych. Omawia się aktualną sytuację w zborach, widoczne tendencje oraz zaistniałe potrzeby;
 • Kurs dla Starszych – pięciodniowe, wprowadzone w 2008 w USA, w celu podniesienia duchowych kwalifikacji, od 2011 organizowany jest we wszystkich krajach (w Polsce do 2013 skorzystało z niego ponad 4370 starszych zboru).
 • Niektórzy ze starszych zboru także w dodatkowych, m.in.: Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa. Nadzorcy podróżujący – oraz (jeśli są żonaci) ich małżonki – korzystają z specjalnego dwumiesięcznego Kursu dla Nadzorców Podróżujących i Ich Żon (w Polsce do marca 2014 odbyło się jedenaście takich kursów (klas))[3][4].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy