Starszy zboru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Starszy zboru (gr πρεσβυτερος, presbyteros) – urząd w niektórych chrześcijańskich kościołach i związkach wyznaniowych.

Protestantyzm[edytuj | edytuj kod]

Starszy metodystyczny błogosławi Wieczerzę Pańską

W wielu Kościołach protestanckich, niezależnie od urzędu pastora, istnieje także funkcja starszego zboru. Niektóre społeczności mają więcej niż jednego starszego, skupiając ich w radzie starszych. W większości denominacji starszymi zboru są osoby świeckie, choć np. w niektórych kościołach metodystycznych funkcję tę sprawują starsi duchowni. Niektóre wspólnoty ordynują na to stanowisko również kobiety.

W Polsce urząd starszych zboru występuje m.in. w:

Świadkowie Jehowy[edytuj | edytuj kod]

Przykładowe zebranie Świadków Jehowy prowadzone przez starszego zboru w Sali Królestwa, w Portugalii
Nadzorcu okręgu przemawia na kongresie (Sosnowiec, 2010)

Funkcja starszego zboru funkcjonuje w społecznościach badackich, takich jak: Wolni Badacze Pisma Świętego, Świadkowie Jehowy czy Świecki Ruch Misyjny „Epifania”.

W zborach Świadków Jehowy starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem. Biblijne kryteria doboru: 1Tm 3:1-7, Tyt 1:5-9 także: Jk 3:13, 17, 18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera (gr. πρεσβυτερος, presbyteros). Nie ma ograniczeń co do liczebności starszych (nadzorców) w jednym zborze.

Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. Oficjalnego zamianowania dokonuje Ciało Kierownicze lub mężczyźni przez nie upoważnieni.

Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji. W większości krajów rekompensowana jest część kosztów jakie niektórzy starsi (szczególnie nadzorcy obwodu, okręgu) ponoszą na rzecz działalności swojej organizacji religijnej poprzez zwrot kosztów podróży, wyżywienie, zakwaterowanie, o ile tych wydatków nie pokryły zbory poprzez dobrowolne datki ze skrzynek w Sali Królestwa w danym zborze[1]).

Zadania[edytuj | edytuj kod]

W zborze starszym (nadzorcom) przydzielane są funkcje:

 • koordynator grona starszych – prowadzi spotkania grona starszych, jest odpowiedzialny za harmonijną współpracę w tym gronie. Przydziela punkty starszym i sługom pomocniczym w programie zebrania służby. Przydziela prowadzących zebranie zborowego studium Biblii. Najczęściej też układa program (tzn. przydziela mówców do danego tematu i terminu) wykładów publicznych wygłaszanych na zebraniach w miejscowej Sali Królestwa, zajmuje się lokalnymi sprawami organizacyjnymi zboru;
 • sekretarz – zajmuje się zapiskami zborowymi, na bieżąco informuje starszych o nadejściu ważnych listów do zboru, kompletuje sprawozdania miesięczne z działalności kaznodziejskiej miejscowych Świadków Jehowy;
 • nadzorca służby – planuje regularne wizyty w grupach służby, organizuje zbiórki do służby polowej, zajmuje się sprawami służby kaznodziejskiej zboru, sprawuje nadzór nad tymi sługami pomocniczymi, którzy opiekują się publikacjami i terenami do głoszenia na terenie zboru;

Tych trzech nadzorców tworzy miejscowy Zborowy Komitet Służby - wypełniają i podpisują różne formularze, np. zestawienia i zamówienia na publikacje Świadków Jehowy (otrzymują je od sług pomocniczych – sługi literatury i sługi czasopism), czuwają nad kontami zboru (dobrowolne datki ze skrzynek na Sali Królestwa). Rozważają prośby o udostępnienie Sali Królestwa na uroczystości ślubne i pogrzebowe członkom wspólnoty, przydzielają głosicieli do grup służby. Działają pod nadzorem wszystkich starszych zboru.

 • nadzorca grupy służby – opiekuje się przydzieloną mu grupą (10-15 głosicieli). Pomaga również w zbieraniu od głosicieli w danej grupie, comiesięcznych sprawozdań z działalności kaznodziejskiej przekazując je potem sekretarzowi zboru, organizuje grupowe zbiórki do służby polowej oraz dokonuje wizyt pasterskich z innym starszym lub sługą pomocniczym u osób należących do grupy, którą nadzoruje; nadzoruje grupowe sprzątanie Sali Królestwa po każdym zebraniu;
 • prowadzący Studium Strażnicy – przewodniczy w tym cotygodniowym zebraniu, odbywającym się w Sali Królestwa;

Co tydzień różni starsi (oraz słudzy pomocniczy), przedstawiają punkty w programie zebrań zborowych, wygłaszają również wykłady publiczne, współpracują z pionierami i głosicielami w służbie kaznodziejskiej, starsi co tydzień na zmianę prowadzą Zborowe studium Biblii.

Starsi również spotykają się z kandydatami na głosiciela zborowego czy kandydatami do chrztu omawiając z nimi podstawowe wymagania biblijne. Odwiedzają poszczególnych członków na tzw. wizytach pasterskich, zachęcając ich i udzielając rad biblijnych. W przypadku kiedy okaże się, że ochrzczony członek zboru postępuje wbrew zasadom biblijnym lub publicznie odejdzie od istotnej doktryny wiary, czy popełni jakiś grzech, a nie okaże szczerej skruchy i głębokiego żalu za swoje złe postępowanie, starsi zboru powołują spośród swego grona trzyosobowy Komitet Sądowniczy, który może go wykluczyć ze społeczności, a po pewnym czasie, gdy zmieni swe postępowanie ten sam komitet może go przywrócić do społeczności wyznawców.

Inne funkcje[edytuj | edytuj kod]

 • nadzorca obwodu (inaczej: nadzorca podróżujący) – starsi zamianowani przez Ciało Kierownicze, którzy składają co pół roku wizyty w zborach, tworzących obwód (ok. 20 zborów). Podczas tej wizyty starszy (jeżeli ma żonę, to wraz z nią), poświęca czas na osobiste rozmowy z członkami zboru (na zebraniach, w czasie służby kaznodziejskiej, w trakcie posiłków itp.). Wygłasza okolicznościowe przemówienia na zebraniach (wykłady), spotyka się również z miejscowymi pionierami, starszymi zboru i sługami pomocniczymi. Nadzorca obwodu odpowiada również za zgromadzenia obwodowe i specjalne;

Na początku tygodnia, w którym obwód ma takie zgromadzenie, wspólnie z nadzorcą obwodu odwiedza jeden zbór (rotacyjnie) i współpracuje z nim przez kilka dni;

 • komitet oddziału – w każdym biurze oddziału Świadków Jehowy na świecie co najmniej trzech doświadczonych starszych zboru, nadzorujących działalność kaznodziejską w kraju lub krajach, które mu podlegają (w tych ostatnich jest komitet kraju)

Starsi nadzorują również inne działy (funkcjonujące na zasadzie wolontariatu):

 • budowlany (Regionalne Komitety Budowlane, Brygady Budowniczych Sal Królestwa);
 • medyczny (Komitet Łączności ze Szpitalami, Grupy Odwiedzania Chorych);
 • humanitarny {Komitet Pomocy Doraźnej);
 • organizacyjny (Komitet Zgromadzeń, Komitet Użytkowania Sali Królestwa, Komitet Użytkowania Sali Zgromadzeń i inne)

Szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Starsi zboru biorą udział w przeznaczonych dla nich specjalnych szkoleniach:

 • Kurs Służby Królestwa ze specjalnym podręcznikiem „Paście trzodę Bożą” – organizowane przez Ciało Kierownicze dla nadzorców podróżujących, starszych zboru oraz osobne dla sług pomocniczych, wprowadzone 9 marca 1959 w South Lansing w USA, obecnie przeprowadzane na całym świecie. W 1966 kurs skrócono do dwóch tygodni. W 1972 wydano nowy podręcznik - Kurs Służby Królestwa. Od 1977 wszyscy starsi zboru korzystają z 15-godzinnego szkolenia. Odtąd co kilka lat przeprowadza się je o różnej długości. Wydano pierwszą broszurę z serii Uważajcie na samych siebie i na całe stado. Od 1984 z kursu korzystają również - osobno - słudzy pomocniczy. W 1991 wydano nowy podręcznik Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, a w 2010 obecny. Ostatni taki kurs miał miejsce na przeł. 2010/2011. Nie jest żadnym seminarium duchownym. Kładzie nacisk na obowiązki religijne w zborach, szkolenie do opiekowaniem się powierzoną im trzodą i wywiązywania z zadań organizacyjnych. Omawia się aktualną sytuację w zborach, widoczne tendencje oraz zaistniałe potrzeby;
 • Kurs dla Starszych – pięciodniowe, wprowadzone w 2008 w USA, w celu podniesienia duchowych kwalifikacji, od 2011 organizowany jest we wszystkich krajach;

a niektórzy w dodatkowych:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy