Umowa renty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Umową renty jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia na rzecz drugiej umówionej kwoty pieniędzy lub ilości rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. W razie niezachowania formy pisemnej sąd nie dopuści dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron jako dowodu na okoliczność zawarcia tejże umowy (z wyjątkami) - art.74 Kc. Formę szczególną tej umowy "wymuszają" także inne przepisy, i tak:

1/ w przypadku renty ustanowionej bez wynagrodzenia, oświadczenie woli świadczącego rentę powinno być złożone, tak jak w umowie darowizny, w formie aktu notarialnego (art.906 par.2 w zw. z art.890 par.1 Kc). Należy przy tym podkreślić, że spełnienie jednego bądź kilku świadczeń okresowych nie spowoduje ważności tej umowy w przypadku niezachowania ww. formy dla oświadczenia świadczącego rentę,

2/ w przypadku renty ustanowionej za wynagrodzeniem należy pamiętać, że:

a/ dla celów dowodowych powinna zostać zachowana forma pisemna umowy renty, jeżeli wartość świadczeń okresowych za jeden rok (a jeżeli świadczenia mają trwać krócej niż rok - wartość za cały czas ich trwania) przekracza dwa tysiące złotych. W razie niezachowania formy pisemnej sąd nie dopuści dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron jako dowodu na okoliczność zawarcia tejże umowy (z wyjątkami) - art.74 w zw. z art.75 Kc,

b/ wynagrodzeniem w przypadku renty może być przeniesienie własności określonych rzeczy bądź praw. Dlatego też należy mieć na względzie przepisy szczególne Kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych, które w przypadku niektórych rzeczy i praw zastrzegają formę szczególną dla przeniesienia ich własności. I tak np., pod rygorem nieważności, należy zachować wymaganą formę zawarcia umowy renty w przypadku:

- art.75ą par.1 Kc - zastrzegającego formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi dla umowy zbycia przedsiębiorstwa (jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość - formę aktu notarialnego),

- art.158 Kc - zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, jak również dla umowy przenoszącej własność nieruchomości,

- art.237 Kc - zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, jak również dla umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego,

- art.1052 par.3 Kc - zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zobowiązującej do zbycia spadku, jak również dla umowy przenoszącej spadek,

- art.180 Kodeksu spółek handlowych - zastrzegającego formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi dla umowy zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również części lub ułamkowej części udziału,

- art.53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zastrzegającego formę pisemną dla umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych,

- art.223 par.5 Prawa spółdzielczego - zastrzegającego formę aktu notarialnego dla umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- art.60 par.1 Kodeksu morskiego - zastrzegającego formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi dla umowy o przeniesienie własności statku stanowiącego polską własność, jak również dla statku uważanego za stanowiącego polską własność oraz statku w budowie, o ile zostały wpisane do polskiego rejestru okrętów.