Władza rodzicielska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Władza rodzicielskaprawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym.

W Polsce władzę rodzicielską regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92-112 k.r.o.).

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom.

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winne jest rodzicom posłuszeństwo. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą i kierują nim. Mają też obowiązek troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Osobie wychowującej dziecko nie wolno stosować wobec niego kar cielesnych (art. 961 k.r.o.).

Wygaśnięcie i pozbawienie władzy rodzicielskiej[edytuj | edytuj kod]

Władza rodzicielska wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletność (art. 92 k.r.o.).

Rodzice tracą władzę rodzicielską w przypadku pozbawienia jej orzeczeniem sądu rodzinnego.

Sąd rodzinny może postanowić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej (art. 111 k.r.o.), gdy:

  • nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. ich całkowitego ubezwłasnowolnienia czy skazania na karę pozbawienia wolności) (§ 1),
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (§ 1),
  • rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. notorycznie nie dopilnowują spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego) (§ 1),
  • rodzice trwale nie interesują się dzieckiem (§ 1a).

Ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej[edytuj | edytuj kod]

Sąd rodzinny może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak również zawiesić jej wykonywanie, jeżeli wystąpi przemijająca przeszkoda w jej sprawowaniu (art. 110 k.r.o.) lub gdy dobro dziecka jest zagrożone (art. 109 k.r.o.).

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 109 § 2 k.r.o.). Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 § 3 k.r.o.).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]