Wikipedia:Encyklopedyczność - czasopisma

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Poniższa strona to propozycja zaleceń Wikipedii. Może zostać ona w każdej chwili przez kogokolwiek zmieniona na podstawie wniosków zawartych w dyskusji, dopóki nie zostanie osiągnięty konsensus. Wszelkie odniesienia i linki do tej strony nie powinny jej opisywać jako zawierającej obowiązujące reguły lub zalecenia.

Kryteria encyklopedyczności czasopism ukazujących się w formie "papierowej"[edytuj | edytuj kod]

Za czasopismo uznaje się wydawnictwo ukazujące się w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, wydawane w sposób ciągły (przez co najmniej dwa lata bądź ukazało się co najmniej 10 numerów).

Aby artykuł o czasopiśmie mógł być zamieszczony w Wikipedii, czasopismo, którego dotyczy powinno być w danej branży lub regionie szanowane i opiniotwórcze bądź mieć wpływ na wydarzenia historyczne, kulturę lub naukę. Nie może mieć ono charakteru wydawnictwa informacyjno-reklamowego, reklamowego, folderu lub katalogu reklamowego.

Poniżej znajduje się lista warunków pomocna w ocenie encyklopedyczności czasopisma, a zatem oznacza to, że czasopisma spełniające któreś z poniższych kryteriów powinny być zakwalifikowane jako encyklopedyczne:

  1. Czasopismo było wydawane przed 1900 rokiem bądź ukazywało się nieprzerwanie co najmniej przez 50 lat (dopuszcza się przerwy spowodowane siłą wyższą, np. działaniami wojennymi na danym obszarze, o ile łączny czas ukazywania się czasopisma nie jest krótszy niż 45 lat), z wyjątkiem tych mających charakter biuletynów zakładowych, wydawnictw parafialnych i gazetek szkolnych, chyba że spełniają jednocześnie oba te warunki.
  2. Czasopismo było oficjalnie wydawane w państwie, w którym działała cenzura prewencyjna lub instytucjonalna, z wyjątkiem jak w punkcie 1.
  3. Czasopismo było wydawane w drugim obiegu w państwie, w którym działała cenzura i miało duży wpływ na świadomość opozycji. Tych wydawnictw nie dotyczy kryterium czasu ukazywania się, a liczba wydań zostaje ograniczona do 3.
  4. Czasopismo miało nakład 1 egz./720 mieszkańców danego kraju (co dla Polski wynosi 50 tysięcy egz.) lub nakład przekraczający 1,5 mln egz.
  5. Czasopismo miało tematykę społeczną, zawodową, kulturalną, edukacyjną, religijną, twórczą, popularnonaukową, popularnotechniczną, miało ISSN (nie dotyczy czasopism wydawanych przed wprowadzeniem w danym kraju tego standardu), reklamy nie zajmowały więcej niż 1/3 powierzchni, a nakład wynosił min. 1 egz./12000 mieszkańców danego kraju (co dla Polski wynosi 3 tys. egz.).
  6. Czasopismo miało tematykę regionalną bądź lokalną, miało ISSN (nie dotyczy czasopism wydawanych przed wprowadzeniem w danym kraju tego standardu), reklamy zajmowały nie więcej niż 1/3 powierzchni, a wraz z ogłoszeniami drobnymi nie więcej niż 2/3 powierzchni, zaś nakład wynosił min. 1 egz./12000 mieszkańców danego kraju (co dla Polski wynosi 3 tys. egz.).
  7. Czasopismo miało charakter naukowy, tj. publikowało wyniki badań, a prace w nim zamieszczane były recenzowane. Czasopismo uznane za naukowe może ukazywać się w części lub wyłącznie w formie elektronicznej, nie dotyczą go też kryteria nakładu. W szczególności encyklopedyczne są czasopisma wymienione na Liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunek dodatkowy: Czasopismo, o którym traktuje artykuł, nie mogło wychodzić wyłącznie w formie dodatku do innego czasopisma, chyba że w artykule zostanie wykazana znacząca odrębność tego tytułu od tytułu macierzystego. W innym wypadku treść artykułu należy zawrzeć w artykule traktującym o tytule macierzystym.

Dla czasopism innych niż naukowe ukazujących się wyłącznie w formie elektronicznej lub takich, w których forma elektroniczna stanowi główną część wydania zostają ustalone oddzielne kryteria.

Dla czasopism niespełniających powyższych kryteriów zaleca się tworzenie artykułów w formie list zbiorczych o czasopismach z danej dziedziny lub ukazujących się na danym terenie. Nie wyklucza się zarazem możliwości utworzenia odrębnego artykułu, o ile zostanie w nim wykazany znaczący wpływ danego czasopisma na wydarzenia historyczne, kulturę lub naukę lub jego wyjątkowość w danej branży lub specjalności.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]