Wikipedia:Encyklopedyczność - przedsiębiorstwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Poniższa strona to propozycja zaleceń Wikipedii. Może zostać ona w każdej chwili przez kogokolwiek zmieniona na podstawie wniosków zawartych w dyskusji, dopóki nie zostanie osiągnięty konsensus. Wszelkie odniesienia i linki do tej strony nie powinny jej opisywać jako zawierającej obowiązujące reguły lub zalecenia.
Text document with red question mark.svg W skrócie: Artykuły na temat przedsiębiorstw są encyklopedyczne:
 • jeśli przedsiębiorstwo ma odpowiednią wielkość potwierdzoną przez wiarygodne źródła
 • i jeśli sam artykuł spełnia nadrzędne zasady Wikipedii

Cel niniejszych zaleceń[edytuj | edytuj kod]

 • Ograniczenie sytuacji, w których Wikipedia zostaje traktowana jako środek do uprawiania komunikacji marketingowej;
 • Informacja dla nowych użytkowników, którzy nie znają ogólnych zasad Wikipedii;
 • Ograniczenie dyskusji w Poczekalni.

Przesłanki encyklopedyczności przedsiębiorstw[edytuj | edytuj kod]

Przesłankami uzasadniającymi encyklopedyczność przedsiębiorstwa może być:

 • zatrudnienie na na poziomie co najmniej 1000 pełnoetatowych pracowników[a];
 • roczne przychody na poziomie co najmniej 100 mln PLN lub równowartość (oprócz usług finansowych);
 • akcje spółki notowane są na „uznanej giełdzie”[1] – w przypadku Polski na na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych – a w przypadku innych państw na porównywalnych regulowanych rynkach giełd papierów wartościowych;
 • jedna z wiodących pozycji pod względem udziału w rynku (potwierdzone przez niezależne od przedsiębiorstwa źródła, np. raporty lub rankingi przedsiębiorstw w danej branży);
 • wyraźnie weryfikowalnie rozpoznawalna marka,
 • wyróżnianie się szczególną innowacyjnością lub np. ze względu na stosowanie wyjątkowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, co znalazło uznanie np. w postaci przyznanych znaczących nagród lub wyróżnień branżowych;
 • stanowi z innych weryfikowalnych względów ważny element gospodarki, infrastruktury lub kultury regionu czy państwa, lub też wniosło istotny wkład w historię branży lub regionu (np. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółdzielnie o istotnym znaczeniu społecznym itp.), o czym świadczą wiarygodne publikacje;
 • lub też spełniało ww. przesłanki w przeszłości.

Informacje wykorzystywane do potwierdzenia powyższych przesłanek encyklopedyczności muszą być wiarygodne, to znaczy pochodzić np. w przypadku wyników finansowych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, a w przypadku pozycji i znaczenia na rynku z niezależnych od przedsiębiorstwa i wiarygodnych publikacji.

Zalecenia dotyczące artykułów o przedsiębiorstwach[edytuj | edytuj kod]

 1. Wikipedia nie jest medium reklamowym. Nowo powstałe artykuły na temat przedsiębiorstw, których forma jest jawnie sprzeczna z nadrzędnymi zasadami Wikipedii, szczególnie: weryfikowalności oraz neutralnego punktu widzenia mogą być usuwane w trybie ekspresowym bez wcześniejszej dyskusji. Jako szczególnie rażącą formę naruszania tych zasad należy wymienić praktykę bezpośredniego wklejania informacji prasowych lub treści z sekcji „o firmie” ze stron internetowych przedsiębiorstw.
  • Administrator usuwający artykuł o formie niezgodnej z zasadami zobowiązany jest do poinformowania jego autora na stronie dyskusji, w szczególności: przekazania odnośnika do niniejszej strony oraz do stron na temat zasad, które artykuł naruszał.
  • Użytkownik, który mimo informacji na jego stronie dyskusji nadal forsuje nieencyklopedyczną formę artykułu musi liczyć się z możliwością blokady możliwości edycji w Wikipedii, przy czym opis blokady zawierać może nazwę przedsiębiorstwa, którego artykuł zablokowany użytkownik edytował.
 2. W przypadku kilku przedsiębiorstw należących do jednej grupy kapitałowej, w szczególności gdy mają one wspólny człon nazwy, zaleca się tworzenie w pierwszej kolejności jednego artykułu dotyczącego jednostki dominującej i opisującego całą grupę kapitałową, jak też ewentualne tworzenie przekierowań pod pełnymi nazwami poszczególnych przedsiębiorstw zależnych.

Przedsiębiorstwa prowadzące strony internetowe[edytuj | edytuj kod]

 1. W przypadku, gdy uznane za encyklopedyczne przedsiębiorstwo prowadzi encyklopedyczną stronę internetową (np. portal), wtedy informacje o przedsiębiorstwie mogą być zawarte w obrębie artykułu poświęconego tej stronie internetowej. Należy integrować te hasła szczególnie w przypadkach, gdy prowadzenie strony/portalu/usługi internetowej stanowi główny przedmiot działalności tego przedsiębiorstwa i odrębny artykuł nie zawierałby dużej ilości treści lub duplikowałby treść dotyczącą strony internetowej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi

 1. Zatrudnienie – odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:
  • pracownicy,
  • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
  • właściciele-kierownicy,
  • partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
  Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. CELEX: 32014R0651)

Przypisy

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. (CELEX: 32013R0575)