Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Olsztynie
Historia
Państwo  Polska
Tradycje
Rodowód RSzW
Organizacja
Dyslokacja Olsztyn
Podległość Pomorski Okręg Wojskowy
Instektorat Wsparcia SZ
Sztab Generalny WP
Rodzaj wojsk Administracja wojskowa
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Olsztynie
Olsztyn, ul. Jagiellońska 53 (WSzW).jpg
Data utworzenia 1963
Szef płk dypl. Andrzej Szczołek
Zastępca Szefa ppłk dypl. Tomasz Kalemba
Adres ul. Jagiellońska 53,

10-290 Olsztyn

brak współrzędnych

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) w Olsztynie - terenowy organem Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 53 w Olsztynie. Szefem WSzW jest płk dypl. Andrzej Szczołek.


Podległość[edytuj | edytuj kod]

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie podlega pod Sztab Generalny Wojska Polskiego w Warszawie.

Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu podlegają:

 1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu - administruje na terenie powiatów: miasto na prawach powiatu i ziemski elbląski, braniewski. Komendantem jest ppłk Jerzy Wieczorek.
 2. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku - administruje na terenie powiatów: ełcki, olecki, piski. Komendantem jest ppłk Ryszard Wiśniewski.
 3. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku - administruje na terenie powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego. Komendantem jest ppłk Tomasz Koprowski.
 4. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim - administruje na terenie powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego. Komendantem jest ppłk Mariusz Witkowski .
 5. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie - administruje na terenie powiatów: miasto na prawach powiatu i ziemski olsztyński, szczycieński, nidzicki. Komendantem jest ppłk Mariusz Sztorc.
 6. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie - administruje na terenie powiatów: ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski. Komendantem jest ppłk Adam Basak.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie[edytuj | edytuj kod]

 1. Kierownictwo
 2. Wydział Operacyjny
 3. Wydział Mobilizacji i Uzupełnień
 4. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 5. Pion Prawny
 6. Sekcja Kadr
 7. Sekcja Łączności i Informatyki

Wojskowe Komendy Uzupełnień[edytuj | edytuj kod]

 1. Kierownictwo
 2. Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
 3. Wydział Rekrutacji

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie[edytuj | edytuj kod]

 1. Nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stanem osobowym i świadczeniami, powierzonych mu do takiego zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia.
 2. Wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do podległych wojskowych komendantów uzupełnień.
 3. Współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych oraz w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa.
 4. Promocja służby wojskowej oraz koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów do wszystkich form służby wojskowej, a także gromadzenia zasobów osobowych do Narodowych Sił Rezerwowych.
 5. Planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych, uczestnictwo w realizacji przygotowań obronnych na terenie województwa oraz uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP i układem pozamilitarnym.
 6. Uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym głównie opiniowanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania oraz wniosków i innych dokumentów z zakresu przeznaczenia terenów, w obszarze odpowiedzialności wojewódzkiego sztabu wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także w razie potrzeby zgłaszania protestów w tych sprawach.
 7. Utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań.
 8. Współdziałanie z układem pozamilitarnym w zakresie operacyjnego wykorzystania terenu, a także systematycznie gromadzenie, analizowanie i uaktualnianie danych o zasobach materiałowych i infrastrukturze administrowanego terenu możliwej do wykorzystania na potrzeby wojsk własnych i sojuszniczych. Realizacja przedsięwzięć wynikających z funkcji "państwa gospodarza".
 9. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odszkodowań dla żołnierzy z tytułu wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
 10. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla żołnierzy przeniesionych do rezerwy, zamieszkałych na administrowanym terenie.
 11. Współpraca z jednostkami wojskowymi, organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi oraz żołnierzami rezerwy w zakresie realizacji przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi autorytetu wojska i utrzymywania więzi ze społeczeństwem.
 12. Koordynacja pomocy weteranom, weteranom poszkodowanym, poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, ich rodzinom i rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Zadania Wojskowych Komend Uzupełnień[edytuj | edytuj kod]

 1. Administrowanie rezerwami osobowymi poprzez prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 2. Kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej.
 3. Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych. Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 4. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w prowadzonej przez wojskową komendę uzupełnień ewidencji, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia.
 5. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa.
 6. Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.
 7. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miast na prawach powiatu) i gmin na administrowanym terenie.
 8. Promocja obronności i służby wojskowej poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych z terenu administrowanego. Organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach, a także w ramach uroczystości realizowanych na administrowanym terenie.

Historia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie[edytuj | edytuj kod]

Początki administracji wojskowej na Warmii i Mazurach sięgają 1945 roku. Podstawą jej tworzenia był Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 sierpnia 1945. Wtedy to, na obszarze dawnych Prus Wschodnich, zostało sformowanych siedem Rejonowych Komend Uzupełnień w takich ośrodkach jak: Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olecko, Olsztyn, Ostróda i Pisz. Sześć lat później, Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1951 roku, powołano Wojskową Komendę Wojewódzką w Olsztynie, obejmującą zasięgiem swojego działania województwo olsztyńskie i białostockie. Datę tę należy traktować jako początek narodzin obecnie funkcjonującego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Nazwa "Wojewódzki Sztab Wojskowy", pojawiła się 31 stycznia 1963 roku i była konsekwencją Rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1962 roku oraz Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0143/Org. z dnia 21 listopada 1962 roku. Do 31 stycznia 1963 r. sformowano Wojewódzkie Sztaby Wojskowe dla województw: lubelskiego, białostockiego, kieleckiego, olsztyńskiego i rzeszowskiego. Po przeformowaniu, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 23 czerwca 1995 roku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Wojewódzki Sztab Wojskowy- Regionalny Sztab Wojskowy, z dniem 1 lipca 1996 r., jego zasięg terytorialny uległ rozszerzeniu i objął województwa: ciechanowskie, elbląskie, olsztyńskie i ostrołęckie.

Ramowy zakres działania określał, iż nowo powstający WSzW-RSzW spełniać będzie funkcje terytorialnego organu dowodzenia, odpowiedzialnego za koordynację przygotowań jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w konflikcie zbrojnym w obronie obszaru regionu (województwa).

Pierwszą siedzibą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie był budynek Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przy ul. Kopernika 48.

Kolejno siedzibami WSzW były:

 1. 1967 – 1993 - Urząd Wojewódzki przy Al. Piłsudskiego 7/9;
 2. 1993 - 2001 - budynek Nr 1 w kompleksie koszarowym przy ul. Artyleryjskiej 1;
 3. od 2001 - budynek Nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 53.

W związku z reformą podziału administracyjnego kraju, która weszła w dniu 1 stycznia 1999 r., z początkiem 1999 roku powrócono do nazwy Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie. Realizuje on zadania określone w ustawach i przepisach wykonawczych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Szefowie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie[edytuj | edytuj kod]

 1. płk Kazimierz Poźniak (do 1963 roku)
 2. gen. bryg. Jan Czarnecki (1963 - 1971)
 3. płk dypl. Bolesław Staniszewski (1971 - 1977)
 4. płk dypl. Henryk Święcicki (1977 - 1980 i 1981 - 1986)
 5. płk dypl. Andrzej Hałat (1980)
 6. gen. bryg. Zdzisław Ostrowski (1980 - 1981)
 7. płk dypl. Jan Wiśniewski (1986)
 8. płk dypl. Zygmunt Skotnicki (1986 - 1996)
 9. gen. bryg. Józef Kuczak (1996 - 2000)
 10. gen. bryg. Jan Szałaj (2000 - 2006)
 11. płk dypl. Krzysztof Przychodzeń (2006 - 2010)
 12. płk dypl. Mirosław Wołkowicz (2010 - 2011)
 13. płk dypl. Andrzej Szczołek (od 2011)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 1. Oficjalna strona Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie
 2. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu
 3. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku
 4. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku
 5. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
 6. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie
 7. Oficjalna strona Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie