Zarządzanie nieruchomościami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Polega ona na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

 • prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
 • planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
 • doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Źródła prawne[edytuj | edytuj kod]

Zawody związane z obsługą nieruchomości:

wywodzą się z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Są to zawody regulowane. Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku zarządcy nieruchomości jest to odpowiednia licencja.

Definicja ustawowa[edytuj | edytuj kod]

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości[edytuj | edytuj kod]

Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzeniem nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m.in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę i zdać egzamin. Obecnie zniesiono egzaminy. Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Formy prowadzenia działalności[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie nieruchomościami można prowadzić:

 • jako samodzielny przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w określonej formie,
 • jako pracownik najemny.

Każda firma prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami musi zapewnić wykonywanie czynności zarządzania przez osobę posiadającą odpowiednią licencję. Część czynności mogą wykonywać inne osoby, lecz to osoba z licencją prowadzi nadzór nad tymi czynnościami i ponosi odpowiedzialność zawodową.

Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie[edytuj | edytuj kod]

Administrowanie jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie.

Administrowanie obejmuje takie czynności jak:

 • bieżące kontrole i przeglądy techniczne,
 • naprawy i konserwacja bieżąca,
 • sprzątanie,
 • wywóz odpadów bytowych
 • itp.

Standardy zawodowe[edytuj | edytuj kod]

Prowadząc działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest przestrzeganie tzw. standardów zawodowych. Jest to zbiór zasad, którymi musi kierować się zarządca nieruchomości w swojej działalności zawodowej.

Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami to:

 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Relacja właściciel – zarządca[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie nieruchomością jest działalnością zawodową prowadzoną na rzecz osób trzecich. Zarządca odpowiada często za olbrzymi majątek, jakimi są nieruchomości lub generowane przez te nieruchomości dochody. Wszelkie inwestowanie w nieruchomość jest możliwe za zgodą właściciela.

Zarządca nieruchomości zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Osoba, na rzecz której prowadzone jest zarządzanie nieruchomością, w przypadku powstania szkód związanych z tą działalnością, może dochodzić swych roszczeń także poprzez to ubezpieczenie.

Zarządzanie określoną nieruchomością odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością.

Aspekty zarządzenia nieruchomościami[edytuj | edytuj kod]

Do podstawowych aspektów zarządzania nieruchomościami należą:

Cele właściciela[edytuj | edytuj kod]

Cele właściciela nieruchomości określają stosowaną strategię osiągnięcia wyznaczonego celu:

 • cele finansowe: preferowane przez właściciela oczekującego dochodów z nieruchomości, właściciel w tym przypadku sam nie korzysta z nieruchomości lub korzysta w niewielkim, ograniczonym zakresie,
 • cele utylitarne (użytkowe): preferowane przez właściciela korzystającego z nieruchomości, który oczekuje spełnienia określonej funkcji użytkowej,
 • cele społeczno-gospodarcze: preferowane przez właściciela publicznego.

Wymienione wyżej cele często występują łącznie, a jeden z nich jest dominujący.

Podejścia[edytuj | edytuj kod]

W zarządzaniu nieruchomościami można wyróżnić kilka podejść, w tym m.in.:

 • obiektowe: to podejście skierowane na nieruchomość i jej administrowanie
 • kapitałowe: traktujące nieruchomości jako lokatę kapitału,
 • sektorowe: kreowane przez odpowiednie regulacje prawne,
 • proaktywne: uwzględniające planowanie wyprzedzające trendy rynku nieruchomości,
 • dostosowawcze: uwzględniające już zaistniałe zmiany rynku nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami bez licencji[edytuj | edytuj kod]

Istnieją przypadki, w których dopuszczalne jest zarządzanie nieruchomościami bez licencji:

 • zarządzanie własną nieruchomością,
 • zarządzanie nieruchomością przez niektóre instytucje:
  • Agencję Nieruchomości Rolnych,
  • Wojskową Agencję Mieszkaniową,
  • Agencję Mienia Wojskowego,
  • Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,
 • zarządzanie nieruchomością przez wybrany na podstawie ustawy o własności lokali zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Poza powyższymi przypadkami prowadzenie działalności zawodowej związanej z zarządzaniem nieruchomościami bez licencji jest niedopuszczalne wg polskiego prawa. Wyjątkiem są ponadto spółdzielnie mieszkaniowe.

Interdyscyplinarny charakter zarządzenia nieruchomościami[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Do prawidłowego prowadzenia działalności w tym zakresie niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin:

Ponadto specyfika pewnych nieruchomości narzuca konieczność, oprócz podstawowej znajomości wyżej wymienionych dziedzin, także szczegółowej znajomości określonych zagadnień, np.:

 • zagadnień ochrony zabytków,
 • zagadnień z zakresu prawa wodnego
 • i wiele innych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]