Świadectwo szkolne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Świadectwo maturalne Alberta Einsteina

Świadectwo szkolne – zwykle oficjalny dokument poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania bądź ukończenia danej klasy (przeważnie wystawiane jest za dany rok szkolny). Zawiera spis przedmiotów objętych nauką i osiągnięte z nich oceny końcowe na semestr (półrocze) i na koniec roku szkolnego.

Świadectwo ukończenia ostatniej klasy może także potwierdzać wykształcenie, kwalifikacje lub stopień wyszkolenia danej osoby, odbyte kursy i zdane testy oraz oceny otrzymane w czasie tych egzaminów (np. maturalne świadectwo dojrzałości).

Świadectwo szkolne z pozytywnymi ocenami oznacza, że uczeń zaliczył co najmniej minimum programowe wymagane na tym etapie edukacji i otrzymuje promocję do następnej (wyższej) klasy. Świadectwo, w którym występują oceny niedostateczne, może oznaczać pozostanie w tej samej klasie (o tym samym poziomie nauczania) na następny rok szkolny w celu powtórzenia i opanowania zalecanego materiału dydaktycznego.

Świadectwa szkolne dzielą się na promocyjne i ukończenia szkoły (otrzymują je absolwenci szkół).

Świadectwa szkolne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Polskie świadectwo maturalne

W Polsce świadectwa szkolne wydają szkoły: podstawowe, ponadpodstawowe, policealne i inne.

Szkoły wyższe, uniwersytety i politechniki zwykle wydają dyplomy ukończenia studiów (na końcu edukacji, po zaliczeniu wszystkich wymaganych egzaminów i obronieniu pracy dyplomowej, np. magisterskiej). Ponadto wydaje się zaświadczenia o studiowaniu na uczelni.

Rozdanie świadectw następuje w ostatnim dniu roku szkolnego. Świadectwa wręczane są zwykle przez nauczycielawychowawcę danej klasy. Rozdanie świadectw wiąże się z podziękowaniami składanymi nauczycielom przez ich uczniów za poniesiony trud oraz wręczeniem im drobnych upominków.

Świadectwo z wyróżnieniem[edytuj | edytuj kod]

Wyróżniający się w nauce uczniowie są promowani poprzez wręczenie im świadectwa szkolnego z wyróżnieniem, które posiada dodatkowo nadrukowaną wzdłuż świadectwa flagę polską w postaci biało-czerwonego pasa, zwaną popularnie czerwonym paskiem. Czasami odbywa się to na uroczystym apelu kończącym rok szkolny, w którym udział bierze cała społeczność szkolna, a także specjalnie przybyli na tę uroczystość goście (w tym rodzice).

By uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, należy dotrzymać dwóch warunków: 

 • średnia arytmetyczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi być większa lub równa 4,75 (w szkołach artystycznych statut szkoły może przewidywać dodatkowe wymagania z przedmiotów muzycznych oraz może zawierać wymóg wyższej średniej z przedmiotów ogólnokształcących [przede wszystkim otrzymanie z przedmiotu głównego oceny przynajmniej bardzo dobrej, jednakże nie większej niż 5,0])
 • ocena z zachowania musi być przynajmniej bardzo dobra[1].

Kolory giloszy[edytuj | edytuj kod]

Gilosz polskiego świadectwa szkolnego
Zakończenie roku szkolnego na Kresach, chłopcy ze świadectwami szkolnymi, czerwiec 1930

Świadectwa szkolne drukowane są na kolorowych giloszach w następujących barwach:

 • niebieski – świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej,
 • pomarańczowy – świadectwa promocyjne i ukończenia zlikwidowanego gimnazjum, obecnie świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły specjalnej przysposobienia do pracy,
 • żółty – świadectwa promocyjne i ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
 • fioletowy – świadectwa promocyjne i ukończenia branżowej szkoły II stopnia,
 • różowy – świadectwa promocyjne i ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego (zniesionego) oraz technikum,
 • brązowy – świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły policealnej,
 • zielony – świadectwa promocyjne i ukończenia szkół artystycznych (m.in. szkoły muzycznej) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu i akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Wszystkie gilosze są drukowane w formacie A4, z wyjątkiem niektórych (np. technikum i szkół artystycznych) (A3).

Następujące dokumenty są drukowane na specjalnym giloszu:

Przed 2005 rokiem świadectwo dojrzałości było dodawane do świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 813)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120)