1958 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1958 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1958.

1958[edytuj | edytuj kod]

 • wprowadzono na uzbrojenie czołg T-54, PT-76 oraz rozpoczęto produkcję czołgów T-54A[1]
 • rozwiązano siedem ZT oraz znaczne zmniejszono liczbę jednostek artylerii[1]
 • powołano Wojskową Administrację Koszar i Garnizonową Administrację Mieszkaniową[1]
 • rozpoczęto wprowadzania samochodów ciężarowych Star-66[1]
 • wojska inżynieryjno-saperskie zbudowały 31 mostów o łącznej długości 1622 m; patrole oczyszczania kraju usunęły 1 308 000 niewybuchów[2]
 • dla upamiętnienia piętnastej rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego Ministerstwo Łączności wydało serię znaczków pocztowych, a Wydawnictwo MON serię pocztówek będących reprodukcją obrazów przedstawiających dzieje oręża polskiego i reprodukcją zdjęć z bitew okresu II wojny światowej[2]
 • powołano Ochotnicze Hufce Pracy, które nawiązywały do tradycji i doświadczeń Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"[2]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

9 stycznia

 • weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 1957 o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych[3]
oficerowie zawodowi, którzy nie posiadali wykształcenia w zakresie średniej szkoły ogólnokształcącej lub innej szkoły uprawniającej do studiów w szkołach wyższych, zostali obowiązani w terminie do dnia 31 grudnia 1961 uzupełnić posiadane wykształcenie; nie dotyczyło to oficerów, którzy zostali zwolnieni od tego obowiązku przez Ministra Obrony Narodowej; oficerowie, którzy we wspomnianym terminie nie uzupełnili posiadanego wykształcenia, mogli być zwolnieni z wojskowej służby zawodowej

25 stycznia

 • wprowadzono nowy „Regulamin musztry SZ”[1]

Luty[edytuj | edytuj kod]

7 lutego

 • odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej MON, na którym m.in. omówiono kwestię zorganizowania komórki kontroli gospodarki finansowej, materiałowej i technicznej w wojsku[4]

8 lutego

 • wprowadzono nowy „Regulamin Służby Wewnętrznej SZ”[1]

12 lutego

 • ukazało się zarządzenie nr 7 ministra obrony narodowej w sprawie należności pieniężnych dla oficerów zwalnianych z wojskowej służby zawodowej lub okresowej[4]

24 lutego

 • rozkazem nr 7 ministra obrony narodowej wprowadzono odznaki absolwenta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej oraz Wojskowej Akademii Medycznej[4]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

4 marca

 • odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej MON, na której min. omówiono projekt regulacji uposażeń żołnierzy[4]

12 marca

 • minister obrony narodowej wydał rozporządzenie w sprawie uznawania stopni oficerskich uzyskanych w wojsku polskim lub organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 roku oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych[4]

20 marca

 • ukazało się rozporządzenie ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych dotyczące warunków i trybu nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego[1]. Rozporządzenie ustalało, iż tytuł ten przysługuje absolwentom Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Tytuł przysługiwał też oficerom, którzy odbyli wyższe studia wojskowe za granicą i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów: w Wyższej Akademii Wojskowej im. Woroszyłowa, w Akademii im. Frunzego, w innych akademiach wojskowych ZSRR — w wypadku ukończenia studiów na fakultetach o specjalności dowódczej, w Akademii im. Klementa Gotwalda.

31 marca

 • na podstawie zarządzenia ministra obrony narodowej nr 22, Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała prawo do przyznawania absolwentom Kursów Doskonalenia Oficerów tytułu technika[4]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

22 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

14 maja

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 25 ustanowił dzień 14 maja dniem świąt pułkowych, wszystkich oddziałów 1 Dywizji Zmechanizowanej[4]
 • w 1 Praskim Pułku Zmechanizowanym odbyła się uroczystość spotkania weteranów walk 1 DP

19 maja

 • powołano Główną Kontrolę Wojskową[1]
 • na bazie istniejących placówek służby zdrowia: Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego, Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Centralnego Szpitala Wojskowego MON w Warszawie oraz Ośrodka Wyszkolenia Oficerów Rezerwy zorganizowano Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi[4]

21 maja

 • zarządzenie nr 30 MON w sprawie przebiegu służby wojskowej[1]. Zarządzenie ustaliło podział korpusów osobowych oficerów na grupy i specjalności wojskowe
 • zmieniono nazwę Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego i Doświadczalnego Medycyny Lotniczej na Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej[6][7]

24 maja

27 maja

 • ukazało się rozporządzenie ministrów obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz pracy i opieki społecznej w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzenia emerytalnego dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin[4]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

wizyta okrętu szkolnego "Iskra" w Leningradzie[4]
wizyta okrętu szkolnego "Gryf" w Wielkiej Brytanii[4]
ćwiczenia wojsk lądowych i lotniczych, w których uczestniczyli przedstawiciele Zjednoczonego Dowództwa państw-stron Układu Warszawskiego[4]
ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Wojskowej Służby Sprawiedliwości”[4]
ORP „Iskra”

4 czerwca

 • odbyło się w Warszawie pierwsze w Polsce lądowanie śmigłowca SM-1 na dachu budynku Grand Hotelu[7]

6 czerwca

 • ustawa o służbie wojskowej szeregowych i podoficerów SZ oraz o uposażeniu żołnierzy[1]

1024 czerwca

 • w Gdyni przebywały szwedzkie okręty: stawiacz min „Alvsnabben”, baza okrętów podwodnych „Patricia”, fregaty „Magne” i „Modę”, okręty podwodne „Dykaren” i ,„Svardfisken” oraz 4 kutry torpedowe[4]

14 czerwca

 • rozkazem nr 30 minister obrony narodowej do wyposażenia oficerów zawodowych wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej obszaru kraju wprowadził kordzik[4][6][7]

16 czerwca

 • początek szesnastego rejsu szkolnego ORP „Iskra”
 • uchwała Rady Ministrów nr 205/58 w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oficerów i podoficerów zawodowych[4]

2027 czerwca

29 czerwca

 • podniesiono banderę na niszczycielu „Wicher”[4]

30 czerwca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 44 w sprawie przebiegu służby wojskowej podoficerów zawodowych Sił Zbrojnych, którym uregulował tryb i sposób powoływania do wojskowej służby zawodowej, wyznaczanie podoficerów na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk, mianowanie podoficerów na wyższe stopnie wojskowe, opiniowanie, urlopy oraz zwalnianie ze służby wojskowej[4]
 • ukazało się zarządzenie nr 45 ministra obrony narodowej w sprawie zaliczania oficerów do korpusów osobowych i grup w tych korpusach[4]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

w rejs wyruszył okręt szkolny „Gryf”. Wpłynął do Konstancy, Warny i Sewastopola[8]

1 lipca

2 lipca

 • do Gdyni zawinął francuski niszczyciel „Guepratte”[8]

7 lipca

 • Marynarka Wojenna przekazała trzy trałowce Lidze Przyjaciół Żołnierza[8]

18 lipca

 • ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem[8]

25 lipca

 • do Gdyni wpłynęły dwa szwedzkie okręty żaglowe „Falken” i „Gladen”[8]

30 lipca

 • rozkazem nr 43 ministra obrony narodowej powołano w Wojsku Polskim Koła Młodzieży Wojskowej[8]
 • szef Głównego Zarządu Politycznego WP powołał jako organ doradczy 15-osobową Radę Młodzieżową Wojska Polskiego[8]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

6 sierpnia

 • zarządzenie nr 66 ministra obrony narodowej w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą[8]

11 sierpnia

 • pierwsze posiedzenie Rady Młodzieżowej Wojska Polskiego[8]

19 sierpnia

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 48 powołał komisję do opracowania wniosków dotyczących udziału wojska w akcjach społecznych[8]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

w Warszawie na Placu Zwycięstwa zorganizowano wystawę lotniczą. Organizatorem wystawy było Dowództwo Wojsk Lotniczych i aerokluby[8]
ukazał się list otwarty Komitetu Centralnego ZMS i Zarządu Głównego ZMW do żołnierzy służby czynnej w sprawie łączenia się w Kołach Młodzieży Wojskowej członków ZMS i ZMW pełniących służbę wojskową[8]

5 września

 • w Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę „Tysiącletnie dzieje oręża polskiego”[8]

5 września

 • minister obrony narodowej spotkał się z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk oraz generałami i oficerami uczestniczącymi w pracach przygotowawczych do sesji naukowej poświęconej 15-leciu Wojska Polskiego[8]

15 września

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 57 wprowadził w wojsku „Państwową Odznakę Sprawności Fizycznej”[8]

2128 września

 • w Lipsku odbyła się pierwsza Spartakiada Armii Zaprzyjaźnionych[8]

26 września

 • w wojsku powołano Koleżeńskie Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowe[8]

Październik[edytuj | edytuj kod]

odbyły się jesienne ćwiczenia wojskowe zakończone defiladą w Zielonej Górze[2]

3 października

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 59 wprowadził w wojskach lotniczych i obrony przeciwlotniczej obszaru kraju umundurowania koloru stalowego[2][6][9]

46 października

 • odbywała się sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk zorganizowana w ramach obchodów 15-lecia Wojska Polskiego i poświęcona problematyce walk w latach 1939—1945[2]

10 października

 • do Warszawy przybyły delegacje armii Związku Radzieckiego, Chin, Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej[2]

12 października

 • 1 Praski Pułk Zmechanizowany gościł delegację Białorusi, która podczas uroczystości z okazji 15-lecia Wojska Polskiego zakomunikowała, że historyczna miejscowość Trygubowa koło Lenino została przemianowana na Kościuszkowo[2]
 • minister obrony narodowej ustanowił doroczne nagrody i stypendia dla literatów i naukowców zajmujących się dziejami oręża polskiego, współczesnym życiem wojska i zagadnieniami obronności[2]

13 października

 • Rady Ministrów podjęła uchwałę nr 389 w sprawie warunków i trybu nadawania dyplomów i tytułów przez akademie wojskowe. Otrzymały one prawo nadawania: Akademia Sztabu Generalnego — tytułu „oficera dyplomowanego”, Wojskowa Akademia Polityczna - tytułu „magistra historii” na wydziale historycznym i „magistra pedagogiki” — na wydziale pedagogicznym, Wojskowa Akademia Techniczna — tytułu „wojskowego magistra inżyniera”, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej — tytuł „wojskowego magistra inżyniera” na wydziale technicznym, Wojskowa Akademia Medyczna — tytuł lekarza[2]

20 października

 • ukazał się rozkaz nr 62 ministra obrony narodowej w sprawie ustanowienia i obchodów dorocznych świąt jednostek wojskowych[2]

28 października

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 88 powołał Radę Naukowej Służby Zdrowia WP[2]

30 października

 • zarządzenie w sprawie sformowania samodzielnej eskadry lotnictwa rozpoznawczego WOP[10]
 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 84 wprowadził odznakę "Wzorowy Kierowca" I, II, III stopnia[1]
 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 83 ustanowił tytuł wyróżniający oraz odznakę "Wzorowego Żołnierza" [a] I i II stopnia

31 października

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 86 utworzył specjalne studium zaoczne w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej[2]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

10 listopada

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 89 uregulował przebieg służby wojskowej podoficerów nadterminowych[2]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

3 grudnia

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 101 ustalił kwalifikacje wymagane do objęcia poszczególnych stanowisk oficerskich[2]

12 grudnia

 • na posiedzeniu Rady Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej omówiono problem dalszego rozwoju i doskonalenia kadry oraz zagadnienia dotyczące racjonalnej gospodarki materiałowej i finansowej w wojsku[2]

30 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. "Wzorowego Marynarza"

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 338.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 336-338.
 3. Dz.U. z 1957 r. nr 2, poz. 5
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 331-334.
 5. Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. s. 52, 78 ....
 6. a b c Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 86-94.
 7. a b c d Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 199.
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 334-336.
 9. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 200.
 10. Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. s. 63.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 338. ISBN 83-11-08755-5.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.