Aborcja w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aborcja w Polsce – w Polsce aborcja jest dopuszczalna jedynie w trzech kwalifikowanych przypadkach dopuszczanych przez prawo[1]:

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu[1]),
 2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej[2]),
 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od początku ciąży[2]).

Występowanie okoliczności określonej w pkt. 3 stwierdza prokurator, pozostałe dwa lekarz inny niż przeprowadzający zabieg, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety[3].

W przypadku kobiety małoletniej, bądź ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczna jest zgoda jej rodziców bądź opiekunów prawnych, a w przypadku, gdy nie są w stanie jej wyrazić bądź ciężarna ma mniej niż 13 lat także sądu rodzinnego[4].

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny twierdzi, że w Polsce rocznie wykonuje się ponad 100 tys. aborcji, organizacje pro-life, że 7-13 tys.[5]. 15% zabiegów dokonuje się poza granicami kraju[6]. Od 1997 roku w Polsce wykonywanych legalnie było kilkaset aborcji rocznie[7], obecnie ponad 1000[8].

Historia[edytuj]

Pod zaborami[edytuj]

W okresie zaborów obowiązywały kodeksy karne państw zaborczych uznające aborcję za przestępstwo bez żadnych wyjątków (aczkolwiek przerwanie ciąży dokonane dla ratowania życia matki mogło być uznane za legalne jako działanie w stanie wyższej konieczności). W zaborze austriackim odpowiedzialności karnej podlegał także ojciec mającego narodzić się dziecka, jeśli udowodniono mu udział w dokonaniu aborcji.

Przepisy te były w mocy w odrodzonym państwie polskim aż do 1932 roku.

Okres międzywojenny[edytuj]

W końcu lat 20. XX w. ruszyła silna kampania mająca na celu wprowadzenie „niekaralności przerywania ciąży z przyczyn społecznych” – zaangażowani byli w nią m.in. Tadeusz Boy-Żeleński i Irena Krzywicka. Po długiej i burzliwej dyskusji postanowiono, iż art. 233 polskiego Kodeksu karnego zalegalizuje aborcję w dwóch wypadkach:

 1. z powodu ścisłych wskazań medycznych;
 2. gdy ciąża zaistniała w wyniku zgwałcenia, kazirodztwa bądź współżycia z nieletnią poniżej lat 15[9].

Kodeks wprowadzał też wymóg, aby zabieg był dokonany przez lekarza, nie podano natomiast trybu stwierdzania występowania przepisanych ustawą wyjątków ani stadium zaawansowania ciąży, do jakiego wolno dokonać aborcji. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 o wykonywaniu praktyki lekarskiej wprowadziło wymóg, aby konieczność medyczna usunięcia ciąży była potwierdzona przez dwóch lekarzy innych niż przeprowadzający zabieg a uzasadnione podejrzenie, że do zapłodnienia doszło wskutek przestępstwa stwierdzone odpowiednim zaświadczeniem prokuratora[10][11].

W momencie wejścia w życie było to jedno z najbardziej liberalnych ustawodawstw aborcyjnych w Europie. Bardziej liberalne przepisy aborcyjne miał jedynie ZSRR w latach 1920–1936.

Okupacja niemiecka[edytuj]

W okresie okupacji hitlerowskiej obowiązywało w latach 1943-1945 prawo pozwalające na dokonywanie aborcji w nieograniczonym zakresie przez Polki – był to jedyny raz w historii Polski, kiedy aborcja była legalna „na żądanie”[12][13].

Polska Rzeczpospolita Ludowa[edytuj]

Ustawa z dnia 28 października 1950 roku o zawodzie lekarza wprowadziła wymóg, aby konieczność przerwania ciąży przez wzgląd na zdrowie kobiety ciężarnej była potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej (której skład i tryb postępowania określi rozporządzenie ministra zdrowia), a uzasadnione podejrzenie, że do zapłodnienia doszło w wyniku zgwałcenia, kazirodztwa bądź współżycia z małoletnią poniżej lat 15 stwierdzone stosownym oświadczeniem prokuratora[14].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61) wprowadziła możliwość dokonywania aborcji przez uprawnionego do tego lekarza w trzech przypadkach (art. 1 ust. 1):

 1. gdy za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie dotyczące zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej;
 2. gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa;
 3. ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej.

Ustawa zakazywała aborcji w przypadkach określonych w pkt 2 i 3, jeżeli zachodziły przeciwwskazania lekarskie dotyczące zabiegu przerwania ciąży (art. 1 ust. 2). Istnienie uzasadnionego podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa, stwierdzało zaświadczenie wydane przez prokuratora (art. 2 ust. 1).

Zabronione było:

 • zmuszanie kobiety do poddania się zabiegowi przerwania ciąży (art. 3);
 • dokonywanie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety, lecz wbrew przepisom art. 1 ustawy (art. 4);
 • udzielanie pomocy kobiecie ciężarnej w dokonaniu zabiegu przerwania ciąży wbrew przepisom art. 1 ustawy (art. 5).

W arendze do tej ustawy podkreślono, że jej celem jest ochrona zdrowia kobiety przed ujemnymi skutkami zabiegów przerywania ciąży, dokonywanych w nieodpowiednich warunkach lub przez osoby niebędące lekarzami.

W praktyce stosowania tej ustawy była wykorzystywana podstawa odwołująca się do względów społecznych, ponieważ w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia ustalono, że na podstawie oświadczenia kobiety ciężarnej stwierdza się istnienie ciężkich warunków życiowych kobiety[15].

W kontekście tej ustawy, na gruncie prawa karnego interpretowano w doktrynie, jako dobro chronione:

 • przez jednych autorów: zdrowie i życie kobiety ciężarnej, nie zaś płód[16], albo ciążę kobiety zgodną z jej wolą[17],
 • przez innych autorów: ciążę, tj. normalny rozwój płodu ludzkiego w łonie matki[18] pośrednio zaś życie i zdrowie kobiety ciężarnej[19].

III RP[edytuj]

Ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny[edytuj]

Wejście w życie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78) ograniczyło dostęp do zabiegów przerywania ciąży – odtąd można dokonywać legalnej aborcji przy zaistnieniu jednej z określonych przesłanek:

 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu[1]); wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży, chyba, że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety
 2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej); wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży
 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od poczęcia); wystąpienie tej okoliczności stwierdza prokurator.

Nowelizacja ustawy dopuszczająca przerywanie ciąży z przyczyn społecznych i jej uchylenie[edytuj]

Stan prawny aborcji na świecie:

     Legalna na życzenie

     Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych

     Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu

     Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu

     Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki

     Nielegalna

     Zależnie od regionu

[20]

Od 1996 ustawa dopuszczała przerywanie ciąży również, gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej; wymagane było złożenie oświadczenia przez kobietę ciężarną i odbycie konsultacji z innym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub inną osobą uprawnioną niż mającą przeprowadzić zabieg; zabieg można było przeprowadzić, jeżeli kobieta podtrzymywała swój zamiar po upływie 3 dni od konsultacji.

Trybunał Konstytucyjny w pełnym dwunastoosobowym składzie – przy trzech zdaniach odrębnych – w Orzeczeniu z dnia 27 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96 (OTK 1997, nr 2, poz. 19) orzekł o niezgodności przepisu wprowadzającego tę przesłankę z przepisami konstytucyjnymi utrzymanymi w mocy przez tzw. Małą Konstytucję z 1992 przez to, że legalizuje przerwanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Ponadto w uzasadnieniu do tego orzeczenia wyraził pogląd, że Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza w art. 38 prawną ochronę życia człowieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzeczenie TK, znalazła więc potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie w [nowej] Konstytucji RP.

Przepisy dotyczące czwartej przesłanki utraciły moc obowiązującą z dniem 23 grudnia 1997 r. na podstawie Obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1040).

W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie, do dokonania aborcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na piśmie. W przypadku małoletniej powyżej 13. roku życia wymagana jest także jej pisemna zgoda; jeżeli ma poniżej 13 lat, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii.

 Osobny artykuł: bezprawne przerwanie ciąży.

Art. 152.
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153.
§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 154.
§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

— Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.)

Kobieta ciężarna nie ponosi odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży[21].

Próba wpisania ochrony życia ludzkiego od poczęcia do konstytucji[edytuj]

W 2007 roku próbowano w sposób bezpośredni zapisać w konstytucji prawną ochronę życia ludzkiego od poczęcia, ale projekt ten nie został zaaprobowany przez Sejm[22][23]. Partie deklarujące się jako prawicowe (Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość) i centrum (Polskie Stronnictwo Ludowe) są przeciwne zmianom istniejących przepisów w kierunku większej dopuszczalności aborcji; zmiany takie popierają zaś partie określające się jako lewicowe (Twój Ruch, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska Partia Pracy, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska), częściowo popiera określająca się jako liberalna - Partia Demokratyczna – demokraci.pl, a także Zieloni 2004. Zaostrzenie przepisów w kierunku mniejszej dopuszczalności aborcji postulują m.in. Liga Polskich Rodzin i Prawica Rzeczypospolitej[24][25].

Próby zaostrzenia przepisów ustawowych w 2016[edytuj]

We wrześniu 2016 Sejm po pierwszym czytaniu przekazał do rozpatrzenia przez komisje obywatelski projekt ustawy przewidującej zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych (całkowity zakaz aborcji z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki; projekt przewidywał także karę pozbawienia wolności za bezprawne dokonanie aborcji zarówno dla lekarza, jak i kobiety). Jednocześnie Sejm odrzucił drugi obywatelski projekt przewidujący liberalizację obowiązujących przepisów. W efekcie 3 października 2016 w wielu miastach Polski doszło do dużych manifestacji sprzeciwiających się próbom zaostrzenia prawa antyaborcyjnego[26]. 5 października sejmowa komisja zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu[27]. Tego samego dnia w Parlamencie Europejskim odbyła się również debata na temat sytuacji kobiet w Polsce[28]. Ostatecznie Sejm odrzucił projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 6 października 2016[29].

Podziemie aborcyjne[edytuj]

 Główny artykuł: Podziemie aborcyjne.

Podobnie jak w innych krajach zakazujących aborcji, także w Polsce występuje zjawisko „podziemia aborcyjnego”, tj. przeprowadzania nielegalnych zabiegów przerywania ciąży. Zachodzi też zjawisko tzw. „turystyki aborcyjnej” – wyjazdów za granicę do krajów, w których prawo nie zakazuje aborcji na życzenie, w celu przeprowadzenia tam zabiegu. Nie jest to w żaden sposób sprzeczne z polskim prawem.

Według Federy w Polsce rocznie wykonuje się ponad 100 tys. zabiegów przerwanie ciąży, z czego tylko kilkaset jest legalnych. O takiej skali podziemia aborcyjnego świadczą gorsza niż w Europie Zachodniej edukacja seksualna, roczna liczba aborcji wynosząca 100-250 tys. w krajach z populacją podobną do Polski[30]. Argumentem jest tu także liczba aborcji wykonywana w latach, w których w Polsce aborcja na życzenie była legalna: w 1990 - 59 tys., a w 1962 - 270 tys.[31], w latach 80 XX wieku - 300-450 tys. rocznie[30]. Faktem przemawiającym za wzrostem liczby aborcji w stosunku do lat 90 XX wieku jest wzrost oficjalnej liczby poronień (mimo rozwoju opieki medycznej) i spadek rocznej liczby urodzeń w latach 1993-2004 o 140 tysięcy[30].

Federa krytykuje szacunki mówiące o kilkunastu tysiącach rocznie nielegalnych aborcji, gdyż oznaczałyby one, że w 2,5 raza ludniejszej Polsce jest o połowę mniej zabiegów przerwań ciąży, niż w Holandii mającej najmniejszy odsetek aborcji[30].

Stanowisko organizacji międzynarodowych[edytuj]

Wiele organizacji międzynarodowych nawołuje do legalizacji aborcji z powodów ekonomicznych i społecznych[30][32]. Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że polepszenia doli kobiet to m.in. kwestia zmian prawnych dotyczących aborcji[33]. Raport Human Rights Watch z 2012 roku wskazuje, że Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych. Pogwałca ona zakaz okrutnego i nieludzkiego traktowania osób oraz narusza prawo do prywatności i życia rodzinnego. Potwierdził to m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka[34].

Opinia publiczna[edytuj]

W roku 2005 w sondażu Europejskie Wartości na pytanie Czy kobieta, jeśli nie chce mieć dzieci, powinna mieć możliwość wykonania aborcji? 48% Polaków odpowiedziało przecząco, natomiast 47% twierdząco. Odsetek przeciwników aborcji był największy spośród 10 badanych krajów[35].

W roku 2009 w sondażu CBOS 44% ankietowanych uważało, że usuwanie ciąży powinno pozostać zakazane. Natomiast 25% badanych uważa, że aborcja powinna być dozwolona bez ograniczeń[36].

Według badań przeprowadzonych w 2010 roku w 18 państwach (Meksyk, USA, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Polska, Rosja, Azerbejdżan, Turcja, Egipt, Palestyna, Iran, Nigeria, Chiny, Korea, Indie, Tajlandia, Indonezja) 52% ich obywateli jest zdania, że państwo powinno pozostawić decyzję o aborcji kobiecie w ciąży, a 18% uważa, że przerywanie ciąży powinno być karalne (w Polsce było to odpowiednio 66% i 6%)[37].

W 2010 roku 50% obywateli Polski popierało zakaz aborcji, 45% było przeciwnego zdania. Zauważono także korelację pomiędzy wiekiem i uczestniczeniem w praktykach religijnych a poparciem dla prawa do aborcji[38]. 73% osób w Polsce nie akceptowało aborcji na życzenie, a 87% popierało dopuszczalność aborcji w przypadku zagrożenia życia ciężarnej. Gdy ciąża była wynikiem gwałtu lub kazirodztwa za dopuszczalnością aborcji opowiada się 78% Polaków; 60% Polaków opowiada się za dopuszczalnością aborcji w przypadku, gdy dziecko miałoby urodzić się upośledzone[39].

We wrześniu 2011 roku 47% osób popierało prawo do aborcji (w tym 11% bez względu na okoliczności), a 46% było przeciwnego zdania (w tym 15% nie dopuszczało przerywania ciąży w ogóle). Zbadano również poparcie dla prawa do aborcji w przypadku zagrożenia życia matki (87%) i zdrowia (79%), ciąży powstałej na skutek czynu zabronionego (78%), upośledzenia płodu (59%), trudnościami finansowymi (24%), osobistymi (21%), samego tylko wyrażenia przez kobietę chęci przerwania ciąży (16%). 43% oczekiwało złagodzenia ustawy antyaborcyjnej, a 7% zadeklarowało na odwrót[40].

W styczniu 2012 roku Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS wspólnie przeprowadziły sondaż, zgodnie z którym 80% Polaków odpowiada "zdecydowanie tak" albo "raczej tak" na pytanie o ochronę życia poczętego[41]. Jednocześnie 52% ankietowanych chciało złagodzenia, a 44% zaostrzenia obecnego prawa[42].

W listopadzie 2012 roku za aborcją w przypadku zagrożenia życia było 81% badanych, zagrożenia zdrowia ciężarnej - 71%, poczęcia w wyniku czynu zabronionego - 78%, choroby płodu - 61%[43].

W sierpniu 2013 roku CBOS opublikował wyniki sondażu, zgodnie z którymi 75 proc. Polakow uważa, że aborcja jest zawsze zła i nigdy nie może być usprawiedliwiona, a 7% uważa, że nie ma w tym nic złego i aborcja zawsze może być usprawiedliwiona[44]. Również w tym miesiącu Grupa IQS opublikowała wyniki badań stwierdzających, że 60 proc. Polaków uważa, że aborcja powinna być zakazana także w przypadku upośledzenia płodu. To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy przeprowadzono to samo badanie. Nieznacznie, z 25% do 26% wzrosła liczba przeciwników zakazu. Spadła liczba osób nie mających zdania w tej kwestii: z 25 do 14 procent. Ochronę życia płodu upośledzonego najbardziej popierają osoby w wieku 20-29 lat (69 procent osób zgadzających się lub raczej się zgadzających ze stwierdzeniem)[45].

List Stu Kobiet[edytuj]

List otwarty wystosowany 4 lutego 2002[46] do Parlamentu Europejskiego, zorganizowany przez Porozumienie Kobiet 8 Marca i OŚKę. W liście sygnatariuszki (m.in.: prof. Maria Janion, Wisława Szymborska, Magdalena Abakanowicz, Agnieszka Holland, prof. Ewa Łętowska, Krystyna Janda[47], Irena Grudzińska-Gross, Henryka Bochniarz, Kora Jackowska, Olga Tokarczuk, Anda Rottenberg, Olga Lipińska)[48][49] domagały się wolnej od zastraszania, demokratycznej debaty na temat sytuacji kobiet w Polsce, uniemożliwianej ich zdaniem przez porozumienie rządu Leszka Millera z Kościołem katolickim, które miało polegać na zaniechaniu przez rząd dyskusji na temat prawnego zwiększenia możliwości dokonywania aborcji w zamian za poparcie Episkopatu dla akcesji do Unii Europejskiej podczas referendum integracyjnego[48].

7 marca doniesieniom o porozumieniu między rządem a Episkopatem zaprzeczył arcybiskup Józef Życiński. Określił List Stu Kobiet jako „najbardziej niepoważny list protestacyjny, jaki czytałem w ostatnim czasie”; dodał, że gdyby biskupi pozwolili sobie narzucić tę logikę wywodu, którą prezentuje list protestacyjny, najprostszą reakcją Kościoła byłaby rezygnacja z jakichkolwiek form poparcia dla działań zmierzających do integracji europejskiej i ukazanie autorkom, że nie mają racji[50].

8 marca tekst listu odczytano podczas dorocznej Manify.

Czarny protest kobiet[edytuj]

Afisze protestu na ulicy w Warszawie

22 września 2016 r., z okazji rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji, z inicjatywy partii Razem zorganizowano protest pod Sejmem pod hasłem "czarny protest"[51][52]. Autorką hasła była Małgorzata Adamczyk, członkini partii i działaczka na rzecz praw kobiet[53]. Akcja była również prowadzona w Internecie – zachęcano do publikowania w mediach społecznościowych selfie w czarnych ubraniach z hasztagiem #czarnyprotest.[53] W kolejnych dniach września Razem zorganizowało podobne protesty w innych miastach Polski, takich jak Wrocław, Łódź czy Kraków. We wrześniowych protestach w dużych miastach Polski brały udział tysiące osób[54][55][56]. 1 października odbył się także protest w dużych miastach Polski oraz w stolicy pod gmachem Sejmu przeprowadzony przez Inicjatywę Polską Barbary Nowackiej, inicjatorkę zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem złagodzenia obecnego prawa antyaborcyjnego "Ratujmy Kobiety"[57].

3 października 2016 r. na terenie Polski został zorganizowany przez środowiska feministyczne[58] ogólnopolski strajk kobiet (czarny poniedziałek), zainicjowany przez wpis Krystyny Jandy w serwisie Facebook[59]. Głównym hasłem protestu było prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka wobec projektu zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji[60]. Według szacunków policji w 143 demonstracjach (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu) wzięło udział 98 tysięcy manifestantów. 90% protestów odbyło się w miejscowościach poniżej 50 000 mieszkańców. W kulminacyjnym momencie w największej demonstracji – na placu Zamkowym w Warszawie – uczestniczyło według służb porządkowych 17 tysięcy osób, a według Ratusza 30 tysięcy. Protestowi towarzyszyły dodatkowe akcje – dni otwarte, treningi, warsztaty i happeningi[61]. Przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego demonstrowano też za granicą, m.in. w Brukseli, Londynie, Paryżu, Berlinie i Kijowie[60].

24 października w ponad 100 miastach Polski odbyły się protesty pod nazwą "II Ogólnopolski Strajk Kobiet"[62].

3 października 2016, czarny protest w Szczecinie.

Czarny protest w mediach[edytuj]

Akcje protestacyjne w Polsce zyskały ogromny rozgłos w światowych mediach. W świecie anglojęzycznym doniosły o nich m.in. gazety The Guardian[63][64], Financial Times[65], The Independent[66][67] i The Washington Post[68], tygodnik Time[69], sieci BBC[70] i CNN[71], telewizja Al Jazeera English[72], magazyn Vice[73] i publiczny nadawca amerykański NPR[74]. O proteście i akcjach solidarnościowych w krajach niemieckojęzycznych informowały także Deutschlandfunk[75], Deutsche Welle[76], Frankfurter Rundschau[77] czy Die Zeit[78].

Protest zyskał olbrzymi oddźwięk w serwisach społecznościowych, a hasztag #czarnyprotest uzyskał największy zasięg spośród polskojęzycznych tematów w 2016 roku[79]. Według serwisu Trendinalia w dzień strajku znalazł się on na dziesiątym miejscu wśród najpopularniejszych hasztagów na świecie (w serwisie Twitter)[80]. Informacje o proteście dotarły za pomocą serwisów Twitter, Facebook czy Instagram do 44,5 mln osób, a powiązane z akcją protestacyjną hasztagi zyskały przeszło 4,6 miliona interakcji (polubień, komentarzy i udostępnień)[79]. Z tego względu demonstracje zostały uznane za największą akcję społeczno-polityczną w polskim Internecie od czasów protestów przeciwko umowie ACTA[79].

W grudniu 2016 "Foreign Policy" umieściło Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Partii Razem i Barbarę Nowacką z Inicjatywy Polskiej na liście FP Top 100 Global Thinkers za udział w organizacji czarnego protestu[81].

Inne państwa[edytuj]

W kwietniu 2010 w Brukseli kilkuset aktywistów środowisk pro-choice wyraziło swoje poparcie dla całkowitej legalizacji aborcji w całej Unii Europejskiej, w tym Polsce. Dostarczono wtedy apel w tej sprawie ambasadorowi RP w Belgii[82].

 

Przypisy

 1. a b c Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (pol.). [dostęp 7 czerwca 2012].
 2. a b Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (...), Art. 4a, ust. 2 (pol.). [dostęp 7 czerwca 2012].
 3. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (...), Art. 4a, ust. 5 (pol.). [dostęp 7 czerwca 2012].
 4. BBC NEWS: Europe’s abortion rules.
 5. Matura - Newsweek Polska.
 6. Polki wykonują do 200 tys. aborcji rocznie, 15 proc. za granicą.
 7. Wprost nr 24 – 500 aborcji w ciągu roku.
 8. Newsweek - W Polsce rośnie liczba legalnych aborcji. (Anty)efekt Chazana?
 9. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 15 lipca 1932 r.).
 10. Digital Library of Wielkopolska - Kodeks karny z komentarzem
 11. J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 331 – 332.
 12. J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, tł. M. Zeller, Warszawa 1979, s. 391.
 13. Instytut Pamięci Narodowej | Eksterminacja „niewartościowych rasowo” dzieci polskich robo, ipn.gov.pl [dostęp 2016-03-15].
 14. Dz.U. 1950 nr 50 poz. 458
 15. Lech Gardocki: Prawo karne. Wyd. 11. Warszawa: 2005, s. 227.
 16. W. Świda Prawo karne; wyd. 3., Warszawa 1986, s. 478.
 17. J. Śliwowski Prawo karne, wyd. 2., Warszawa 1979, s. 359.
 18. A. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, wyd. 9., Warszawa 1989, s. 384.
 19. W. Wolter, [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 452.
 20. World Abortion Policies 2007, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 21. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (...), Art. 7 (zmieniający d. k. k.) (pol.). [dostęp 7 czerwca 2012].
 22. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 31 maja 2009].
 23. Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu ustawy. [dostęp 31 maja 2009].
 24. Program ideowy Ligi Polskich Rodzin. [dostęp 31 maja 2009].
 25. Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej. [dostęp 31 maja 2009].
 26. Czarny poniedziałek w obronie praw kobiet. Protest przed siedzibą PiS. dziennik.pl, 3 października 2016. [dostęp 2016-10-05].
 27. Chaos, awantura, głosowanie. Sejmowa komisja za odrzuceniem projektu ws. zakazu aborcji (http://www.tvn24.pl), ostatni dostęp: 6.10.2016
 28. "Ten czarny marsz poruszył świat". W PE debata o prawach kobiet w Polsce (http://www.tvn24.pl), ostatni dostęp: 6.10.2016
 29. Całkowity zakaz aborcji do kosza. Sejm ostatecznie odrzucił projekt (http://www.tvn24.pl), ostatni dostęp: 6.10.2016
 30. a b c d e http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/aborcja/Raportpopr.pdf
 31. Matura Newsweek Polska
 32. Informacje o ciążach nieletnich, gwałcie i aborcji
 33. Making abortions safe: a matter of good public health policy and practice
 34. Human Rights Watch
 35. RAPPORT EUROPEAN VALUES.
 36. Polacy skręcają na prawo – Najnowsze informacje – Informacje – portal TVN24.pl – 15.10.2009.
 37. Badania nt. karalności aborcji [En].
 38. http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/aborcja-dzieli-polakow--nowy-sondaz,61802,1.
 39. Polacy akceptują aborcję, ale nie na życzenie. e-prawnik.pl, 2010-07-13.
 40. Aborcja dzieli Polaków na połowę. Oto sondaż - Dziennik.pl
 41. Rzeczpospolita, "Twarde „nie” dla aborcji"
 42. Szefowa CBOS: Polacy przeciw aborcji na życzenie
 43. CBOS: Większość Polaków popiera obecne prawo dotyczące aborcji - INTERIA.PL
 44. http://www.rp.pl/artykul/1038458-Przyzwolenie-na-aborcje-maleje-w-Polsce.html
 45. http://wpolityce.pl/wydarzenia/61244-60-proc-polakow-wybiera-zycie-w-ciagu-9-miesiecy-sprzeciw-wobec-aborcji-dzieci-niepelnosprawnych-wzrosl-o-10-procent
 46. W niektórych drukach, np. w „Rzeczpospolitej”, list nosi datę 5 lutego.
 47. Krystyna Janda: dziennik (pol.). krystynajanda.pl, 2002-03-04. [dostęp 2011-06-08].
 48. a b Co łączy ustawę aborcyjną z integracją z UE - list do Parlamentu Europejskiego (pol.). kuwi.europa-uni.de. [dostęp 2011-05-30].
 49. Historia Manif (pol.). kobiety-kobietom.com, 2004-02-15. [dostęp 2011-05-30].
 50. Abp Życiński dementuje doniesienia „Listu kobiet” - ekai.pl. [dostęp 2010-08-24].
 51. Parlamentarny.pl – Zaostrzenie prawa aborcyjnego? Czarny protest Partii Razem. [dostęp 2016-11-01].
 52. Interview: The #czarnyprotest and Monday’s women strike might be a turning point in Polish politics
 53. a b To ona wymyśliła #CzarnyProtest. Mówili, że lajkami na Facebooku i czarnym ubraniem nie wygramy. No więc wygraliśmy!
 54. #CzarnyProtest we Wrocławiu. [dostęp 2016-11-01].
 55. Gazeta Krakowska – Czarny protest na Rynku Głównym w Krakowie. "Piekło kobiet trwa". [dostęp 2016-11-01].
 56. Czarny protest. Partia Razem przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego
 57. „Czarny protest” przed Sejmem, „Puls Biznesu” online za PAP, 2016-10-01
 58. Kobiety strajkują w czarny poniedziałek. "Ogłaszamy jednodniową akcję ostrzegawczą"
 59. Kobiety chcą strajkować ws. aborcji - Gazeta.pl
 60. a b „Czarny protest” w Polsce. Zatrzymania w Warszawie i Poznaniu, Wirtualna Polska Wiadomości, 2016-10-03
 61. Grupa Wirtualna Polska, „Czarny protest”. Manifestacje w wielu miastach w Polsce. Ile osób wzięło udział w demonstracjach?, 4 października 2016 [dostęp 2016-10-04] (pol.).
 62. Wyborcza.pl. [dostęp 2016-10-24].
 63. Christian Davies, Polish women strike over planned abortion ban, „The Guardian”, 3 października 2016, ISSN 0261-3077 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 64. Christian Davies, Women to go on strike in Poland in protest at planned abortion law, „The Guardian”, 3 października 2016, ISSN 0261-3077 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 65. Evon Huber, Henry Foy, Polish women stage strike over plans for total ban on abortion, „Financial Times”, www.ft.com, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05].
 66. Samuel Osborne, Thousands of women across Poland refuse to work in all-out strike against abortion ban, „The Independent”, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 67. Harriet Agerholm, Thousands of women across Poland refuse to work in all-out strike against abortion ban, „The Independent”, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 68. Rick Noack, Polish women go on nationwide strike against proposed abortion ban, „Washington Post”, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05].
 69. Tekendra Parmar, Polish Women to Strike Against Proposed Abortion Ban, „TIME.com” [dostęp 2016-10-05].
 70. Black Monday: Polish women strike against abortion ban, „BBC News”, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 71. Elizabeth Roberts, Antonia Mortensen, Women march against proposed abortion ban in Poland, CNN, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05].
 72. n, Poland's women on strike against abortion bill, 1 października 2016 [dostęp 2016-10-06].
 73. Karol Grygoruk, Portraits of Women on Strike Against Poland's Ban on Abortion, „VICE”, 4 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (ang.).
 74. Camila Domonoske, Polish Women Hold 'Black Monday' Strike To Protest Proposed Abortion Ban, [w:] NPR [online], 4 października 2016 [dostęp 2016-10-05].
 75. Florian Kellermann, #czarnyprotest – Polen protestieren gegen Abtreibungsverbot, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (niem.).
 76. qu, uh, Massenprotest in Polen gegen totales Abtreibungsverbot, [w:] Deutsche Welle [online], DW.COM, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05].
 77. Polen: Protest gegen Abtreibungsverbot, „Frankfurter Rundschau”, 3 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (niem.).
 78. dpa i inni, Polen: Zehntausende demonstrieren gegen Abtreibungsgesetz, „Die Zeit”, Hamburg , 3 października 2016, ISSN 0044-2070 [dostęp 2016-10-05].
 79. a b c redakcja (autor zbiorowy), ANALIZA #CZARNYPROTEST vs. #BIAŁYPROTEST – polityka w sieci, [w:] Polityka w sieci [online], politykawsieci.pl, 5 października 2016 [dostęp 2016-10-05] (pol.).
 80. #CzarnyProtest wśród najpopularniejszych hasztagów na świecie (http://www.tvn24.pl)
 81. Global Thinkers 2016 – Agnieszka Dziemianowicz-Bak and Barbara Nowacka, [w:] Foreign Policy [online], 12 grudnia 2016 [dostęp 2016-12-12].
 82. http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/swiat/belgowie-chca-zniesienia-zakazu-aborcji-w-polsce,56079,1.