Aktywa obrotowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aktywa obrotoweaktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie.

Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w przedsiębiorstwie, przynosząc zysk.

Do aktywów obrotowych zaliczane są:

 • zapasy:
  • towary,
  • materiały,
  • produkty gotowe,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • zaliczki na dostawy krótkoterminowe,.

Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa ona dłużej niż 12 miesięcy. Są to materiały kupowane i niezbędne do wykorzystania np. potrzebne do produkcji. Zalicza się do nich również wytworzone lub przetworzone produkty, towary gotowe, wyroby i usługi gotowe do sprzedaży oraz będące nadal w toku produkcji. Mogą to być też produkty lub półprodukty zakupione do sprzedaży z zyskiem.

 • należności krótkoterminowe – należności pochodzące z dostaw i usług oraz innych środków, których nie zalicza się do aktywów finansowych.
  • z tytułu dostaw towarów i usług,
  • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń,
  • inne (np. dochodzone na drodze sądowej),
 • inwestycje krótkoterminowe, w tym krótkoterminowe aktywa finansowe:
  • aktywa finansowe – (płatne lub wymagane) aktywa pieniężne, które w ciągu 12 miesięcy mają być zbyte lub wystawione do sprzedaży: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, pożyczki,
  • środki pieniężne – w kasie i na rachunkach w banku, inne środki pieniężne (weksle, czeki obce, lokaty), inne aktywa pieniężne.
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nieprzekraczające 12 miesięcy liczonych od dnia bilansowego. Do tej grupy można uwzględnić krótkoterminowe pożyczki jak i akcje i udziały.

Aktywa obrotowe w każdej chwili mogą zmienić się na pieniądze z racji ich dużej płynności.

Grupy płynności (zarządzanie aktywami):

 • I grupa – zapasy, które można szybko spieniężyć np. gotówka, krótkoterminowe inwestycje, czeki i weksle,
 • II grupa – inwestycje finansowe i zapasy, za które trzeba uregulować płatność w czasie do 3 miesięcy,
 • III grupa – inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe aktywa finansowe).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. Kuczyńska-Cesarz, Anna: Rachunkowość : podręcznik. Cz. 1, Wykład. Warszawa : Difin, 2002. ISBN 83-7251-196-9.