Przejdź do zawartości

Asembler x86

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Asembler x86język programowania z rodziny asemblerów do komputerów klasy PC, które posiadają architekturę głównego procesora zgodną z x86.[1]

W rzeczywistości jest to kilka różnych języków używanych do zapisu tych samych instrukcji i dyrektyw, różniących się składnią.

Trzy najpopularniejsze składnie to:

 • składnia Intel/Microsoft - używana w asemblerze MASM firmy Microsoft i w przykładach zamieszczonych w dokumentacji firmowej procesorów Intel rodziny x86; dawniej korzystała z niej większość narzędzi programistycznych dla systemów DOS i Windows.
 • składnia NASM - używana w asemblerze NASM, podobna do składni Intel/Microsoft, ale uproszczona i pozbawiona niejednoznaczności zapisu
 • składnia AT&T - używana w systemach UNIX i uniksopodobnych.

Ponieważ kod w języku asemblera jest niskopoziomowy, istnieją automatyczne translatory między obydwoma składniami.

Konwencje

[edytuj | edytuj kod]

W składni i metodach programowania za pomocą danej składni asemblera x86 wykorzystuje się kilka ogólnie przyjętych (bądź sprzętowo narzuconych) konwencji. Przykładowo dla składni Intel/Microsoft i NASM są to m.in.:

 • operand docelowy instrukcji jest podawany jako pierwszy z operandów, np. instrukcja:
mov ax, bx
spowoduje wpisanie zawartości rejestru BX do rejestru AX.
(w przypadku „składni AT&T” jest odwrotnie)
 • kolejność bajtów w procesorach zgodnych z x86 to little-endian (mniej znaczący bajt pierwszy).

Różnice pomiędzy NASM a Intel/Microsoft

[edytuj | edytuj kod]

Oprócz prostszego zapisu dyrektyw i atrybutów, NASM eliminuje niejednoznaczności zapisu składni Intel/Microsoft.

MASM (Intel/Microsoft)

[edytuj | edytuj kod]

W składni MASM interpretacja argumentu operacji przez asembler zależy od sposobu jego wcześniejszego zdefiniowania - w przykładzie poniżej argumenty x i y mają różną interpretację, a zapis [x] jest interpretowany podobnie do zapisu y.

x    equ   1000  ; definicja symbolu x o wartości 1000
y    dd   123   ; definicja zmiennej y o wartości początkowej 123, zajmującej 32 bity

    mov   eax, x     ; ładuje stałą 1000
    mov   ebx, [x]    ; ładuje wartość danej spod adresu 1000
    mov   edx, y     ; ładuje WARTOŚĆ zmiennej y
    mov   edx, [y]    ; ładuje wartość zmiennej y, tak samo, jak linia powyżej
    mov   ecx, offset y  ; ładuje adres zmiennej y
    movzx  eax, byte ptr y ; ładuje bajt spod adresu y z rozszerzeniem zerami do 32 bitów
    mov   eax, 8[ebp]   ; ładuje daną spod adresu ebp+8

Każde odwołanie do danej w pamięci jest w składni NASM oznaczone nawiasami kwadratowymi. Brak nawiasów oznacza stałą lub adres.

x    equ   1000  ; definicja symbolu x o wartości 1000
y    dd   123   ; definicja zmiennej y o wartości początkowej 123, zajmującej 32 bity

    mov   eax, x     ; ładuje stałą 1000
    mov   ebx, [x]    ; ładuje wartość danej spod adresu 1000
    mov   edx, y     ; ładuje ADRES zmiennej y
    mov   edx, [y]    ; ładuje wartość zmiennej y
    movzx  eax, byte [y]  ; ładuje bajt spod adresu y zrozszerzeniem zerami do 32 bitów
    mov   eax, [ebp+8]  ; ładuje daną spod adresu ebp+8

Przykłady programów

[edytuj | edytuj kod]

Poniżej dwa przykłady, możliwe do skompilowania w systemie Linux: pierwszy można skompilować przy użyciu nasm, drugi – asemblerem z binutils (lub samym gcc, jeśli ma on rozszerzenie .s). Linkowanie w obu przypadkach gcc lub ręcznie.

Kompilacja pierwszego:

nasm -f elf32 beer.asm && gcc -s -o beer beer.o

Kompilacja drugiego:

gcc -s -o beer beer.s

Przykład składni NASM – program "99 Bottles of Beer" (ang. 99 butelek piwa)

[edytuj | edytuj kod]
global main
extern printf

section .data

beer  db   "%d bottles of beer on the wall, %d bottles of beer."
    db   0x0a
    db   "Take one down and pass it around, %d bottles of beer."
    db   0x0a
    db   0

main:
    mov ecx, 99

_loop:
    dec ecx
    push ecx
    push ecx
    inc ecx
    push ecx
    push ecx
    push beer
    call printf
    add esp,16
    pop ecx
    or  ecx, ecx
    jne _loop
    xor eax,eax
    ret

Przykład składni AT&T – ten sam program - "99 Bottles of Beer" (ang. 99 butelek piwa)

[edytuj | edytuj kod]
.section .rodata
.beer:
.ascii "%d bottles of Beer on the wall, %d bottles of Beer.\n"
.asciz "Take one down and pass it around, %d bottles of Beer.\n"

.text
.global main
main:

mov $99, %ecx

loop:
dec  %ecx
push %ecx
push %ecx
inc  %ecx
push %ecx
push %ecx
pushl $.beer
call printf
add  $16,%esp
pop  %ecx
or  %ecx, %ecx
jne  loop
xorl %eax,%eax
ret


Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Guide to x86 Assembly [online], www.cs.virginia.edu [dostęp 2022-10-24].