Budżet państwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Budżet państwa – podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa (władzy rządowej), uchwalany na okres roku budżetowego (w większości krajów rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale np. w Wielkiej Brytanii zaczyna się w kwietniu, w Stanach Zjednoczonych w październiku).

Jako dochody budżetu państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody jednostek budżetowych oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi sfery budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych.

Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget). Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie. Pierwszy polski budżet został uchwalony przez Sejm w roku 1768 i był jednym z wcześniejszych w Europie.

Pojęcie budżetu państwa[edytuj | edytuj kod]

Budżet państwa to zarówno:

 • plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów sporządzony na okres roku budżetowego,
 • fundusz scentralizowanych środków pieniężnych gromadzonych i rozdzielanych w ciągu roku, w związku z realizacją zadań państwa,
 • jak i akt normatywny najwyższej rangi, ponieważ jest uchwalany w formie ustawy.

W związku z tym pojęcie budżetu państwa może być rozumiane w trzech aspektach:

 • ekonomicznym – pewien fundusz pieniężny,
 • prawnym – pewien akt normatywny,
 • technicznym (konstrukcja techniczna) – wszelkie czynności związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków budżetowych.

Budżet państwa stanowi prawną podstawę działalności władzy wykonawczej (rządu). Jest upoważnieniem dla władzy wykonawczej do dokonywania wydatków i ściągania dochodów. Jest zarazem aktem upoważniającym władzę wykonawczą do gospodarowania publicznymi funduszami. Uchwalenie budżetu, a następnie przyjęcie sprawozdania z jego wykonania, jest aktem politycznego zaufania władzy ustawodawczej dla rządu. Przyjęcie budżetu następuje w wyniku konsensusu między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz grupami interesów[1].

W Polsce budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku zwanego rokiem budżetowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Następnie budżet jest ogłaszany w Dzienniku Ustaw jako ustawa budżetowa i staje się wówczas aktem prawnym umożliwiającym organom wykonawczym jego realizację.

W wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu trudności politycznych, gospodarczych, czy też klęsk żywiołowych, gdy Rada Ministrów nie może w ustawowym terminie przedstawić parlamentowi projektu ustawy budżetowej na cały rok, wówczas przedkłada parlamentowi projekt ustawy o prowizorium budżetowym, czyli przejściowym planem finansowym, w którym dochody i wydatki są ujęte w okresie krótszym niż rok. Prowizorium traci moc z chwilą uchwalenia ustawy budżetowej.

Funkcje budżetu państwa[edytuj | edytuj kod]

Funkcje budżetu odzwierciedlają jego istotę i rolę w procesie społeczno-ekonomicznym państwa. Mogą one wpływać pobudzająco na rozwój gospodarczy kraju lub go ograniczać. Są to:

Zasady budżetowe[edytuj | edytuj kod]

Tworzenie budżetu państwa wymaga spełnienia szczegółowych zasad, które określają pożądane cechy budżetu, dotyczące zakresu treści budżetu oraz jego konstrukcji. Do najważniejszych z nich należą:

 • zasada równowagi – postulat, aby kwota planowanych wydatków znalazła pełne pokrycie w przewidywanych dochodach, co sprowadza się do bilansowania budżetu w taki sposób, aby nie generował on deficytu budżetowego;
 • zasada jedności formalnej – zgodnie z którą w jednym czasie w jednym państwie może istnieć tylko jeden budżet, gdyż tylko w takiej sytuacji jest możliwe sprawowanie realnego nadzoru władz ustawodawczych nad władzami wykonawczymi. W Polsce przeczy tej zasadzie istnienie parabudżetów, jakimi są fundusze celowe;
 • zasada jedności materialnej – postuluje, aby wszystkie dochody wpływały do jednego budżetu i z niego były finansowane wszystkie wydatki. Wyklucza to możliwość związania określonego wydatku z konkretnym źródłem dochodu, jak to było np. w przypadku tzw. podatku drogowego;
 • zasada powszechności – wszystkie podmioty gospodarki publicznej powinny być powiązane z budżetem albo metodą finansowania brutto (bezpośrednio) albo netto (pośrednio);
 • zasada zupełności (ustrojowo-konstytucyjna) – określa udział państwa w gospodarce (teoretycznie rozwiązanie tego problemu nie istnieje). Istnieją tutaj dwa podejścia:
  • podejście klasyczne – zakłada, że zasada zupełności zachowana jest wówczas, gdy wszelka działalność gospodarcza państwa znajduje swoje odzwierciedlenie w budżecie. Takie ujęcie problemu dopuszcza jedynie finansowanie bezpośrednie, a więc budżetowanie brutto. Wszystkie dochody i wydatki jednostek budżetowych są ujmowane wówczas w planie budżetowym jako dochody i wydatki budżetu,
  • podejście modernistyczne – uznaje zasadę zupełności budżetowej za spełnioną, jeśli jednostki sektora publicznego mają jakiekolwiek powiązanie z budżetem państwa. Jest to tzw. finansowanie budżetowe pośrednie lub budżetowanie netto. Jednostki budżetowe rozliczają się wówczas z budżetem według salda debetowego lub kredytowego, dotyczącego zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych;
 • zasada dualizmu budżetowego – postuluje opracowywanie, poza budżetem operacyjnym (obowiązującym w cyklach rocznych), budżetu majątkowego w cyklach dwu- lub trzyletnich. Zasada w Polsce nie jest realizowana;
 • zasada szczegółowości – wydatki i dochody budżetu powinny być ujęte ze stosowną szczegółowością, związaną z określeniem zakresu swobody władzy wykonawczej. Celem realizacji tej zasady jest ograniczenie możliwości nadinterpretacji i nadużyć w trakcie wykonywania budżetu. Zasada ma związek z klasyfikacją budżetową;
 • zasada operatywności – budżet wymaga opracowania w układzie podmiotowym, co oznacza wskazanie zadań zarówno w zakresie gromadzenia dochodów, jak i realizacji wydatków dla konkretnych podmiotów;
 • zasada przejrzystości – budżet powinien być przedstawiony parlamentowi i społeczeństwu w możliwie przejrzystym układzie, spopularyzowany w środkach masowego przekazu, ułatwiając przez to ocenę jego wykonania;
 • zasada jawności – postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i kontroli budżetu. Zarówno ustawa budżetowa, jak i sprawozdanie z jej realizacji mają być ogłaszane w sposób ogólnodostępny (Dziennik Ustaw);
 • zasada gospodarności (racjonalności) – wymaga racjonalnego, czyli oszczędnego, wydatkowania środków budżetowych;
 • zasada realności – postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków (część doktryny tej zasady nie uznaje);
 • zasada jednoroczności (rygoru budżetowego) – zasada, przyjmująca coroczność, periodyczność budżetu;
 • zasada uprzedniości – zasada uchwalenia budżetu przed terminem jego obowiązywania, a więc przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego. Od zasady tej istnieją pewne odstępstwa:
  • prerogacja budżetu – przedłużenie ważności budżetu ubiegłorocznego na pewien okres roku następnego,
  • prowizorium budżetowe – skrócona wersja ustawy budżetowej,
  • funkcjonowanie gospodarki budżetowej w oparciu o projekt budżetu. Polskie prawo dopuszcza jedynie prowizorium jako odstępstwo od zasady uprzedniości.

Budżet państwa a ustawa budżetowa[edytuj | edytuj kod]

Ustawa budżetowa jest pojęciem szerszym. Budżet jest jednym, ale nie jedynym załącznikiem do ustawy. Załącznikami są np. zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych. Ustawa budżetowa zawiera więc budżet i inne plany finansowe. Budżet jest podstawowym planem, za pośrednictwem którego dokonuje się znaczącej kwoty wydatków.

Dochody i wydatki budżetowe[edytuj | edytuj kod]

Kwoty dochodów i wydatków zapisane w ustawach budżetowych w Polsce (w tys. zł)[edytuj | edytuj kod]

Rok Dochody Wydatki Deficyt/Nadwyżka
2017[2] 325 428 002 384 773 502 –59 345 500
2016[3] 313 808 526 368 548 526 –54 740 000
2015[4] 286 700 000 336 680 000 –49 980 000
2014[5] 277 782 224 325 287 369 –47 505 145
2013[6] 275 729 440 327 294 440 –51 565 000
2012[7] 293 766 128 328 765 688 –34 999 560
2011[8] 273 144 394 313 344 394 –40 200 000
2010[9] 249 006 601 301 220 817 –52 214 216
2009[10] 303 034 805 321 221 112 –18 186 307

Wykonanie budżetu Państwa (w tys. zł)[edytuj | edytuj kod]

Rok Dochody Wydatki Deficyt/Nadwyżka Deficyt w % PKB[11]
2017(listopad)[12] 323 263 300 325 675 500 – 2 412 200 bd.
2016[13] 314 683 570 360 843 115 –46 159 545 –2,5
2015[14] 289 136 706 331 743 437 –42 606 731 –2,6
2014[15] 283 542 707 312 519 527 –28 976 820 –3,4
2013[16] 279 151 205 321 345 286 –42 194 081 –4,1
2012[17] 287 595 114 318 001 861 –30 406 746 –3,7
2011[18] 277 557 221 302 681 609 –25 124 388 –4,8
2010[19] 250 302 781 294 893 878 –44 591 097 –7,3

Dochody budżetowe[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja:

Wydatki budżetowe[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Wydatki budżetu państwa.

Klasyfikacja według działów:[potrzebny przypis]

Klasyfikacja według przeznaczenia:[potrzebny przypis]

Wydatki mogą być finansowane z:

 1. podatków (przy zrównoważonym budżecie): według twierdzenia Haavelma (o zrównoważonym budżecie) wzrost wydatków państwa o 1 £, który jest finansowany przez taki sam wzrost podatków, zwiększa dochód o 1 £. Oznacza to, że każdy cel dotyczący dochodu można zrealizować bez konieczności zwiększania deficytu budżetowego.
 2. za pomocą deficytu: wydatki finansowane deficytem mogą bardziej stymulować dochód i zatrudnienie. W ramach tego sposobu wyróżnia się:
  • finansowanie przez kreację dodatkowej bazy monetarnej – jeśli jest dokonywane w drodze bezpośredniego „drukowania” pieniądza, to praktycznie nie powoduje kosztów. Jeśli dokonuje się go za pośrednictwem porozumień między rządem a bankiem centralnym, które ustalają stopę procentową na poziomie niższym od rynkowego, to wówczas generuje minimalne koszty;
  • finansowanie za pośrednictwem emisji obligacji państwowych – ten sposób jest bardziej kosztowny. Pozostawia bazę monetarną na niezmienionym poziomie i powoduje wzrost stóp procentowych. Jego skutkiem jest m.in. wypieranie przez wydatki państwa inwestycji prywatnych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komar 1996 ↓, s. 81–83.
 2. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2017, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2017-01-19].
 3. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2016, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2017-01-03].
 4. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2015, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 5. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2014, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 6. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2013, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 7. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2012, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 8. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2011, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 9. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2010, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
 10. Kancelaria Sejmu RP, Ustawa budżetowa na rok 2009, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2017-06-08].
 11. Eurostat, General government deficit/surplus, http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp 2017-04-24].
 12. Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za styczeń - listopad 2017 r., www.mf.gov.pl [dostęp 2017-12-21].
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2016 r., www.mf.gov.pl [dostęp 2017-05-31].
 14. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].
 15. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].
 16. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013, www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].
 17. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012, www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].
 18. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011, www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].
 19. Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa, Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., www.mf.gov.pl [dostęp 2016-12-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń, 2005, ​ISBN 83-7285-253-7​.
 • A. Komar, Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996
 • A. Gomułowicz, J. Małecki, Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, 2006, ​ISBN 83-7334-585-X​.
 • Z. Ofiarski, Piotr Nowicki, Prawo finansowe, C.H. Beck, ​ISBN 83-7483-506-0​.
 • N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002
 • L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 95 ustawy o finansach publicznych, SIP LEX, 2007.
 • E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (red.), Prawo finansowe, Warszawa, 2007.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]