Wskaźniki P/BV

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z C/WK)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wskaźnik P/BV (cena rynkowa/wartość księgowa) – wskaźnik informujący o bieżącej wycenie przez rynek wartości majątku (aktywa bez zobowiązań) danej spółki giełdowej. Wskaźnik P/BV oblicza się dzieląc bieżącą kapitalizację spółki giełdowej przez księgową wartość jej kapitału własnego, którą podaje bilans spółki. Alternatywnie wskaźnik ten można otrzymać dzieląc kurs akcji przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję.

Mnożnik ten powstaje przez podzielenie bieżącej kapitalizacji rynkowej spółki przez wartość księgową firmy. Z kolei wartość księgową definiuje się jako różnicę pomiędzy aktywami a pasywami bieżącymi i zobowiązaniami długoterminowymi. Aby obliczyć wskaźnik P/BV należy wartość księgową całej spółki na dzień ostatniego sprawozdania finansowego podzielić przez liczbę akcji zarejestrowanych w dniu obliczania wskaźnika. Następnie aktualną cenę akcji należy podzielić przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Mnożnik pokazuje efektywność wykorzystania aktywów, nie uwzględniając źródła pochodzenia kapitału. Spółki z wyższą rentownością kapitału własnego mają zazwyczaj wyższy wskaźnik P/BV. Wskaźnik ten informuje ile razy wartość spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej.

Jeżeli P/BV spółki X wynosi 0,50 znaczy to, że jedną złotówkę jej majątku można kupić za 50 gr. W przypadku, gdy P/BV >1, rynek wycenia akcję wyżej niż wynosi wartość księgowa. Gdy P/BV < 1 oznacza to, że cena rynkowa akcji jest na niższym poziomie niż jej wartość księgowa. W praktyce niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, ze spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystywany. Gdy majątek takiej spółki jest znaczny, branża zaś stwarza nadzieję na dobre wyniki, poziom wskaźnika P/BV jest ważną informacją dla inwestorów chcących kupić akcje na dłuższy okres. Niski poziom tego wskaźnika może oczywiście świadczyć o kłopotach spółki, które mogą być spowodowane złą strukturą majątku. Z kolei wysoka wartość P/BV może oznaczać, że akcje są przewartościowane. Najczęściej prowadzi to do korekty rynkowej i spadku wartości wskaźnika wraz ze spadkiem cen akcji. Na rynkach światowych nie ma jednoznacznych norm dla wskaźnika P/BV. W USA waha się w przedziale 1,3-2,0, na rynku japońskim w granicach 2,0. Na polskiej giełdzie rozpiętość wskaźnika jest znaczna i oscyluje od 0,5 do 3,5. Niewątpliwie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ważna jest obserwacja zmian wskaźnika w czasie i porównywanie go z innymi spółkami danej branży.

Wskaźnik ten nie ma wartości absolutnej i nie powinien być rozpatrywany w oderwaniu od średniej dla danej branży. Spółki reprezentujące kapitałochłonne sektory gospodarki będą miały wskaźnik C/WK znacznie niższy od firm konsultingowych czy informatycznych.

Jeśli wartość wskaźnika P/BV jest większa od jedności, nie musi to świadczyć o tym, że spółka jest przewartościowana, ponieważ o wartości przedsiębiorstwa decyduje nie jego wartość bilansowa, tylko wartość rzeczywista, która uwzględnia takie czynniki jak:

  • rentowność
  • rozpoznawalna marka
  • jakość zarządzania
  • perspektywy wzrostu
  • poziom zadłużenia
  • długookresowa przewaga konkurencyjna

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Mariusz Czekała: Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997.
  • Metody wyceny spółki perspektywa klienta i inwestora. Marek Panfil, Andrzej Szablewski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2006.
  • Rynki, Instrumenty i Instytucje Finansowe. Jan Czekaj (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15297-0.