Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych[1]. Osoba posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych może zasiadać na stanowisku zarządzającego transportem w nie więcej niż czterech podmiotach gospodarczych, a jednocześnie połączona flota pojazdów we wszystkich przedsiębiorstwach, w których występuje ta sama osoba zarządzająca, nie może przekroczyć 50 pojazdów.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – otoczenie prawne[edytuj | edytuj kod]

Certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w Polsce regulują następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Regulamin egzaminowania[edytuj | edytuj kod]

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad egzaminowania określa regulamin przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który jest zatwierdzany przez Ministra Infrastruktury. Aktualnie obowiązujący regulamin został opublikowany w zarządzeniu nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Regulamin określa:

 • przepisy ogólne;
 • wzory wniosków o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz warunki przeprowadzenia egzaminu pisemnego;
 • zasady przeprowadzania egzaminu oraz zadania komisji egzaminacyjnej;
 • zasady planowania egzaminów;
 • sposób dokonywania opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz koszty przeprowadzenia egzaminu;
 • zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej;
 • sposób przechowywania Protokołów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym;
 • dostęp do informacji o procedurze certyfikacji;
 • informacje dotyczące możliwości składania skarg i odwołań.

Jednostka certyfikująca[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1352). Jednostką, przy której działają komisje egzaminacyjne jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS). ITS na podstawie nadanych uprawnień jest instytucją odpowiedzialną za prowadzenie certyfikacji. Siedziba Instytutu mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 80[2].

Egzamin – podstawowe informacje[edytuj | edytuj kod]

Warunki dopuszczenia do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych określa Regulamin[3]. W celu przystąpienia do egzaminu na certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek;
 • oświadczenia o świadomości zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemicznej (procedura tymczasowa);
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat.

Egzamin podzielony jest na dwie części, na każdą z nich przewidziane jest 2 godziny:

 • Test wielokrotnego wyboru – 64 pytania zamknięte.
 • 2 zadania problemowe – otwarte.

Wysokość opłat zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zgodnie z jego treścią[4]:

Zaliczenie egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych następuje po spełnieniu jednocześnie dwóch warunków:

 • należy uzyskać co najmniej 50% punktów z każdej z części – odpowiedzieć poprawnie na minimum 32 pytania testowe oraz uzyskać minimum 32 punkty z części otwartej;
 • należy uzyskać co najmniej 60% punktów z całości egzaminu tj. minimum 77 punktów.

Przewiduje się możliwość zwolnienia z części teoretycznej egzaminu, w przypadku gdy osoba egzaminowana ukończyła studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, których program obejmuje zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. W przypadku, gdy program studiów obejmował tylko część zagadnień, istnieje możliwość zwolnienia z pokrywających się modułów na teście pisemnym.[5]

Zakres wymaganej wiedzy[edytuj | edytuj kod]

Katalog pytań i katalog zadań, a także pytania i zadania zawarte w indywidualnych zestawach egzaminacyjnych nie stanowią informacji publicznej. Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności[6]:

 1. prawo cywilne
 2. prawo handlowe
 3. prawo socjalne
 4. prawo podatkowe
 5. działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. dostęp do rynku
 7. normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. bezpieczeństwo drogowe.

Komisja egzaminacyjna[edytuj | edytuj kod]

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego wyznaczanego przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w komórce właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego tego ministra, posiadającego ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. www.biznes.gov.pl. [dostęp 2018-08-08].
 2. Instytut Transportu Samochodowego. [dostęp 2021-02-12].
 3. Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U.M.In. z 2019 r. poz. 4).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).
 5. Certyfikat Kompetencji - Co musisz wiedzieć? | Star Szkolenia, Star Szkolenia [dostęp 2023-02-07].
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 (Dz.U.UE z 2009 r. poz. L 300/51).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1352).