Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego

Niektóre czasowniki mają kilka możliwych form. Czasem różnią się one znaczeniem, czasem po prostu różne dialekty używają różnych form. Czasowniki takie zostały umieszczone we wszystkich kategoriach, do których pasują. Tabelka nic nie mówi o tym, która z tych form jest częstsza, lub jakie są różnice między nimi.

Forma teraźniejsza Forma przeszła Imiesłów bierny Znaczenie
Czasowniki mające 3 identyczne formy
beat beat beat (beaten) bić
bet bet (lub regularnie) bet (lub regularnie) założyć się o coś
bid bid bid licytować
broadcast broadcast broadcast nadawać
browbeat browbeat browbeat onieśmielać
burst burst burst rozrywać
bust bust (lub regularnie) bust (lub regularnie) pękać
cast cast cast rzucać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
fit fit (lub regularnie) fit (lub regularnie) pasować, mieścić się
forecast forecast forecast przewidzieć, prognozować
hit hit hit uderzyć
hurt hurt hurt zrobić krzywdę
input input input wprowadzić
insert insert insert wstawić
knit knit (lub regularnie) knit (knitted) robić na drutach
let let let pozwolić
misread misread misread nie zrozumieć
outbid outbid outbid przelicytować
overcast overcast overcast zachmurzyć
preset preset preset nastawić
proofread proofread proofread czytać korektę
put put put położyć
quit quit (lub regularnie) quit (lub regularnie) wyjść
recast recast recast przerobić, przeliczyć
reset reset reset przestawiać, resetować
rid rid rid oczyścić, pozbyć się, uwalniać
set set set ustawić
shed shed shed tracić, gubić
shit shit (shat) shit (shat) wypróżniać się (wulg.)
shut shut shut zamknąć
slit slit slit rozpruć
spit spit (spat) spit (spat) pluć
split split split rozdzielić
spread spread spread rozproszyć
thrust thrust thrust dźgać, wciskać
wed wed (lub regularnie) wed (lub regularnie) wziąć ślub
wet wet (lub regularnie) wet (lub regularnie) moczyć
upset upset upset niepokoić, denerwować
Czasowniki z wymianą samogłosek i-a-u
begin began begun zacząć
drink drank drunk pić
ring rang rung dzwonić
shrink shrank (shrunk) shrunk kurczyć się
sing sang sung śpiewać
spring sprang (sprung) sprung skakać
stink stank (stunk) stunk dosłownie: śmierdzieć, przenośnie: robić coś wyjątkowo źle
swim swam swum pływać
Czasowniki z wymianą samogłosek i-u-u
cling clung clung lgnąć
dig dug dug kopać
fling flung flung rzucać
shrink shrunk (shrank) shrunk kurczyć się
sling slung slung podwiesić
spin spun spun kręcić, wirować
spring sprung (sprang) sprung skakać
stick stuck stuck przylepić
sting stung stung żądlić
stink stunk (stank) stunk dosłownie: śmierdzieć, przenośnie: robić coś wyjątkowo źle
string strung strung nizać, wiązać
swing swung swung kiwać się
wring wrung wrung wyżąć
Czasowniki z wymianą samogłosek /i/-/e/-/e/
bleed bled bled krwawić
breed bred bred hodować
creep crept crept czołgać się, skradać się
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
interbreed interbred interbred krzyżować
keep kept kept trzymać, zachować
kneel knelt (lub regularnie) knelt (lub regularnie) klękać
lead led led poprowadzić
meet met met spotkać
mislead misled misled zmylić
oversleep overslept overslept przespać coś
plead pled (lub regularnie) pled (lub regularnie) błagać
read (wymowa /riid/) read (wymowa /red/) read (wymowa /red/) czytać
sleep slept slept spać
speed sped (lub regularnie) sped (lub regularnie) pędzić
sweep swept swept zamiatać
weep wept wept płakać
Czasowniki z wymianą samogłosek i-a-a
shit shat (shit) shat (shit) wypróżniać się (wulg.)
sit sat sat siedzieć
spit spat (spit) spat (spit) pluć
Czasowniki z końcówką -t zamiast -ed (-ll przechodzi w -lt)
burn burnt (lub regularnie) burnt (lub regularnie) spalić
deal dealt dealt zawrzeć umowę, mieć do czynienia z
dream dreamt (lub regularnie) dreamt (lub regularnie) marzyć, śnić
dwell dwelt (lub regularnie) dwelt (lub regularnie) mieszkać
lean leant (lub regularnie) leant (lub regularnie) opierać się
leap leapt (lub regularnie) leapt (lub regularnie) skoczyć
learn learnt (lub regularnie) learnt (lub regularnie) uczyć się
mean meant meant mieć na myśli, znaczyć
misspell misspelt (lub regularnie) misspelt (lub regularnie) błędnie coś napisać (pod względem ortograficznym)
smell smelt (lub regularnie) smelt (lub regularnie) wydzielać zapach, odczuwać zapach
spell spelt (lub regularnie) spelt (lub regularnie) zaczarować
spoil spoilt (lub regularnie) spoilt (lub regularnie) zepsuć
Czasowniki z wymianą samogłosek oraz w formie imiesłowu biernego końcówką -n
arise arose arisen narastać
awake awoke (awakened) awoken budzić
bear bore born rodzić
bear bore borne nosić
beat beat beaten (beat) bić
befall befell befallen zdarzać się
bite bit bitten gryźć
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
choose chose chosen wybrać
draw drew drawn rysować
drive drove driven prowadzić (samochód)
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabronić
foresee foresaw foreseen przewidzieć
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen zmrozić
get got gotten (got) dostać
give gave given dać
grow grew grown rosnąć
hide hid hidden chować
interweave interwove interwoven przeplatać
know knew known wiedzieć
lie lay lain leżeć
mistake mistook mistaken pomylić się
outgrow outgrew outgrown wyrastać
overdraw overdrew overdrawn przejaskrawiać w opisie
overeat overate overeaten przejadać się
overlie overlay overlain przydusić
override overrode overridden stratować
oversee oversaw overseen doglądać
overtake overtook overtaken doganiać
overthrow overthrew overthrown przewracać, burzyć
partake partook partaken uczestniczyć
prove proved proven (lub regularnie) udowodnić
rewrite rewrote rewritten przepisać
ride rode ridden jeździć konno
rise rose risen wschodzić
see saw seen widzieć
sew sewed sewn (lub regularnie) szyć
shear sheared shorn (lub regularnie) strzyc
shake shook shaken wstrząsnąć
show showed shown (lub regularnie) pokazywać