Dowód księgowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dowód księgowydokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych (np. faktura VAT).

Treść dowodu księgowego[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o rachunkowości w art. 21 ust. 1 wymaga, aby dowód księgowy zawierał:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej
 • opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, w miarę możliwości określoną także w jednostkach naturalnych
 • datę dokonania operacji, a także datę wystawienia dowodu (gdy sporządzono go pod inną datą)
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Niektórych z powyższych informacji może na dowodzie księgowym brakować (zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowości), jeśli:

 • wynika to z odrębnych przepisów
 • wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Cechy dowodu księgowego[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, dowody księgowe powinny być:

 • rzetelne – zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej
 • kompletne
 • wolne od błędów rachunkowych.

Niedopuszczalne w dowodach księgowych jest dokonywanie wymazywania i przeróbek.

Rodzaje dowodów księgowych[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnić można następujące rodzaje dowodów księgowych:

 • zewnętrzne własne – przekazane w oryginale kontrahentowi
 • zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów
 • wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Podstawą do zapisów w księgach rachunkowych mogą być również dowody księgowe:

 • zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą być wymienione w dowodzie zbiorczym
 • korygujące
 • zastępcze – wystawione do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego
 • rozliczeniowe – ujmujące dokonane uprzednio zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Kontrola dowodów księgowych[edytuj | edytuj kod]

Kontrola dowodów księgowych prowadzona jest przez głównego księgowego lub upoważnione przez niego osoby. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli jest podpis osoby odpowiedzialnej. Wyróżnia się[1]:

 • Kontrolę merytoryczną, która polega na zbadaniu danych zwartych w dokumencie pod względem ich zgodności z rzeczywistością, zbadaniu celowości operacji gospodarczej z punktu widzenia gospodarczego, zbadaniu zgodności z przepisami prawnymi.
 • Kontrolę formalno-rachunkową, która ma na celu wykrycie wszystkich błędów formalnych oraz rachunkowych.

Dokument księgowy, który zawiera braki lub nieprawidłowości, zwracany jest do odpowiedniej komórki lub osoby odpowiedzialnej w celu dokonania odpowiednich korekt.

Przechowywanie dowodów księgowych[edytuj | edytuj kod]

Dowody księgowe przechowuje się w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem, zniszczeniem. Dowody księgowe przechowywane są w postaci oryginalnej, w określonym porządku w podziale na okresy sprawozdawcze[2]. Mogę być przechowywane:

 • w siedzibie firmy,
 • poza siedzibą firmy, należy to zgłosić do właściwego urzędu skarbowego w terminie 15 dni od daty ich wydania, w razie kontroli trzeba zapewnić dostępność dokumentów podmiotowi kontrolującemu.

Dokumenty księgowe najczęściej przechowywane są przez okres 5 lat (wyłączając sprawozdania finansowe). Czas przechowywania dokumentów zależny jest od daty przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]