Drobna szlachta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Drobna szlachta – nazwa posiadaczy części wsi z poddanymi chłopami. Wieś taka, dzielona między kilku (czasem nawet kilkudziesięciu) szlachciców nazywała się wsią kolokacyjną. Od początku XVII w. grupa ta stopniowo się powiększała, wchłaniając pauperyzującą się szlachtę średnią.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Literatura przedmiotu[edytuj | edytuj kod]

 • Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. II połowa XVI – XVII wiek, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 • Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • Beauvois D., Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863 – 1914, Fundacja Pogranicze, Sejny 1996.
 • Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne i współczesne przemiany, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1966.
 • Chamerska H., O położeniu i zbiegostwie czeladzi folwarcznej w Królestwie Polskim 1830-1864, PWN, Warszawa 1957.
 • Chamerska H., Drobna szlachta w Królestwie Polskim w latach 1832 – 1864, PWN, Warszawa 1974.
 • Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998.
 • Ciszewski S., Mazowiecki sibrat, mazowiecka część i mazowiecka szlachta cząstkowa [w:] Tom I Prace etnologiczne, Wyd. Kasy im. Mianowskiego, Warszawa (Pałac Staszica) 1925.
 • Czajkowska J., Stanisław Dworakowski etnograf, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2003.
 • Czarnyszewicz F., Nadberezyńcy, Arcana, Kraków 2010.
 • Dajnowicz M., Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2002.
 • Dajnowicz M., Aktywność społeczno-kulturalna a działalność polityczna w Łomżyńskiem w początkach XX wieku [w:] „Dzieje najnowsze” 2004.
 • Dajnowicz M., Narodowe sympatie polityczne szlachty mazowiecko-podlaskiej (XIX-XX w.) [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, SGGW, Warszawa 2007.
 • Dobroński A., Drobna szlachta w Łomżyńskiem. Przyczynek źródłowy [w:] Studia Łomżyńskie, Tom IV, PWN, Warszawa 1993.
 • Dworakowski B., Jasiński E., Wskazówki dla scalających grunty, Nakładem autorów, Warszawa 1928.
 • Dworakowski S., Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.
 • Dworakowski S., Szlachta zagrodowa we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia, Warszawa 1939.
 • Dworakowski S., Zwyczaje rodzinne w powiecie wysoko-mazowieckim, Warszawa 1935.
 • Gajewski M., Bujwidzka szlachta, Wileńskie Wydawnictwo „Czas”.
 • Gałkowski P., Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX – XX wieku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1997.
 • Gałkowski P., Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918 – 1947, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1999.
 • Gierowski J. A., Małe ojczyzny w dawnej Rzeczypospolitej, Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Tom I, cz. I, adammarszałek, 1995.
 • Gołębiowski B. (red.), Kultura polityczna Polaków, Stopka, Łomża 2004.
 • Gloger Z., Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, Drukarnia Józefa Bergera, Warszawa 1873.
 • Gloger Z., Dawna Ziemia Łomżyńska, Drukarnia Józefa Bergera, Warszawa 1878.
 • Grabski W., Wytworzenie się szlachty polskiej i ustrój agrarny polski w końcu epoki piastowskiej [w:] Historia wsi w Polsce, Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego, Warszawa, Pałac Staszica 1929.
 • Ilczuk M., Duma czy moda – czyli o stosunku do herbu szlachty zagrodowej z okolic Ciechanowa, Studia Łomżyńskie, Tom XV, Łomża 2004.
 • Ilczuk M., Wzajemne niechęci i sytuacje konfliktowe w życiu potomków drobnej szlachty na Podlasiu – rzeczywistość a stereotypy, Studia Łomżyńskie, Tom XVII, Łomża 2006.
 • Jałbrzykowski-Grabia A., Wspomnienia wileńskie (1939-1940), Aspra JR, Warszawa 2005.
 • Jałbrzykowski R., Bóg jest miłością. Czyli przewodnia myśl w życiu duchownem, 1933.
 • Jabłońska-Deptuła E., Epilog Pniewa, Werset, Lublin 2009.
 • Jasiewicz K., Zagłada polskich kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939 – 1941, Warszawa 1997.
 • Konopka T., Historia domu naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta, Neriton. Warszawa 1993.
 • Kotowicz-Borowy I. (red.), Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, SGGW, Warszawa 2007.
 • Kotowicz-Borowy I., Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, WSH im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2005.
 • Kosecki A., Kociszewski A., Kotowicz-Borowy I., Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 2000.
 • Kowalski M., Geografia wyborcza polski przestrzenne zróżnicowania zachowań wyborczych Polaków w latach 1989 – 1998, Warszawa 2000.
 • Krzyworzeka P. (red.), Okolice Zambrowa. Etnograficzne pogranicze, Dodatek do pisma: Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północnowschodniego Mazowsza, Zagroby Zakrzewo – Warszawa 2004.
 • Leskiewiczowa J. (red.), Ziemiaństwo polskie 1795-1945, PWN, Warszawa 1985.
 • Leskiewiczowa J. (red.), Ziemiaństwo polskie 1920-1945, PWN, Warszawa 1988.
 • Lubicz- Łapiński Ł., Drobna szlachta województwa podlaskiego w XVII w. [w:] Verbum Nobile, nr 15, 2003.
 • Ludkiewicz Z., Komasacja gruntów w Królestwie Kongresowym. 8. Szachownica na ziemiach drobnej szlachty [w:] Komasacja gruntów wiejskich: studium ekonomiczne, Skł.gł. E. Wende i S-ka, Warszawa 1917.
 • Łoś A., Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej, Werset, Lublin 2008.
 • Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1907.
 • Łuniewski T., Drobna szlachta. Przyczynek do poglądu na stan ekonomiczny i potrzeby małej własności ziemskiej w Królestwie Polskim, Niwa., Warszawa 1892.
 • Łusakowski S., Pamiętnik zdeklasowanego szlachcica, Kraków 1952.
 • Łyś G., Wnukowie Jafeta, Rzeczpospolita, 18 maj 2001.
 • Milewski J., Wspomnienie o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Veritas, Londyn 1988.auvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Wyd. UMCS, Lublin 2005.