Druga zasada termodynamiki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Druga zasada termodynamiki – podstawowe prawo termodynamiki, stwierdzające, że w układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która nie maleje z czasem[1].

Funkcja ta zwana jest entropią i oznacza się ją symbolem Zmiana tej funkcji spełnia więc nierówność przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest odwracalny[a][b].

Definicja w terminach termodynamiki klasycznej[edytuj | edytuj kod]

Sformułowanie oparte na pojęciu entropii[edytuj | edytuj kod]

Matematyczny zapis tego faktu to następujące sformułowanie: zmiana entropii w dowolnym procesie odwracalnym jest równa całce z przekazu ciepła podzielonego przez temperaturę W procesie nieodwracalnym natomiast zmiana entropii jest większa od tej całki. Forma całkowa II zasady termodynamiki wygląda następująco:

Różnica ta jest miarą nieodwracalności procesu i jest związana z rozpraszaniem energii. Oznaczenie użyte do zapisu przyrostu ciepła ma na celu odróżnienie tego przyrostu od różniczki (ozn. ), ponieważ przyrost ciepła nie jest różniczką żadnej funkcji. Gdyby był różniczką, ciepło byłoby funkcją stanu (jest zaś funkcją procesu).

Alternatywne sformułowania[edytuj | edytuj kod]

Druga zasada termodynamiki może być sformułowana na wiele równoważnych sposobów. Wiele z nich nie wymaga odwoływania się do abstrakcyjnych pojęć, takich jak entropia, umożliwiając łatwiejsze zrozumienie fizycznej istoty tego prawa.

Najszerzej znane alternatywne sformułowania pochodzą od Clausiusa:

Nie istnieje proces termodynamiczny, którego jedynym wynikiem byłoby pobranie ciepła ze zbiornika o temperaturze niższej i przekazanie go do zbiornika o temperaturze wyższej.

oraz od Kelvina:

Nie jest możliwy proces, którego jedynym skutkiem byłoby pobranie pewnej ilości ciepła ze zbiornika i zamiana go w równoważną ilość pracy.

Można udowodnić równoważność tych stwierdzeń ze sformułowaniem podanym w rozdziale poprzednim[2].

Wprowadzając pojęcie perpetuum mobile drugiego rodzaju, jako silnik cieplny pobierający energię cieplną z układu i w całości przekształcający ją na pracę, można sformułować drugą zasadę termodynamiki w następujący sposób:

Nie istnieje perpetuum mobile drugiego rodzaju[3].

Trzy powyższe sformułowania odnoszą się do ograniczeń, jakie nakłada II zasady termodynamiki na maszyny cieplne.

Istnieje też ogólne fenomenologiczne sformułowanie II zasady termodynamiki abstrahujące od jakichkolwiek maszyn cieplnych, a zarazem nieodnoszące się do pojęcia entropii, podane na początku XX wieku przez Caratheodory’ego[4]:

W dowolnie bliskim otoczeniu każdego stanu równowagi układu termodynamicznego istnieją stany nieosiągalne na drodze adiabatycznej.

Można wykazać, że sformułowanie to jest równoważne sformułowaniu opartemu na pojęciu entropii.

Definicja w terminach termodynamiki statystycznej[edytuj | edytuj kod]

 • Entropia jest wielkością ekstensywną, addytywną w danym stanie układu, tj. entropia całego układu jest wówczas sumą entropii wszystkich jego części, będących rozdzielnymi układami makroskopowymi

W przypadku połączenia tych części (np. zmieszanie płynów), entropia nie spełnia warunku addytywności.

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Praca objętościowa[edytuj | edytuj kod]

Rozważmy pracę objętościową wykonaną przez układ termodynamiczny. Jest ona określana przez ilość pracy wykonaną w otoczeniu, więc odpowiednim ciśnieniem jest ciśnienie zewnętrzne otoczenia Wtedy praca wykonana przez układ wynosi:

Jeżeli ciśnienie wewnętrzne układu jest większe niż ciśnienie zewnętrzne otoczenia: wówczas zgodnie z mechaniką klasyczną układ będzie się rozszerzał względem otoczenia: Dla przemiany odwracalnej ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne są równe: a więc praca wykonana przez układ w procesie odwracalnym wynosi:

Z tego wynika, że:

Oznacza to, że ilość pracy wykonanej przez układ nad otoczeniem jest maksymalna w procesie odwracalnym. Połączenie tego wyniku z pierwszą zasadą termodynamiki daje:

Teraz definiujemy funkcję stanu (zwaną entropią) jako:

Z poprzedniej nierówności dla odwracalnego ciepła:

Co kończy dowód. Jest to kompletne matematyczne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki. Można z niej wyprowadzić wszystkie jej konsekwencje, w tym stwierdzenie, że ciepło zawsze spontanicznie przepływa tylko od ciała cieplejszego do zimniejszego.

Brakuje jedynie udowodnienia, że entropia jest funkcją stanu dla gazu doskonałego, ale można go znaleźć w każdym wstępnym omówieniu termodynamiki.

Mechanika statystyczna[edytuj | edytuj kod]

II zasadę termodynamiki można również udowodnić za pomocą mechaniki statystycznej. Mając daną funkcję statystyczną Boltzmanna

gdzie są prawdopodobieństwami termodynamicznymi

oraz entropię Boltzmanna:

gdzie jest stałą Boltzmanna

otrzymujemy:

a różniczkując powyższe:

Wiedząc, że (z tego ) oraz (z tego ), wynika, że

czyli (zmiana entropii Boltzmanna jest nieujemna), co kończy dowód[5].

Wnioski z II zasady termodynamiki[edytuj | edytuj kod]

Silnik cieplny nie może działać bez różnic temperatury[edytuj | edytuj kod]

Inne, równoważne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki wiąże się z silnikiem cieplnym, czyli urządzeniem zamieniającym ciepło na pracę. Zgodnie z tym sformułowaniem spontaniczny przekaz ciepła może się dokonywać tylko od ciała cieplejszego do zimniejszego. Idealny silnik, pracujący w cyklu przemian odwracalnych, ma sprawność ograniczoną różnicą temperatur ciał, pomiędzy którymi przekazywane jest ciepło:

gdzie ciepło jest przekazywane od ciała o temperaturze do ciała o temperaturze (grupa fizyków z Niemiec teoretycznie udowodniła, że powyższy wzór w pewnych szczególnych warunkach nie jest spełniony dla kwantowego cyklu Otto[6], co nie łamie jednak II zasady termodynamiki[7]). Silnik spełniający tę regułę jest nazywany silnikiem Carnota.

Z II zasady termodynamiki zastosowanej do silników cieplnych wynika, że nie można ciepła zamieniać na pracę bez ograniczeń, choć jest to zgodne z I zasadą termodynamiki. Nie można bez wkładu pracy przesyłać energii termicznej między ciałami mającymi tę samą temperaturę. Oznacza to, że perpetuum mobile II rodzaju nie istnieje.

Prowadzi to do dalszego wniosku – nie da się w pełni kontrolować procesów statystycznych, np. nie można czerpać energii z przypadkowych ruchów cząstek, takich jak ruchy Browna (wykorzystywane w pomyśle zapadki brownowskiej). Z II zasady wynika, że przyrządy do czerpania tego rodzaju energii po pewnym czasie też zaczną się zachowywać przypadkowo, a więc staną się bezużyteczne. Miarą tej przypadkowości jest właśnie temperatura. Aby czerpać energię termiczną z układu, trzeba dysponować czymś zimniejszym niż ten układ.

Energia swobodna Helmholtza[edytuj | edytuj kod]

Energia swobodna Helmholtza jest funkcją stanu odpowiadającą tej części energii wewnętrznej, która może być w danym procesie uwolniona na zewnątrz układu w formie pracy lub ciepła przy stałej temperaturze i objętości. W pierwszej zasadzie termodynamiki możemy zastąpić zmianę ciepła przez

Mając na uwadze drugą zasadę otrzymujemy:

Dlatego praca maksymalna jest zawsze większa lub równa energii swobodnej Helmholtza. Innymi słowy, pewnej ilości energii wewnętrznej nigdy nie można całkowicie zamienić na pracę, część jest zawsze tracona z powodu wzrostu entropii[8].

Ostatnią nierówność można przekształcić do postaci:

To wyrażenie przyjmuje maksymalną wartość, gdy przemiana jest odwracalna. W przypadku przemian nieodwracalnych:

co w sumie można zapisać:

Śmierć cieplna Wszechświata[edytuj | edytuj kod]

Z II zasady termodynamiki wynika też hipoteza tzw. śmierci cieplnej Wszechświata. Miałaby ona polegać na tym, iż po jakimś czasie Wszechświat, jako całość, dojdzie do stanu równowagi termodynamicznej, czyli będzie miał jednakową temperaturę w każdym punkcie i wymiana energii termicznej całkowicie zaniknie, a co za tym idzie zanikną wszelkie inne rodzaje wymiany energii, które w ten czy inny sposób są zawsze związane ze zmianą temperatury. Teoria śmierci cieplnej jest jednak nadinterpretacją, wynikającą z przeniesienia rozumowania pochodzącego z fizyki fenomenologicznej w dziedzinę przekraczającą zakres jej stosowalności – do kosmologii. II zasada termodynamiki odnosi się do układów w stanie równowagi pełnej lub niepełnej i nie ma zastosowania do rozszerzającego się Wszechświata, w którym zmianom ulega np. pole grawitacyjne[9].

Paradoks nieodwracalności[edytuj | edytuj kod]

Z interpretacją II zasady termodynamiki jest też związany swoisty paradoks. Z jednej strony wynika z niej, że wiele zjawisk obserwowanych w skali makroskopowej może być nieodwracalnych. Definiuje tak zwaną termodynamiczną (lub entropijną) strzałkę czasu[10]. Z drugiej strony termodynamika statystyczna, z której ta zasada się wywodzi, zakłada, że każde jednostkowe zjawisko w skali mikroskopowej, czyli w skali pojedynczych cząstek jest odwracalne[11]. Mimo że wszystkie zjawiska makroskopowe są sumą odwracalnych zjawisk mikroskopowych, przyjmuje się jednak – wbrew zdrowemu rozsądkowi – możliwość ich nieodwracalności. Paradoks ten przyczynił się do początkowego odrzucenia równania Boltzmanna, opisującego procesy nierównowagowe.

Ten paradoks wskazuje na ścisły związek między teorią a pomiarem w fizyce. Interpretacja pomiaru układów wielocząstkowych jest oparta na teoriach tworzonych dla układów makroskopowych. Można powiedzieć, że pomiary te dotyczą sum uśrednionych zjawisk mikroskopowych. Dla takich pomiarów koncepcja entropii jest niezbędna teoretycznie. Gdyby jednak dało się w jakiś sposób przejść do pomiaru tych zjawisk na poziomie pojedynczych cząstek, koncepcja entropii przestałaby być potrzebna. Liczba cząstek w rzeczywistych, makroskopowych układach doświadczalnych jest jednak bardzo duża (rzędu stałej Avogadra) i dlatego pomiar większości zjawisk fizycznych na poziomie mikroskopowym jeszcze długo pozostanie poza zasięgiem nauki.

Ściśle II zasada termodynamiki jest sprzeczna zarówno z mechaniką klasyczną, jak i kwantową, a dokładnie ze zjawiskiem tzw. dokładnego ożywienia funkcji falowej, jak też z twierdzeniem Poincaré o powrocie i najprawdopodobniej dlatego, że dotyczy ona jedynie pewnych początkowych stadiów ich ewolucji lub też że układy matematycznie perfekcyjnie izolowane z wyjątkiem całego wszechświata naprawdę nie istnieją. W prawie nieskończonej ewolucji klasycznej lub kwantowej izolowanego układu fizycznego entropia będzie maleć spontanicznie, kiedy będą one odtwarzać swój stan początkowy. Np. zgodnie z twierdzeniem Poincarégo zamknięty we wnęce rezonansowej silnik Carnota po wyrównaniu się temperatur i prawie nieskończonym czasie zacznie pracować magicznie wstecznie, tak że temperatura w zbiorniku A zacznie rosnąc, a w B maleć, aby cały układ wrócił do stanu początkowego dokładnie. Inaczej zgodnie z teorią mikroskopową, każdy proces w układzie termodynamicznie izolowanym jest infinitezymalnie dokładnie odwracalny i wartość entropii musi kiedyś wrócić do jej wartości początkowej malejąc.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Stosowana niekiedy uproszczona definicja: „w układzie termodynamicznie izolowanym w dowolnym procesie entropia nigdy nie maleje” jest nieprawidłowa. Jeśli układ jest daleki od stanu równowagi, to mimo że jest termodynamicznie izolowany, entropia może w nim przez pewien czas maleć. Takie zjawisko zachodzi w reakcjach oscylacyjnych. Uproszczenie w omawianej definicji jest zbyt daleko idące m.in. dlatego, że entropia jest funkcją stanu, o której mowa w drugiej zasadzie termodynamiki tylko w układach bliskich równowagi, w przeciwnym razie dążenie do tego stanu jest dodatkowym czynnikiem pozwalającym na powstawanie struktur dyssypatywnych. Do utrzymania tych struktur niezbędna byłaby wymiana energii z otoczeniem, jednak czasowo mogą one powstawać także w układach izolowanych.
 2. W wielu opracowaniach pojawia się błąd, polegający na stwierdzeniu, że druga zasada termodynamiki zapewnia formie ciepła istnienie czynnika całkującego. Jest to tylko część treści tej zasady. Najlepiej się o tym przekonać, wybierając prosty układ opisany dwoma parametrami. Z matematyki wiadomo, że w takim układzie (dwuwymiarowa przestrzeń stanów), każda forma liniowa ma czynnik całkujący, a zatem tak rozumiana zasada termodynamiki nic by nie wnosiła do takich układów. Por. Ingarden, Jamiołkowski i Mrugała 1990 ↓, s. 95–96.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. termodynamiki zasady, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].
 2. Clement John Adkins, Equilibrium thermodynamics, wyd. 3rd ed, Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-27456-7, OCLC 9132054.brak strony (książka)
 3. Tablice Fizyczno-Astronomiczne. pod redakcją Witolda Mizierskiego. Warszawa: Adamantan, 2002. ISBN 83-7350-011-1.brak strony w książce
 4. C. Caratheodory: Mathematische Annalen, 67, 355, (1909).
 5. G.G. Nyambuya, A Simple Proof of the Second Law of Thermodynamics, „PROGRESS IN PHYSICS” (15), Gallup, New Mexico: Department of Mathematics and Science, University of New Mexico, 2019, s. 171–177, ISSN 1555-5615.
 6. J. Roßnagel, O. Abah, F. Schmidt-Kaler, K. Singer, E. Lutz: Nanoscale Heat Engine Beyond the Carnot Limit. Physical Review Letters 112, 030602 (2014), 22 stycznia 2014. [dostęp 2014-02-06]. (ang.).Sprawdź autora:5.
 7. https://arxiv.org/pdf/1401.7865.pdf.
 8. VII. SOME BASICS OF THERMODYNAMICS [dostęp 2023-02-03].brak strony (książka)
 9. Zalewski 1978 ↓, s. 85.
 10. Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 67, 70–71.
 11. Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 67.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]