Dyscyplina finansów publicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dyscyplina finansów publicznych – przestrzeganie określonych przez ustawodawcę zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi, których naruszenie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności.

Organami właściwymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

 • Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – pełniący funkcję oskarżycieli,
 • Komisje orzekające w I instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Główna Komisja Orzekająca – pełniące funkcję organów orzekających.

Aktami prawnymi regulującymi tę problematykę są:

 • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

W dniu 11 lutego 2012 wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych[edytuj | edytuj kod]

Zakres podmiotowy[edytuj | edytuj kod]

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Podstawową przesłanką odpowiedzialności jest wina sprawcy. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która popełniła czyn stanowiący naruszenie, jak też osoba, która wydała polecenie dokonania takiego czynu.

Zakres przedmiotowy[edytuj | edytuj kod]

Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zamknięty - został określony w ustawie (art. 5 - 18).

Kary[edytuj | edytuj kod]

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych[edytuj | edytuj kod]

Jest to szczególne postępowanie dyscyplinarne o odrębnej procedurze. Postępowanie wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych – pełniący funkcję oskarżyciela, na podstawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W wyniku rozpoznania sprawy na rozprawie komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie o umorzeniu postępowania.

Postępowanie jest dwuinstancyjne; od orzeczenia komisji orzekającej w I instancji służy odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekającej kończące postępowanie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. z 2013 r. poz. 930)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 933)
 4. Strona Ministerstwa Finansów,
 5. Katarzyna Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, Tomasz Bolek Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz, Lexis Nexis 2012
 6. A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przyczyny noweliazcji ustawy, istotne zmiany" Kontrola Państwowa nr 2/2012
 7. A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Związki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi reżimami prawnymi służącymi egzekwowaniu odpowiedzialności pracowników sektora finansów publicznych, Dyscyplina finansów publicznych - stan obecny kierunki zmian, Kraków 2011
 8. A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jako odzwierciedlenie podstawowych zasad zarządzania finansami publicznymi, Dyscyplina finansów publicznych - Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora finansów publicznych, Kraków 2013
 9. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 10. T. Robaczyński, P. Gryska, Dyscyplina finansów publicznych – komentarz, Warszawa 2006
 11. K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, Niektóre bariery w dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uwagi de lege ferenda i de lege lata., "Finanse Komunalne" nr 12/2008
 12. S. Huczek, Dyscyplina finansów publicznych a przepisy karne, "Finanse Komunalne" nr 4/2005
 13. J. M. Salachna, Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcie środków publicznych
 14. Anna Kościńska-Paszkowska, Zmiany w dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych pod red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL 2007publicznych, "Finanse Komunalne" nr 6/2005
 15. C. Kosikowski, Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12/2006
 16. Katarzyna Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz, Lexis Nexis 2010,
 17. M. Czyżak, Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" nr 6/2011
 18. A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Związki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi reżimami prawnymi służącymi egzekwowaniu odpowiedzialności pracowników jednostek sektora finansów publicznych – problemy do dyskusji w: Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki zmian pod red. M. Smaga, M. Winiarz, Kraków 2011. 15. Anna Kościńska-Paszkowska " Wybrane aspekty podmiotowego zakresu odpowiedzialności - przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych" "Kontrola Państwowa nr 6/2014.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]