Działy specjalne produkcji rolnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Działy specjalne produkcji rolnejtermin prawniczy oznaczający rodzaj uprawy lub produkcji rolnej, przyjęty na użytek podatkowy w ustawach o PIT i CIT.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są[1]:

 • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2
 • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
 • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
 • uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
 • drób rzeźny – powyżej 100 szt. (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
 • drób nieśny powyżej 80 szt. (kury nieśne i mięsne, gęsi, kaczki, indyki w stadzie reprodukcyjnym oraz kury do produkcji jaj konsumpcyjnych)
 • wylęgarnie drobiu (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki)
 • zwierzęta futerkowe (lisy i jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie oraz króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego)
 • zwierzęta laboratoryjne (szczury białe, myszy białe)
 • jedwabniki (produkcja kokonów)
 • pasieki powyżej 80 rodzin
 • uprawy roślin in vitro
 • hodowla entomofagów
 • hodowla dżdżownic
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (krowy powyżej 5 sztuk, cielęta powyżej 10 sztuk, bydło rzeźne powyżej 10 sztuk z wyjątkiem opasów, tuczniki powyżej 50 sztuk, prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk, chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk, tucz owiec powyżej 15 sztuk, konie rzeźne albo hodowlane, hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, hodowla psów rasowych albo kotów rasowych).

Sposób obliczania podatku PIT[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o PIT dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

1) jeżeli są prowadzone księgi wykazujące przychody, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe) – dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica między przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększonymi o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego;

Podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobowiązany jest do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg wykazujących przychód. Musi to zrobić przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

2) jeżeli nie są prowadzone ww. księgi wykazujące przychody – dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski[2][3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Załącznik nr 2 do ustawy o PIT oraz CIT
 2. Art. 24 ust. 7 ustawy o PIT
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2218)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.