Działy specjalne produkcji rolnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Działy specjalne produkcji rolnej - element podziału produkcji rolnej, przyjęty na użytek podatkowy w ustawach o PIT i CIT.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

 • uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2 powierzchni) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2 powierzchni),
 • uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej),
 • uprawy roślin „in vitro” (powyżej 1 m2 powierzchni półek),
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk),
 • wylęgarnie drobiu (bez względu na liczbę),
 • hodowla i chów zwierząt futerkowych (powyżej 50 samic stada podstawowego w przypadku nutrii i królików i powyżej 1 samicy stada podstawowego w przypadku lisów, jenotów, norek, tchórzofretek i szynszyli) i laboratoryjnych (bez względu na liczbę),
 • hodowla dżdżownic (powyżej 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego),
 • hodowla entomofagów (powyżej 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich),
 • hodowla jedwabników (powyżej 1 dm3 kokonów),
 • prowadzenie pasiek (powyżej 80 rodzin),
 • hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.

Sposób obliczania podatku PIT[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie art. 24 ust. ustawy o PIT dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

1) jeżeli są prowadzone księgi wykazujące przychody, o których mowa w art.15 ustawy o PIT (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe) - dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica między przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększonymi o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego;

Podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobowiązany jest do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg wykazujących przychód. Musi to zrobić przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

2) jeżeli nie są prowadzone ww. księgi wykazujące przychody - dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa o CIT
 • Ustawa PIT