Etapy integracji Polski z Unią Europejską

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kraje, które stały się członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004


Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Polska do 1989 roku należała do konkurencyjnej w stosunku do EWG Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Jeszcze przed jej rozwiązaniem, we wrześniu 1988 r., nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami. 19 września 1989 roku podpisano umowę Polska-EWG.

26 lutego 1990 roku pierwszym ambasadorem Polski przy Komisji Wspólnot Europejskich został Jan Kułakowski. Nieco później, 25 maja 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Umowa taka, znana pod nazwą Układu Europejskiego, została podpisana 16 grudnia 1991 roku, a weszła w życie 1 lutego 1994 roku (część handlowa – 2 lata wcześniej).

W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono polityczno-ekonomiczne kryteria (kryteria kopenhaskie), jakie musiały spełnić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby mogły ubiegać się o przystąpienie do Unii. Oficjalny wniosek o członkostwo Polska złożyła 8 kwietnia 1994 roku w Atenach.

8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej. 28 stycznia 1997[1] roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem – tzw. grupa luksemburska. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku. Negocjacje poprzedził tzw. screening czyli przegląd zgodności prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym.

Wszystkie sprawy związane z integracją Polski z UE koordynował utworzony w październiku 1996 r. Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje w imieniu rządu prowadził Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Od marca 1998 r. był nim Jan Kułakowski. W październiku 2001 r. zastąpił go Jan Truszczyński. Na szczycie w Kopenhadze, zakończonym 13 grudnia 2002 r., ówczesny rząd Leszka Millera sfinalizował negocjacje. 16 kwietnia 2003 r. Polska podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003. W jego wyniku Polska, razem z pozostałymi dziewięcioma innymi krajami, wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku.

Tabela wydarzeń[edytuj | edytuj kod]

Rok Dzień/Miesiąc Wydarzenie
1988
16 września
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych PolskaEWG
1989
14 lipca
19 września
Powołanie programu PHARE
Podpisanie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej
1990
26 lutego
25 maja
Powołanie ambasadora Polski przy WEJana Kułakowskiego.
Złożenie przez Polskę wniosku w/s rozpoczęcia negocjacji umowy o stowarzyszeniu
1991
26 stycznia
16 grudnia
Powołanie pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej – Jacka Saryusza-Wolskiego
Podpisanie Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a WE
1992
1 marca
4 lipca
16 września
Obowiązywanie Umowy przejściowej
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP
Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski
1993
21-22 czerwca
Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich)
1994
1 lutego
7 marca
8 kwietnia
9-10 grudnia
Wejście w życie Układu europejskiego
Pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia RP – UE
Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w UE (Ateny)
Potwierdzenie przez UE woli rozszerzenia o kraje stowarzyszone i przyjęcie strategii przedakcesyjnej (Essen)
1995
26-27 czerwca
17 lipca
Formalne potwierdzenie strategii, tzw. białej księgi (Cannes)
Podpisanie Protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1996
3 października
31 grudnia
Rozpoczęcie działalności Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Ratyfikowanie protokołu dodatkowego do Układu europejskiego w/s otwarcia programów wspólnotowych dla Polski
1997
28 stycznia
2 kwietnia
12-13 grudnia
Przyjęcie przez rząd RP Narodowej Strategii Integracji
Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji RP (z art. 90. pełniącym funkcję tzw. klauzuli europejskiej)
Podjęcie przez RE w Luksemburgu decyzji o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Polską – (nowa edycja PHARE)
1998
12 marca
16 marca
24 marca
27 marca
31 marca
23 czerwca
Obrady Konferencji Londyńskiej dla państw kandydujących
Przyjęcie przez UE pierwszej edycji dokumentów Partnerstwo dla członkostwa (PHARE, SAPARD i ISPA)
Ustanowienie pełnomocnika rządu ds negocjacji o członkostwo w UEJan Kułakowski
Powołanie przez rząd RP Polskiego Zespołu Negocjacyjnego
Rozpoczęcie w Brukseli negocjacji członkowskich
Przyjęcie przez rząd RP pierwszej edycji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
1999
24-25 marca
4 maja
Obrady Nadzwyczajnego Szczytu RE w Berlinie w/s Agendy 2000
Przyjęcie pierwszej modyfikacji Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE
2000
10 lipca
7-12 grudnia
Podpisanie Trójporozumienia przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów
Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania UE (Traktat nicejski)
2001
25 stycznia
11-12 czerwca
14-15 grudnia
Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Obrady Konferencji Międzyrządowej w Luksemburgu w/s rozszerzenia UE
Przyjęcie przez RE Deklaracja dotycząca przyszłości Unii w Laeken w Belgii
2002
25 stycznia
9 października
13 grudnia
Podpisanie przez Polskę i UE porozumienia w/s programu SAPARD
Podanie przez Komisję Europejską daty akcesu Polski
finał negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze
2003
19 marca
9 kwietnia
14 kwietnia
16 kwietnia
7-8 czerwca
Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws raportu Komisji dot. rozszerzenia UE w 2004 r.
Parlament Europejski wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Rada Unii Europejskiej wyraża zgodę na przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski
Podpisanie w Atenach Traktatu akcesyjnego Polski i pozostałych 9 krajów
Referendum akcesyjne w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego
2004
13-15 kwietnia
1 maja
13 czerwca
20-23 lipca
29 października
Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE – Komisarzem z Polski zostaje Danuta Hübner
Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu – rozszerzenie UE o 10 nowych państw w tym Polskę
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Sesja plenarna nowo wybranego PE w wyborach uniwersalnych, bezpośrednich i poszerzonych o nowe państwa
Podpisanie przez Radę Szefów Państw i Rządów oraz ministrów MSZ traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
2005
1 lutego
17 grudnia
W życie wchodzi Stowarzyszenie Porozumienia pomiędzy UE i Chorwacją ratyfikowany przez Polskę
Negocjacji przywódców państw UE w Brukseli nt budżetu UE na lata 2007-2013. Polska otrzyma 59,65 mld € funduszy strukturalnych i spójności
2006
29 października
Ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na logo rocznicowe UE – zwycięzcą Szymon Skrzypczak z Poznania
2007
25 kwietnia
3-10 czerwca
21-23 czerwca
27 czerwca
30 lipca
1 września
21 listopada
7 grudnia
13 grudnia
21 grudnia
Ciężarówka informacyjna unijnej kampanii na rzecz różnorodności wyjeżdża w trasę (będzie podróżować po państwach UE)
Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży
Szczyt UE w Brukseli dotyczący zmiany systemu głosowania w Radzie UE
PE i RE wydały rozporządzenie regulujące stawki roamingowe na terenie państw UE (połączenia wykonywane za granicą 0,49 +VAT, odbierane za granicą 0,24 +VAT)
Polska przeszła techniczne testy dostępu do systemu Schengen
Obowiązek uruchomienia eurotaryfy przez wszystkich operatorów komórkowych na terenie UE
Ciężarówka informacyjna unijnej kampanii na rzecz różnorodności kończy trasę
Ministrowie sprawiedliwości podjęli blokowaną dotychczas przez Polskę decyzję o ustanowieniu Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci.
Szczyt UE w Lizbonie i podpisanie Traktatu reformującego UE
Polska wstępuje do Układu z Schengen – (przejścia lądowe). Symboliczne otwarcie granic w ramach Układu z Schengen w Worku Turoszowskim, na trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej
2008
30 marca
Polska wstępuje do Układu z Schengen – (przejścia lotnicze i morskie)
2011
1 lipca-31 grudnia
Polska prezydencja w Radzie UE

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Narodowa Strategia Integracji (pol.). biurose.sejm.gov.pl. [dostęp 2014-03-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-26)].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]