Europa 2020

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Europa 2020 – strategia przyjęta 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej.

Europa 2020 została przedstawiona jako komunikat Komisji w dokumencie COM(2010) 2020. Stanowi kontynuację strategii lizbońskiej z lat 2000–2010 i jest ukierunkowana na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu unijnym i krajowym[1][2].

Nadrzędne cele[edytuj | edytuj kod]

Strategia identyfikuje pięć nadrzędnych celów, do jakich Unia Europejska powinna dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia[1][3]:

 • zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 do co najmniej 75%
 • osiągnięcie poziomu 3% PKB inwestowanego w badania i rozwój, w szczególności poprzez poprawę warunków dla inwestycji w B+R przez sektor prywatny oraz wypracowanie nowego wskaźnika do śledzenia innowacyjności
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do poziomów z roku 1990 lub nawet o 30% przy sprzyjających warunkach, wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 20%, oraz osiągnięcie 20% wzrostu w efektywnym wykorzystaniu energii
 • redukcja liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% oraz wzrost liczby osób w grupie wiekowej 30–34 z wykształceniem wyższym do co najmniej 40%
 • redukcja liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowych granic ubóstwa o 25%, skutkujące wyciągnięciem z ubóstwa 20 mln ludzi

Przyjęte wartości docelowe mierników zostały określone dla całej Unii Europejskiej. Są one inne dla poszczególnych państw członkowskich w związku z różnicami w ich rozwoju gospodarczym i społecznym[4].

Inicjatywy przewodnie[edytuj | edytuj kod]

W ramach realizacji celów strategii Europa 2020 wyodrębnionych zostało poniższe siedem inicjatyw przewodnich[1][5]:

 • Unia Innowacji: inicjatywa mająca na celu poprawienie warunków ramowych oraz dostępu do finansowania badań i innowacji dla wzmocnienia łańcucha innowacji oraz zwiększenia poziomu inwestycji w całej Unii Europejskiej.
 • Mobilna młodzież: inicjatywa mająca na celu zwiększenie wydajności systemów kształcenia i wzmocnienie międzynarodowej atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
 • Europejska agenda cyfrowa: inicjatywa mająca na celu przyspieszenie upowszechnienia szybkiego Internetu i czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla gospodarstw domowych i firm.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów: inicjatywa mająca na celu wspomożenie uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, poprzez dekarbonizację gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację sektora transportu i wspieranie efektywności energetycznej.
 • Polityka przemysłowa w erze globalizacji: inicjatywa mająca na celu poprawę otoczenia biznesu, szczególnie dla sektora MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej.
 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: działania mające na celu modernizację rynków pracy, poprzez ułatwianie mobilności pracowników i poszerzania kwalifikacji przez całe życie – w kierunku zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu i podaży pracy.
 • Europejski program walki z ubóstwem: działania mające na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były powszechnie dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie.

Jednym z narzędzi realizacji strategii Europa 2020 jest program ramowy Horyzont 2020 o budżecie 80 mld euro na lata 2014–2020.

Semestr europejski[edytuj | edytuj kod]

Ważnym elementem strategii jest monitorowanie postępów oraz zapewnienie aktywnego udziału państw UE. Od 2011 narzędziem koordynacji i oceny polityki gospodarczej państw członkowskich jest tzw. semestr europejski, będący rocznym cyklem koordynacji polityki makroekonomicznej, budżetowej i strukturalnej[6]. Jest on także wykorzystywany do monitorowania postępów państw członkowskich w realizacji strategii Europea 2020[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Komisja Europejska: EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. EUR-LEx. [dostęp 2015-09-25].
 2. Komisja Europejska: EUROPA 2020 w skrócie. ec.europa.eu. [dostęp 2015-09-25].
 3. Komisja Europejska: EUROPA 2020 – cele. ec.europa.eu. [dostęp 2015-09-25].
 4. Adrian Grycuk, Piotr Russel: Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. W: Studia BAS [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych, 2017. s. 83. [dostęp 2017-10-15].
 5. Komisja Europejska: EUROPA 2020 – Inicjatywy przewodnie. ec.europa.eu. [dostęp 2015-09-25].
 6. Komisja Europejska: Realizacja założeń – europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. ec.europa.eu. [dostęp 2015-09-25].
 7. The European Semester: why and how. W: European Comission [on-line]. ec.europa.eu. [dostęp 2017-10-16].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]