Przejdź do zawartości

Forma różniczkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

-forma różniczkowa, albo krótko: -forma – bardzo głębokie uogólnienie różniczki funkcji postaci Formy różniczkowe można zdefiniować na wiele sposobów np. jako kowariantne antysymetryczne pola tensorowe.

Formy różniczkowe można zdefiniować na zbiorach otwartych w i, ogólniej, na rozmaitościach różniczkowych. Na zbiorze otwartym w dowolną -formę można przedstawić jednoznacznie w postaci

gdzie to pochodna rzutowania na -tą współrzędną względem bazy standardowej w tzn. funkcji danej wzorem

to iloczyn zewnętrzny, a to pewne funkcje rzeczywiste. -formę na rozmaitości można przedstawić w ten sposób lokalnie, tzn. w dziedzinie pewnej mapy w otoczeniu pewnego (dowolnego, ale ustalonego) punktu Wówczas w powyższym wzorze są współrzędnymi wyznaczonymi przez mapę a oznacza ich odwzorowanie styczne, czyli uogólnienie pochodnej funkcji wektorowej na przypadek funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Formy różniczkowe odgrywają fundamentalną rolę we współczesnej fizyce, gdyż są jedynymi polami tensorowymi, które można całkować. Wynika to z ich własności transformacyjnych przy zmianie układu współrzędnych dzięki czemu całka z formy różniczkowej nie zależy od wybranego układu współrzędnych. W szczególności rachunek form różniczkowych jest często wykorzystywany do całkowania pracy, strumieni pola (magnetycznego, grawitacyjnego itp.) przechodzących przez powierzchnię, potencjałów pól itp. Pojęcie formy różniczkowej formalizuje te operacje z matematycznego punktu widzenia.

Formy różniczkowe różnią się od pozostałych pól tensorowych także tym, że można zdefiniować ich różniczkowanie bez potrzeby wprowadzania koneksji na rozmaitości. Jest to tzw. pochodna zewnętrzna formy różniczkowej.

Formy różniczkowe na zbiorach otwartych w Rn[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie zbiorem otwartym. Przestrzenią styczną do w punkcie nazwiemy Oczywiście ma strukturę przestrzeni liniowej dla każdego Niech oznacza przestrzeń liniową form antysymetrycznych na Formą różniczkową na nazwiemy funkcję taką, że dla każdego [1]. Zbiór -form różniczkowych na oznaczamy

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

(1) Innymi słowy forma różniczkowa na zbiorze otwartym to funkcja, która punktom zbioru otwartego przyporządkowuje formy antysymetryczne na

(2) Definicja może się wydawać przerostem formy nad treścią, ale pozwala na bardzo daleko idące uogólnienia.

(3) Funkcje rzeczywiste klasy na utożsamia się z -formami kładąc

Struktura modułu[edytuj | edytuj kod]

W można wprowadzić strukturę przestrzeni liniowej nad definiując działania punktowo

dla jednakże w praktyce znacznie ważniejsza jest struktura modułu nad czyli nad pierścieniem funkcji klasy na w którym funkcje zastępują w powyższej definicji, tzn. drugą równość należy zastąpić równością

Moduł nad pierścieniem tym się różni od przestrzeni liniowej nad ciałem, że ten pierwszy nie musi mieć bazy. Jeżeli ma bazę, to nazywa się go modułem wolnym.

Iloczyn zewnętrzny form różniczkowych[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Forma wieloliniowa.

Z definicji formy różniczkowej wynika, że dla jest już -tensorem antysymetryczną na To oznacza, że iloczyn zewnętrzny tensorów antysymetrycznych indukuje odwzorowanie dane wzorem

które oznaczamy tym samym symbolem i nazywamy iloczynem zewnętrznym form różniczkowych, albo krótko: iloczynem zewnętrznym.

Różniczka funkcji[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Różniczka zupełna.

Niech będzie zbiorem otwartym, a – funkcją różniczkowalną. Różniczka funkcji w punkcie to przekształcenie liniowe czyli -tensor na Funkcja różniczkowalna indukuje odwzorowanie z w przestrzeń liniową jednotensorów na dane wzorem

które nazywamy różniczką funkcji. Różniczka funkcji spełnia definicję -formy różniczkowej na Możemy ją zapisać

gdzie oznacza różniczkę rzutowania na -tą współrzędną względem bazy standardowej tzn. funkcji danej wzorem

Postać kanoniczna formy różniczkowej[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Forma wieloliniowa.

Niech Ponieważ dla jest -tensorem na dla każdego to natychmiast wynika z tego, że możemy zapisać w postaci

gdzie są pewnymi skalarami, a oznacza bazę dualną do bazy w tzn. zdefiniowaną wzorami

Okazuje się, że różniczki wzięte w dowolnym punkcie są bazą dualną do bazy standardowej ponieważ

dla dowolnego i To oznacza, że dowolną -formę możemy jednoznacznie przedstawić w postaci

gdzie są pewnymi funkcjami rzeczywistymi. Tę postać formy różniczkowej nazywamy postacią kanoniczną. Formę z definicji nazywamy ciągłą, klasy lub klasy gdy funkcje są odpowiednio ciągłe, klasy lub klasy

Cofnięcie formy różniczkowej[edytuj | edytuj kod]

Bardzo ważną operacją na formach różniczkowych jest tzw. cofnięcie formy. Niech będą zbiorami otwartymi. Funkcja różniczkowalna indukuje odwzorowanie dane wzorem

dla i Jeżeli jest -formą, czyli zwykłą funkcją to definiujemy

Odwzorowanie to nazywamy cofnięciem formy przez . jest już -formą na Cofnięcie formy różniczkowej jest odpowiednikiem cofania tensorów.

Formy różniczkowe na rozmaitościach w Rn[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie -wymiarową rozmaitością różniczkową (zanurzoną w ). Wybierzmy mapę w otoczeniu punktu z parametryzacją Przestrzenią styczną do w punkcie nazywamy obraz przez pochodną parametryzacji gdzie -formą różniczkową na nazwiemy funkcję taką, że dla każdego [1]. Zbiór -form różniczkowych na oznaczamy

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

(1) Definicja formy różniczkowej na rozmaitości jest zupełnie analogiczna do definicji formy różniczkowej na zbiorze otwartym w Różnica polega na tym, że inaczej jest zdefiniowana przestrzeń styczna

(2) Przestrzeń styczna do -wymiarowej rozmaitości różniczkowej w jest -wymiarową podprzestrzenią liniową Wynika to z definicji rozmaitości różniczkowej w

(3) W szczególnym przypadku, gdy rozmaitość różniczkowa jest zbiorem otwartym w to za układ współrzędnych możemy wybrać identyczność na tzn. dane wzorem

Wówczas parametryzacja jest identycznością na i mamy

dla każdego Zatem

czyli powracamy do poprzedniej definicji przestrzeni stycznej.

(4) Mapa na -wymiarowej rozmaitości w otoczeniu punktu indukuje bazę przestrzeni stycznej daną wzorami

gdzie to baza standardowa którą nazywamy bazą naturalną dla mapy , albo bazą wyznaczoną przez mapę . Wektory tej bazy oznacza się też symbolami

(5) Formę różniczkową na rozmaitości nazywa się z definicji klasy lub klasy jeżeli forma cofnięta przez parametryzację jest klasy lub klasy

Struktura modułu[edytuj | edytuj kod]

W zbiorze form różniczkowych na rozmaitości wprowadza się strukturę modułu dokładnie w ten sam sposób w jaki się ją wprowadza w zbiorze form różniczkowych na zbiorze otwartym:

dla i funkcji

Odwzorowanie styczne[edytuj | edytuj kod]

Niech będą rozmaitościami różniczkowymi. Rozpatrzmy funkcję Aby móc zapisać formę różniczkową na rozmaitości w postaci kanonicznej trzeba zdefiniować pochodną takiej funkcji. Gdyby były zwykłymi, dowolnymi zbiorami, to niemożliwe byłoby różniczkowanie nawet pomimo że to podzbiory ponieważ pochodna jest zawsze zdefiniowana dla funkcji zdefiniowanej na zbiorze otwartym. Jednakże, ponieważ są rozmaitościami różniczkowymi i mają dodatkową strukturę, to można uogólnić pojęcie pochodnej funkcji na przypadek funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będą i -wymiarowymi rozmaitościami różniczkowymi, a – mapami na nich. Powiemy, że funkcja jest różniczkowalna klasy jeżeli jest różniczkowalne klasy Odwzorowaniem stycznym funkcji w punkcie nazywamy odwzorowanie dane wzorem

gdzie jest takim wektorem, że

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

(1) Odwzorowanie styczne funkcji w punkcie nazywa się też pochodną funkcji w punkcie albo różniczką funkcji w punkcie i oznacza lub podobnie.

(2) jest już funkcją z w może więc być różniczkowane w zwykły sposób.

(3) jest wektorem w Przekształcenie liniowe przenosi ten wektor w

(4) W szczególnym przypadku gdy są zbiorami otwartymi, to posługując się mapami powracamy do zwykłej definicji pochodnej.

(5) Odwzorowanie styczne spełnia regułę łańcuchową. Jeżeli jest różniczkowalne w punkcie a jest różniczkowalne w punkcie to różniczkowalne jest złożenie i

(6) Jeżeli jest różniczkowalne, to licząc odwzorowanie styczne dostajemy

(7) W szczególności dla współrzędnych wyznaczonych przez mapę dostajemy

Wynika z tego, że odwzorowania styczne stanowią bazę dualną do bazy naturalnej dla mapy W bazie tej możemy odwzorowanie styczne funkcji zapisać

(8) W dalszym ciągu będziemy powyższy wzór zapisywać w postaci

(dla uproszczenia piszemy zamiast ). Pozwala to nadać wielu wzorom klasyczną postać.

Przedstawienie we współrzędnych lokalnych[edytuj | edytuj kod]

-formę na -wymiarowej rozmaitości różniczkowej można lokalnie, tzn. w dziedzinie mapy przedstawić we współrzędnych wyznaczonych przez tę mapę w postaci

Ściślej rzecz biorąc po lewej stronie równości powinna stać forma różniczkowa obcięta do tj. ponieważ po prawej stronie równości stoją formy różniczkowe zdefiniowane na

Różniczkowanie form różniczkowych[edytuj | edytuj kod]

Pochodna zewnętrzna form na zbiorze otwartym[edytuj | edytuj kod]

Rozpatrzmy -formy na zbiorze otwartym Pochodną zewnętrzną nazywamy odwzorowanie zdefiniowane w następujący sposób:

(1) Jeżeli jest -formą to jej pochodną zewnętrzną nazwiemy jej różniczkę

(2) Dla formy różniczkowej w postaci kanonicznej dla definiujemy

Pochodną zewnętrzną nazywa się także różniczką zewnętrzną. Pochodna zewnętrzna jest innym niż forma różniczkowa dalekim uogólnieniem różniczki funkcji.

Pochodna zewnętrzna form na rozmaitości[edytuj | edytuj kod]

Rozpatrzmy formy różniczkowe zdefiniowane w dziedzinie pewnej mapy na rozmaitości różniczkowej Dla -form zdefiniowanych na definiujemy odwzorowanie w następujący sposób:

(1) Jeżeli jest -formą, to jako definiujemy różniczkę funkcji

(2) Dla która ma we współrzędnych lokalnych przedstawienie odwzorowanie definiujemy wzorem

W dalszym ciągu rozpatrzmy formy różniczkowe zdefiniowane na rozmaitości różniczkowej Pochodną zewnętrzną definiujemy wzorem

gdzie jest dziedziną mapy w otoczeniu punktu

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

(1) Liczenie pochodnej zewnętrznej sprowadza się w praktyce do liczenia we współrzędnych lokalnych.

(2) W przypadku zbiorów otwartych (w szczególności całego ) mamy pewien wyróżniony układ współrzędnych – układ współrzędnych kartezjańskich, który można zdefiniować jako identyczność na (mówiąc ściślej: jako identyczność na ). Rzutowania można uważać za współrzędne kartezjańskie, ponieważ

Można by zatem argumentować, że pochodną zewnętrzną formy na zbiorze otwartym wystarczy zdefiniować w tych wyróżnionych współrzędnych. Jednakże w przypadku form różniczkowych na ogólnej rozmaitości nie mamy żadnych wyróżnionych współrzędnych. W otoczeniu punktu możemy wybrać dwie dowolne mapy i (takie, że ) i mamy dwa zestawy współrzędnych lokalnych: i Pochodną możemy policzyć zarówno we współrzędnych jak i Aby pochodna zewnętrzna miała sens, policzona i w jednych i w drugich współrzędnych, musi być równa, czyli po policzeniu pochodnej we współrzędnych i przejściu do współrzędnych musimy dostać pochodną policzoną we współrzędnych Okazuje się, że tak jest w istocie – pochodna zewnętrzna nie zależy od wyboru współrzędnych lokalnych.

Formy dokładne i zamknięte[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Różniczka zupełna.

Formę różniczkową którą można przedstawić w postaci dla pewnej formy różniczkowej nazywa się dokładną lub zupełną. Formę różniczkową której pochodna zewnętrzna znika, tzn. nazywa się zamkniętą. Licząc dla dowolnej formy różniczkowej dostaje się

o ile forma różniczkowa jest klasy co najmniej Wynika to z twierdzenia Schwarza. Wynika stąd, że każda forma dokładna jest zamknięta. Odwrotna implikacja nie jest prawdziwa, jednakże jak wynika z lematu Poincarego formy zamknięte są dokładne na zbiorach otwartych i gwiaździstych.

Całkowanie form różniczkowych[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcja całki[edytuj | edytuj kod]

Całkę z formy różniczkowej po rozmaitości definiuje się w następujących krokach[2].

(1) Niech będzie formą różniczkową na zbiorze otartym w w Jej całkę po definiujemy jako całkę Lebesgue’a z po

(2) Jeżeli jest formą różniczkową o nośniku zwartym i zawartym w dziedzinie pewnej mapy to definiujemy

gdzie oznacza cofniętą przez parametryzację jest już formą różniczkową na zbiorze otwartym w

(3) Niech będzie formą różniczkową o zwartym nośniku na zwartej zorientowanej rozmaitości różniczkowej Z charakteryzacji zbiorów zwartych w przestrzeniach metrycznych możemy znaleźć atlas skończony zgodny z orientacją Z twierdzenia o gładkim rozkładzie jedynki znajdujemy rodzinę funkcji takich, że ma nośnik zwarty i zawarty w oraz

dla każdego Definiujemy

ma już nośnik zwarty i zawarty w Ponadto

Całkę po definiujemy

Ogólne twierdzenie Stokesa[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie -wymiarową zwartą zorientowaną rozmaitością różniczkową z brzegiem w Jeżeli jest -formą na to zachodzi

gdzie oznacza brzeg rozmaitości

Ogólne twierdzenie Stokesa zawiera w sobie twierdzenie Greena, twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa, klasyczne twierdzenie Stokesa i jeszcze nieskończenie wiele tego typu innych twierdzeń jako przypadki szczególne.

Formy różniczkowe na ogólnych rozmaitościach[edytuj | edytuj kod]

Rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w są wystarczające na potrzeby wielu działów matematyki: analizy matematycznej, teorii optymalizacji, różniczkowych równań cząstkowych, nie są jednak wystarczające na potrzeby nowoczesnej fizyki. W fizyce rozmaitość różniczkowa modeluje czasoprzestrzeń jednakże użycie rozmaitości różniczkowych (zanurzonych) w dla rodziłoby wiele pytań:

(a) Dlaczego nie obserwujemy dodatkowych wymiarów?

(b) Jak wykryć dodatkowe wymiary?

(c) Ile wynosi ?

Itd. Z tego powodu rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w trzeba uogólnić na potrzeby fizyki. Robi się to „wymazując” odwołanie do w definicji rozmaitości różniczkowej. Rozmaitość różniczkową definiuje się jako po prostu przestrzeń Hausdorffa (niekoniecznie podzbiór ) wraz ze zbiorem map na rozmaitości, czyli atlasem.

Takie ogólne rozmaitości mogą mieć znacznie bardziej skomplikowaną naturę. Poprzednie definicje przestrzeni stycznej i pochodnej funkcji tracą sens. Teraz przestrzeń styczną w punkcie definiuje się jako zbiór krzywych przechodzących przez punkt tzn. funkcji postaci takich, że przy czym utożsamia się ze sobą krzywe, które po przeniesieniu do za pomocą układu współrzędnych mają równy wektor styczny w zerze, tzn. dla których

[3].

Mówiąc ściślej wektory styczne definiuje się jako klasy abstrakcji względem relacji równoważności zdefiniowanej powyższą równością. Ta relacja równoważności nie zależy od wyboru układu współrzędnych

Funkcja dana wzorem

jest bijekcją i pozwala przenieść strukturę przestrzeni liniowej z do tzn. dodawanie i mnożenie przez skalar wektorów stycznych definiuje się

Za pomocą można także zdefiniować pochodną funkcji postaci tzn. funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Mając przestrzeń styczną można zdefiniować formę różniczkową na rozmaitości. Mając odwzorowanie styczne można ją lokalnie wyrazić we współrzędnych indukowanych przez mapę Idea, konstrukcje i rozumowanie w przypadku form różniczkowych na ogólnych rozmaitościach pozostają takie same.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b M. Spivak, Analiza matematyczna na rozmaitościach.
  2. J.Musielak, L. Skrzypczak, Analiza matematyczna. Tom III. Część 2.
  3. W. Wojtyński, Grupy i algebry Liego.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • M. Spivak: Analiza matematyczna na rozmaitościach.
  • J. Musielak, L. Skrzypczak: Analiza matematyczna. Tom III, Część 2.
  • W. Wojtyński: Grupy i algebry Liego.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Differential form (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-04-05].