Fundacja Sławek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fundacja Sławek
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1998
Rodzaj stowarzyszenia fundacja
Status organizacja pożytku publicznego
Prezes Marek Łagodziński
brak współrzędnych
Strona internetowa

Fundacja Sławekfundacja posiadająca status Organizacji pożytku publicznego ufundowania w 1998 przez rodzinę Marka, Danuty i Krzysztofa Łagodzińskich, której celem jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Fundacja działa także na rzecz bliskich i rodzin osób osadzonych, na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją. Pomaga tym, którzy odbyli swoją karę bezpiecznie wrócić do społeczeństwa i rodziny.

Fundacja ponadto wspiera rodziny zmagające się z ubóstwem, osoby długotrwale bezrobotne, dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, ofiary przestępstw, osoby doświadczające przemocy, osoby zmagające się z uzależnieniem, bezdomnością, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, młodzież z pieczy zastępczej i schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Swój początek organizacja miała gdy w 1992 założyciel fundacji zetknął się z grupą więźniów w trakcie mityngu AA w więzieniu na Rakowieckiej. Zaczął pomagać wychodzącym na wolność osobom – zatrudniał byłych więźniów w swoim warsztacie samochodowym. Zobaczył, że potrafią solidnie i ciężko pracować, chcą żyć uczciwie, chcą zdobywać zawód, doświadczenie i zakładać rodziny.

Pierwszym podopiecznym Fundacji był pan Sławek, od którego imienia nadano nazwę fundacji. Dzięki pracy Fundacji Sławek zdobył zawód, założył rodzinę i żyje uczciwie.

Fundacja lobbuje na rzecz utworzenia Polskiego Systemu Pomocy Postpenitencjarnej, który poprzez międzysektorową współpracę pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie działań pomocowych. Za cel stawia sobie, by wracający do społeczeństwa mieli szanse na normalne, uczciwe życie, jednocześnie by każdy z nas czuł się bezpiecznie w społeczeństwie.

Działania[edytuj | edytuj kod]

Fundacja w swojej siedzibie świadczy stałą pomoc psychologiczną i prawną oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w Fundacji działa dyżur telefoniczny dla osób szukających informacji, wsparcia i pomocy w ramach Poradni Rodzinnej. W ramach Poradni działa także Grupa Wsparcia dla rodzin – "Skazani na osamotnienie". Organizowane śą także liczne projekty i działania odpłatne np. Trening kontroli złości. Dzięki wsparciu Banków Żywności udziela pomocy żywnościowej a dzięki wsparciu osób prywatnych także pomocy rzeczowej.

Fundacja Sławek od 1998 do 2019 zrealizowała 79 projektów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim oraz 11 projektów międzynarodowych pomagając ponad 10 tysiącom potrzebujących. Misją Fundacji Sławek jest "Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem w powrocie do społeczeństwa, rodziny i na rynek pracy."

W 2000 roku Fundacja „Sławek” otrzymała w użyczenie dom w Mieni, w którym urządziła ośrodek resocjalizacji i readaptacji społecznej - ośrodek "Przystań", wzorowany na zachodnich rozwiązaniach znanych jako "Half way House" czyli "Dom w pół drogi". W ośrodku osoby uzależnione, bezdomne oraz opuszczające jednostki penitencjarne i zakłady poprawcze mogą otrzymać wsparcie i tymczasowe miejsce zamieszkania. Jest to miejsce wolne od alkoholu i narkotyków, sprzyjające pracy nad sobą oraz szybkiej aktywizacji społecznej i zawodowej. Regulamin obliguje mieszkańców do aktywnej pracy ze specjalistami i terapeutami. Przebywając w Mieni beneficjenci programu, muszą przestrzegać regulaminu pobytu, którego najważniejszy punkt stanowi zakaz spożywania alkoholu i zakaz przebywania w Ośrodku pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Zakaz ten gwarantuje beneficjentom bezpieczne miejsce, w którym mogą znaleźć przyjazne warunki w pierwszych dniach na wolności.

Fundacja Sławek posiada także dwa Dzienne Ośrodki Wsparcia w Warszawie przy ul Andersa 13 i Andersa 29. W ośrodkach prowadzone są dyżury specjalistów, treningi psychospołeczne, zajęcia specjalne, warsztaty, spotkania terapeutyczne a także wydarzenia kulturalne.

Projekty[edytuj | edytuj kod]

  • Program KOMPAS - (2016 - obecnie) - kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie - program w okresie 2017 - 2018 objął wsparciem 207 osób - wskaźnik zatrudnienia wyniósł 32%. Program finansowany ze środków pochodzących od darczyńców indywidualnych, dotacji firm oraz projektów finansowanych z konkursów krajowych i dotacji Unii Europejskiej.
  • Program "Włącz się" - (2015 - obecnie) - program skupiający się na nawiązywaniu trwałej współpracy z pracodawcami w celu aktywizacji zawodowej i zatrudnienia beneficjentów Fundacji Sławek. Realizowany w partnerstwie z Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem "SPOZA", Fundacją "Otwarte Drzwi" i Fundacją "Aktywizacja". Finansowany ze środków La Caixa Fundacion. Średni wskaźnik zatrudnienia w programie Włącz Się wynosi 47%. Obecnie organizacje pracują nad stworzeniem sieci przyznającej pracodawcom tytuł "Biznes Społecznie Odpowiedzialny"
  • Projekt "Aktywna Integracja Mieszkańców Mazowsza" - (2018 - obecnie) - Celem projektu jest przeszkolenie zawodowe i aktywizacja społeczna 88 osób z woj. mazowieckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Projekt "Integracja w Stronę Zatrudnienia" - (2018 - obecnie) - Celem projektu jest przeszkolenie zawodowe i aktywizacja społeczna rodzin - 110 osób z woj. mazowieckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Program "Poczytaj Mi" ( 2006 - obecnie ) - program ma na celu wzmocnienie więzi rodzinnych pomiędzy rodzicami przebywającymi w więzieniu a ich dziećmi. Polega przeczytaniu i nagraniu bajki przez rodzica, obróbce technicznej przez wolontariuszy i wysłaniu do dzieci tęskniących za swoimi rodzicami. Często okazuje się, że rodzice Ci pierwszy raz odważyli się powiedzieć swoim dzieciom słowa "Kocham Cię" lub "tęsknię za Tobą". Finansowany ze środków pochodzących od darczyńców indywidualnych, darowizn od firm i z grantów. Od początku realizacji nagrano i wysłano do dzieci ponad 900 bajek.
  • Projekt "Czytam Dotykiem" - (2017 - obecnie) - projekt polega na wytwarzaniu ręcznie wykonanych książek dotykowych dla dzieci niewidomych i słabowidzących do lat 6-ciu. Książki wykonują więźniowie odbywający wieloletnie wyroki więzienia. Książki są następnie przekazywane do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Projekt finansowany ze środków pochodzących od darczyńców indywidualnych i firm.
  • "Projekt "Uwolnieni" - (2018 - obecnie) realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości projekt ma na celu podjęcie działań profilaktycznych wśród młodzieży zagrożonej przestępczością oraz wśród rodzin doświadczających przemocy poprzez szeroką dystrybucję świadectw osób, które potrafiły wyrwać się z kręgu przestępczości i przemocy
  • "Społecznik" – Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Andersa 29 w Warszawie. Główna działalność "Społecznika" to promocja i wspieranie inicjatyw obywatelskich i programów pomocowych poprzez udostępnianie sal i obsługę spotkań m.in. w zakresie: warsztatów, treningów, zajęć terapeutycznych, wsparcia specjalistycznego, debat społecznych, dyskusji kulturalnych czy promocji książek.
  • "Goji Land" - przedsiębiorstwo ekonomii społecznej - pierwsza w Polsce plantacja świeżych jagód Goji. Obecnie w I etapie realizacji. Goji Land został utworzony w 2017 roku przy ośrodku "Przystań" z dwóch powodów: aby dać zatrudnienie jego mieszkańcom - osobom długotrwale bezrobotnym, zmagającym się z uzależnieniami, bezdomnością czy długim pobytem w więzieniu oraz aby zapewnić dywersyfikację przychodów i niezależność finansową organizacji w dłuższej perspektywie


Fundacja prowadzi też akcje i działania cykliczne takie jak Festiwal Sztuki Więziennej, co roku też organizuje Pielgrzymkę na Jasną Górę i spotkania świąteczne w więzieniach i Zakładach Karnych dla dzieci i rodzin osób osadzonych.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]