Funkcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy pojęcia matematycznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”[a]) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie[b] każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y[1]. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Jeśli funkcja f przyporządkowuje elementom zbioru X elementy zbioru Y, to zapisujemy to następująco:

.

Zbiór nazywa się dziedziną, a zbiór przeciwdziedziną funkcji Zbiór wszystkich funkcji ze zbioru X do zbioru Y oznacza się często [2]. Ponadto:

 • dziedzinę czasami nazywa się zbiorem argumentów funkcji f[2],
 • przeciwdziedzinę nazywa się czasem zbiorem wartości funkcji[2], chociaż właściwszym stwierdzeniem jest: przeciwdziedzina zawiera w sobie zbiór wartości funkcji,
 • każdy element x zbioru X nazywa się argumentem funkcji[2],
 • każdy element y = f(x) nazywa się wartością funkcji[2],
 • mówi się także, że f jest przekształceniem lub odwzorowaniem zbioru X w zbiór Y[2],
 • zbiór jest obrazem podzbioru A zbioru X w przekształceniu f[1],
 • dla każdego elementu przeciwobrazem elementu b (dokładniej pełnym przeciwobrazem) nazywamy zbiór ; jeśli , to [1].
 • przeciwobrazem podzbioru nazywamy zbiór ; jeżeli , to [3]

Wykres funkcji[edytuj]

 Osobny artykuł: wykres funkcji.

Wykresem funkcji nazywa się zbiór . Z definicji funkcji wynika, że dla każdego istnieje dokładnie jeden taki , że . Jeśli jest funkcją ciągłą, to jej wykres jest krzywą w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.

Wykres funkcji jednoznacznie ją określa. Jeśli , to , przy czym jest jedynym takim elementem.

Definicja Peana funkcji (za pomocą wykresu)[edytuj]

W teorii mnogości często stosuje się następującą definicję funkcji, pochodzącą od Peana[2]:

Relacja jest funkcją[4], jeśli:
[c],
.

Faktycznie utożsamia się w niej funkcję z jej wykresem. Jest użyteczna w tworzeniu systemów aksjomatycznych pewnych teorii, bowiem funkcja jest wtedy pojęciem pochodnym względem aksjomatyki teorii mnogości.

Funkcje liczbowe[edytuj]

Ważną klasą funkcji są funkcje

(zbiór jest zbiorem liczb zespolonych)

nazywane funkcjami o wartościach liczbowych[5].

W zbiorze funkcji liczbowych określonych na ustalonym zbiorze X można zdefiniować działania arytmetyczne:

 • Dla funkcja f + g przyjmuje dla każdego wartość f(x) + g(x).
 • Dla funkcja f - g przyjmuje dla każdego wartość f(x) - g(x).
 • Dla funkcja f · g przyjmuje dla każdego wartość f(x) · g(x).
 • Dla i funkcja f : g przyjmuje dla każdego wartość f(x) : g(x).
 • Dla i funkcja λ · f przyjmuje dla każdego wartość λ · f(x).

Funkcja f jest ograniczona, jeśli istnieje taka liczba rzeczywista dodatnia M, że dla każdego spełniona jest nierówność .

Jeśli funkcja liczbowa f przyjmuje jedynie wartości rzeczywiste

,

to nazywa się ją funkcją o wartościach rzeczywistych[5].

Dla funkcji o wartościach rzeczywistych wyniki powyżej zdefiniowanych czterech działań arytmetycznych są funkcjami o wartościach rzeczywistych. Wyjątkiem jest mnożenie przez stałą, która powinna być rzeczywista, aby w wyniku mnożenia funkcji o wartościach rzeczywistych przez tę stałą uzyskać funkcję o wartościach rzeczywistych.

Funkcjami liczbowymi nazywamy:

, gdzie (jest to funkcja zespolona)
, gdzie (jest to funkcja rzeczywista)[6]

Można także mówić o funkcjach liczbowych wielu zmiennych (rzeczywistych lub zespolonych):

, gdzie ,
, gdzie ,

których dziedzina jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego zbioru liczb rzeczywistych lub zbioru liczb zespolonych, które zapisuje się:

y = f (x1, x2, ..., xn), gdzie x1, ..., xn są współrzędnymi punktu w lub odpowiednio w .

Sposoby określania funkcji[edytuj]

Funkcja przedstawiona jako graf. Każdemu argumentowi ze zbioru przyporządkowano dokładnie jeden element ze zbioru Dwóm różnym elementom w może odpowiadać ten sam element Nie każdy element zbioru musi być wartością funkcji.

Jeżeli dziedzina jest skończona, wystarczy wymienić wszystkie pary (argument, wartość). Można to zrobić za pomocą grafu (przykład obok).

Funkcje liczbowe można definiować za pomocą wzorów. Jest to sposób analityczny. W tym celu wykorzystuje się pewien zasób funkcji (wielomiany, funkcje elementarne itp.), działania algebraiczne, złożenie funkcji i operację przejścia do granicy (w tym operacje analizy matematycznej, takie jak różniczkowanie, całkowanie i sumowanie szeregów)[6].

Klasa funkcji, które można przedstawić za pomocą szeregu (potęgowego, trygonometrycznego itp.) jest bardzo szeroka. Każdą funkcję elementarną można przedstawić za pomocą szeregu potęgowego zwanego szeregiem Taylora.

Przedstawić analitycznie funkcję można w sposób jawny, tzn. jako y = f(x) lub jako tak zwaną funkcję uwikłaną, tzn. za pomocą równania F(x, y) = 0[6].

Czasem funkcja jest dana kilkoma wzorami, na przykład:

Do określenia funkcji można też stosować metodę opisową. Na przykład funkcja Dirichleta jest funkcją, która dla argumentów wymiernych przyjmuje wartość 1, a dla argumentów niewymiernych - 0.

Funkcja może na ogół być określona na wiele sposobów. Na przykład funkcję sgn (x) można określić w taki sposób:

,

albo w taki:

.

Dla funkcji rzeczywistych o wartościach rzeczywistych stosowano tabelaryczny sposób określania funkcji. Obecnie w dobie kalkulatorów i arkuszy kalkulacyjnych tabele wartości funkcji logarytmicznych i trygonometrycznych i innych nie są już niezbędne, ale bywają wykorzystywane[7].

Ważnym sposobem przedstawiania i badania funkcji jest jej wykres, który dla funkcji w przypadku funkcji ciągłej jest krzywą na płaszczyźnie[7].

Przykłady funkcji liczbowych określonych za pomocą wzoru[edytuj]

 • - funkcja liniowa
 • - funkcja kwadratowa
 • - funkcja wielomianowa
 • - funkcja jawna zapisana jako uwikłana
 • - funkcja uwikłana (równanie okręgu)

Funkcja jako związek między zmiennymi[edytuj]

Zamiast mówić o funkcji jako o relacji między zbiorami, można też mówić o zależności (związku) między dwiema zmiennymi x i y, gdzie pierwsza z nich przyjmuje wartości ze zbioru X, a druga przyjmuje wartości ze zbioru Y; wtedy x nazywa się zmienną niezależną, a y - zmienną zależną[8]. Taka interpretacja funkcji jest często używana w analizie matematycznej i zastosowaniach matematyki w innych naukach. W tym wypadku niezależność zmiennej x oznacza, że może się ona zmieniać w dowolny sposób, a zależność zmiennej y oznacza, że jej zmiany są zależne od zmian zmiennej x. Na przykład droga s w ruchu jednostajnym o prędkości v jest zależna od czasu t ruchu i wyraża się wzorem

s = v · t.

W praktyce często się zdarza, że zbiór X jest opisywany przez kilka zmiennych niezależnych x1, ..., xn. Mówimy wtedy, że zmienna y jest funkcją zmiennych x1, ..., xn. Na przykład siła F działająca na ciało jest zależna od masy m ciała i jego przyspieszenia a:

F = m · a.

Przykłady funkcji jako zależności między zmiennymi[edytuj]

Wszystkie wielkości fizyczne rozpatruje się jako funkcje innych zmiennych:

 • ruch ciał fizycznych opisywany jest przez drogę s, prędkość v i przyspieszenie a, które są funkcjami czasu
,
,
lub
 • z drugiej strony czas można rozpatrywać jako funkcję drogi (w ruchu jednostajnym),
 • pojęcie siły F tak bardzo istotne w dynamice Newtona jest funkcją masy i przyspieszenia ciała; jest to zatem funkcja dwóch zmiennych,
 • praca jest funkcją siły i przesunięcia ciała,
 • energia może być zależna od różnych wielkości; energia kinetyczna ruchu ciała jest zależna od masy ciała i jego prędkości; energia potencjalna grawitacji jest (w przypadku grawitacji ziemskiej) zależna od masy ciała i jego odległości h od powierzchni Ziemi; przyrost energii cieplnej cieczy jest funkcją masy cieczy i przyrostu jej temperatury T
, ,

Rodzaje funkcji liczbowych[edytuj]

Pojęcia[edytuj]

Złożenie. Iteracja[edytuj]

 Osobny artykuł: złożenie funkcji.
Dwie funkcje i Ich złożenie przyjmuje wartości:
@
@

Mając dwie funkcje i można utworzyć funkcję złożoną określoną wzorem

Wielokrotne złożenie funkcji nosi nazwę iteracji. Ściśle: -tą iteracją funkcji nazywa się funkcję

Funkcja różnowartościowa[edytuj]

 Osobny artykuł: funkcja różnowartościowa.

Funkcję nazywa się funkcją różnowartościową lub iniekcją, gdy dla każdych dwóch różnych argumentów przyjmuje różne wartości, tzn. dla dowolnych dwóch zachodzi warunek

lub równoważnie

Przykładem funkcji różnowartościowej jest funkcja określona wzorem

Funkcja „na”[edytuj]

 Osobny artykuł: funkcja „na”.

Funkcję nazywa się funkcją „na” lub suriekcją, jeżeli jej przeciwdziedzina jest równocześnie jej zbiorem wartości funkcji. Oznacza to, że dla każdego istnieje co najmniej jeden taki że

Funkcja wzajemnie jednoznaczna[edytuj]

Funkcję będącą jednocześnie różnowartościową i „na” nazywa się funkcją wzajemnie jednoznaczną lub bijekcją. Innymi słowy, bijekcja przyporządkowuje każdemu dokładnie jedno (i na odwrót). Bijekcja może istnieć tylko wtedy, gdy zbiory i mają tyle samo elementów (są równej mocy). Bijekcję nazywa się permutacją.

Funkcja odwrotna[edytuj]

 Osobny artykuł: funkcja odwrotna.

Dla każdej funkcji wzajemnie jednoznacznej można określić funkcję taką, że , którą nazywa się wówczas funkcją odwrotną.

Zawężenie i przedłużenie[edytuj]

Dla funkcji można określić jej zawężenie, nazywane też obcięciem lub ograniczeniem, do zbioru . Jest to funkcja taka, że dla każdego . Nazywa się ją też funkcją częściową dla funkcji f[9].

Jeżeli jest funkcją, a jest jej zawężeniem do zbioru , to dla dowolnego zbioru mamy .

Z drugiej strony, dla , można przedłużyć funkcję zachowawszy często pewną regułę, otrzymując w ten sposób funkcję . Można np. wymagać, by przedłużenie funkcji było ciągłe, różniczkowalne lub okresowe.

Rys historyczny[edytuj]

Poszukiwaniem wzajemnych zależności między różnymi wielkościami zajmowali się już starożytni Grecy, którzy badali dość szeroki krąg zależności funkcyjnych. Pojęcie funkcji w postaci początkowej pojawiało się w Średniowieczu, lecz dopiero w pracach matematyków XVII wieku, Fermata, Kartezjusza, Newtona i Leibniza, zaczęło być traktowane jako obiekt badań. Newton używał terminu fluenta[d]. Terminu funkcja użył po raz pierwszy[10] Leibniz w pracy Odwrotna metoda stycznych lub o funkcjach[11]. Po raz drugi Leibniz użył tego terminu w dość wąskim znaczeniu w pracy opublikowanej w czasopiśmie "Acta Eruditorum" w 1692 roku i dwa lata później w "Journal des Sçavans". Następnie w tym samym 1694 roku Johann Bernoulli w "Acta Eruditorum", nie używając co prawda słowa funkcja, oznaczył mimochodem literą n "dowolną wielkość utworzoną z nieoznaczonych i stałych"[e][12]. Po trzech latach, w tym samym piśmie, Bernoulli wielkości te oznaczał przez X i ,a w liście do Leibniza z 26 kwietnia 1698 roku stwierdził, że symbole te są lepsze, bo "od razu jest widoczne, od jakiej zmiennej jest funkcja". Jeszcze w 1698 roku w korespondencji między oboma uczonymi funkcja była rozumiana jako wyrażenie analityczne i weszły do użytku terminy wielkość zmienna i wielkość stała.

Określenie funkcji jako wyrażenia analitycznego było po raz pierwszy sformułowane w druku w artykule Johanna Bernoulli opublikowanym w 1718 roku. Napisał on:

Quote-alpha.png
Definicja. Funkcją wielkości zmiennej nazywa się tutaj wielkość utworzoną w jakikolwiek sposób z tej wielkości zmiennej i stałych[13].

W tym samym artykule zaproponował on jako "charakterystykę" funkcji grecką literę , zapisując argument jeszcze bez nawiasów . Zarówno nawiasy, jak literę f wprowadził Leonhard Euler w 1734 roku.

Zobacz też[edytuj]


Uwagi

 1. od fungor, functus sum, fungi, „wykonać, wypełnić, zwolnić”
 2. W Słowniku Języka Polskiego, PWN, 1996: ustalić relację między czymś a czymś, uczynić zależnym od czegoś...
 3. Zarówno Peano, jak Kuratowski z Mostowskim w swojej, cytowanej powyżej, książce nie podawali tego warunku. Funkcję częściową uznawali więc za rodzaj funkcji.
 4. Dokładniej, po łacinie, fluentes quantitates.
 5. ...positio n esse quantitatem quomodocunque formatam ex indeterminatis et constantibus.

Przypisy

 1. a b c Kołmogorow i Fomin 1989 ↓, s. 21.
 2. a b c d e f g Kuratowski i Mostowski 1966 ↓, s. 73.
 3. Kołmogorow i Fomin 1989 ↓, s. 22.
 4. G. Peano Sulla definizione di funzione, Atti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 20 (1911), s. 3-5
 5. a b Winogradow 1985 ↓, s. 715.
 6. a b c Winogradow 1985 ↓, s. 716.
 7. a b Winogradow 1985 ↓, s. 717.
 8. K. Kuratowski - Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, 1967, s. 60
 9. Kuratowski i Mostowski 1966 ↓, s. 75.
 10. Juszkiewicz Historia matematyki od Starożytności do początku XIX wieku, s. 144, Moskwa, 1970, jęz. rosyjski
 11. Leibniz Methodus tangentium inversa, seu de functionibus 1673
 12. Juszkiewicz, op. cit., s. 146
 13. Johann Bernoulli: Opera Omnia. T. II. Lausannae-Genevae: 1742, s. 241.

Bibliografia[edytuj]

 • Andriej Kołmogorow, Sergei Fomin: Elementy teorii funkcji i analizy funkcjonalnej. Moskwa: Mir, 1989. (ros.)
 • Kazimierz Kuratowski, Andrzej Mostowski: Teoria mnogości. Warszawa: PWN, 1966.
 • Kazimierz Kuratowski: Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej. Warszawa: PWN, 1967.
 • Iwan Winogradow: Encyklopedia matematyczna. T. 5. Moskwa: Encyklopedia Radziecka, 1985. (ros.)
 • Juszkiewicz: Historia matematyki od Starożytności do początku XIX wieku. T. 2. Warszawa: PWN, 1976.