Przejdź do zawartości

Funkcja dzeta Riemanna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wykres funkcji w dziedzinie liczb rzeczywistych
Wykres funkcji w dziedzinie liczb zespolonych uzyskany techniką kolorowania dziedziny.

Funkcja zeta Riemanna (funkcja dzeta Riemanna, funkcja ) – zespolona funkcja specjalna zdefiniowana w postaci szeregu

dla dowolnej liczby zespolonej o części rzeczywistej oraz jako przedłużenie analityczne powyższego szeregu dla pozostałych liczb zespolonych[1].

Funkcję po raz pierwszy zdefiniował Leonhard Euler w XVIII w., jednak rozważał jej wartości jedynie dla zmiennych rzeczywistych. Dopiero Bernhard Riemann w artykule z listopada 1859 r. O liczbie liczb pierwszych mniejszych od zadanej wielkości (niem. Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse) rozszerzył definicję Eulera na wszystkie liczby zespolone, udowodnił meromorficzność funkcji, przedstawił i udowodnił równanie funkcyjne opisujące funkcję na całej płaszczyźnie zespolonej i wykazał zależność między rozmieszczeniem jej miejsc zerowych a liczbą liczb pierwszych. Artykuł ten zawierał również sformułowanie hipotezy Riemanna, określanej jako najważniejszy problem otwarty matematyki[2].

Funkcja dzeta znajduje bardzo wiele zastosowań w analitycznej teorii liczb.

Postacie funkcji[edytuj | edytuj kod]

Dla zmiennej o części rzeczywistej większej niż 1[edytuj | edytuj kod]

Funkcja jest pierwotnie definiowana za pomocą szeregu. W swojej pracy Riemann udowodnił także postać

dla wykorzystując przy tym odwrotność funkcji gamma.

W perspektywie teorii liczb, zdecydowanie największą rolę odgrywa iloczyn Eulera funkcji zeta, będący postaci

gdzie oznacza iloczyn po wszystkich liczbach pierwszych[3][4].

W pasie krytycznym[edytuj | edytuj kod]

Często wykorzystywaną reprezentacją funkcji na pasie jest

gdzie oznacza część ułamkową. Postać tę można odczytać ze wzoru sumacyjnego Eulera[5][6].

Na całej płaszczyźnie zespolonej[edytuj | edytuj kod]

Równanie funkcyjne[edytuj | edytuj kod]

Równaniem udowodnionym przez Riemanna, które opisuje zachowanie funkcji

dla dowolnej liczby zespolonej gdzie to funkcja gamma. Równanie to wiąże wartości funkcji dla zmiennych zespolonych i symetrycznych wobec siebie względem prostej krytycznej Z równania tego można również odczytać, że trywialnymi miejscami zerowymi funkcji (ponieważ wtedy wartości funkcji i są skończone, a ). Jednocześnie, jeśli (jest dodatnią liczbą parzystą), to ponieważ w tych miejscach występują bieguny funkcji Ponadto, jeśli jest nietrywialnym miejscem zerowym to jest nim również Jeśli nie leży na prostej krytycznej, to są to dwie różne wartości, dlatego nietrywialne miejsca zerowa poza prostą krytyczną muszą występować w parach.

Przedstawimy poniżej trzy dowody prawdziwości równania funkcyjnego wg Titchmarsha (spośród aż siedmiu przedstawionych)[7].

Dowód 1. W pierwszym dowodzie wyprowadzamy, a następnie korzystamy z postaci funkcji wykorzystującej całkę z funkcji

Wzór sumacyjny Eulera mówi, że dla dowolnej funkcji o ciągłej pochodnej zachodzi

Biorąc otrzymamy

Aby z lewej strony równania otrzymać funkcję Riemanna, chcemy aby Widzimy, że

Stąd

dla

Teraz skorzystajmy z szeregu Fouriera zbieżnego do części ułamkowej. Mamy

dla niecałkowitych. Podstawiając pod całkę, otrzymamy

Upraszczając i korzystając z otrzymamy równanie.

Dowód 2. Dowód ten przeprowadzany jest ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi analizy zespolonej.

Zacznijmy od udowodnienia szczególnej postaci funkcji (przedstawionej wcześniej w artykule). Całkując przez podstawienie, pokazujemy, że

więc dla mamy

gdzie przy trzeciej równości skorzystaliśmy z twierdzenia o całkowaniu wyraz po wyrazie, ponieważ występujący szereg funkcyjny jest jednostajnie zbieżny, a ostatnia równość zachodzi, ponieważ występujący tam szereg jest zwykłym szeregiem geometrycznym.

Rozważmy całkę

kontur Hankela

gdzie oznacza kontur Hankela (krzywą składającą się z prostej od do fragmentu dodatnio określonego (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) okręgu okrążając 0 i prostej od do ). Przyjęliśmy tutaj

gdzie logarytm jest rzeczywisty na początku konturu. Na zadanym okręgu mamy

i

dla pewnej stałej więc

Stąd, jeśli to przy wartość powyższej całki na części okręgu dąży do 0. Dlatego, zakładając dalej mamy

Dlatego

dla Jednakże całka zbiega jednostajnie na każdym skończonym obszarze płaszczyzny zespolonej. W ten sposób przedłużymy analitycznie funkcję Riemanna.

Niech będzie konturem równym od do następnie dodatnio określonym fragmentem kwadratu a potem od do Całkowana funkcja ma pomiędzy konturami a bieguny w punktach Residua w punktach i to w sumie

Dlatego z twierdzenia o residuach, mamy

Biorąc i wiedząc, że funkcja jest ograniczona oraz wnioskujemy, że całka po konturze dąży do 0. Dlatego

Upraszczając, otrzymamy równanie funkcyjne.

Dowód 3.

Jeśli to, całkując przez podstawienie,

Stąd, dla zachodzi

gdzie, podobnie jak w poprzednim dowodzie, w ostatniej równości skorzystaliśmy z twierdzenia o całkowaniu wyraz po wyrazie, ponieważ występujący szereg funkcyjny jest jednostajnie zbieżny (stąd silniejsze założenie o części rzeczywistej ). Oznaczmy

Wówczas

Korzystając ze wzoru sumacyjnego Poissona, otrzymamy

a stąd

Dlatego

Powyższe wyrażenie jest równe

co z kolei równa się

Zatem

gdzie całka jest zbieżna dla wszystkich zespolonych, więc wyrażenie po lewej można przedłużyć analitycznie. Ponadto, prawa strona nie zmienia wartości po zastąpieniu przez Dlatego

Po uproszczeniu otrzymamy równanie funkcyjne.

Wzory związane z funkcją zeta[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Iloczyn Eulera.

Na półpłaszczyźnie funkcja Riemanna jest wyrażona przez iloczyn Eulera

gdzie oznacza iloczyn po wszystkich liczbach pierwszych[3][4].

Ponadto, dla prawdziwe są tożsamości

oraz

gdzie to funkcja Möbiusa,

gdzie to funkcja Liouville’a,

Wszystkie powyższe iloczyny można otrzymać przez zwykłe przekształcenia algebraiczne na produkcie Eulera funkcji a szeregi po prawej – przez wymnażanie czynników[8].

Prawdziwe są również wzory

gdzie oznacza liczbę dodatnich dzielników, a także ogólniej

dla gdzie oznacza liczbę sposobów na przedstawienie liczby całkowitej dodatniej jako iloczyn czynników całkowitych dodatnich.

gdzie to funkcja pierwsza omega, czyli liczba dzielników pierwszych. Ponadto

przy czym wszystkie powyższe wzory są prawdziwe na obszarze zbieżności szeregów, czyli [9]. Dodatkowo

gdzie oznacza tocjent Eulera i

gdzie jest największym dzielnikiem nieparzystym liczby Te dwa wzory są prawdziwe dla [10].

Biorąc logarytm zespolony iloczynu Eulera, mamy

przy czym ostatnia równość zachodzi, ponieważ jest szeregiem potęgowym funkcji Różniczkując wyraz po wyrazie, otrzymujemy

gdzie oznacza funkcję von Mangoldta[11].

Związek z liczbami Bernoulliego:

dla każdej liczby parzystej dodatniej gdzie to -ta liczba Bernoulliego. Ponadto dla liczb całkowitych ujemnych

Zatem funkcja ζ przyjmuje wartość 0 dla każdej ujemnej liczby parzystej.

Logarytm funkcji zeta można wyrazić jako[12]:

gdzie to funkcja licząca liczby pierwsze[13].

Znaczenie w teorii liczb[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza strona artykułu Riemanna O liczbie liczb pierwszych mniejszych od zadanej wielkości z 1859 r.

Funkcja jest podstawowym obiektem badań analitycznej teorii liczb. Jest to funkcja meromorficzna, która swoim zachowaniem opisuje zjawiska dyskretne, takie jak rozmieszczenie liczb pierwszych. Mówiąc dokładniej, nietrywialne miejsca zerowe funkcji zeta występują we wzorach opisujących chociażby funkcję liczącą liczby pierwsze czy funkcję Czebyszewa.

Znając wzór

i oznaczając drugą funkcję Czebyszewa jako oraz dla całkowitych i dla wszystkich pozostałych, możemy skorzystać ze wzoru Perrona by uzyskać

Stąd otrzymujemy wzór explicite

gdzie i oznaczają odpowiednio sumy po wszystkich nietrywialnych i trywialnych miejscach zerowych funkcji Widzimy, że

Zatem[14]

Niech będzie funkcją liczącą liczby pierwsze. Równoważnie, jeśli oznaczymy przez dla pierwszych oraz dla pozostałych sumując po częściach, otrzymamy[15]

gdzie oznacza logarytm całkowy.

Z powyższych możemy wnioskować, że udowodnienie, że nie ma żadnych zer na prostej jest równoważne z twierdzeniem o liczbach pierwszych, a hipoteza Riemanna jest równoważna z błędem w szacowaniu rzędu

Miejsca zerowe[edytuj | edytuj kod]

Moduły funkcji Z Riemanna-Siegela (linia przerywana) oraz funkcji zeta Riemanna (linia ciągła) na prostej krytycznej

Równanie funkcyjne mówi, że funkcja Riemanna przyjmuje wartość równą 0 dla wszystkich ujemnych liczb parzystych, czyli Są to tzw. zera trywialne. Są trywialne w takim sensie, że łatwo jest udowodnić ich występowanie, ponieważ są one miejscami, w których sinus przyjmuje wartość 0. O wiele większe znaczenie mają zera nietrywialne, czyli wszystkie miejsca zerowe niebędące zerami trywialnymi.

Wiadomo, że wszystkie nietrywialne miejsca zerowe muszą leżeć na pasie krytycznym, zdefiniowanym jako Hipoteza Riemanna mówi, że wszystkie nietrywialne miejsca zerowe leżą na prostej krytycznej

Niech oznacza liczbę miejsc zerowych funkcji Riemanna postaci przy W 1921 Hardy i Littlewood udowodnili, że nieskończenie wiele nietrywialnych zer leży na prostej krytycznej[16], a dokładniej mówiąc wykazali, że dla każdego istnieje stała taka, że

dla wszystkich

Współcześnie wiadomo, że

dla Ponadto, jeśli hipoteza Riemanna jest prawdziwa, to[17]

W 1989 Conrey udowodnił, że przynajmniej z nich musi leżeć na tej prostej[18].

Niektóre wartości[edytuj | edytuj kod]

[19]
[19]
[19]

Ogólnie, dla mamy:

[20]

gdzie to liczba Bernoulliego z indeksem

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Funkcja dzeta (zeta) Riemanna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-09-14].
 2. Enrico Bombieri, The Riemann Hypothesis – official problem description [online], Clay Mathematics Institute, 8 sierpnia 2014 [dostęp 2023-12-17] [zarchiwizowane z adresu 2015-12-22] (ang.).
 3. a b Georg Friedrich Bernhard Riemann, Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse, „Monatsberichte der Berliner Akademie”, listopad 1859.
 4. a b Titchmarsh 1986 ↓, s. 1.
 5. Integral Representation of Riemann Zeta Function in terms of Fractional Part - ProofWiki [online], proofwiki.org [dostęp 2024-04-23] (ang.).
 6. Montgomery i Vaughan 2006 ↓, s. 24.
 7. Titchmarsh 1986 ↓, s. 13–29.
 8. Montgomery i Vaughan 2006 ↓, s. 22.
 9. Titchmarsh 1986 ↓, s. 4–5.
 10. Titchmarsh 1986 ↓, s. 6.
 11. Montgomery i Vaughan 2006 ↓, s. 23.
 12. Titchmarsh 1986 ↓, s. 2.
 13. Titchmarsh 1986 ↓, s. 4.
 14. Tao T., 254A, Notes 2: Complex-analytic multiplicative number theory, What’s new, 10 grudnia 2014 [dostęp 2023-12-12] (ang.).
 15. Daniel Hutama, Implementation of Riemann’s Explicit Formula for Rational and Gaussian Primes in Sage [online], Institut des sciences mathématiques, 2017 (ang.).
 16. G.H. Hardy, J.E. Littlewood, The zeros of Riemann’s zeta-function on the critical line, „Mathematische Zeitschrift”, 10 (3–4), 1921, s. 283–317, DOI10.1007/bf01211614, ISSN 0025-5874 [dostęp 2023-12-17].
 17. Montgomery i Vaughan 2006 ↓, s. 454.
 18. J.B. Conrey, More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line., „Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal)”, 1989 (399), 1989, s. 1–26, DOI10.1515/crll.1989.399.1, ISSN 0075-4102 [dostęp 2023-12-17].
 19. a b c Maligranda 2008 ↓, s. 55.
 20. Maligranda 2008 ↓, s. 62.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]