Historia fizyki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Alegoria fizyki z XIX wieku
Uczestnicy Piątego Kongresu Solvay, 1927; Institut International de Physique Solvay w Leopold Park (Belgia). Uczestniczyło w niej wielu ówczesnych i późniejszych noblistów oraz główni twórcy mechaniki kwantowej: Paul Ehrenfest, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Peter Debye, William L. Bragg, Hendrik A. Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein. Toczone tam debaty dotyczyły m.in. interpretacjii teorii kwantówszkoła kopenhaska Bohra i Heisenberga ścierała się tam z bardziej zachowawczą opozycją Einsteina, Schrödingera i de Broglie’a.

Historia fizyki – część historii nauki obejmująca fizykę; historia astronomii, czasem zaliczanej do fizyki, ma osobny artykuł, choć poniższy wspomina o podstawowych odkryciach astrofizycznych.

Zaczątki tej dyscypliny można umieszczać w prehistorii – istniała wtedy astronomia, która była źródłem odkryć w fizyce, a w czasach nowożytnych zaczęła być uznawana za jej dział. Początki fizyki rozumianej ściśle (wąsko) można umieścić w starożytnej Grecji, gdzie zbudowano podstawy mechaniki, akustyki, magnetyzmu i optyki; ostatnie dwie dziedziny można wiązać z wydzieloną później fizyką materii skondensowanej. Badania te rozwinięto w średniowieczu (na Dalekim Wschodzie, (Chiny, Indie), na Bliskim Wschodzie (Imperium Bizantyjskie, kraje islamskie) i ówczesnej Europie. W wieku XVII Izaak Newton stworzył pierwszą teorię fizyczną i odpowiedni aparat matematyczny. Nastąpiła rewolucja naukowa, która bardzo przyspieszyła rozwój fizyki, od tego czasu nieprzerwany. Oprócz kontynuacji dotychczasowych dziedzin pojawiły się też nowe jak termodynamika, a w XIX wieku zalążki fizyki molekularnej i atomowej. W wieku XX te dwie dziedziny nabrały samodzielności, teoretycznych podstaw w postaci fizyki kwantowej oraz pojawiły się badania subatomowe – jąder i cząstek elementarnych. Z drugiej strony wiek XX przyniósł też fizyczne metody w kosmologii – spójne, ścisłe i sprawdzalne modele całości obserwowalnego Wszechświata. Było to możliwe dzięki stworzeniu teorii względności – dzieło Alberta Einsteina poprawiło modele mechaniki i ciążenia opracowane przez Isaaca Newtona w wieku XVII. W trzecim tysiącleciu naszej ery fizyka rozwija się na swoich wszystkich frontach.

Rozwój fizyki jest sprzężony z rozwojem innych nauk oraz techniki. Fizyka nowożytna umożliwiła rozwój budownictwa, inżynierii mechanicznej (maszynoznawstwa) i balistyki oraz stworzenie nowych technologii jak aeronautyka, astronautyka, fotografia, fonografia, elektrotechnika, telekomunikacja, energetyka, radiotechnika, elektronika i właściwa, oparta na niej informatyka, początkowo rozwijana właśnie na potrzeby obliczeń w fizyce. Z dorobku fizyków skorzystały też medycyna, wszystkie inne nauki przyrodnicze oraz niektóre społeczne:

Rozwój fizyki decydował o wynikach wojen – II wojna światowa została ostatecznie rozstrzygnięta użyciem broni jądrowej przez USA w Japonii. Wpływy fizyki sięgają też filozofii, debat światopoglądowych, sztuki i popkultury. Z drugiej strony postępy fizyki nie byłyby możliwe bez użycia coraz nowszych urządzeń ani metod matematycznych, a w genezie niektórych koncepcji – jak zasada Macha – odgrywają rolę inspiracje filozoficzne.

Od czasów nowożytnych liczba fizyków, ich publikacji, czasopism badawczych i stowarzyszeń rośnie o rzędy wielkości, a udział w tym procesie objął większość świata. Od XVIII wieku ustanowiono dziesiątki nagród naukowych, w tym niektóre specjalnie dla fizyków, jak Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki czy Medal Newtona.

Starożytność[edytuj | edytuj kod]

Archimedes w czasie kąpieli odkrywa prawo wyporu – rycina z XVI wieku.

Najważniejsze postępy[edytuj | edytuj kod]

Uczeni presokratejscy[edytuj | edytuj kod]

Filozofia przyrody była pierwszym obszarem rozważań filozoficznych w starożytnej Grecji[1]. Jest ona prekursorką nowożytnej nauki, która się z niej wyodrębniła i uniezależniła.

Początkowo filozofia przyrody zajmowała się wszystkimi zagadnieniami współczesnej nauki, rozpatrywanymi jednak najczęściej metodami filozoficznymi. Filozofia, rozumiana jako umiłowanie mądrości, wiązała się z dążeniem do zrozumienia funkcjonowania wszechświata. Miała ona wtedy jednak charakter spekulatywny i brakowało w niej rozwiniętej metodologii badań i rygoryzmu obserwacji. Stopniowo jednak empiryczne badanie rzeczywistości materialnej wyodrębniało się z głównego nurtu badań filozoficznych. W XVII w. nastąpiło rozdzielenie filozofii i nauki.

Problem podstawowej struktury fizycznej rzeczywistości był głównym przedmiotem zainteresowania przedsokratejskich filozofów starożytnej Grecji[2]. Filozofowie ci podjęli pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury (physis), kładąc podwaliny pod filozofię i naukę europejską[3]. Problemy i idee postawione przez przedsokratejskich filozofów przyrody były inspiracją i istotnym punktem odniesienia dla badaczy przyrody aż do powstania nowożytnej nauki. Były jednak wyjątki: np. w III wieku p.n.e. Archimedes podał wiele poprawnych ilościowych opisów z zakresu mechaniki i hydrostatyki.

Pierwszą grupą filozofów byli tzw. jońscy filozofowie przyrody (m.in. Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Anaksagoras). Dążyli oni do wyjaśnienia rzeczywistości poprzez znalezienie jej najbardziej podstawowej zasady (arché), przenikającej całość rzeczywistości. Różni filozofowie w czym innym upatrywali tę podstawową zasadę: Tales w wodzie, Anaksymander w bezkresie (apeiron), Heraklit w ogniu, natomiast Anaksymenes w powietrzu[4]. Bardzo wpływowa była filozofia Heraklita, uznającego zmianę za podstawową zasadę rządzącą rzeczywistością[5].

W południowej Italii Pitagoras skupił wokół siebie grono uczniów, nauczając o matematycznej strukturze rzeczywistości. Zasadą podstawową była dla nich liczba, która stanowiła element rzeczy. Dzięki temu pitagorejczycy bardzo rozwinęli badania matematyczne[6].

Istotne znaczenie dla starożytnej metafizyki miała też działalność eleatów. Negowali oni możliwość ruchu i wielości. Był to dla nich jedynie pozór, a prawdziwa rzeczywistość była według nich niezmienną jednością[7].

Ostatnią z ważnych szkół byli atomiści (Leukippos, Demokryt) głoszący materialny charakter rzeczywistości, składającej się z małych i niepodzielnych elementów nazwanych przez nich atomami[8]. Wielu filozofów przyjmowało istnienie wielu zasad podstawowych (stanowisko pluralistyczne), lub łączyło ze sobą twierdzenia wielu szkół w niespójną całość (eklektyzm). Szczególnie wpływowa była pluralistyczna myśl Empedoklesa, twórcy koncepcji czterech elementów (żywiołów): wody, ognia, powietrza i ziemi, łącząca koncepcje Talesa, Anaksymenesa, Heraklita i Ksenofanesa[9]. Elementy są "pierwotne i jakościowo niezmienne"[10]. Mogą się ze sobą łączyć w sposób mechaniczny, tworząc wielość i różnorodność rzeczy we wszechświecie[10]. Koncepcja czterech żywiołów Empedoklesa (zmodyfikowana następnie przez Arystotelesa poprzez dodanie piątego elementu: eteru), pozostała bardzo wpływowa aż do XVI w.

Uczeni postsokratejscy[edytuj | edytuj kod]

Najbardziej wpływowym badaczem przyrody w starożytności był Arystoteles, którego koncepcje zdominowały przyrodoznawstwo aż do XVI w. Obok szeregu obserwacji szczegółowych Arystoteles stworzył rozbudowany system zawierający koncepcje dotyczące ruchu i zmiany, czasu, przestrzeni, budowy materii i kosmologii. Zawarł je w wielu pismach, z których podstawowym jest Fizyka[11].

Średniowiecze[edytuj | edytuj kod]

Fragment dzieła De iride Teodoryka z Freibergu (XIII–XIV w.)

Wraz z końcem starożytności i rozpowszechnieniem chrześcijaństwa, początkowo niechętnego czy wrogiego filozofii, większość pism przyrodoznawczych została na Zachodzie zapomniana. Zostały przechowane przez filozofów bizantyńskich, muzułmańskich i żydowskich. Uczeni ci rozwinęli znacznie wiele dziedzin, m.in. kosmologię.

W VI wieku Jan Filopon zakwestionował fizykę Arystotelesa, pisząc m.in. o spadaniu ciał – przewidział tak słabą zasadę równoważności.

Od XII wieku, w zachodniej Europie na nowo odkryto pisma Arystotelesa, co zaowocowało rozwojem filozofii przyrody. Z problematyki fizycznej, najszerzej dyskutowanymi kwestiami były problem struktury bytu i jego podstawowych elementów, problematyka kosmologiczna (miejsce Ziemi we wszechświecie), problem wieczności świata i charakteru czasu, problem ruchu i jego przyczyn oraz problem próżni (możliwość lub niemożliwość jej istnienia)[12].

Dojrzałe średniowiecze to też okres rozwoju optyki. Badania w tej dziedzinie prowadzili Robert Grosseteste, jego uczeń Roger Bacon, Witelon oraz Teodoryk z Fryburga.

Pewnnych odkryć na temat magnetyzmu dokonał Petrus Peregrinus (Pierre de Maricourt)[potrzebny przypis].

Pod koniec średniowiecza rozwój przyrodoznawstwa zaczął prowadzić do kształtowania się nauki we współczesnym sensie tego słowa. Arystotelizm, metoda scholastyczna i autorytet Kościoła zaczęły być stopniowo przeszkodą w poszerzaniu wiedzy o świecie[potrzebny przypis].

Wczesna nowożytność[edytuj | edytuj kod]

Główne odkrycia[edytuj | edytuj kod]

Isaac Newton wykonujący swoje „doświadczenie krzyżowe” (łac. experimentum crucis) z dwoma pryzmatami

Epoka renesansu była dla fizyki przejściowa: dawne koncepcje sąsiadowały z nowymi odkryciami i stopniowym wypracowywaniem nowożytnej metody naukowej opartej na eksperymencie i indukcji. Szczególne zasługi na tym polu miał Francis Bacon[13]. W XVII wieku system filozoficzny Arystotelesa zaczął być wypierany przez ten Kartezjusza, a później przez koncepcje Isaaca Newtona odbiegające jeszcze bardziej od fizyki scholastycznej.

W wiekach od XVI do XVIII rozwinięto wszystkie istniejące dziedziny fizyki oraz stworzono nową – termodynamikę:

Dzieło Newtona pozwoliło mu wyjaśnić pływy morskie, przewidzieć spłaszczenie Ziemi na biegunach[potrzebny przypis] oraz sformułować paradoks grawitacyjny; było punktem wyjścia dla astrodynamiki i ściśle rozumianej astrofizyki. John Michell przez rozważania prędkości ucieczki wysunął hipotezę czarnych dziur, nazwanych tak w XX wieku. Pod koniec XVIII stulecia doświadczenie Cavendisha znalazło wartość stałej grawitacyjnej (G), co pozwoliło wyznaczyć masy Ziemi i innych ciał niebieskich. Grawitację nieskutecznie próbowano zredukować do mechaniki – hipoteza Le Sage’a okazała się błędna;

Przed XIX wiekiem atomizm miał swoich zwolenników jak Galileusz i Pierre Gassendi, jednak pozostawał w sferze hipotez.

Astronomia XVII wieku była polem zmagań modeli heliocentrycznych z tradycyjną wizją Ptolemeusza i kompromisowym modelem geoheliocentrycznym Tychona Brahego. Przełom przyniosło zastosowanie w niej teleskopu, co po raz pierwszy zrobił Galileusz w 1609; odkrył m.in. plamy na Słońcu, góry na Księżycu, fazy Wenus, księżyce Jowisza i strukturę Drogi Mlecznej jako skupiska gwiazd. Dzięki teleskopowi astronomowie XVIII wieku potwierdzili teorię Kopernika oraz odkryli nową planetę: Uran.

Aspekty społeczne[edytuj | edytuj kod]

Medal Copleya – egzemplarz z 1902 roku, przyznany Josephowi Listerowi

Czasy nowożytne to też początek:

Przed XIX wiekiem pojawiały się też próby cenzurowania badań fizycznych i astronomicznych przez instytucje religijne:

Wpływy odbywały się też w przeciwnym kierunku – fizyka nowożytna inspirowała poglądy na filozofię i religię. Systemy Kartezjusza i Newtona były podstawą doktryny mechanicyzmu popularnej w dobie oświecenia. Mechanicyzm przyczynił się do popularności deizmu i ateizmu wśród myślicieli tej epoki[potrzebny przypis].

XIX wiek[edytuj | edytuj kod]

Schemat aparatury, którą James Joule zmierzył mechaniczny równoważnik ciepła – udowodnił tak zasadę zachowania energii (konkretniej pierwszą zasadę termodynamiki) i zakwestionował teorię cieplika.
Interferometr Michelsona użyty w doświadczeniu Michelsona-Morleya z 1887 roku. Zakwestionowało ono ówczesne teorie eteru światłonośnego, prowadząc do ich rewizji przez Lorentza i do sformułowania szczególnej teorii względności w XX wieku.

Odkrycia[edytuj | edytuj kod]

W XIX stuleciu fizyka rozwinęła się we wszystkich swoich dziedzinach i przygotowała grunt pod rewolucje wieku XX:

Oprócz tego podano równania stanu gazów – równanie Clapeyrona gazu doskonałego i bardziej ogólne równanie van der Waalsa;

Oprócz tego pojawiły się odkrycia otwierające fizykę subatomową:

W XIX wieku astronomia nie tylko zbadała dokładniej Układ Słoneczny, wskazując na możliwości i ograniczenia teorii grawitacji Newtona. Oprócz tego:

Geofizyka XIX wieku wypracowała m.in. pierwsze modele efektu cieplarnianego autorstwa Josepha Fouriera.

Niektórzy fizycy przełomu stuleci – jak Lord Kelvin – podejrzewali, że rozwój fizyki spowolni przez wyczerpanie się tematyki. Nie spodziewano się zmian w teoriach podstawowych ani możliwości wyjaśnienia niektórych zjawisk, np. właściwości fizycznych i chemicznych materii skondensowanej[potrzebny przypis].

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

XIX wieku to też początek:

Związki z matematyką[edytuj | edytuj kod]

Fizyka XIX wieku – zarówno teoretyczna, jak i doświadczalna – skorzystała z nowych osiągnięć matematyki, zwłaszcza algebry, analizy i statystyki:

Z drugiej strony metody stworzone na potrzeby fizyki – jak szeregi i transformaty Fouriera – wywarły potem wpływ na matematykę czystą, m.in. teorię liczb.

XX wiek[edytuj | edytuj kod]

Schematyczny model atomu. W XX wieku ostatecznie potwierdzono ich istnienie, odkryto ich wewnętrzną budowę i wyjaśniono ją za pomocą mechaniki kwantowej. Diagramy tego typu – kojarzone z Rutherfordem, odkrywcą jądra – bywają symbolem fizyki i ogółu nauk ścisłych[potrzebny przypis].
Reakcja rozszczepienia jądrowego znalazła zastosowanie militarne (broń jądrowa) oraz w energetyce.
Odkryto łącznie 37 cząstek fundamentalnych, z których zbudowany jest świat:
• dwanaście fermionów fundamentalnych, z których każdy ma swoją antycząstkę;
• dwanaście bozonów oddziaływań;
bozon Higgsa.
Większość z nich odkryto w XX wieku; wyjątki to elektron (e) znaleziony jeszcze w poprzednim stuleciu oraz higson (h) wykryty już w następnym.
Diagram ilustrujący Wielki Wybuch – opisywany dzięki wiedzy o oddziaływaniach podstawowych i o reakcjach jądrowych

Główne odkrycia[edytuj | edytuj kod]

W XX wieku zrewidowano cały fundament fizyki teoretycznej:

Przełomy te były związane z odkryciami doświadczalnymi – wyjaśnianiem tych z XIX wieku oraz nowych, np. budowy atomu. Dzięki eksperymentom i obserwacjom astronomicznym udało się potwierdzić nowe teorie, czyniąc je paradygmatami. Nowe podstawy przyczyniły się do rozkwitu fizyki na wszystkich poziomach: materii skondensowanej, atomowo-molekularnym oraz nowo odkrytym subatomowym – jądrowym i cząstek elementarnych. Metodami fizycznymi odkryto lub wytworzono:

 • nowe pierwiastki chemiczne,
 • atomy egzotyczne,
 • setki nuklidów – w tym hiperjądra;
 • setki cząstek elementarnych, z których kilkadziesiąt uznano za fundamentalne, tj. pozbawione wewnętrznej budowy.

Odkryto także nowe właściwości materii skondensowanej jak nadprzewodnictwo i nadciekłość, które przynajmniej częściowo udało się wyjaśnić, m.in. za pomocą kwantowych modeli kwazicząstek. Poszerzono o całe rzędy wielkości zakresy badanych ciśnień i temperatur[potrzebny przypis]. Precyzja i dokładność pomiarów osiągnęła poziom kilkunastu cyfr znaczących, co wpłynęło na metrologię; np. zdefiniowanie metra (m) i sekundy (s) przez stałe fizyczne.

Astrofizyka rozwinęła się na różnych poziomach i w różnych skalach:

Te rewolucje były możliwe dzięki nowym metodom jak radioastronomia, odkryciu promieniowania kosmicznego oraz rozwojowi astronautyki, np. użyciu teleskopów kosmicznych. Układ Słoneczny zaczął być badany za pomocą sond kosmicznych; przyniosło to między innymi przełom w selenografii dzięki zaobserwowaniu dalszej strony Księżyca i w selenologii dzięki pobraniu próbek samego srebrnego globu. Planetologia przestała być wyłącznie dziedziną ściśle rozumianej astronomii, odkąd jej metody zaczęły przypominać te nauk o Ziemi.

Do głównych osiągnięć geofizyki można zaliczyć:

Przebieg badań[edytuj | edytuj kod]

W 1904 Joseph John Thomson zaproponował model atomu znany jako „ciasto z rodzynkami” – podejrzewał, że ładunek dodatni razem z elektronami wypełniają całą objętość atomu.

Rok 1905 bywa nazywany cudownym rokiem (łac. annus mirabilis) Alberta Einsteina; sformułował on wtedy:

W 1911 Rutherford na podstawie eksperymentów rozpraszania cząstek alfa wydedukował istnienie w centrum atomu skupienia masy o dodatnim ładunku jądra[14]. W tym samym roku:

W 1913 Niels Bohr publikuje swój model atomu, oparty na zrębach rodzącej się fizyki kwantowej. Wprowadzeniem dyskretnych poziomów energetycznych wyjaśnił widmo wodoru. Jego model rozwijał potem m.in. Arnold Sommerfeld, tworząc jego wariant relatywistyczny. Udało się też zbadać wnętrze atomu – przed końcem dekady Rutherford przeprowadził reakcje jądrowe, z których wynikało, że jądro wodoru tworzy jądra innych pierwiastków; zostało nazwane protonem.

W 1915 Einstein kończy prace nad nowym, relatywistycznym modelem grawitacjiogólną teorią względności. Wyjaśniła ona orbitę Merkurego, konkretniej ruch peryhelium, poprawiając tym prawo powszechnego ciążenia Newtona. Teorię tę potwierdziły w 1919 roku obserwacje astronomiczne Arthura Eddingtona. Na jej gruncie zbudowano pierwsze modele kosmologiczne, m.in. FLRW poprawnie przewidujący tempo ucieczki galaktyk zaobserwowane w latach 20. Już w pierwszych latach OTW znaleziono też rozwiązania opisujące czarne dziury i fale czasoprzestrzeni (promieniowanie grawitacyjne), które czekały na potwierdzenie dekadami.

W 1924 Louis de Broglie wysuwa hipotezę fal materii – postuluje, że Einsteinowski dualizm korpuskularno-falowy dotyczy nie tylko światła i innych fal elektromagnetycznych, ale także elektronów i innych ciał. Koncepcja ta wyjaśniała założenia modelu atomu Bohra – postulat kwantyzacji momentu pędu zredukowano do warunku tworzenia fal stojących na orbitach[potrzebny przypis].

W latach 1925–1926 Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger i Max Born sformułowali pełną mechanikę kwantową, a w 1928 roku Paul Dirac ukończył jej wersję relatywistyczną. Teorię tę wyróżnia indeterminizm – opisuje ona jedynie prawdopodobieństwo różnych wyników pomiarów. Oprócz tego opisuje superpozycje różnych stanów – opisywane przez nią ciała przed obserwacją nie mają określonych parametrów empirycznych jak położenie czy pęd. Te rewolucyjne własności doprowadziły do sporów wśród fizyków i filozofów tej nauki; oprócz interpretacji kopenhaskiej, uznającej ten opis za wyczerpujący, powstały alternatywne koncepcje, które popierali m.in. Albert Einstein, Louis de Broglie, David Bohm, Hugh Everett, John Stewart Bell, Stephen Hawking i Roger Penrose. W szczególności rozpoczęto badania nad hipotezą zmiennych ukrytych – możliwością rozszerzenia mechaniki kwantowej do teorii bardziej klasycznej.

Mimo kontrowersyjnych założeń mechanika kwantowa stała się fundamentem fizyki atomowej, molekularnej i materii skondensowanej, a przez to też optyki. Opisała budowę kryształów, półprzewodniki i zjawiska takie jak nadprzewodnictwo czy nadciekłość. Jednym z pionierów tej dziedziny był Felix Bloch – twórca kwantowo-mechanicznego opisu zachowania elektronów w strukturze krystalicznej (1928).

Lata 30. to czas przełomów w fizyce jądrowej. W 1932 James Chadwick odkrywa neutron; potwierdzono później, że jądra atomowe składają się wyłącznie z protonów i neutronów. Następnie Enrico Fermi opisał rozpad beta (β) za pomocą swojej teorii nowego, nieelektromagnetycznego oddziaływania, zwanego jądrowym słabym. W tej samej dekadzie Leó Szilárd przewiduje możliwość jądrowej reakcji łańcuchowej, a pod koniec odkryto rozszczepienie jądrowe poprawnie zidentyfikowane i opisane przez Lise Meitner. Spekulacje o możliwości stworzenia broni jądrowej stały się poważniejsze. Jeszcze przed II wojną światową w III Rzeszy powołano grupę Uranverein do zbadania takiej możliwości, a Albert Einstein i Leó Szilárd napisali list do prezydenta USA ostrzegającego przed takim scenariuszem.

Podczas wojny nad bronią jądrową pracowały obie strony. Oprócz zespołu Rzeszy istniał też japoński, któremu przewodził Yoshio Nishina, a Wielka Brytania w 1940 powołała zespół MAUD, który dał początek przedsięwzięciu Tube Alloys, połączonemu potem z amerykańskim programem Manhattan rozpoczętym w 1942. Jeszcze w tym samym roku zespół Enrica Fermiego uruchomił w Chicago pierwszy na świecie reaktor jądrowy: Chicago Pile-1. W Los Alamos National Laboratory zespół Roberta Oppenheimera stworzył pierwszą bombę jądrową, a w 1945 w Alamogordo (Nowy Meksyk) miała miejsce pierwsza w dziejach detonacja takiej broni: Trinity, czasem uznawana za początek ery atomu. W czasie wojny zaczęto też radzieckie badania w tej dziedzinie, przyspieszone m.in. szpiegostwem technologicznym, a po wojnie miały miejsce pierwsze udane detonacje; zimna wojna doprowadziła do wyścigu zbrojeń m.in. w tej technologii, stwarzając ryzyko wojny jądrowej. W procesie tym przeprowadzono pierwsze łańcuchowe fuzje jądrowe – w latach 50. zdetonowano pierwszą bombę wodorową. Pojawiły się interdyscyplinarne badania nad ryzykiem zimy nuklearnej i jądrowej zagłady ludzkości.

W latach powojennych kontynuowano też przebudowę fundamentów fizyki. Znana od lat 20. relatywistyczna mechanika kwantowa nie była kompletna; m.in. nie uwzględniała zmienność liczby cząstek w procesach oddziaływań, np. przy anihilacji i kreacji par. Pełniejszego opisu dostarczyła kwantowa teoria pola, którą w końcu lat 40. opracowali Richard Feynman, Julian Schwinger, Shin’ichirō Tomonaga i Freeman Dyson. Pierwszą teorią tego typu była elektrodynamika kwantowa, później sprawdzona z bezprecedensową dokładnością, sięgającą szóstego miejsca po przecinku[potrzebny przypis].

Kwantowa teoria pola znalazła zastosowanie głównie w fizyce cząstek elementarnych badającej oddziaływania podstawowe:

Tak powstał model standardowy z powodzeniem opisujący cząstki elementarne. Kwantowy opis pola grawitacyjnego sprawił trudności, jednak powstały trudne w sprawdzeniu modele kwantowej grawitacji – w latach 70. teoria strun, a w latach 80. pętlowa grawitacja kwantowa. Rozwinięto też badania nad klasycznymi modelami ciążenia – Roger Penrose udowodnił twierdzenie o osobliwościach, przewidując formowanie się czarnych dziur, a Stephen Hawking wykazał analogiczne twierdzenie kosmologiczne, o istnieniu osobliwości początkowej. Udowodniono też twierdzenie o braku włosów oraz że fale czasoprzestrzeni niosą energię, przez co mogą być wykryte, co udało się w następnym stuleciu.

Fizyka powojenna rozwinęła nie tylko badania nad fundamentami i reakcjami jądrowymi, ale też wyższymi poziomami organizacji ciał. W latach 50. teoria BCS wyjaśniła niskotemperaturowe nadprzewodnictwo odkryte dekady wcześniej, a w latach 80. odkryto nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Lata 90. to pierwsze obserwacje kondensatu Bosego-Einsteina.

Zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Medal Lorentza przyznawany od 1925, głównie fizykom teoretycznym, także pracującym nad hipotezami niepotwierdzonymi jak teoria strun.

XX wiek to też era globalizacji, która dotknęła również fizyki – badania w tej dziedzinie zaczęto prowadzić na całym świecie. Wybitne osiągnięcia mieli tu nie tylko naukowcy z Europy i Nowego Świata, ale także z Azji i Afryki. Wśród laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki znaleźli się m.in. obywatele Japonii i Indii, a zjawisko Mpemby zostało opisane w Tanzanii i nazwane od jej obywatela. Liczba krajowych towarzystw fizycznych osiągnęła dziesiątki, a w latach 20. zrzeszono je przez IUPAP.

Ostatnie stulecie II tysiąclecia przyniosło nowe instytucje i przedsięwzięcia o bezprecedensowych rozmiarach jak instytut CERN w Genewie (Szwacjaria), Fermilab w Batavii (USA) czy Super-Kamiokande w Kamioce (Japonia).

W XX stuleciu utworzono szereg nagród dla fizyków, czasem za badania w konkretnych dziedzinach:

W XX wieku fizyka ewoluowała instytucjonalnie także w Polsce:

W ostatnim stuleciu II tysiąclecia pojawiały się też próby kontroli badań fizycznych przez ustroje totalitarne:

Osiągnięcia fizyków XX wieku wyróżniono w sposób, który zwykle nie przysługuje badaczom. W 1960 roku tytuł Człowieka Roku tygodnika „Time” zdobyła grupa amerykańskich naukowców, głównie fizyków, a Albert Einstein został uznany przez to pismo za człowieka stulecia.

Nowe hipotezy[edytuj | edytuj kod]

XX stulecie przyniosło całą gamę spekulacji w fizyce fundamentalnej; niektóre z nich mają kontrowersyjny status i nie zawsze są uznawane za ściśle rozumianą naukę:

XXI wiek[edytuj | edytuj kod]

Zdjęcie Genewy z zaznaczoną lokalizacją Wielkiego Zderzacza Hadronów (ang. LHC), w którym odkryto cząstkę Higgsa.
Porównanie dokładności danych z misji COBE, WMAP i Planck.

Główne wydarzenia[edytuj | edytuj kod]

Na pierwszy plan wysuwają się dwa odkrycia doświadczalne:

Nowych danych astrofizycznych dostarczyły misje kosmiczne:

W 2018 roku znacznie zmieniono Układ SI. Wcześniej na ustalonych wartościach stałych fizycznych oparto tylko sekundę (s) i metr (m), ale w 2018 roku podobnie zdefiniowano kilogram (kg), amper (A) i mol oraz zmieniono definicję kelwina (K), tak że również jest oparta na stałej fundamentalnej zamiast na właściwościach konkretnej substancji.

Problemy otwarte[edytuj | edytuj kod]

W XXI wieku różne obszary fizyki stoją przed różnymi wyzwaniami:

Aspekty społeczne[edytuj | edytuj kod]

Od początku stulecia utworzono nowe nagrody dla fizyków jak Medal Newtona i Nagroda Fizyki Fundamentalnej, komplementarne do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki dzięki innym regułom przyznawania. Po 2010 roku zmieniły się zasady Nagrody FNP – usunięto kategorię nauk ścisłych, wprowadzając za to nagrodę w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.

Rok 2005 za namową ONZ świętowano jako Międzynarodowy Rok Fizyki – w związku ze stuleciem „cudownego roku” Alberta Einsteina.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Tendencje redukcyjne i unifikacyjne[edytuj | edytuj kod]

Schemat przedstawiający M-teorię jako unifikację wszystkich pięciu teorii superstrunowych oraz 11-wymiarowej supergrawitacji

W dziejach fizyki widać tendencję do poszerzania skali badań, zakresu wyjaśnień i do redukcjonizmu. Redukcje te wiążą się z unifikacją różnych modeli:

Sukcesy takich przedsięwzięć inspirowały fizyków do dalszych prób. Niektóre z nich okazywały się skazane na porażkę; przykładowo Einstein przez dekady szukał jednolitej teorii grawitacji i elektromagnetyzmu, ignorując siły jądrowe, podobnie jak niektórzy fizycy przed nim[potrzebny przypis]. Z drugiej strony niektóre modele dalszej unifikacji pozostają badane:

Niektórzy fizycy, np. Stephen Hawking, wierzyli też, że fizyka jest w stanie wyjaśnić samą siebie, odpowiadając na pytanie Leibniza.

Symbioza z matematyką[edytuj | edytuj kod]

Stożek świetlny – diagram używany w szczególnej teorii względności

Rozwój fizyki buduje na dorobku matematyków – także tych dziedzin, które powstały w oderwaniu od zastosowań. Jest to szczególnie widoczne w fizyce teoretycznej; przykładowo:

Z drugiej strony fizyka doświadczalna korzysta z metod statystyki matematycznej.

Rankingi[edytuj | edytuj kod]

Próbowano wyróżnić i uszeregować szczególne elementy dziejów fizyki, np. najwybitniejszych fizyków lub najbardziej imponujące doświadczenia. Zorganizowano co najmniej dwa plebiscyty na największych naukowców tej dziedziny – w jednym z nich wygrał Isaac Newton, a w innym Albert Einstein[potrzebny przypis]. Oprócz tego ankieta wyłoniła dziesięć najpiękniejszych eksperymentów, które opisano w książce o tym samym tytule wydanej w 2003 roku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Gregor Schiemann, Naturphilosophie [ver. 2.0], Thomas (Redaktion) Kirchhoff, [w:] Naturphilosophische Grundbegriffe [online], 2012 [dostęp 2014-08-15].
 2. Reale 1994 ↓, s. 61.
 3. Thomas M. Robinson, Filozofowie presokratejscy, [w:] Richard H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań: Zysk i S-ka, 2003, s. 34, ISBN 83-7298-496-4.
 4. Reale 1994 ↓, s. 75-92.
 5. Reale 1994 ↓, s. 93-102.
 6. Reale 1994 ↓, s. 109-115.
 7. Reale 1994 ↓, s. 139-168.
 8. Reale 1994 ↓, s. 190-204.
 9. Reale 1994 ↓, s. 172.
 10. a b Reale 1994 ↓, s. 173.
 11. Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001, s. 425-451.
 12. Edith Dudley Sylla: Creation and Nature. W: The Cambridge Companion to Medieval Philosophy. A.S. McGrade (ed.). Cambridge University Press, 2003, s. 171-195.
 13. David Simpson: Francis Bacon (1561—1626). W: Internet Encyclopedia of Philosophy. 2012. [dostęp 2013-11-15].
 14. Fizyka w XX wieku, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-09-17].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]