Hymn Cherubiński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hymn Cherubiński (cherubikon, zwany też Pieśnią Cherubinów) – stała część Boskiej Liturgii według tekstów św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego.

Hymn ten jest śpiewany przed anaforą w Liturgii Wiernych. Śpiewając Hymn, wierni mają odłożyć "wszelką życia troskę", aby móc "przyjąć Króla wszystkich" - Jezusa Chrystusa, którego Ofiarą jest Święta Liturgia. Wierni mają wznieść się ponad ziemskie troski, aby móc dokonać "Wielkiego Wejścia" razem z Chrystusem do Jego Królestwa. Dlatego też po Hymnie, kapłan śpiewa wezwanie: "Wszystkich was, prawowiernych [prawosławnych] chrześcijan, niechaj wspomni Chrystus Bóg w Królestwie Swoim".

Jako stała część liturgii, doczekał się wielu rozbudowanych opracowań wielogłosowych przez licznych kompozytorów. Pomimo, iż jest relatywnie krótki, jego pierwszą część śpiewa się długo, powoli, z powtarzaniem słów. Jest to spowodowane tym, że w czasie tego hymnu celebrans odmawia bardzo długie modlitwy, a następnie przygotowuje i wynosi procesjonalnie Święte Dary przed ikonostas, po czym, po odśpiewaniu przez celebransa oracji, następuje druga część Hymnu, kiedy dokonuje się Wielkiego Wejścia z Darami Ofiarnymi.

W języku cerkiewnosłowiańskim[edytuj | edytuj kod]

Zapis we współczesnej cyrylicy rosyjskiej[edytuj | edytuj kod]

1. Иже Херувимы тайно образующе
и Животворящей Троице
Трисвятую песнь припевающе,
всякое ныне житейское отложим попечение.

2. Яко да Царя всех подымем,
ангельскими невидимо дориносима чинми.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Transkrypcja na alfabet łaciński (wymowa rosyjska)[edytuj | edytuj kod]

1. Iże Chieruwimy tajno obrazujuszcze
i Żywotworiaszczej Trojce
Triswiatuju piesń pripiewajuszcze,
wsiakoje nynie żytiejskoje otłożym popieczenije.

2. Jako da Caria wsiech podymiem,
angielskimi niewidimo dorinosima czinmi.
Alliłuia, alliłuia, alliłuia.

W języku greckim[edytuj | edytuj kod]

1. Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν
2. ὠς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν• Ἀλληλούϊα

W języku ukraińskim[edytuj | edytuj kod]

Zapis w cyrylicy ukraińskiej[edytuj | edytuj kod]

1. Ми, херувимів тайно являючи
і животворящій Тройці
трисвятую пісню співаючи,
всяку нині житейську відложім печаль.

2. Щоб і царя всіх ми прийняли,
що його в славі невидиме супроводять ангельські чини.
Алилуя, алилуя, алилуя.

Transliteracja na alfabet łaciński[edytuj | edytuj kod]

1. My, heruvimìv tajno âvlâûči
i životvorâŝìj Trojcì
trisvâtuû pisnû spìvaûči,
vsâku ninì žitejs’ku vìdložìm pečal’.

2. Ŝob i carâ vsìh mi prijnâli,
ŝo jogo v slavì nevidime suprovodât’ angel’s’kì čini.
Aliluâ, aliluâ, aliluâ.

W języku polskim[edytuj | edytuj kod]

1. My, którzy Cherubinów tajemnie przedstawiamy,
i życiodajnej Trójcy
trójświętą pieśń śpiewamy,
odrzućmy teraz wszelką życia troskę.

2. Abyśmy przyjęli Króla wszystkich,
którego strzegą niewidzialne zastępy anielskie.
Alleluja, alleluja, alleluja.

W języku słowackim[edytuj | edytuj kod]

1. My cherubínov tajomne predstavujeme
a životodarnej Trojici
trojsvätú pieseň spievame
odložme teraz všetky svetské starosti.

2. Veď máme prijať Kráľa všetkých,
ktorého anjelské zbory neviditeľne nesú v sláve.
Aleluja, aleluja, aleluja.

W języku angielskim[edytuj | edytuj kod]

1. We, who mystically represent the Cherubim,
And chant the thrice-holy hymn
to the Life-giving Trinity,
Let us set aside the cares of life.

2. That we may receive the King of all,
Who comes invisibly escorted by the Divine Hosts.
Allleluia, alleluia, alleluia.

W języku włoskim[edytuj | edytuj kod]

1. Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini,
e alla Trinità vivificante
cantiamo l'inno Trisàgion,
deponiamo ogni mondana preoccupazione.

2. Affinché possiamo accogliere il Re di tutti,
scortato invisibilmente dalle schiere angeliche.
Alleluia, alleluia, alleluia.

W języku hiszpańskim[edytuj | edytuj kod]

1. Nosotros que a los Querubines místicamente representamos,
y a la Trinidad Vivificadora
el Himno Tres veces Santo entonamos,
depongamos ahora toda mundana solicitud.

2. Así podemos recibir al invisible Rey de la Gloria
asistido por los órdenes angelicales:
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

W języku francuskim[edytuj | edytuj kod]

1. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins
et chantons l'hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité,
déposons maintenant tous les soucis de ce monde.

2. Pour recevoir le Roi de toutes choses,
invisiblement escorté par les armées des anges.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

W języku rumuńskim[edytuj | edytuj kod]

1. Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim
Şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem,
Toată grija cea lumească să o lepădăm.

2. Ca pe Împăratul tuturor, să primim,
Pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti.

W języku holenderskim[edytuj | edytuj kod]

1. Laat ons, die hier op mystieke de cherubs verzinnebeelden,
en het driemaal heilig zingen tot de levenschenkende Drie-eenheid,
nu alle aardse zorgen opzij leggen.

2. Zodat wij de Koning van het al kunnen verwelkomen,
die binnentreedt, op onzichtbare wijze begeleid door de hemelse scharen.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]