Przejdź do zawartości

Hymn Mordowii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Мордовиянь инелмаморо/Гимн Республики Мордовия/Шумбрат, Мордовия!
Szumbrat, Mordowija!
Hymn Mordowii, Witaj, Mordowio!
Ilustracja
Kraj

Mordowia (w składzie Federacji Rosyjskiej)

Tekst

S. Kiniakin

Muzyka

N. Koszelewa

Lata obowiązywania

od 1995

Hymn Mordowii
Instrumentalne nagranie hymnu

Hymn Mordowii (ros. Гимн Республики Мордовия, erz. Мордовиянь инелмаморо), znany też jako Szumbrat, Mordowija! – jeden z symboli państwowych Mordowii, republiki autonomicznej w składzie Federacji Rosyjskiej. Autorem tekstu jest S. Kiniakin, muzykę skomponowała N. Koszelewa. Hymn został oficjalnie przyjęty 30 marca 1995.

Tekst[edytuj | edytuj kod]

Tekst hymnu Mordowii jest napisany w jej trzech państwowych językach: moksza (1. strofa), erzja (2. strofa) oraz rosyjskim (3. strofa). Refren hymnu jest napisany w dwóch z tych języków, moksza oraz erzja.

Tekst hymnu Transliteracja
Pierwsza strofa (w jęz moksza)

Ши валда, Мордовия, седистот сай,
Ши валда, Мордовия, сельмосот палы, юрнай,
Россиять мяшться мокшень сияста сюлгам,
Россиять карксэземса эрзянь зырняста пулай.

Ši valda, Mordovija, siedistot saj,
Ši valda, Mordovija, sieľmosot paly, jurnaj,
Rossijať miašťsia mokšień sijasta siulgam,
Rossijať karkseziemsa erziań zyrniasta pulaj.

Refren (w jęz. moksza oraz erzja)

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Гайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке - най панжи маеньке,
Мокшэрзянь шачема-касома край!
Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Морак! Морак, Мордовия!
Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!
Ульхть шумбра, ульхть шумбра,
Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!

Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Gajniak! Gajniak, Mordovija!
Kieľgoma krajeńkie - naj panži majeńkie,
Mokšerziań šačiema-kasoma kraj!
Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Morak! Morak, Mordovija!
Pavazu eriafś katk toń eŕ kudozt suvaj!
Uľhť šumbra, uľhť šumbra,
Koda sonć Sijažarś, uľhť šumbra!

Druga strofa (w jęz. erzja)

Тон ютыть, Мордовия, стака кить-янт,
Тон молить, Мордовия, витьстэ, верьга кандыть прят.
Вий макснесть келей Мокшась ды бойка Сурась,
Секс течис тон седейс ды оймес - прок ванькс лисьмапрят.

Ton jutyť, Mordovija, staka kiť-jant,
Ton moliť, Mordovija, viťste, vieŕga kandyť priat.
Vij maksniesť kieliej Mokšaś dy bojka Suraś,
Sieks tiečis ton siediejs dy ojmies - prok vańks liśmapriat.

Refren (w jęz. moksza oraz erzja)

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Гайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке - най панжи маеньке,
Мокшэрзянь шачема-касома край!
Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Морак! Морак, Мордовия!
Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!
Ульхть шумбра, ульхть шумбра,
Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!

Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Gajniak! Gajniak, Mordovija!
Kiełgoma krajeńkie - naj panži majeńkie,
Mokšerziań šačiema-kasoma kraj!
Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Morak! Morak, Mordovija!
Pavazu eriafś katk toń eŕ kudozt suvaj!
Uľhť šumbra, uľhť šumbra,
Koda sonć Sijažarś, uľhť šumbra!

Trzecia strofa (w jęz. rosyjskim)

Ты трудной дорогой, Мордовия, шла,
России держалась и голову гордо несла.
Давали силы вольные Мокша, Сура,
Tы духом была и осталась сильна и добра.

Ti‘ trudnoy dorogoy, Mordoviya, shla,
Rossiyi derzhalas i golovu gordo nesla.
Davali sili‘ volni‘ye Moksha, Sura,
Ti‘ duxom bi‘la i ostalas silna i dobra.

Refren (w jęz. moksza oraz erzja)

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Гайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке - най панжи маеньке,
Мокшэрзянь шачема-касома край!
Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Морак! Морак, Мордовия!
Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!
Ульхть шумбра, ульхть шумбра,
Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!

Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Gajniak! Gajniak, Mordovija!
Kieľgoma krajeńkie - naj panži majeńkie,
Mokšerziań šačiema-kasoma kraj!
Šumbrat! Šumbrat, Mordovija!
Morak! Morak, Mordovija!
Pavazu eriafś katk toń eŕ kudozt suvaj!
Uľhť šumbra, uľhť šumbra,
Koda sonć Sijažarś, uľhť šumbra!

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]