Inwestycja portfelowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Inwestycje portfelowe)

Inwestycja portfelowa (zagraniczna inwestycja pośrednia) – transakcje i pozycje, których przedmiotem są dłużne lub udziałowe papiery wartościowe niezaliczone do inwestycji bezpośrednich lub aktywów rezerwowych. Inwestycje portfelowe obejmują udziałowe papiery wartościowe (jeżeli nie gwarantują przejęcia efektywnej kontroli nad przedsiębiorstwem emitującym), tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe, z wyjątkiem tych, które zostały zaliczone jako inwestycje bezpośrednie lub aktywa rezerwowe. Inwestycje portfelowe nie obejmują takich transakcji jak sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu (tzw. repo) czy pożyczka papierów wartościowych[1].

W uproszczeniu inwestycja portfelowa to operacja zakupu przez inwestorów z jednego kraju aktywów finansowych (przede wszystkim papierów wartościowych) w innym kraju. Inwestorzy nie przejmują w tym wypadku aktywnej kontroli nad instytucjami emitującymi papiery wartościowe, a zadowalają się realizacją zysków. Zysk jest generowany przez różnice w kursach walutowych lub wahania stóp procentowych, dlatego inwestorzy zainteresowani papierami wartościowymi często opierają swoje decyzje na ratingu danego państwa.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (CELEX: 02012R0555-20130701).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • E. Moroz, Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005
  • P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004
  • P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa, 2002