Izba rolnicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Izba rolnicza – instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Współczesne izby rolnicze[edytuj | edytuj kod]

W Polsce izby rolnicze przywrócono w obecnej formie na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych[1] i tworzą samorząd rolniczy. Ustawa zastrzega, że izby mają wyłączne prawo do posługiwania się nazwą „izba rolnicza”[1]. Żaden inny podmiot nie może jej używać. Nadzór nad izbami rolniczymi w zakresie zgodności z prawem wykonują odpowiedni wojewodowie[1].

Członkowie[edytuj | edytuj kod]

Członkami samorządu rolniczego na mocy prawa są:

 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Krajowa Rada Izb Rolniczych[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych {KRIR}[1]. Rada posiada osobowość prawną, a w jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych i po jednym delegacie z każdej izby[1].

Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, która ma obowiązek zasięgać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej[1]. Rada zarządza wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz pomaga im w wykonywaniu ich zadań[1].

Rada działa poprzez dwa organy. Pierwszym organem jest zarząd z prezesem na czele, który realizuje zadania przy pomocy biura KRIR[1]. Drugim organem jest komisja rewizyjna, która pełni funkcje kontrolne[1]. Działania Rady są finansowane z kilku źródeł[1]. Przede wszystkim są to składki od izb rolniczych[1]. Po wtóre dochodami Rady mogą być: spadki, darowizny i zapisy, opłaty za usługi Rady, wpływy z oprocentowania lokat i rachunków oraz inne źródła[1].

Nadzór nad Radą w zakresie zgodności z prawem wykonuje minister rolnictwa[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Powstanie izb rolniczych[edytuj | edytuj kod]

Na rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o izbach rolniczych ustanowiono izby rolnicze[2]. O utworzeniu izby rolniczej, jej siedzibie i granicach decydowała Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych. Obszar działalności izby rolniczej obejmował teren jednego województwa.

Były to jednostki samorządu gospodarczego i osoby publiczno-prawne, mające na celu obronę interesów rolników, wspierania ich rozwoju i podejmowanie środków zespalających działalność gospodarczą.Szczegółową organizację izby określał statut.

Zadania izby w zakresie popieranie rolnictwa[edytuj | edytuj kod]

W zakresie samodzielnego popierania rolnictwa do zadań izb rolniczych należało:

 • zakładanie i utrzymywanie szkół rolniczych oraz szerzenie oświaty rolniczej pozaszkolnej;
 • organizowanie doświadczalnictwa we wszystkich gałęziach produkcji rolnej;
 • organizowanie wystaw i pokazów rolniczych;
 • udzielanie porad i pomocy fachowej w sprawach rolnictwa;
 • organizowanie rachunkowości gospodarstw rolnych;
 • organizowanie melioracji rolnych;
 • organizowanie hodowli, w szczególności kwalifikowanie gospodarskich zwierząt zarodowych i prowadzenie ksiąg tych zwierząt, wykonywanie kontroli gospodarstw hodowlanych oraz produktów hodowli;
 • kwalifikowanie nasion i ziemiopłodów wprowadzanych do obrotu handlowego jako materiał uszlachetniony;
 • organizowanie akcji ochrony roślin przed chorobami roślin i szkodnikami oraz akcji tępienia chwastów;
 • współdziałanie w zaspakajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie nawozów sztucznych, nasion, pasz, maszyn rolniczych, inwentarza żywego i innych środków produkcji;
 • organizowanie lecznictwa zwierząt domowych;
 • organizowanie gospodarstw leśnych w lasach niestanowiących własności Państwa oraz zalesienie nieużytków;
 • organizowanie ochrony rolnictwa przed klęskami elementarnymi oraz pomocy dla gospodarstw przez klęski nawiedzione;
 • badanie opłacalności poszczególnych gałęzi produkcji rolnej i określanie istotnych kosztów produkcji;
 • współdziałanie w zaspakajanie potrzeb rolnictwa w zakresie kredytu;
 • współdziałanie w sprawie organizacji zbytu produktów rolnych oraz przy ustalaniu cen tych produktów, w szczególności na giełdach i targach;
 • zbieranie danych statystycznych dotyczących rolnictwa;
 • opieka nad gospodarstwami, powstałymi z przebudowy ustroju rolnego;
 • współdziałanie w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie;
 • opieka nad spółkami wodnymi, pastwiskowymi i leśnymi.

Organy izb rolniczych[edytuj | edytuj kod]

Organami izby rolniczej były[2]:

 • rada izby,
 • zarząd izby,
 • prezes izby.

Rada izby[edytuj | edytuj kod]

Skład rady izby tworzyli:

Ogólna liczba radców z wyboru wynosiła od 20 do 70 osób.

Kompetencje rady izby[edytuj | edytuj kod]

Do zakresu działania izby należało[2]:

 • uchwalanie preliminarzy budżetowych i zamknięć rachunkowych izby,
 • ustalanie na rzecz izby opłat, których wprowadzenie uzależnione było od decyzji izby,
 • decydowanie o zaciąganiu pożyczek, o nabywaniu, zbywani i obciążaniu majątku izby oraz o przyjmowaniu na rzecz izby darowizna i zapisów.

Dochody izby rolniczej[edytuj | edytuj kod]

Dochód izby składał się z[2]:

 • opłat za świadczenia i usługi, pobierane od rolników przez izbę;
 • dochodów z własnego majątku izby;
 • opłat ustanowionych na rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw;
 • zasiłków rządowych, samorządowych lub innych.

Dochody izby rolniczej z 1932 r.[edytuj | edytuj kod]

Dochody izby rolniczej składały się z[3]:

 • 3% udziału w ogólnej kwocie państwowego podatku gruntownego, pobranego w obrębie izby;
 • 50% kwot uzyskanych w okręgu izby na podstawie przepisów obowiązujących o finansach komunalnych, wynikających z obciążeń gruntów dodatkiem samorządowym do państwowego podatku gruntowego na rzecz samorządu wojewódzkiego;
 • opłat ustanowionych na rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw;
 • opłat za świadczenia i usługi pobieranych od rolników przez izbę;
 • zasiłków rządowych, samorządowych lub innych.

Reaktywowanie izb rolniczych[edytuj | edytuj kod]

W 1944 r. w celu przyspieszenia przebudowy ustroju rolnego i wsparcie rozwoju rolnictwa po zniszczeniach wojennych przywrócono funkcjonowanie izb rolniczych, które podjęły działalność na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o izbach rolniczych[4]. Izby wzorując na przykładach rozwiązań organizacyjnych z okresu międzywojennego, przyjęły struktury w układzie poszczególnych województw. W statutach określano ich zadania i obowiązki oraz uprawnienia organów kolegialnych.

Do szczególnych zadań izb rolniczych należało:

 • przedstawicielstwo i obrona interesów rolnictwa,
 • samodzielne przedsiębranie środków do wszechstronnego popierania rolnictwa,
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach rolnictwa.

W powojennej działalności izb rolniczych odwoływano się do ustawy z 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec[5], ustawy z 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni[6] oraz ustawy z 1936 r. o mleczarstwie[7].

Zniesienie izb rolniczych[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie dekretu z 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych zlikwidowano izbę[8].

Zadania izb rolniczych w dziadzienie rolnictwa przeszły na stowarzyszenie „Związek Samopomocy Chłopskiej”. Majątek izb rolniczych pozostały po umorzeniu ich zobowiązań, przekazano na cele rolnicze stowarzyszenie „Związek Samopomocy Chłopskiej”. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych wyznaczył komisarza do przeprowadzenia likwidacji izb rolniczych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183).
 2. a b c d Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych. Dz. U. 1928 nr 39 poz. 385
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych. Dz. U. 1932 nr 94 poz. 817
 4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych. Dz.U. z 1928 r. nr 39, poz. 385
 5. Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec. Dz.U. z 1934 r. nr 40, poz. 249
 6. Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni. Dz.U. z 1934 r. nr 32, poz. 281
 7. Ustawa z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie. Dz.U. z 1936 r. nr 35, poz. 272
 8. Dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych. Dz.U. z 1946 r. nr 47, poz. 265

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • krir.pl – oficjalna strona Krajowej Rady Izb Rolniczych