Kierownik budowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kierownik budowy jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych).

Kierownik budowy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawa[edytuj | edytuj kod]

Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy jako jednego z uczestników procesu budowlanego.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję.

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

Obowiązki kierownika budowy[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB. Nie jest to lista zamknięta, kolejne obowiązki wynikają zarówno z innych artykułów Prawa budowlanego jak i innych przepisów. Jako przykładowe obowiązki ustawa PB wymienia:

1)prowadzenie dokumentacji budowy

2)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę

3)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Prawa kierownika budowy[edytuj | edytuj kod]

Art. 23 PB mówi, że kierownik budowy ma prawo:

  • występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych warunkach,
  • ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych, a wpisywanych przez innych uczestników procesu budowlanego uprawnionych do dokonywania takich wpisów oraz przedstawicieli odpowiednich organów.

Rola kierownika budowy w procesie budowy[edytuj | edytuj kod]

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB). Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

Pierwsze czynności kierownika budowy to:

  • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
  • wpis do dziennika budowy,
  • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta sama osoba była inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy, jeżeli tylko dana osoba będąca inwestorem ma odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy i chce to robić. Zabronione jest jedynie łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 24 PB), gdyż rolą tej drugiej osoby (powoływanej obligatoryjnie przez inwestora dla bardziej skomplikowanych obiektów lub obiektów budowlanych mających wpływ na środowisko lub dobrowolnie) jest m. in. kontrola prawidłowości realizacji budowy bądź prowadzenia robót budowlanych – analogicznie jak przy projektowaniu wymagana jest dla obiektów o znacznym skomplikowaniu osoba sprawdzająca.