Komisja Nadzoru Finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Komisja Nadzoru Finansowego
Ilustracja
Budynek przy placu Powstańców Warszawy 1, w którym znajduje się siedziba KNF
Państwo  Polska
Przewodniczący Marek Chrzanowski
Zastępca Przewodniczącego Filip Świtała
Marcin Pachucki
Budżet 206,2 mln zł (2015)[1]
Zatrudnienie 910 (2015)[2]
Adres
plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Ziemia52°14′04,8″N 21°00′47,1″E/52,234667 21,013083
Strona internetowa
Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF

Komisja Nadzoru Finansowego, KNFcentralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym[3].

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Skład Komisji[edytuj]

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego[edytuj]

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji[edytuj]

Członkami Komisji są:

Aktualny skład Komisji[edytuj]

Pozostali członkowie:

 • Armen Artwich - przedstawiciel Ministra Rozwoju, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju
 • Piotr Nowak – przedstawiciel Ministra Finansów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Jan Wojtyła – przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Andrzej Kaźmierczak – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradca Prezydenta RP

Byli członkowie KNF (chronologicznie)[edytuj]

Byli przewodniczący KNF
Byli zastępcy przewodniczącego KNF
Byli przedstawiciele MF
Byli przedstawiciele MPiPS
Byli przedstawiciele NBP
Byli przedstawiciele Prezydenta RP

Struktura Urzędu KNF[edytuj]

 • Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego;
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych;
 • Departament Nadzoru Obrotu;
 • Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej;
 • Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych;
 • Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;
 • Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;
 • Departament Monitorowania Ryzyk;
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Gabinet Komisji;
 • Departament Prawny;
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Departament Ochrony Klientów;
 • Departament Komunikacji Społecznej;
 • Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą;
 • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania Komisji[edytuj]

 • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Zakres nadzoru[edytuj]

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy – Prawo bankowe[4],
  • ustawy o Narodowym Banku Polskim[5]
  • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających[6];
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych[7],
  • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych[8],
  • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych[9]
  • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych[10];
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej[11],
  • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym[12],
  • ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[13],
  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[14],
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2016 poz. 1636),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639),
  • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1896),
  • ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2016 poz. 719),
  • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym[15],
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych (a także instytucjami pieniądza elektronicznego), sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o usługach płatniczych[16],
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego[17],
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 613 poz. 613).

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny[18].

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa. Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

W 2015 wydatki KNF wyniosły 206,2 mln zł, a dochody 228,7 zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 910 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 9644 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowano w wysokości 227,9 mln zł, a dochody – 237,3 mln zł[19].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-10]. s. 1/13, 2/84.
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-10]. s. 14.
 3. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2016 poz. 174, z późn. zm.)
 4. Dz.U. 2016 poz. 1988
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r., poz. 908).
 6. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2015 poz. 2170)
 7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2016 poz. 291, z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2016 poz. 1449)
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 2016 poz. 1776)
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. 2016 poz. 477)
 11. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016 poz. 2077)
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2016 poz. 792)
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2060)
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2016 poz. 1289)
 16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2016 poz. 1572)
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. 2016 poz. 1252)
 18. Spierasz się z bankiem – nie idź do sądu w PRNwes.pl (Dostęp: 2011-11-17)
 19. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-06]. s. 23, 72.

Linki zewnętrzne[edytuj]