Komisja Nadzoru Finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Komisja Nadzoru Finansowego
Ilustracja
Budynek przy placu Powstańców Warszawy 1, w którym znajduje się siedziba KNF
Państwo  Polska
Przewodniczący Andrzej Jakubiak
Zastępca Przewodniczącego Lesław Gajek
Wojciech Kwaśniak
Budżet 208,4 mln PLN (2014)[1]
Zatrudnienie 909 (2014)[2]
Adres
plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Ziemia 52°14′04,8″N 21°00′47,1″E/52,234667 21,013083
Strona internetowa

Komisja Nadzoru Finansowego, KNFcentralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym[3].

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Skład Komisji[edytuj]

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego[edytuj]

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji[edytuj]

Członkami Komisji są:

Aktualny skład Komisji[edytuj]

Pozostali członkowie:

 • Piotr Nowak – przedstawiciel Ministra Finansów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Radosław Domagalski-Łabędzki – przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Jacek Bartkiewicz – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradca społeczny Prezydenta RP

Byli członkowie KNF (chronologicznie)[edytuj]

Byli przewodniczący KNF
Byli zastępcy przewodniczącego KNF
Byli przedstawiciele MF
Byli przedstawiciele MPiPS
Byli przedstawiciele NBP
Byli przedstawiciele Prezydenta RP

Struktura Urzędu KNF[edytuj]

 • Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego;
 • Departament Funduszy Inwestycyjnych;
 • Departament Nadzoru Obrotu;
 • Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej;
 • Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych;
 • Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;
 • Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego;
 • Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;
 • Departament Monitorowania Ryzyk;
 • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych;
 • Gabinet Komisji;
 • Departament Prawny;
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Departament Ochrony Klientów;
 • Departament Komunikacji Społecznej;
 • Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą;
 • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania Komisji[edytuj]

 • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Zakres nadzoru[edytuj]

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy – Prawo bankowe[4],
  • ustawy o Narodowym Banku Polskim[5]
  • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających[6];
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych[7],
  • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych[8],
  • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych[9]
  • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych[10];
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej[11],
  • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym[12],
  • ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[13],
  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[14],
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych (a także instytucjami pieniądza elektronicznego), sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o usługach płatniczych[16],
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego[17],
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 613).

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny[18].

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa. Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

W 2014 wydatki KNF wyniosły 208,4 mln zł, a dochody 224,1 zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 909 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 9621 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2015 wydatki Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowano w wysokości 221,5 mln zł, a dochody – 226,7 mln zł[19].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-09-12]. s. 1/14, 2/83.
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2015. [dostęp 2015-09-12]. s. 14.
 3. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1149, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2012 poz. 1376).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 2013 poz. 908).
 6. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 109)
 7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 989, z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 710)
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1147)
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 290, z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 950, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1450)
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392, z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1149, z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 873)
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1406)
 18. Spierasz się z bankiem – nie idź do sądu w PRNwes.pl (Dostęp: 2011-11-17)
 19. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-08-31]. s. 21, 66.

Linki zewnętrzne[edytuj]