Komisja Nadzoru Finansowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komisja Nadzoru Finansowego
Ilustracja
Siedziba KNF i UKNF przy ul. Pięknej 20 w Warszawie
Państwo  Polska
Data utworzenia 19 września 2006
Przewodniczący Jacek Jastrzębski
Zastępca Przewodniczącego Andrzej Diakonow
Marcin Pachucki
Budżet 216,70 mln zł (2017)[1]
Zatrudnienie 920 (2017)[2]
Adres
ul. Piękna 20
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Ziemia52°14′04,8″N 21°00′47,1″E/52,234667 21,013083
Strona internetowa
Budynek przy placu Powstańców Warszawy 1, w którym mieszczą się biura Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, KNFcentralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym[3].

Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego dwaj zastępcy[4].

Siedziba KNF i UKNF znajduje się przy ul. Pięknej 20, biura UKNF mieszczą się także przy placu Powstańców Warszawy 1.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zadania Komisji[edytuj | edytuj kod]

 • Sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych
 • Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego
 • Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
 • Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
 • Udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
 • Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty

Zakres nadzoru[edytuj | edytuj kod]

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy – Prawo bankowe[5],
  • ustawy o Narodowym Banku Polskim[6]
  • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających[7];
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych[8],
  • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych[9],
  • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych[10]
  • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym[11];
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej[12],
  • ustawy o dystrybucji ubezpieczeń[13],
  • ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[14],
  • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych[15],
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512),
  • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355),
  • ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 622),
  • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym[16],
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych (a także instytucjami pieniądza elektronicznego), sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o usługach płatniczych[17],
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
  • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego[18],
 • nadzór nad sektorem kas spółdzielczych, sprawowany zgodnie z przepisami:

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny[19].

Skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego[edytuj | edytuj kod]

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji[edytuj | edytuj kod]

Członkami Komisji są:

Aktualny skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

 • Jacek Jastrzębski – przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od 23 listopada 2018
 • Marcin Pachucki – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego od 16 lutego 2017
 • Andrzej Diakonow – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego od 25 lipca 2017

Pozostali członkowie:

 • Mariusz Haładyj – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Marcin Obroniecki – przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów,
 • Jan Wojtyła – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
 • Andrzej Kaźmierczak – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradca Prezydenta RP, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Byli członkowie KNF (chronologicznie)[edytuj | edytuj kod]

Byli przewodniczący KNF
Byli zastępcy przewodniczącego KNF
Byli przedstawiciele MF
Byli przedstawiciele MPiPS
Byli przedstawiciele NBP

Byli przedstawiciele MR/MPiT

Byli przedstawiciele Prezydenta RP

Struktura Urzędu KNF[20][edytuj | edytuj kod]

 • Pion Nadzoru Bankowego
  • Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej
  • Departament Bankowości Spółdzielczej
  • Departament Inspekcji Bankowych
  • Departament Licencji Bankowych
  • Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych
 • Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym
  • Departament Firm Inwestycyjnych
  • Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych
  • Departament Spółek Publicznych
  • Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu
 • Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym
  • Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych
  • Departament Licencji Ubezpieczeniowych
  • Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk
 • Pion Analiz
  • Departament Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą
  • Departament Innowacji Finansowych FinTech
 • Pion Prawno-Sankcyjny
  • Departament Prawny
  • Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych
 • Pion Wsparcia
  • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Departament Komunikacji Społecznej
  • Departament Administracji, Budżetu i Informatyki
 • Gabinet Komisji
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Afera KNF (2018)[edytuj | edytuj kod]

W listopadzie 2018 prokuratura postawiła byłemu przewodniczącemu Komisji Markowi Chrzanowskiemu zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę[21].

 Zobacz więcej w artykule Marek Chrzanowski (ekonomista), w sekcji Afera KNF.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa[22]. Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

W 2017 wydatki w części 70 wyniosły 216,70 mln zł, a dochody 198,66 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 920 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 538 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowano w wysokości 245,11 mln zł, a dochody 255,15 mln zł[23].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/12, 2/102. [dostęp 2018-09-18].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 15. [dostęp 2018-08-18].
 3. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621).
 4. Różnica między KNF a UKNF. W: Komisja Nadzoru Finansowego [on-line]. knf.gov.pl. [dostęp 2018-11-18].
 5. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1373).
 7. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2016 r. poz. 1826).
 8. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 870, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449).
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776).
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477).
 12. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210).
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2047).
 15. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473).
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417).
 17. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003).
 18. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1252).
 19. Spierasz się z bankiem – nie idź do sądu w PRNwes.pl (Dostęp: 2011-11-17).
 20. Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2018 r. poz. 103).
 21. Były szef KNF Marek Chrzanowski aresztowany na dwa miesiące. businessinsider.com.pl, 29 listopada 2018. [dostęp 2018-12-09].
 22. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).
 23. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 24, 67. [dostęp 2018-09-17].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]