Komisja habilitacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja habilitacyjna – organ administracji publicznej określony przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882) wykonujący niektóre czynności postępowania habilitacyjnego. W każdym postępowaniu habilitacyjnym powoływana jest odrębna komisja habilitacyjna. Możliwość tworzenia komisji powstała z dniem 1 października 2011 r.[1]

Powołanie i skład Komisji[edytuj | edytuj kod]

Komisję powołuje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów po stwierdzeniu spełniania przez wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wymagań formalnych. Powinno to nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku[2].

Skład komisji jest następujący:

  • czterech członków, w tym jej przewodniczący i dwóch recenzentów, powoływanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów;
  • trzech członków, w tym jej sekretarz i jeden recenzent, wyznaczonych przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego[2].

Postępowanie przed Komisją[edytuj | edytuj kod]

Ustawa wymaga, by w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej, recenzenci wchodzący w jej skład ocenili w pisemnych recenzjach, czy osiągnięcia naukowe habilitanta spełniają kryteria ustawowe.

Po zapoznaniu się z recenzjami i autoreferatem habilitanta członkowie komisji w jawnym głosowaniu podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Przed podjęciem tej uchwały komisja może przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.

W ciągu 21 dni od dnia otrzymania wszystkich recenzji komisja przedkłada radzie jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego swoją uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy[3].

Dalsze czynności postępowania habilitacyjnego należą do rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej to postępowanie.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2013.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).
  2. a b Zob. art. 18a ust. 5 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
  3. Zob. art. 18a ust. 7-11 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.