Koszty rodzajowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty rodzajowe w rachunkowości – inaczej koszty w układzie rodzajowym, to koszty proste bieżącej działalności, które zostały poniesione w danym okresie sprawozdawczym, przedstawione w podziale na rodzaje. Koszty rodzajowe informują o wartości i rodzaju kosztów, które zostały poniesione w ramach podstawowej działalności operacyjnej (działalności statutowej) prowadzonej przez jednostkę gospodarczą.

Przykładowa prezentacja kosztów rodzajowych:

 1. Zużycie materiałów i energii:
  • zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych,
  • zużycie opakowań,
  • zużycie materiałów biurowych,
  • zużycie energii elektrycznej i cieplnej,
  • zużycie ciepłej i zimnej wody,
  • zużycie gazów,
  • zużycie pary wodnej.
 2. Usługi obce:
  • transportowe,
  • budowlane,
  • remontowe,
  • składowania,
  • łączności (telekomunikacyjne, pocztowe itp.),
  • poligraficzne,
  • informatyczne,
  • bankowe,
  • wykonanie ekspertyz i badań,
  • tłumaczenie tekstu,
  • pozostałe usługi np. (pranie odzieży, utrzymanie czystości).
 3. Podatki i opłaty:
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportu,
  • podatek akcyzowy,
  • opłaty skarbowe,
  • opłaty sądowe i notarialne,
  • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • roczne opłaty licencyjne uprawniające do wykonywania działalności.
 4. Wynagrodzenia:
  • wartości wynagrodzenia brutto wypłacanego w formie pieniężnej,
  • wartości świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalent,
 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń:
  • składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłaconych ze środków pracodawcy,
  • składki na fundusz pracy,
  • składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • odzież ochronna i robocza,
  • świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • szkolenie pracowników,
  • dopłaty do okresowych biletów za dojazdy pracowników do pracy.
 6. Amortyzacja:
  • planowe zużycie środków trwałych,
  • planowe zużycie wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Pozostałe koszty:
  • ubezpieczenia majątkowe,
  • koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
  • koszty reprezentacji i reklamy,
  • koszty wynajęcia kwater lub ryczałtu za noclegi w przypadku czasowego zatrudnienia pracowników poza miejscem stałego zatrudnienia,
  • wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych.

Koszty rodzajowe ujmowane są na kontach zespołu 4 Zakładowego Planu Kont (Koszty według rodzaju i ich rozliczanie). Do kosztów ujmowanych w zespole 4 nie zalicza się m.in. kosztów przypadających, zgodnie z zasadą współmierności, na bieżący okres, ale jeszcze nieponiesionych (rozliczeń międzyokresowych biernych), kosztów związanych z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, kosztów działalności socjalnej (zakładowych stołówek, hoteli robotniczych)[1]. Układ rodzajowy kosztów jest wykorzystywany dla potrzeb sprawozdawczości finansowej:

 • jednostki gospodarcze sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej wykazują w nim koszty według rodzaju;
 • jednostki prezentujące kalkulacyjny rachunek zysków i strat ujawniają dane o kosztach rodzajowych w informacji dodatkowej.

Informacje o kosztach według rodzaju są w małym stopniu przydatne do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie pokazują, w jakim celu zostały poniesione koszty. Stanowią one jedynie punkt wyjścia do dalszego rozliczania kosztów według miejsc ich powstawania oraz do kalkulacji kosztów różnych obiektów, w tym m.in. produktów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. G. K. Świderska (red): Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer business, 2012, s. 273-274. ISBN 978-83-264-0719-2.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • G. K. Świderska (red): Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer business, 2012, s. 424-427. ISBN 978-83-264-0719-2.
 • G. K. Świderska (red): Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Difin/MAC, 2010. ISBN 978-83-7641-169-9.