Krajowa Rada Sądownictwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska
Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – konstytucyjny organ kolegialny utworzony 8 kwietnia 1989, a obsadzony po raz pierwszy 29 grudnia 1989.

Skład KRS[edytuj]

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa (art. 182 Konstytucji).

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków (art. 187 ust. 1 Konstytucji):

 1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji),
 2. jednej osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
 3. piętnastu członków wybranych spośród sędziów: Sądu Najwyższego (dwóch), sądów apelacyjnych (dwóch), sądów administracyjnych (dwóch), sądów okręgowych (ośmiu) i sądów wojskowych (jeden)
 4. czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Kadencja wybieranych członków KRS wynosi 4 lata (art. 187 ust. 3 Konstytucji).

Pierwszy skład Rady ukonstytuował się na posiedzeniu, które odbyło się 23 lutego 1990.

Uprawnienia i działalność KRS[edytuj]

Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa realizowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych:

Dotyczące aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej[edytuj]

Dotyczące powoływania sędziów[edytuj]

 • rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,
 • wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych,
 • rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie,
 • rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

Jednym z uprawnień Rady do 5 grudnia 2007 było ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych. Tego dnia ogłoszono w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego[1], w którym orzeczono, że art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS[2] jest niezgodny z art. 60 Konstytucji RP. Z tym dniem Rada utraciła więc prawo ustalania wspomnianych kryteriów. Ostatnie uchwały w przedmiocie kryteriów zostały podjęte 11 stycznia 2007[3], 19 kwietnia 2007[4] oraz 19 lipca 2007[5].

W 2015 Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła kandydatury na sędziów 1949 osób, które złożyły łącznie 4952 zgłoszenia. Rada przedstawiła Prezydentowi z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie sądów wszystkich szczebli i rodzajów 516 osób[6].

Dotyczące spraw dyscyplinarnych[edytuj]

 • występowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji,
 • wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
 • uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów[7] i czuwanie nad ich przestrzeganiem[8],
 • przeprowadzenie wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.

Sprawozdania z działalności[edytuj]

Zgodnie z art. 4 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, informację z rocznej działalności oraz postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Materiał (identyczny dla obu izb), dostępny w formie druków: sejmowego i senackiego, jest podstawowym źródłem o działalności KRS w danym roku.

Przewodniczący KRS[edytuj]

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Krajowej Rady Sądownictwa są realizowane w części 52 budżetu państwa.

W 2015 wydatki KRS wyniosły 12,5 mln zł, a dochody 0,012 mln zł[10]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 60 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6526 zł[11].

W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowano w wysokości 13,12 mln zł[12].

Przypisy

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2007 r. sygn. akt SK 43/06
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1082, z późn. zm.)
 3. Uchwała Nr 7/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych
 4. Uchwała nr 32/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2007 r. w przedmiocie wykładni treści uchwały Nr 7/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych
 5. Uchwała Nr 143/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych
 6. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 r.. W: Krajowa Rada Sądownictwa [on-line]. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2016-06-30]. s. 14.
 7. UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów
 8. Dokumenty Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące etyki sędziowskiej
 9. Sędzia Roman Hauser nowym przewodniczącym KRS. adwokatura.pl, 2014-05-07. [dostęp 2014-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014–07–02)].
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-06]. s. 1/11, 2/19.
 11. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 52 Krajowa Rada Sądownictwa. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-06]. s. 13.
 12. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-06]. s. 44.

Linki zewnętrzne[edytuj]