Przejdź do zawartości

Krytyka kapitalizmu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Krytyka kapitalizmu wywodzi się z różnych podejść politycznych i filozoficznych, w tym anarchistycznych, socjalistycznych, marksistowskich, religijnych, nacjonalistycznych i konserwatywnych. Niektórzy uważają, że kapitalizm można przezwyciężyć jedynie rewolucją, podczas gdy inni, że zmiany strukturalne powinny zachodzić powoli poprzez reformy polityczne. Wśród postaw krytycznych, pojawiają się również takie, według których kapitalizm posiada zalety i należy go zrównoważyć formą kontroli społecznej, zazwyczaj poprzez regulacje rządowe (np. społeczna gospodarka rynkowa).

Wśród krytyki kapitalizmu dominują argumenty, że jest on z natury związany z wyzyskiem, wyobcowaniem, niestabilnością i przyczynia się do znaczących nierówność ekonomicznych, utowarowienia ludzi, jest antydemokratyczny oraz prowadzi do erozji praw człowieka i suwerenności narodowej, jednocześnie prowokując imperialistyczną ekspansję i wojny.

Geneza

[edytuj | edytuj kod]
Charles Fourier, socjalista utopijny, jeden z pierwszych krytyków kapitalizmu

Według Edwarda P. Thompsona krytyki kapitalizmu można dopatrywać się już w ruchu luddystów z początku XIX w[1]. Wraz ze zmianami w świecie pracy spowodowanymi industrializacją pojawiły się ruchy robotnicze, zwłaszcza w Anglii, ale także w innych krajach europejskich, których celem było zachowanie środków do życia. Obejmowało to między innymi niszczenie maszyn oraz łączenie się w zorganizowane grupy interesu. Według Erica Hobsbawma radykalny sprzeciw wobec automatyzacji nie dokumentuje wrogości wczesnych robotników przemysłowych wobec maszyn jako takich, ale raczej bunt przeciwko właścicielom fabryk, którzy używali maszyn do intensyfikacji wyzysku i dyscyplinowania pracowników[2].

Socjalistyczna krytyka kapitalizmu pierwotnie zakładała alienację poprzez rewolucję przemysłową. Już utopijni socjaliści, tacy jak Charles Fourier, krytykowali kapitalizm i projektowali utopijne modele alternatywne. Z kolei przeciwnik Robert Owen, uważany jest za twórcę systemu spółdzielczego, który próbował znaleźć praktyczne rozwiązania dla bardziej humanitarnych warunków pracy i form wspólnego życia[3].

Wcześni krytycy kapitalizmu, tacy jak Fryderyk Engels czy Karol Marks, twierdzili, że szybka industrializacja w Europie stworzyła warunki pracy postrzegane jako niesprawiedliwe, w tym 14-godzinny dzień pracy, pracę dzieci i slumsy[4]. Wśród współczesnych ekonomistów pojawia się pogląd, że średni standard życia nie poprawił się lub poprawiał się bardzo powoli przed 1840[5].

Krytyka ze względu na szkołę myślenia

[edytuj | edytuj kod]

Socjalizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Socjalizm.

Socjaliści twierdzą na ogół, że kapitalizm koncentruje władzę i bogactwo w małej grupie społecznej, która kontroluje środki produkcji i czerpie bogactwo poprzez system wyzysku. Tworzy to – ich zdaniem – warstwowy system społeczny oparty na nierównych stosunkach społecznych, niezapewniających równych szans dla każdego człowieka; ów system chce zmaksymalizować swój potencjał i nie wykorzystuje dostępnych technologii oraz środków w interesie społeczeństwa. Socjalizm deklaruje, że kapitalizm jest złym systemem ekonomicznym, gdyż w dużej mierze służy interesom właściciela kapitału i wiąże się z wykorzystaniem pracowników. Aby to zmienić, chce zastąpić go innym systemem lub znacznie zmodyfikować drogą reform (reformizm), co ma na celu stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gwarantującego lepsze standardy życiowe[6][7].

Socjalizm jest teorią i polityką organizacji społecznej, która popiera własność i demokratyczną kontrolę środków produkcji przez pracowników bądź społeczność jako całość, a także zarządzanie nimi lub dystrybucję w interesie wszystkich. Socjaliści opowiadają się za spółdzielniami pracowniczymi/gospodarką wspólnotową lub za sektorami gospodarki z demokratyczną kontrolą społeczeństwa bądź państwa, chociaż istniały pewne nurty wykluczające demokratyczną kontrolę. Własność „państwowa” lub „spółdzielcza” stoi w fundamentalnej opozycji do „prywatnej” (nie należy jej mylić z własnością osobistą) własności środków produkcji, która jest cechą charakterystyczną systemu kapitalistycznego. Większość socjalistów argumentuje, że kapitalizm koncentruje władzę, bogactwo i zyski wśród niewielkiej części społeczeństwa, która kontroluje kapitał i czerpie bogactwo z wyzysku[6][8].

Socjaliści argumentują, że akumulacja kapitału generuje marnotrawstwo m.in. poprzez zjawisko efektów zewnętrznych, które wymagają kosztownych naprawczych środków regulacyjnych. Wskazują również, że proces ten tworzy szkodliwe branże i praktyki (np. agresywna reklama), które istnieją wyłącznie aby generować sztuczny popyt na produkty powstałe wyłącznie dla zysku; w ten sposób kapitalizm często kreuje, a nie zaspokaja popyt ekonomiczny[9][10]. System ten polega na irracjonalnej działalności, takiej jak kupowanie towarów tylko w celu sprzedaży w późniejszym czasie, gdy ich cena wzrośnie, a nie w celu konsumpcji, nawet jeśli towaru nie można sprzedać z zyskiem potrzebującym; argumentują, że zarabianie pieniędzy lub akumulacja kapitału nie odpowiada zaspokojeniu popytu[9].

Własność prywatna nakłada ograniczenia na planowanie, prowadząc do trudnych decyzji ekonomicznych, które skutkują niemoralną produkcją, bezrobociem i ogromnym marnotrawstwem zasobów materialnych w czasie kryzysu nadprodukcji. Według socjalistów prywatna własność środków produkcji staje się przestarzała, gdy koncentrują się w scentralizowanych, uspołecznionych instytucjach opartych na prywatnym przywłaszczaniu dochodów (ale opartych na pracy spółdzielczej i wewnętrznym planowaniu alokacji nakładów), aż rola kapitalisty stanie się zbędna[11]. Bez potrzeby akumulacji kapitału i klasy właścicieli prywatna własność środków produkcji postrzegana jest jako przestarzała forma organizacji gospodarczej, którą należy zastąpić swobodnym zrzeszaniem się jednostek w oparciu o publiczną lub społeczną własność aktywów. Socjaliści postrzegają stosunki własności prywatnej jako ograniczające potencjał sił wytwórczych w gospodarce[12].

Wcześni socjaliści (socjaliści utopijni i ricardiańscy) krytykowali kapitalizm za koncentrację władzy i bogactwa w niewielkiej grupie społeczeństwa oraz za niewykorzystywanie dostępnej technologii i zasobów w największym możliwym stopniu w interesie społecznym[8][13].

Marksizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobne artykuły: MarksizmEkonomia marksistowska.
Karol Marks i Fryderyk Engels, jedni z najbardziej rozpoznawalnych krytyków systemu kapitalistycznego

„Epoka kapitalizmu” według Karola Marksa sięgała XVI-wiecznych kupców i małych warsztatów miejskich[14]. Zauważył on, że praca najemna istniała na skromną skalę przez wieki przed powstaniem przemysłu kapitalistycznego. Dla Marksa kapitalistyczny etap rozwoju lub „społeczeństwo burżuazyjne” reprezentował najbardziej zaawansowaną dotychczas formę organizacji społecznej, ale sądził on również, że klasa robotnicza dojdzie do władzy w ogólnoświatowej socjalistycznej lub komunistycznej transformacji społeczeństwa jako końca serii rządów najpierw arystokratycznych, potem kapitalistycznych, a w końcu klasy robotniczej[15][16].

Idąc za myślą Adama Smitha, Marks odróżniał wartość użytkową towarów od ich wartości wymiennej na rynku. Według Marksa kapitał powstaje przy zakupie towarów w celu stworzenia nowych towarów o wartości wymiennej wyższej niż suma pierwotnych zakupów. Użycie siły roboczej samo w sobie stało się towarem w kapitalizmie, a wartość wymienna siły roboczej, odzwierciedlona w płacy, jest mniejsza niż wartość, którą wytwarza ona dla kapitalisty[17].

Karol Marks twierdził, że ta różnica wartości stanowi wartość dodatkową, którą kapitaliści pozyskują i gromadzą. W swojej książce Kapitał, argumentuje, że kapitalistyczny sposób produkcji wyróżnia się tym, w jaki sposób właściciele kapitału pozyskują nadwyżkę – wszystkie poprzednie społeczeństwa klasowe wydobywały nadwyżkę siły roboczej, ale kapitalizm jako pierwszy zaczął tego dokonywać poprzez wartość sprzedaży wyprodukowanych towarów[18]. Podstawowym wymogiem społeczeństwa kapitalistycznego jest to, że duża część populacji nie może posiadać samowystarczalnych źródeł, które pozwoliłyby im na niezależność, i zamiast tego jest zmuszana do sprzedawania swojej pracy za wynagrodzeniem[19][20].

W połączeniu z krytyką kapitalizmu Marks był przekonany, że klasa robotnicza, ze względu na swój stosunek do środków produkcji i przewagę liczebną w kapitalizmie, będzie siłą napędową rewolucji socjalistycznej[21].

W książce Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu (1916) Włodzimierz Lenin próbował rozwijać teorię marksistowską i argumentował, że kapitalizm z konieczności prowadził do kapitalizmu monopolistycznego – który nazywał także „imperializmem” – w celu znalezienia nowych rynków i zasobów, co reprezentowało ostatni i najwyższy etap kapitalizmu[22].

Niektórzy XX-wieczni ekonomiści marksistowscy uważali kapitalizm za formację społeczną, w której kapitalistyczne procesy klasowe dominują, ale nie są jedyne[23]. W owych procesach praca dodatkowa przybiera formę wartości dodatkowej, użytecznej jako kapitał; aczkolwiek inne tendencje do wykorzystania siły roboczej są obecne w społeczeństwach, w których dominują procesy kapitalistyczne. Niemniej myśliciele późnego marksizmu argumentują, że formację społeczną jako całość można sklasyfikować jako kapitalistyczną, jeśli kapitalizm jest sposobem pozyskiwania nadwyżki, nawet jeśli ta nadwyżka nie jest wytwarzana przez działalność kapitalistyczną, jak w przypadku absolutnej większości populacji zaangażowanej w niekapitalistyczną działalność gospodarczą[24].

David Harvey w swojej książce Limits to Capital (1982) przedstawia nakreślony, „przestrzennie niespokojny” kapitalizm w połączeniu z przestrzennością powstawania i rozwiązywania kryzysów[25]. Harvey opierając się na teorii kryzysu Marksa, stwierdził, że kapitalizm musi mieć swoje „poprawki”, ale nie możemy z góry określić, jakiego rodzaju ani w jakiej formie zostaną one wprowadzone. Według Harveya kapitalizm stwarza warunki dla niestabilnego i geograficznie nierównomiernego rozwoju[26][27].

Socjologowie, tacy jak Ulrich Beck, wyobrażali sobie społeczeństwo ryzyka jako nową wartość kulturową, która postrzegała ryzyko jako towar wymienialny w zglobalizowanych gospodarkach. Teoria ta sugerowała, że katastrofy i gospodarka kapitalistyczna są ze sobą nieuchronnie splecione. Katastrofy pozwalają na wprowadzenie programów ekonomicznych, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone, a także na decentralizację struktury klasowej w produkcji[28].

Anarchizm i wolnościowy socjalizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobne artykuły: AnarchizmSocjalizm wolnościowy.
Emma Goldman potępiła niewolnictwo płacowe, mówiąc: „Jedyna różnica polega na tym, że jesteście najemnymi niewolnikami zamiast niewolnikami własnościowymi”

Dla wpływowego niemieckiego indywidualistycznego filozofa-anarchisty Maxa Stirnera własność prywatna jest „zjawą”, które „żyje dzięki łasce prawa” i „staje się tylko na mocy prawa”. Innymi słowy, własność prywatna istnieje wyłącznie „dzięki ochronie państwa i dzięki łasce państwa”. Przyznając, że potrzebuje ona państwowej ochrony, Stirner jest także świadomy, że „nie robi żadnej różnicy »dobrym obywatelom« to, kto ich chroni i jakie wyznaje zasady, czy to jest król, monarcha absolutny, czy też monarcha konstytucyjny, czy republika, byleby tylko znajdowali się oni pod ochroną. A jakie są te ich zasady, czego obrońców oni zawsze »kochają«? (…) obrońców mienia przynoszącego zyski (…) działającego kapitału (…)”[29]. Natomiast francuski anarchista Pierre-Joseph Proudhon sprzeciwiał się przywilejom rządowym, które chronią kapitalistyczne, bankowe i ziemskie interesy oraz gromadzeniu lub nabywaniu własności (i wszelkim formom przymusu, które do tego doprowadziły), które jego zdaniem utrudniają konkurencję i utrzymują bogactwo w rękach nielicznych[30]. Hiszpański anarchista indywidualista Miguel Giménez Igualada widział[31]:

kapitalizm [jako] efekt rządu; zniknięcie rządu oznacza, że kapitalizm spada z piedestału przyprawiając o zawrót głowy... To, co nazywamy kapitalizmem, nie jest czymś innym, ale produktem państwa, w którym jedyną rzeczą, która jest popychana do przodu, jest zysk, dobry lub źle zdobyty. Tak więc walka z kapitalizmem jest bezsensownym zadaniem, ponieważ czy to kapitalizm państwowy, czy kapitalizm korporacyjny, tak długo, jak istnieje rząd, będzie istniał wyzysk kapitału.

Miguel Giménez Igualada, Anarquismo

W ramach anarchizmu pojawiła się krytyka niewolnictwa najemnego, które odnosi się do sytuacji postrzeganej jako niewolnictwo quasi-dobrowolne[32], w której środki utrzymania danej osoby zależą od płacy, zwłaszcza gdy zależność jest całkowita i natychmiastowa[33][34]. Jest to termin o negatywnych konotacjach, używany do rysowania analogii między niewolnictwem a pracą najemną poprzez skupienie się na podobieństwach między posiadaniem a wynajmowaniem osoby. Termin niewolnictwo najemne był używany do krytykowania wyzysku ekonomicznego i rozwarstwienia społecznego, przy czym pierwsze postrzegane jest przede wszystkim jako nierówna siła przetargowa między pracą a kapitałem (szczególnie, gdy pracownicy otrzymują stosunkowo niskie płace, np. w sweatshopach)[35], a drugie jako m.in. brak samorządności pracowniczej, możliwości spełniania wyborów zawodowych czy prawa do wypoczynku[36][37][38]. Wolnościowi socjaliści wierzą, że jeśli wolność jest ceniona, to społeczeństwo musi dążyć do systemu, w którym jednostki mają władzę decydowania o kwestiach ekonomicznych wraz z kwestiami politycznymi. Wolnościowi socjaliści dążą do zastąpienia nieuzasadnionej władzy demokracją bezpośrednią lub uczestniczącą, dobrowolną federacją i powszechną autonomią we wszystkich aspektach życia[39].

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej myśliciele tacy jak Proudhon i Marks opracowali porównanie między pracą najemną a niewolnictwem w kontekście krytyki własności społecznej nieprzeznaczonej do aktywnego użytku osobistego[30][40]. Luddyści podkreślali dehumanizację, jaką przyniosły maszyny, podczas gdy późniejsza amerykańska anarchistka Emma Goldman potępiła niewolnictwo najemne, mówiąc: „Jedyna różnica polega na tym, że jesteście najemnymi niewolnikami zamiast niewolnikami własnościowymi”. Goldman uważała, że ekonomiczny system kapitalizmu jest nie do pogodzenia z ludzką wolnością[41]. „Jedyną rozpoznawaną przez własność potrzebą”, napisała w Anarchizm i inne eseje, „jest jej własna żarłoczna żądza pomnażania bogactwa, bogactwo oznacza bowiem władzę – moc podporządkowywania, moc pogrążania, moc wyzysku, niewolenia, znieważania i poniżania”. Argumentowała również, że kapitalizm odczłowieczył robotników, sprowadzając go do roli „zwyczajnego trybu w machinie, który ma mniej woli i decyzyjności od swego pana z żelaza i stali”[42].

Noam Chomsky twierdzi, że istnieje niewielka różnica moralna między niewolnictwem ruchomości a wynajmowaniem siebie właścicielowi lub „niewolnictwem najemnym”. Uważa, że jest to atak na integralność osobistą, który podważa wolność jednostki. Utrzymuje, że pracownicy powinni posiadać i kontrolować swoje miejsce pracy[38]. Wielu wolnościowych socjalistów argumentuje, że dobrowolne stowarzyszenia na dużą skalę powinny zarządzać produkcją przemysłową, a pracownicy zachować prawo do poszczególnych produktów swojej pracy[43]. W związku z tym socjalizm wolnościowy rozróżnia pojęcia „własności prywatnej” i „własności osobistej”. Podczas gdy „własność prywatna” zapewnia jednostce wyłączną kontrolę nad rzeczą, niezależnie od tego, czy jest ona używana, czy nie, i niezależnie od jej zdolności produkcyjnej, „posiadanie” nie daje żadnych praw do rzeczy, które nie są używane[44].

Oprócz monopoli „wielkiej czwórki” (ziemia, pieniądze, cła i patenty) określonej według indywidualistycznego anarchisty Benjamina Tuckera, Kevin Carson argumentuje, że państwo przekazało również bogactwo bogatym, subsydiując centralizację organizacyjną w postaci transportu i komunikacji. Uważa, że Tucker przeoczył tę kwestię ze względu na skupienie się na indywidualnych transakcjach rynkowych, podczas gdy Carson koncentruje się również na kwestiach organizacyjnych. Utrzymuje, że „kapitalizm, powstały jako nowe społeczeństwo klasowe bezpośrednio ze starego średniowiecznego społeczeństwa klasowego, został założony na bazie rabunku tak samo masowego, jak wcześniejszy feudalny podbój ziemi. Utrzymuje się do chwili obecnej dzięki nieustannej interwencji państwa w celu ochrony systemu przywilejów, bez których jego przetrwanie jest nie do pomyślenia”[45]. Carson ukuł pejoratywny termin „wulgarny libertarianizm”, frazę opisującą użycie retoryki wolnorynkowej w obrona kapitalizmu korporacyjnego i nierówności ekonomicznych. Według Carsona termin ten wywodzi się od wyrażenia „wulgarna ekonomia polityczna”, które Karol Marks opisał jako porządek ekonomiczny, który „celowo staje się coraz bardziej przepraszający i usilnie próbuje wybić z istnienia idee które zawierają sprzeczności [istniejące w życiu gospodarczym]”[40][46].

Konserwatyzm i tradycjonalizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobne artykuły: KonserwatyzmTradycjonalizm.

W książce Conservatives Against Capitalism autor Peter Kolozi opierał się na definicji prawicy i lewicy Norberto Bobbio, dzieląc te dwa obozy zgodnie z ich preferencjami dla równości lub hierarchii. Na tej podstawie argumentował, że kapitalizm spotyka się z uporczywą krytyką ze strony prawicy już od początku rewolucji przemysłowej. Tacy krytycy, choć heterogeniczni, są zjednoczeni w przekonaniu, że „kapitalizm leseferystyczny podkopał ustaloną hierarchię społeczną rządzoną przez cnotliwych lub doskonałych”[47].

We wrześniu 2018 Murtaza Hussain, odnosząc się do książki Petera Koloziego, na portalu The Intercept stwierdził[48]:

Pomimo wszystkich dzielących ich różnic, istnieje jeden kluczowy aspekt historii intelektualnej przedstawiony w książce Conservatives Against Capitalism, który dotyczy kwestii wspólnej troski zarówno lewicy, jak i prawicy: potrzeba wspólnoty. Jedną z ponurych konsekwencji społecznych darwinowskich nacisków rozpętanych przez wolnorynkowy kapitalizm było zniszczenie sieci społecznych, rodzinnych i zawodowych stowarzyszeń w rozwiniętych społeczeństwach. [...] Te tak zwane instytucje pośrednie odegrały historycznie istotną rolę, dając zwykłym ludziom poczucie sensu i chroniąc ich przed przemocą strukturalną państwa i rynku. Ich utrata doprowadziła do powstania ogromnej klasy zatomizowanych i samotnych ludzi, odciętych od tradycyjnych źródeł wsparcia i pozostawionych samym sobie, by walczyć z potęgą bezosobowych sił ekonomicznych.

Murtaza Hussain

Jak zauważył Jacek Bartyzel, postawy krytyczne wobec kapitalizmu przejawiali również hiszpańscy karliści, którzy od momentu swojego powstania w XIX w. negatywnie podchodzili do liberalnej myśli ekonomicznej[49].

Faszyzm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobne artykuły: Faszyzm, Faszyzm włoskiNarodowy socjalizm.

Faszyści sprzeciwiali się zarówno międzynarodowemu socjalizmowi, jak i wolnorynkowemu kapitalizmowi, twierdząc, że ich poglądy reprezentują trzecie stanowisko[50] i zapewniają realistyczną ekonomiczną alternatywę[51]. Opowiadali się za korporacjonizmem i współpracą klasową, wierząc, że istnienie nierówności oraz hierarchia społeczna są korzystne (wbrew poglądom socjalistów)[52][53], argumentując jednocześnie, że państwo odgrywa rolę w pośredniczeniu w stosunkach między klasami (wbrew poglądom liberałów)[54].

Krytyka religijna

[edytuj | edytuj kod]

Krytyka systemu kapitalistycznego lub jego elementów jest obecna również w wielu religiach. Wynika ona jednak z dogmatów wiary, a nie postaw ideologicznych. Poniższe przykłady stanowią wyłącznie jedne z interpretacji obecnych w danych religiach.

Wśród zakazów określonych w prawie islamskim znajdują się m.in. zakaz lichwy, czyli bogacenia się na skutek pożyczania pieniędzy na wysoki procent (zakaz ten znajduje się również w Starym Testamencie) oraz inwestowania pieniędzy w działalność, której celem jest oferowanie dóbr i usług niezgodnych z podstawowymi wartościami islamu (np. produkcja broni czy alkoholu). Inną kwestią jest religijny dogmat, według którego wszystkie rzeczy należą do Allaha, co w pewien sposób podważa kapitalistyczny fundament własności prywatnej. W islamie surowo zabroniony jest również hazard (maisir)[55][56].

Niektórzy wskazują na antykapitalistyczny wydźwięk filarów islamu, jak np. jałmużna, czyli oddawanie części swoich dochodów na rzecz społeczeństwa, a w szczególności na rzecz potrzebujących[57][58].

 Osobny artykuł: Islamski socjalizm.

Natomiast termin islamskiego socjalizmu został ukuty przez muzułmańskich teologów, określający bardziej uduchowioną formę socjalizmu. Islamscy socjaliści uważają, że nauki Koranu i Mahometa – szczególnie zakat – są zgodne z zasadami równości gospodarczej i społecznej. Muzułmańscy socjaliści czerpią inspirację z wczesnego ustroju Medyny ustanowionego przez Mahometa. W przeciwieństwie do zachodniego ruchu socjalistycznego (jak i chrześcijańskich demokratów), część z nich nie chce rozdziału religii od państwa, deklarując przy tym chęć budowy demokratycznych struktur państwowych. Za narodziny współczesnego socjalizmu islamskiego uznaje się początek ruchu antyimperialistycznego na Bliskim Wschodzie[59].

Chrześcijaństwo

[edytuj | edytuj kod]

Chrześcijaństwo także zabrania lichwy, ale współczesne społeczeństwa zachodnie porzuciły tę ideę ze względu na zasadę rozdziału Kościoła od państwa, która doprowadziła do sekularyzacji społeczeństwa i wykuła system kapitalistyczny oparty na własności prywatnej i praktyce lichwy. W XIX w. funkcjonował socjalizm chrześcijański będący odłamem socjalizmu utopijnego[60]. Współcześnie chrześcijaństwo z socjalizmem próbują połączyć teoretycy teologii wyzwolenia.

Papieskie encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII czy Quadragesimo anno Piusa XI zawierają wyraźną krytykę wobec systemu kapitalistycznego. Obaj odnosili się jednak sceptycznie do idei socjalizmu, którego przedstawiciele często odnosili się negatywnie wobec instytucji Kościoła, co zaowocowało stworzeniem katolickiej nauki społecznej. Krytyka kapitalizmu jest również obecna w twórczości Dorothy Day, która opowiadała się za katolicką, ekonomiczną teorią dystrybucjonizmu, jaką uważała za trzecią drogę między kapitalizmem a socjalizmem[61][62]. Natomiast wśród tradycjonalistycznych autorów katolickich, którzy określali się antykapitalistami i zwolennikami dystrybucjonizmu, można wymienić m.in. G.K. Chestertona, Hilaire Belloca czy Juana Manuela de Pradę[63][64].

Istnieją natomiast zwolennicy jawnie antykapitalistycznego anarchizmu chrześcijańskiego[65] czy komunizmu chrześcijańskiego[66]. W przypadku obu ideologii, ich przedstawiciele uznają, że anarchizm bądź komunizm są nierozerwalne i od samego początku związane z chrześcijaństwem[65][66].

W Polsce krytyczną postawę wobec kapitalizmu prezentuje wydawany przez Klub Inteligencji KatolickiejMagazyn Kontakt[67].

Buddyzm

[edytuj | edytuj kod]
Bhikkhu Buddhadāsa, prekursor socjalizmu dhāmmicznego

Buddyzm na wielu płaszczyznach poddaje krytyce kapitalizm, jak i związany z nim konsumpcjonizm. Zgodnie z buddyjskim punktem widzenia, konsumpcja jest po prostu środkiem do dobrego samopoczucia człowieka. Jednak gdy ktoś pobłaża sobie w celu zaspokojenia pragnień, może to prowadzić do ignorancji i wzrostu cierpienia. Taki proces zwięźle opisuje Bhikkhu Bodhi ze szkoły therawada: „ignorancja przenika do naszych systemów poznawczych; wynika z serii „zniekształceń”, które infekują naszą percepcję, myślenie i poglądy. Budda wymienia cztery takie wypaczenia: pogląd, że nietrwałość jest trwała, że ból (lub cierpienie) jest przyjemny; że to, co niematerialne, jest jaźnią, a to, co niepiękne, jest piękne... W końcu... przyjmujemy poglądy... które potwierdzają błędne pojęcia trwałości, przyjemności, osobowości i piękna”[68].

Natomiast według Prayudha Payutto buddyzm nie neguje różnić pomiędzy ludźmi, ani tego, że ludzie preferują odmienne style życia. Komunizm, zdaniem Payutto, rościł sobie prawo do formowania ekonomicznego i duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji; kapitalizm czyni podobnie, widząc w ludziach przede wszystkim konsumentów[69].

Jednym z bardziej znaczących antykapitalistycznych idei wyrosłych na gruncie buddyzmu jest socjalizm dhāmmiczny, stworzony przez tajskiego mnicha bhikkhu Buddhadāsaę w latach 70., także twórcy szkoły buddyjskiej Suan Mokkh. Buddhadasa uważał, że socjalizm jest stanem naturalnym co oznacza, że wszystkie rzeczy istnieją razem w jednym systemie[70]:

Przyjrzyjmy się ptakom: zobaczymy, że jedzą tylko tyle pokarmu, ile mogą pomieścić ich żołądki. Nie mogą wziąć więcej; nie mają spichlerzy. Spójrz z góry na mrówki i owady: to wszystko, co potrafią. Spójrz na drzewa: drzewa wchłaniają tylko tyle pożywienia i wody, ile może pomieścić pień, i nie mogą przyjąć więcej. Dlatego system, w którym ludzie nie mogą naruszać praw innych ani grabić ich mienia, jest zgodny z naturą i występuje w sposób naturalny, i tak stało się, że społeczeństwo było jednością, dopóki drzewa nie stały się obfite, zwierzęta stały się obfite i ostatecznie na świecie pojawiła się obfitość ludzi. Wolność gromadzenia była ściśle kontrolowana przez naturę w postaci naturalnego socjalizmu.

Krytyka współczesna

[edytuj | edytuj kod]

Szkoła frankfurcka

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Szkoła frankfurcka.

W 1923 w Niemczech powstała szkoła frankfurcka, której celem była analiza nadbudowy. Marks zdefiniował nadbudowę jako rozwarstwienie społeczne i obyczaje odzwierciedlające ekonomiczną podstawę kapitalizmu. W latach trzydziestych XX wieku szkoła frankfurcka, kierowana przez myślicieli takich jak Herbert Marcuse i Max Horkheimer, stworzyła ruch filozoficzny teorii krytycznej. Później teoretyk krytyczny Jürgen Habermas zauważył, że uniwersalność współczesnych światopoglądów stanowi zagrożenie dla zmarginalizowanych perspektyw spoza zachodniej racjonalności. Chociaż teoria krytyczna kładła nacisk na kwestie społeczne wynikające z kapitalizmu z zamiarem wyzwolenia ludzkości, nie oferowała bezpośrednio alternatywnego modelu ekonomicznego. Zamiast tego jej analiza przeniosła uwagę na wzmocnienie istniejącej dynamiki władzy poprzez sztukę rządzenia państwem i współodpowiedzialnych obywateli[71][72][73].

Postmodernizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Postmodernizm (filozofia).
Jean Baudrillard uważał, że kapitalizm tworzy „symulację rzeczywistości”, co określał jako hiperrzeczywistość

Podejścia postmodernistyczne zrywają z ortodoksyjną krytyką kapitalizmu jako systemu gospodarczego i przenoszą ją na ogólną krytykę stosunków władzy.

Po rozczarowujących doświadczeniach z realnym socjalizmem w wyniku ruchu 1968 wyłoniły się nurty filozofii postmodernistycznej (dekonstruktywizm i poststrukturalizm). Filozofowie tacy jak Gilles Deleuze, Jacques Derrida i Jean Baudrillard krytycznie odnosili się zarówno do kapitalizmu, jak i do klasycznego podejścia socjalistycznego i komunistycznego. Często krytykowali komunizm, zwłaszcza dogmatyczne nurty marksistowsko-leninowskie, a także rozwijali nowe perspektywy[74].

Michel Foucault poddawał kapitalizm krytyce z jednej strony jako społeczeństwo dyscyplinarne, ograniczające wolność i stosujące przemoc, z drugiej zaś poprzez koncepcję „biopolityki”, w której podmiot i warunki jego życia podporządkowane są interesom rządzących: „Dla społeczeństwa kapitalistycznego przede wszystkim liczy się biopolityka, biologiczna, somatyczna, fizyczna”[75][76]. Jacques Derrida uważał, że propagowana przez liberałów retoryka końca historii nie może ukryć, że w „kapitalistycznym porządku świata miliony ludzi doświadczają cierpienia i straszliwej nędzy. Dlatego konieczne jest ponowne odczytanie Marksa, ponowne jego krytykowanie i przyjęcie marksizmu w nowej odsłonie”[77].

Z kolei Jean Baudrillard generalnie przeciwstawiał się pozytywistycznym utopiom historycznym (np. w kapitalizmie „każda wartość niepieniężna zostałaby zniesiona”; „Sprowadzenie wszelkich reguł do prawa rynku jest przeciwieństwem wolności – a mianowicie jej iluzją. Nie liczą się już w nim takie staromodne i arystokratyczne wartości jak godność, honor, wyzwanie, poświęcenie”). Zgodnie z Baudrillardową krytyką, element znaczący kapitalizmu i jego medialna rzeczywistość dystansują się od prawdy, umożliwiając tym samym wszechstronną „manipulację i uwodzenie” konsumenta. W kapitalizmie rozwija się przestrzeń „permanentnej symulacji rzeczywistości”, która prowadzi do hiperrzeczywistości[78].

Podejścia te były dyskutowane przez część naukowców, mniej wewnątrz partii politycznych, częściowo z powodu ich teoretycznej złożoności, a częściowo z powodu otwartego zerwania z konwencjonalnymi podejściami do krytyki kapitalizmu. Inne nowsze podejścia w tym kierunku można znaleźć m.in. w twórczości Richarda Sennetta, Antonio Negriego czy Michaela Hardtema[79].

Keynesizm

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Keynesizm.

Szkoła ekonomii, która upatruje w nieskrępowanym wolnym rynku tendencji naturalnie prowadzących do kryzysów wynikających z nieracjonalnej alokacji zasobów przez rynek i okresowych fluktuacji popytu. Przezwyciężanie takich kryzysów dokonuje się, ich zdaniem, m.in. poprzez stymulowanie inflacji, interwencjonizm państwowy, wprowadzenie masowych robót publicznych, a także rozbudowany system ochrony socjalnej. Działania te finansowane są z wyższych obciążeń podatkowych lub deficytu budżetowego[80]. Obok keynesizmu wykształcił się postkeynesizm odrzucający modele neoklasyczne, wskazujący na konieczność budowy kolejnych modeli teoretycznych, na podstawie teorii Keynesa, zamiast umiejscowić ją w neoklasycznym paradygmacie długookresowym[81].

Postwzrost

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Degrowth.

Głównym postulatem w ramach ruchu postwzrostu jest redukcja produkcji i konsumpcji. Analizując powiązania między wzrostem gospodarczym, zniszczeniem środowiska oraz kwestiami związanymi z nierównościami społecznymi, przedstawiciele nurtu argumentują, że model rozwoju światowej gospodarki oparty na nieograniczonym wzroście gospodarczym prowadzi do degradacji środowiska naturalnego, a także tworzy ogromne nierówności między bogatymi i biednymi – zarówno na poziomie państw, jak i w ramach poszczególnych społeczeństw. Zwolennicy postwzrostu opowiadają się za stworzeniem modelu socjo-ekonomicznego, którego podstawą nie jest wzrost gospodarczy i jednocześnie w ramach, którego zmniejszenie konsumpcji prowadzi do rzeczywistego wzrostu jakości życia i dobrostanu[82].

Brytyjski filozof Mark Fisher ukuł pojęcie „realizmu kapitalistycznego”, które definiował jako „powszechne poczucie, że kapitalizm jest nie tylko jedynym realnym systemem politycznym i gospodarczym, ale także, że obecnie nie można nawet wyobrazić sobie spójnej alternatywy dla niego”. Filozof nie wykluczał możliwości zaistnienia alternatywy wobec systemu kapitalistycznego, jednak zauważał jego wszechobecny charakter. Jako krytyk kultury przywoływał w tym kontekście m.in. sprzedawanie idei antykapitalistycznych w hollywoodzkich superprodukcjach. Mark Fisher poddawał również krytyce postawę współczesnej mu lewicy, a przede wszystkim stosowaną politykę tożsamości[83], którą uważał za element w pełni sterowalny przez system kapitalistyczny[84].

Krytyka ze względu na temat

[edytuj | edytuj kod]

Demokracja i wolność

[edytuj | edytuj kod]
Plakat z wizerunkiem m.in. Jana Kulczyka w Poznaniu

Ekonomista Branko Horvat stwierdził, że „[jak] obecnie dobrze wiadomo, rozwój kapitalizmu prowadzi do koncentracji kapitału, zatrudnienia i władzy. Nieco mniej wiadomo, że prowadzi do prawie całkowitego zniszczenia wolności gospodarczej”[12]. Natomiast znany ekonomista John Maynard Keynes, twórca teorii interwencjonizmu państwowego, stwierdził: „Kapitalizm to takie niezwykłe wierzenie, że najbardziej niegodziwi zrobią najbardziej niegodziwe z czynów dla wspólnego dobra wszystkich ludzi”[85].

Krytycy uważają, że kapitalizm prowadzi do znacznej utraty władzy politycznej, demokratycznej i ekonomicznej dla ogromnej większości światowej populacji. Według nich, system ten skupia znaczne ilości pieniędzy i własności w rękach stosunkowo niewielkiej mniejszości globalnej populacji (elita lub elita władzy), prowadząc do wzrostu ich bogactwa i nierówności dochodowych między elitą a większością społeczeństwa[86][87]. „Kapitalizm korporacyjny” i „odwrócony totalitaryzm” są terminami używanymi do opisania kapitalistycznego rynku oraz społeczeństwa charakteryzującego się dominacją hierarchicznych, biurokratycznych oraz wielkich korporacji dążących do powiększania zysku bez troski o dobro społeczne. Kapitalizm korporacyjny krytykowano za rozmiar władzy i wpływów, jakie biznesowe grupy interesu mają na politykę rządów, w tym politykę ministerstw, agencji regulacyjnych czy kampanii politycznych[88]. Wielu naukowców społecznych krytykowało taki system za brak działania w interesie ludzi; twierdzą, że istnienie wielkich korporacji wydaje się obchodzić zasady demokracji, która zakłada równe relacje władzy między wszystkimi jednostkami w społeczeństwie[89].

Powstanie gigantycznych międzynarodowych przedsiębiorstw było przedmiotem niepokoju naukowców, intelektualistów i aktywistów, którzy postrzegają je jako czynniki prowadzące do głębokiej, strukturalnej erozji takich podstawowych praw człowieka i praw obywatelskich, jak sprawiedliwy podział bogactwa i dochodów, demokratyczna reprezentacja władzy politycznej i społeczno-ekonomicznej oraz wiele innych. Wskazali, że ich zdaniem wielkie korporacje kreują fałszywe potrzeby konsumentów i mają długą historię ingerowania oraz wypaczania polityki suwerennych państw narodowych poprzez kosztowny legalny lobbing i inne formy handlu wpływami. Jako przykłady przywołują m.in. inwazyjne reklamy (takie jak billboardy, reklamy telewizyjne, adware, spam, telemarketing, reklamy skierowane do dzieci i marketing partyzancki), jawne bądź niejawne wpłaty na kampanie polityczne w ramach wyborów, ekonomię regulacyjną, efekt „drzwi obrotowych” (przechodzenie osób pracujących w administracji rządowej odpowiedzialnych za nadzorowanie instytucji finansowych do tych instytucji i na odwrót), teorię „zbyt duży, by upaść”, bailouty korporacyjne finansowane przez podatników, zjawisko darwinizmu społecznego oraz – jak twierdzą – pozornie nieskończone światowe wiadomości o korupcji korporacyjnej[90]. Działacze antykorporacyjni wyrażają pogląd, że duże przedsiębiorstwa odpowiadają tylko przed dużymi akcjonariuszami, praktycznie nie poświęcając kwestii prawom człowieka, sprawiedliwości społecznej, ochronie środowiska i innym kwestiom o dużym znaczeniu dla niższego 99% globalnej populacji[89][91].

Wśród krytyki pojawiają się również głosy zwracające uwagę na autorytarne formy zarządzania większością przedsiębiorstw działających w demokracjach liberalnych[92][93]. Pracownicy często nie są w ogóle dopuszczani do decydowania o swoim miejscu pracy, nie mają wpływu na kadrę menadżerską, a wszystkie bądź większość decyzji podejmuje jedna lub mała grupa ludzi[94][95].

Grafika Piramida systemu kapitalistycznego (1911) stworzona przez związek zawodowy Robotnicy Przemysłowi Świata

Amerykańska filozofka polityczna Jodi Dean stwierdziła, że współczesne katastrofy gospodarcze i finansowe rozwiały pogląd, że kapitalizm jest zdolnym do przetrwania systemem gospodarczym, dodając: „fantazja, iż demokracja wywiera siłę na rzecz sprawiedliwości ekonomicznej, rozwiała się, gdy rząd USA przekazał biliony dolarów bankom, a europejskie banki centralne oszukują rządy krajowe i tną programy społeczne, w celu utrzymania się na powierzchni”[96].

Amerykański filozof i matematyk David Schweickart napisał: „Zwykłych ludzi [w społeczeństwach kapitalistycznych] uważa się za wystarczająco kompetentnych, aby wybrać swoich przywódców politycznych – ale nie swoich szefów. Współczesny kapitalizm celebruje demokrację, ale odmawia nam naszych praw demokratycznych dokładnie w punkcie, w którym można by je wykorzystać najszybciej i konkretnie: w miejscu, w którym spędzamy większość aktywnych godzin naszego dorosłego życia”[97].

Thomas Jefferson, uznawany za jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, powiedział: „Mam nadzieję, że weźmiemy sobie do serca ostrzeżenie z przykładu i zmiażdżymy w zarodku arystokrację naszych zamożnych korporacji, które już ośmielają się rzucać wyzwanie naszemu rządowi i sprzeciwiać się prawom własnego kraju”[98]. W przesłaniu do Kongresu Stanów Zjednoczonych z 29 kwietnia 1938 Franklin D. Roosevelt ostrzegł, że wzrost prywatnej władzy może doprowadzić do faszyzmu, argumentując, że „wolność demokracji nie jest bezpieczna, jeśli ludzie tolerują wzrost prywatnej władzy do punktu, w którym staje się ona silniejsza niż samo ich demokratyczne państwo. To w swej istocie jest faszyzm – posiadanie rządu przez jednostkę, przez grupę lub przez jakąkolwiek inną kontrolującą władzę prywatną”[99][100].

W 1986 w debacie na temat socjalizmu i kapitalizmu, pomiędzy Johnem Judisem a Harrym Binswangerem i Johnem Ridpathem, intelektualista Christopher Hitchens powiedział: „Kapitalizm jako system współistniał i czasami sponsorował feudalizm, monarchię, faszyzm, niewolnictwo, apartheid i był w fazie rozwoju. Był również wielkim motorem postępu, rozwoju i innowacji w kilku krajach centralnych. Oznacza to, że musi to być system badany jako system, a nie jako idea. Jej pretensje do bycia sponsorem wolności są czysto przypadkowe. To dobra propaganda, ale niezbyt dobra politologia[101].

Amerykańska psycholog Shoshana Zuboff wykreowała pojęcie „kapitalizmu nadzoru” (lub „kapitalizm inwigilacji”), w którym wartością stają się informacje pochodzące z kontroli ludzkich zachowań. Firmy informatyczne, takie np. jak Google, masowo gromadzą informacje dotyczące codziennych zachowań ludzi w przestrzeni cyfrowej, ale już także poza nią (np. miejsca pobytu użytkownika rejestrowane przez jego telefon). Zuboff stwierdziła, że efektem rozwoju technologii w ramach kapitalizmu nadzoru jest już nie tylko analiza ludzkich zachowań, lecz się także ich kreowanie. Ludzie zaczynają być pozbawieni prywatności, często z własnej woli[102].

Francuski ekonomista Thomas Piketty uważa, że nierówność nie jest przypadkiem, ale raczej cechą kapitalizmu, który jeśli nie zostanie zreformowany, będzie zagrażać porządkowi demokratycznemu[103][104].

Wyzysk pracowniczy

[edytuj | edytuj kod]
Dziewczynka zatrudniona w fabryce zabawek (Anglia, 1917)

Krytycy kapitalizm postrzegają jako z natury oparty na wyzysku. W sensie ekonomicznym pojęcie wyzysku jest często wiązane z wywłaszczaniem pracy dla zysku i opiera się na laborystycznej teorii wartości Karola Marksa. Teorię tę wspierali ekonomiści klasyczni, tacy jak David Ricardo czy Adam Smith, którzy wierzyli, że „wartość towaru zależy od względnej ilości pracy niezbędnej do jego wytworzenia”[105][106][107]. W Kapitale Marks określił towar jako podstawową jednostkę organizacji kapitalistycznej. Opisał „wspólny mianownik” między towarami, w szczególności, że towary są produktem pracy i są ze sobą powiązane wartością wymienną (tj. ceną)[17]. Wykorzystując laborystyczną teorię wartości, marksiści widzą związek między pracą a wartością wymienną, polegający na tym, że towary są wymieniane w zależności od społecznie niezbędnego czasu pracy potrzebnego do ich wytworzenia[108][109]. Jednak ze względu na siły wytwórcze organizacji przemysłowej postrzega się, że robotnicy tworzą większą wartość wymienną w ciągu dnia pracy niż koszt ich przetrwania (żywność, schronienie, odzież itd.)[110]. Marksiści argumentują, że kapitaliści są w ten sposób w stanie zapłacić za ten koszt przetrwania, jednocześnie wywłaszczając nadmiar siły roboczej (tj. wartość dodatkową)[108].

Według marksistów, z powodu nierówności ekonomicznych zakup siły roboczej nie może odbywać się na „wolnych” warunkach. Kapitaliści kontrolują środki produkcji (np. fabryki, przedsiębiorstwa, maszyny), a robotnicy kontrolują tylko swoją pracę, robotnik jest właściwie zmuszany do pozwalania na wyzysk swojej pracy[4]. Krytycy argumentują, że wyzysk ma miejsce, nawet jeśli wyzyskiwany wyraża zgodę, ponieważ definicja wyzysku jest niezależna od zgody. Zasadniczo pracownicy muszą pozwolić, aby ich siła robocza była eksploatowana, ponieważ w innym razie może grozić im śmierć z głodu, bezdomność czy wykluczenie społeczne[111][112]. Ponieważ pewien stopień bezrobocia jest typowy we współczesnych gospodarkach, marksiści argumentują, że w systemach wolnorynkowych płace są naturalnie obniżane. Z tego powodu nawet jeśli pracownik kwestionuje swoją płacę, kapitaliści będą w stanie znaleźć kogoś z rezerwowej armii pracy, kto jest bardziej zdesperowany[113][11].

Akt (lub groźba) strajku była historycznie zorganizowaną akcją mającą na celu wstrzymanie pracy u kapitalistów, bez obawy przed indywidualnym odwetem. Istnieją jednak głosy krytyków kapitalizmu, którzy uznając konieczność ruchu związkowego, uważają, że związki zawodowe po prostu reformują już wyzysk, pozostawiając nienaruszony sam system wyzysku[114][115]. Amerykański myśliciel anarchistyczny Lysander Spooner argumentował, że „prawie wszystkie fortuny są zrobione z kapitału i pracy ludzi innych niż ci, którzy je realizują. Rzeczywiście, jedna osoba rzadko mogła w ogóle zbić wielkie fortuny, chyba że dzięki swemu kapitałowi i pracy innych”[116].

Niektórzy historycy pracy i uczeni argumentowali, że niewolna praca – wykonywana przez niewolników, pracowników kontraktowych, więźniów lub inne zmuszone osoby – jest zgodna ze stosunkami kapitalistycznymi. Brytyjski socjolog Tom Brass argumentował, że niewolna praca jest akceptowalna dla kapitału[117][118]. Historyk Greg Grandin powiedział natomiast, że kapitalizm ma swoje korzenie w niewolnictwie: „[kiedy] historycy mówią o atlantyckiej rewolucji rynkowej, mówią o kapitalizmie. A kiedy mówią o kapitalizmie, mówią o niewolnictwie”[119]. Są historycy, w tym Edward E. Baptist i Sven Beckert, którzy zwracają uwagę, że niewolnictwo było integralną częścią gwałtownego rozwoju amerykańskiego i światowego kapitalizmu[120][121]. Słoweński filozof Slavoj Žižek stwierdził, że nowa era globalnego kapitalizmu zapoczątkowała nowe formy współczesnego niewolnictwa, w tym migrujących i pozbawionych podstawowych praw obywatelskich pracowników na Półwyspie Arabskim, poddanych całkowitej kontroli robotników w azjatyckich sweatshopach oraz wykorzystywanie pracy przymusowej do eksploatacji zasobów naturalnych w Afryce Środkowej[122].

Ekonomista marksistowski Richard D. Wolff stwierdził, że gospodarki kapitalistyczne przedkładają zyski i akumulację kapitału nad potrzeby społeczne oraz przedsiębiorstwa kapitalistyczne rzadko włączają pracowników do procesu decyzyjnego wewnątrz organizacji[93].

Ekonomistka polityczna Clara E. Mattei z New School for Social Research (część The New School) wykazywała, że narzucenie oszczędności fiskalnych, monetarnych i przemysłowych polityką mająca na celu zdyscyplinowanie pracy poprzez wzmocnienie hierarchicznych stosunków płacowych, a tym samym ochronę systemu kapitalistycznego poprzez represje płacowe i osłabienie siły przetargowej pracowników, może zwiększyć ich wyzysk, jednocześnie zwiększając zyski klasy właścicieli. Według ekonomistki jest to jeden z głównych czynników napędzających „globalnego trendu nierówności”. Jako przykład Mattei wskazała, że w ciągu ostatnich czterech dekad w Stanach Zjednoczonych udział zysku w produkcji krajowej wzrósł, podczas gdy udział pracy gwałtownie spadł, demonstrując symetryczną zależność między zyskiem właściciela a stratą pracownika, w której pierwszy zabierał drugiemu. Dodała, że „wzrost wyzysku był również widoczny, a płace realne rażąco pozostawały w tyle za wydajnością pracy[123].

Porównanie do niewolnictwa

[edytuj | edytuj kod]
 Zobacz też: Niewolnictwo płacowe.
Dziewczyna ciągnąca w kopalni wózek z węglem, z oficjalnego raportu brytyjskiej komisji parlamentarnej z połowy XIX wieku[124]

Porównanie pracy najemnej do niewolnictwa posiada długą historię[125]. W rezultacie wyrażenie „niewolnictwo najemne” jest często używane jako pejoratywne określenie pracy najemnej[126]. Apologeci niewolnictwa, tacy jak George Fitzhugh, utrzymywali, że robotnicy akceptowali pracę najemną dopiero z upływem czasu, gdy „zaznajomili się i nie zwracali uwagi na zainfekowaną atmosferę społeczną, którą nieustannie oddychają”[127]. W Stanach Zjednoczonych uczeni obszernie debatowali nad dokładnym związkiem między pracą najemną, niewolnictwem i kapitalizmem[128].

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej myśliciele tacy jak Pierre-Joseph Proudhon i Karol Marks rozwinęli porównanie między pracą najemną a niewolnictwem w kontekście krytyki własności nieprzeznaczonej do aktywnego użytku osobistego[114]. Karol Marks w Praca najemna i kapitał w ten sposób scharakteryzował pracę najemną robotnika:

Wolny robotnik natomiast sprzedaje siebie samego i to po kawałku. Sprzedaje na licytacji 8, 10, 12, 15 godzin swego życia, sprzedaje jeden dzień po drugim temu, kto zapłaci więcej, posiadaczowi surowców, narzędzi pracy i środków do życia, tj. kapitaliście. Robotnik nie należy ani do właściciela, ani do ziemi, ale 8, 10, 12, 15 godzin jego codziennego życia należą do tego, kto je kupi. Robotnik porzuca, kiedy zechce, kapitalistę, któremu się wynajął, a kapitalista odprawia, kiedy mu się podoba, robotnika, skoro nie ciągnie już z niego żadnej lub też zamierzonej korzyści. Lecz robotnik, którego jedynym źródłem dochodu jest sprzedaż siły roboczej, nie może porzucić całej klasy nabywców, tj. klasy kapitalistów, nie skazując się na głodową śmierć.

Karol Marks, Praca najemna i kapitał
Afroamerykańscy pracownicy najemni zbierający bawełnę na plantacji na Południu Stanów Zjednoczonych

Według Noama Chomsky’ego analiza psychologicznych implikacji niewolnictwa najemnego sięga czasów oświecenia. W swojej książce O granicach działania państwa z 1791, liberalny myśliciel Wilhelm von Humboldt wyjaśnił, że „wszystko, co nie wynika z wolnego wyboru człowieka lub jest jedynie wynikiem instrukcji i przewodnictwa, nie wchodzi w jego naturę; nie wykonuje tego z prawdziwie ludzką energią, ale tylko z mechaniczną dokładnością”, a więc kiedy robotnik pracuje pod kontrolą zewnętrzną „możemy podziwiać to, co robi, ale gardzimy tym, kim jest”[129].

Amerykański antropolog David Graeber zauważył, że najwcześniejsze znane umowy o pracę najemną były w rzeczywistości umowami najmu ruchomych niewolników (zwykle właściciel otrzymywał część pieniędzy, a niewolnik inną, z której miał pokryć swoje wydatki na życie). Według Graebera takie układy były dość powszechne również w niewolnictwie Nowego Świata, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Brazylii[130]. Pisarz C.L. R. James argumentował w swojej książce The Black Jakobins, że większość technik organizacji ludzkiej stosowanych wobec robotników fabrycznych podczas rewolucji przemysłowej została po raz pierwszy opracowana na plantacjach niewolników[131].

Wśród antykapitalistycznych myślicieli obecna jest opinia, że elity utrzymują niewolnictwo najemne i podzieloną klasę robotniczą poprzez swój wpływ na media i przemysł rozrywkowy[132][133], instytucje edukacyjne, niesprawiedliwe prawo, nacjonalistyczną i korporacyjną propagandę, naciski i zachęty do internalizacji wartości przydatne dla struktury władzy, przemoc państwa czy strach przed bezrobociem[134].

Adam Smith zauważył, że pracodawcy często spiskują razem, aby utrzymać niskie płace[106]:

Interes przedsiębiorców [...] w jakiejkolwiek szczególnej gałęzi handlu lub produkcji jest zawsze pod pewnymi względami inny, a nawet przeciwny do interesu publicznego. [...] [Oni] generalnie mają interes w oszukiwaniu, a nawet uciskaniu społeczeństwa. [...] Jak mawiano, rzadko słyszymy o kombinacjach panów, a za to często o [kombinacjach] robotników. Ale ktokolwiek, kto z tego powodu wyobraża sobie, że panowie rzadko się łączą, jest tak samo ignorantem w świecie, jak i przedmiocie. Panowie są zawsze i wszędzie w rodzaju milczącej, ale stałej i jednolitej współpracy, aby nie podnieść płac ponad ich rzeczywistą stawkę. [...] Nietrudno jednak przewidzieć, która z dwóch stron musi, ogólnie rzecz biorąc, zyskać przewagę w sporze i zmusić drugą stronę do przestrzegania ich warunków.

Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1

W starożytności m.in. Arystoteles stwierdził, że „obywatele nie mogą prowadzić życia prostego robotnika ani handlowca, bo życie takie nie jest szlachetne i nie pozwala na rozwijanie cnoty; nie mogą też być rolnikami ci, którzy mają być mężami stanu, bo do uprawiania cnoty i rozwijania działalności politycznej potrzeba wolnego czasu”[135]. Cyceron napisał w 44 p.n.e., że „wulgarne są środki utrzymania wszystkich najemnych robotników, którym płacimy za zwykłą pracę fizyczną, a nie za umiejętności artystyczne; w ich przypadku bowiem sama płaca, którą otrzymują, jest zadatkiem ich niewolnictwa”[136]. Nieco podobną krytykę wyrażali również niektórzy zwolennicy liberalizmu, m.in. Henry George[137][38], Silvio Gesell i Thomas Paine[138], jak również dystrybucjonistyczna szkoła myślenia w Kościele rzymskokatolickim.

Dla myślicieli marksistowskich i anarchistycznych, takich jak Michaił Bakunin czy Piotr Kropotkin, niewolnictwo najemne było warunkiem klasowym ze względu na istnienie własności prywatnej i państwa. Ta sytuacja klasowa polegała przede wszystkim na[139][140][141]:

 1. Istnieniu nieruchomości nieprzeznaczonej do aktywnego użytkowania.
 2. Koncentracji własności w kilku rękach.
 3. Braku bezpośredniego dostępu pracowników do środków produkcji i dóbr konsumpcyjnych.
 4. Utrwalenie rezerwowej armii bezrobotnych robotników.

Dla marksistów praca jako towar, jak postrzegają pracę najemną, stanowi fundamentalny punkt ataku przeciwko kapitalizmowi[17]. „Można przekonująco argumentować”, jak zauważył amerykański filozof John O. Nelson, „że koncepcja pracy robotnika jako towaru potwierdza stygmatyzację przez Marksa systemu płac prywatnego kapitalizmu jako »najemnego niewolnictwa«; to znaczy jako narzędzie kapitalisty do sprowadzenia robotnika do stanu niewolnika, jeśli nie poniżej niego”[142]. To, że zarzut ten jest fundamentalny, wynika bezpośrednio z konkluzji Marksa, że praca najemna jest samą podstawą kapitalizmu: „Bez klasy zależnej od płacy roboczej, w chwili, gdy jednostki stają przeciwko sobie jako wolne osoby, nie może być produkcji wartości dodatkowej; bez produkcji wartości dodatkowej nie może być produkcji kapitalistycznej, a zatem nie może istnieć kapitał i żaden kapitalista!”[143].

Imperializm, represje polityczne i ludobójstwo

[edytuj | edytuj kod]
Protest przeciwko australijskim żądaniom wobec złóż ropy Timoru Wschodniego (Brisbane, 2017)
Uczestnik antyrosyjskiego protestu (Nowy Jork, 2022)
Baner na pikiecie indyjskich związków zawodowych podczas Asian Social Forum 2003.
Antyamerykański baner podczas protestów 2012−2013 w Słowenii (Lublana, 2013)

Na początku XX wieku Włodzimierz Lenin napisał, że użycie przez państwo siły militarnej do obrony kapitalistycznych interesów za granicą było nieuniknionym następstwem kapitalizmu monopolistycznego. Twierdził, że kapitalizm potrzebuje imperializmu, aby przetrwać. Według Lenina eksport kapitału finansowego wyparł eksport towarów; kapitał bankowy i przemysłowy połączyły się, tworząc wielkie kartele finansowe i trusty, w których produkcja i dystrybucja są wysoce scentralizowane; a monopolistyczni kapitaliści wpływali na politykę państwa, aby podzielić świat na strefy interesów. Tendencje te skłoniły państwa do obrony swoich kapitalistycznych interesów za granicą za pomocą siły militarnej[22].

Według antropologa ekonomicznego Jasona Hickela kapitalizm wymaga gromadzenia nadwyżki bogactwa w rękach elit ekonomicznych w celu inwestycji na dużą skalę, ciągłego wzrostu i ekspansji, a także ogromnych ilości taniej siły roboczej. W związku z tym nigdy nie było i nigdy nie mogło nastąpić stopniowe lub pokojowe przejście do kapitalizmu, a „zorganizowana przemoc, masowe zubożenie i zniszczenie samowystarczalnych gospodarek na własne potrzeby” zapoczątkowały erę kapitalizmu. Jego pojawienie się było napędzane przez zubożenie i skrajną przemoc, które towarzyszyły ogradzaniu pól i kolonizacji, kiedy skolonizowane ludy stały się zniewolonymi robotnikami wytwarzającymi produkty, które były następnie przetwarzane przez europejskich chłopów, wywłaszczonych przez klauzury, którzy to natomiast w desperacji zapełniali fabryki jako wyzyskiwana tania siła robocza. Hickel dodaje, że rozwój ten spotkał się z zaciekłym oporem, ponieważ okres od 1500 do 1800 „od samego początku rewolucji przemysłowej, był jednym z najbardziej krwawych i burzliwych czasów w historii świata”[144][145].

Socjolog David Nibert argumentował, że chociaż kapitalizm „okazał się tak samo brutalny i opresyjny jak systemy społeczne zdominowane przez starych arystokratów”, zawierał również „dodatkowe i zgubne niebezpieczeństwo – konieczność ciągłego wzrostu i ekspansji”. Jako przykład Nibert podał masowe zabijanie milionów bizonów na Wielkich Równinach oraz ujarzmianie i wypędzenie rdzennej ludności przez armię amerykańską w XIX wieku w celu rozszerzenia działalności hodowlanej i hodowli bydła dla zysku[146].

Jak zauważył Maciej Gurtkowski w okresie zimnej wojny wykreował się na szeroką skalę kompleks militarno-przemysłowy, czyli współpraca przemysłu zbrojeniowe z państwem. Wyścig zbrojeń odbywał się wówczas na osi Układ Warszawski-NATO, obecnie natomiast posiada on charakter bardziej rozproszony, a przede wszystkim dzieje się na płaszczyźnie cyfrowej. Poza większą ilością państw biorących w nim udział (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Japonia itd.) obecne są także korporacje Big Tech: Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon; ale coraz bardziej chińskie Alibaba, Tencent, Baidu czy rosyjskie Yandex[147].

Nieefektywność, irracjonalność i nieprzewidywalność

[edytuj | edytuj kod]
 Zobacz też: Marnotrawstwo żywności.
Planowane starzenie się blendera zanurzeniowego Bosch. Zatrzask, który wskazuje łepek zapałki został zaprojektowany tak, by po jego złamaniu utrudnić użytkowanie urządzenia i nakłaniać ma użytkowników do wymiany całego blendera

Przeciwnicy kapitalizmu krytykują go za brak efektywności. Zauważają znaczący zanik zachowań ponownego wykorzystania i oszczędności w gospodarkach opartych na konsumpcji, w porównaniu do tych z ery przedindustrialnej. Twierdzą, że współczesny kształt przemysłu sanitarnego jest w dużej mierze efektem podejścia kapitalizmu do kwestii odpadów, które zaczęły być uznawane za bezwartościowe[148]. Kapitalizm stworzył system nastawiony na zysk, który opiera się na sprzedaży jak największej liczby „gotowych” produktów[149]. Krytycy kapitalizmu wiążą ten trend z rosnącym problemem ze śmieciami[150]. Niekiedy pojawiają się również głosy krytykujące m.in. przepisy prawne zabraniające korzystania z przedmiotów bądź substancji uznanych przez przedsiębiorstwo lub instytucję za odpady. Zwraca się uwagę, że karze poddawane są osoby, które zamiast dokonać zakupu „nowego”, korzystają z czegoś i tak już porzuconego. Z punktu widzenia efektywności, jest to sytuacja niekorzystna dla jednostki[151][152][153][154].

Wśród przykładów marnotrawstwa, wymienia się m.in. praktyki firmy Amazon[155]. W 2021 dziennikarze brytyjskiej telewizji ITV udowodnili, że w magazynie korporacji w miejscowości Dunfermline, jest niszczonych tygodniowo ponad 120 tys. produktów. W 50% fabrycznie zapakowane, natomiast drugą połowę stanowiły zwroty od klientów w dobrej kondycji[156]. Podobne sytuacje miały miejsce w Niemczech[157] i Francji[158]. Powodem takich praktyk jest fakt, że na przechowywanie swoich produktów w magazynach Amazona decyduje się wiele firm. Jednak, im dłużej towary pozostają niesprzedane, tym więcej firma płaci za ich przechowywanie. Ostatecznie taniej jest pozbyć się towarów, zwłaszcza zapasów z zagranicy, niż je dłużej przechowywać[156].

Stosowana przez wiele producentów praktyka planowanego ograniczenia trwałości produktu, krytykowano jako formę marnotrawstwa. Projektowanie produktów tak, aby zużywały się szybciej niż to konieczne, przyspiesza wyłącznie nową konsumpcję[148], co przynosi korzyści korporacjom poprzez zwiększenie sprzedaży, ale jednocześnie generuje nadmierne ilości odpadów. Dobrze znanym przykładem jest zarzut, że Apple zaprojektował swojego iPoda tak, aby ulegał awarii po 18 miesiącach[159]. Krytycy postrzegają planowane starzenie się jako marnotrawstwo i nieefektywne wykorzystanie zasobów[160]. Kanadyjska dziennikarka Naomi Klein krytykowała wiele firm za kładzenie w swojej działalności większego nacisku na marketing, zamiast na faktyczną jakość wytwarzanych przez siebie produktów[161][162].

Niektórzy badacze zwracają uwagę, że utrzymywanie się strukturalnej nadprodukcji w największych gospodarkach świata jest sprzeczne z założeniem racjonalnego dostosowanie się aktywności gospodarczej do wymogów rynku i kształtujących się na nim cen. Ma to być jeden z dowodów na błędne założenia ideologii neoliberalnej oraz świadczyć o tym, że podmioty uczestniczące w gospodarce nie postępują racjonalnie w kwestii decyzji produkcyjno-inwestycyjnych, a także ruchy cen rynkowych nie przebiegają bez ingerencji producentów”[163].

Wśród ekonomistów, w szczególności marksistowskich, pojawia się argument, że system ciągłej akumulacji kapitału prowadzi do irracjonalnych wyników i niewłaściwej alokacji zasobów, ponieważ branże i miejsca pracy są tworzone w celu zarabiania pieniędzy, a nie zaspokajania rzeczywistych wymagań i potrzeb[164].

Zawodność rynku

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Zawodność rynku.

Zawodność rynku to termin używany przez ekonomistów do opisania stanu, w którym alokacja towarów i usług przez rynek nie jest efektywna. Noblista oraz keynesowski ekonomista Paul Krugman postrzegał ten proces, jako pogoń jednostek za własnym interesem, która prowadzi do złych skutków dla społeczeństwa jako całości[165]. John Maynard Keynes przedkładał ekonomiczną interwencję rządu nad wolny rynek[166]. Niektórzy uważają, że brak doskonałej informacji i doskonałej konkurencji na wolnym rynku jest podstawą do interwencji rządu. Inni dostrzegają pewne specyficzne problemy związane z wolnym rynkiem, w tym: monopole, monopsony, insider trading i manipulowanie cenami[167].

Nierówności

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Nierówności społeczne.

Krytycy argumentują, że kapitalizm wiąże się z niesprawiedliwym podziałem bogactwa i władzy; tendencją do rynkowego monopolu lub oligopolu (i rządów oligarchicznych); imperializmu, różnych form wyzysku gospodarczego oraz kulturowego; represjami wobec pracowników i związkowców oraz zjawiskami takimi jak alienacja społeczna, bezrobocie, niestabilność ekonomiczna czy nierówności ekonomiczne[168][169][170]. W odniesieniu do nierówności społeczno-dochodowych oraz braku dostępu do usług publicznych, zwraca się uwagę, że im są one większe, tym większy jest poziom ekskluzji społecznej, a mniejszy inkluzji społecznej[171].

Drewniany dom w Mszczonowe
Osiedle willowe w Łodzi

Ekonomiczne badania związku nierówności ze wzrostem gospodarczym cieszą się dużą popularnością. Wiele badań z różnych krajów wskazuje na to, że wysokie nierówności spowalniają rozwój gospodarczy[172][173], w szczególności w krajach rozwiniętych[174], i jeśli wynikają z czerpania rent ekonomicznych[175][176]. Wybrane mechanizmy tego zjawiska, jakie zaobserwowano, to zwiększenie liczby konfliktów politycznych[177], obniżanie kapitału społecznego[178] i produktywności[179], oraz tendencję do podnoszenia podatków[176][180]. Relacja przyczynowa działa w obie strony, przy czym rozwój zwiększa nierówności, a nierówności spowalniają rozwój[181]. Gospodarki bardziej równe rozwijają się, według opublikowanych przez OECD analiz i raportu, w sposób szybszy i stabilniejszy niż gospodarki o wysokiej nierówności[182][183][184].

Wyższe nierówności (poprzez różne aspekty i mechanizmy), według badań naukowych, prowadzą do szeregu negatywnych skutków społecznych:

 • osłabiają więzi, zaangażowanie i zaufanie społeczne[185][186][187],
 • zwiększają przestępczość[188][189][190], szczególnie w lokalnych skupiskach biedy[191],
 • obniżają jakość edukacji i instytucji publicznych[192][193],
 • zwiększają dzietność wśród ubogich[193],
 • obniżają poziom zdrowia publicznego, średnią długość życia, zwiększają zachorowalność i otyłość[187][194][195],
 • Obniżenie ruchliwości społecznej ilustrowaną Krzywą Wielkiego Gatsby’ego(inne języki). Przy dużym rozwarstwieniu dochodów biedniejsze rodziny maja mniejsze możliwości inwestowania w dzieci przy jednocześnie większych wydatkach w stosunku do dochodów, więc preferują mniej ambitne, ale bezpieczniejsze strategie awansu społecznego, ponieważ niepowodzenie przynosi więcej złych konsekwencji w krajach o dużej nierówności. W takich krajach bogatsze rodziny inwestują więcej w swoje dzieci i mocniej używają swoich wpływów, aby pomóc w karierze dzieci, bo spadek do niższej klasy jest bardziej bolesny[196].

Autorzy raportu The Inequality Virus z 2021 wskazywali, że „kryzys pandemiczny ogarnął świat, który i tak był już wyjątkowo nierówny. W tym świecie od 40 lat jeden procent najbogatszych zarabiał ponad dwukrotnie więcej niż biedniejsza połowa światowej populacji. Grupa zaledwie 2000 miliarderów miała więcej majątku niż mogłaby wydać w ciągu tysiąca żyć. Prawie połowa ludzkości była zmuszona żyć za mniej niż 5,5 dol. dziennie”[197]. Natomiast w raporcie World Inequality Report z 2022 wykazano, że 2750 miliarderów kontroluje 3,5% całego światowego bogactwa. Dolne 50% populacji otrzymuje 8% globalnej wartości dochodów, kiedy 10% najbogatszych 52% dochodów, z czego 1% najbogatszych otrzymuje 19%. W przypadku Polski dolne 50% najmniej zarabiających (26 850 złotych rocznie) posiada 19,5% udziału w dochodzie, a 10% najlepiej zarabiających (260 260 złotych rocznie) posiada ich 38%[198][199].

Wskazuje się również na nierówności pomiędzy państwami, które dzielą świat na „Globalną Północ” (grupa państw wysoko rozwiniętych) i „Globalne Południe” (grupy państw rozwijających się bądź słabo rozwiniętych). Przy czym wskazuje się na fakt, że kraje z drugiej grupy w rozwoju ekonomicznym nie doganiają tych z pierwszej, co jest spowodowane m.in. skupieniem globalnego handlu czy przemysłu w krajach „Globalnej Północy”[200]. Przy czym w krajach najbiedniejszych oznacza to m.in. wzrost ubóstwa, brak bezpieczeństwa żywnościowego, obniżenie oczekiwanej długości życia czy wyższe współczynniki umieralności niemowląt[201][200].

Globalny udział w światowym bogactwie według grup majątkowych (Credit Suisse, 2021)

Według francuskiego ekonomisty Thomasa Piketty’ego dzisiejszy świat powraca w kierunku „kapitalizmu ojcowskiego”, w którym znaczna część gospodarki jest zdominowana przez odziedziczone bogactwo: potęga tej klasy ekonomicznej rośnie, grożąc utworzeniem oligarchii[202][103].

Bez korekty podatków Piketty przewidział świat o niskim wzroście gospodarczym i skrajnych nierównościach. Na podstawie swoich badań wykazał, że w długich okresach średni zwrot z inwestycji znacznie przewyższa dochód oparty na wydajności. Odrzuca pogląd, że skoki produktywności wynikające z postępu technologicznego mogą przywrócić trwały wzrost gospodarczy; nie powinniśmy oczekiwać, że powstanie „bardziej sprawiedliwy i racjonalny porządek” oparty na „kaprysach techniki”[203][103]. Niekiedy pojawiają się również głosy opowiadające się za przyjęciem górnych limitów indywidualnego bogactwa, jak np. proponował to psycholog poznawczy Howard Gardner[204][205][206].

Indyjsko-amerykański ekonomista Ravi Batra w rosnących nierównościach upatruje źródła zubożenia, ale także porażki systemu. Spopularyzował koncepcję „udziału w bogactwie 1% najbogatszych” jako wskaźnika nierówności i ważnego wyznacznika kryzysów w swoich książkach w latach 80[207][208]. Uczeni Kristen Ghodsee i Mitchell A. Orenstein sugerowali, że pozostawiony sam sobie kapitalizm doprowadzi do tego, że niewielka grupa elit ekonomicznych przejmie większość bogactwa i władzy w społeczeństwie[209]. Dylan Sullivan i Jason Hickel twierdzą, że ubóstwo nadal istnieje we współczesnym globalnym systemie kapitalistycznym, pomimo tego, że jest on wysoce produktywny. Przyczyny takiego stanu rzeczy widzą w niedemokratycznym charakterze kapitalizmu, a także utrzymywania warunków skrajnej nierówności, w których masy ludzi nieposiadający własności ani kontroli nad środkami produkcji, posiadają swoją siłę roboczą „zawłaszczoną przez klasę rządzącą lub zewnętrzną potęgę imperialną”[210].

Krytycy, tacy jak Ravi Batra, argumentują, że system kapitalistyczny faworyzuje tych, którzy już posiadają większe zasoby. Nierówność mogą być generowane poprzez dziedziczenie i politykę gospodarczą[211][212][213]. Bogaci są w stanie zapewnić swoim dzieciom lepsze wykształcenie i kapitał, co może stworzyć lub zwiększyć duże różnice w zamożności między ludźmi, którzy nie różnią się zdolnościami ani pracą wkładaną w rozwój. Jedno z badań pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych 43,35% osób z listy „400 najbogatszych osób” magazynu „Forbes” było już wystarczająco bogatych od urodzenia, aby się do niej zakwalifikować[214]. Inne badanie wykazało, że w Stanach Zjednoczonych bogactwo, rasa i wykształcenie są ważne dla dziedziczenia statusu ekonomicznego, ale IQ nie jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego, a genetyczne przenoszenie IQ jest jeszcze mniej ważne[215]. Batra argumentował, że ustawodawstwo dotyczące podatków i świadczeń w Stanach Zjednoczonych od czasów prezydentury Ronalda Reagana znacznie przyczyniło się do nierówności i problemów ekonomicznych oraz powinno zostać uchylone[216].

Niestabilność rynku

[edytuj | edytuj kod]

Krytycy kapitalizmu, zwłaszcza marksiści, identyfikują niestabilność rynku jako stałą cechę gospodarki kapitalistycznej[217][218]. Karol Marks uważał, że nieplanowany i gwałtowny wzrost kapitalizmu nie przebiega płynnie, ale jest przerywany okresami nadprodukcji, w których następuje stagnacja lub spadek (tj. recesja). Zdaniem marksistów istnieje kilka sprzeczności w kapitalistycznym sposobie produkcji, zwłaszcza między anarchią w sferze kapitału (tj. wolny rynek) a społeczną produkcją w sferze pracy (tj. industrializmem)[219]. W Manifeście komunistycznym Karol Marks i Fryderyk Engels m.in. tak opisywali kwestię kryzysów ekonomicznych w kapitalizmie[15]:

Dość wymienić kryzysy handlowe, które ponawiając się periodycznie, coraz groźniej stawiają pod znakiem zapytania istnienie całego społeczeństwa burżuazyjnego. W czasie tych kryzysów ulega regularnie zniszczeniu nie tylko znaczna część wytworzonych produktów, ale nawet stworzonych już sił wytwórczych. W czasie kryzysów wybucha epidemia społeczna, która wszystkim poprzednim epokom wydałaby się niedorzecznością – epidemia nadprodukcji. Społeczeństwo zostaje nagle cofnięte do stanu chwilowego barbarzyństwa; wydaje się, że klęska głodowa, powszechna wojna niszczycielska pozbawiła je wszelkich środków utrzymania; wydaje się, że przemysł, handel zostały unicestwione, a dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo posiada za dużo cywilizacji, za dużo środków utrzymania, za dużo przemysłu, za dużo handlu.

Karol Marks, Fryderyk Engels, Manifest Komunistyczny

Niektórzy uczeni przyczynę kryzysu finansowego lat 2007–2009 upatrywali w neoliberalnym modelu kapitalizmu[220][221][222][223][224][225][226]. Po kryzysie bankowym z 2007, przewodniczący Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1987–2006 i znany przeciwnik regulacji finansowych, Alan Greenspan, przyznał przed komisją nadzoru i reform administracji Senatu Stanów Zjednoczonych, że to jego błędy przyczyniły się do nienotowanego od wielu lat kryzysu finansowego[227][228].

Według południowokoreańskiego ekonomisty Chang Ha-joona kraje, którym nie udało się rozwinąć, stosowały generalnie politykę wolnego rynku. Stwierdził również, że interwencjonizm państwowy, mimo że czasem był przyczyną niepowodzeń ekonomicznych, to i tak dawał lepsze efekty niż nieuregulowany wolny rynek, który, jego zdaniem, bardzo rzadko przyczyniał się do rozwoju gospodarczego. Przytoczył dowody, że wzrost PKB w krajach rozwijających się był wyższy przed zewnętrznymi ingerencjami zalecającymi deregulację oraz rozszerzył swoją analizę o niepowodzenia wolnego handlu przy pobudzaniu wzrostu poprzez prywatyzację i politykę antyinflacyjną[229][230].

Własność

[edytuj | edytuj kod]
Pierre-Joseph Proudhon zwalczał kapitalistycznie rozumianą własność, którą utożsamiał z kradzieżą, co wyraził w eseju Czym jest własność? (fr. Qu’est-ce que la propriété?)

Pierre-Joseph Proudhon i Fryderyk Engels argumentowali, że wolny rynek niekoniecznie jest wolny, a wspiera tych, którzy już posiadają własność prywatną[11][30]. Postrzegali kapitalistyczne regulacje, w tym egzekwowanie własności ziemi i wyłącznych praw do zasobów naturalnych, jako niesprawiedliwe ograniczanie tego, co powinno być własnością wszystkich. Uważali, że taki mechanizm zmusza nieposiadających własności prywatnej, do sprzedawania swojej pracy kapitalistom i właścicielom ziemskim na rynku korzystnym dla tych drugich, zmuszając w ten sposób pracowników do zaakceptowania niskich płac[231].

W swojej krytyce kapitalizmu Proudhon określał własność prywatną kradzieżą. Pojęcie „własności” odniósł do pojęcia własności ziemskiej, które wywodzi się z prawa rzymskiego: suwerenne prawo własności, prawo właściciela do rozporządzania swoją własnością, jak mu się podoba, „do używania i nadużywania”, tak długo jak w końcu podda się egzekwowanemu przez państwo prawu posiadania i przeciwstawi rzekome prawo własności prawom (które uznał za ważne) wolności, równości i bezpieczeństwa. Proudhon wyraźnie zaznaczył, że jego sprzeciw wobec własności nie rozciąga się na wyłączne posiadanie majątku wytworzonego przez siłę roboczą[232][30].

Wielu lewicowych anarchistów, takich jak anarchistyczni komuniści, wierzą w zastąpienie kapitalistycznej własności prywatnej systemem, w którym ludzie mogą rościć sobie prawa do rzeczy opartych na osobistym użytku i twierdzić, że „własność [prywatna] to dominacja jednostki lub koalicji jednostek nad rzeczami” i „własność oznacza monopol na bogactwo, prawo do uniemożliwienia innym korzystania z niego, niezależnie od tego, czy właściciel tego potrzebuje, czy nie”[233][139].

Mutualiści i niektórzy anarchiści popierają rynki i własność prywatną, ale nie w ich obecnej formie[234]. Argumentują, że określone aspekty współczesnego kapitalizmu naruszają zdolność jednostek do handlu przy braku przymusu. Mutualiści wspierają rynki i własność prywatną produktu pracy, ale tylko wtedy, gdy rynki te gwarantują, że pracownicy sami zdają sobie sprawę z wartości swojej pracy[30].

Prawa własności prywatnej w obecnych gospodarkach obejmują również takie obszary, jak patenty i prawa autorskie. Krytycy postrzegają prawa własności intelektualnej jako przymusowe wobec tych, którzy mają niewiele zasobów. Argumentują, że takie regulacje zniechęcają do dzielenia się pomysłami i zachęcają do nieproduktywnego zachowania w pogoni za rentą, co powoduje zbędą stratę społeczną, tworząc barierę uniemożliwiającą wejście na rynek. Nie wszyscy prokapitaliści popierają koncepcję praw autorskich, ale ci, którzy za nią optują, argumentują, że rekompensata dla twórcy jest konieczna jako zachęta[235].

Środowisko

[edytuj | edytuj kod]
Platforma wydobywcza na Morzu Północnym. Ponieważ ropa naftowa jest nieodnawialnym zasobem naturalnym, przemysł stoi w obliczu nieuchronnego ostatecznego wyczerpania światowych zasobów
Członek happeningu zorganizowanego w Chorzowie w związku z Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Katowice 2018

Wiele aspektów kapitalizmu zostało zaatakowanych przez ruch antyglobalistyczny, który jest przede wszystkim przeciwny kapitalizmowi korporacyjnemu. Ekolodzy i uczeni argumentowali, że kapitalizm wymaga ciągłego wzrostu gospodarczego, nieuchronnie wyczerpie skończone zasoby naturalne Ziemi i spowoduje masowe wymieranie zwierząt oraz roślin[236][144][237][238]. Argumentują, że chociaż neoliberalizm, ideologiczny kręgosłup współczesnego zglobalizowanego kapitalizmu, rzeczywiście zwiększył światowy handel i poziom życia w niektórych regionach świata, to zniszczył jednocześnie tradycyjne sposoby życia, pogłębił nierówności, zwiększył globalne ubóstwo, a wskaźniki środowiskowe wskazują na masową degradację środowiska od późnych lat 70[239][226][240][241].

Wśród uczonych pojawiają się niekiedy argumenty, że kapitalistyczne podejście do ekonomii środowiska nie bierze pod uwagę ochrony zasobów naturalnych[242] i że system ten stwarza trzy problemy ekologiczne: wzrost, technologię i konsumpcję. Konsumpcja koncentruje się wokół akumulacji kapitału towarów i zaniedbuje wartość użytkową produkcji[243].

Pożar wysypiska odpadów w Zgierzu (2018), w następstwie którego do opinii publicznej przedostały się informacje dotyczące nieprawidłowości w składowaniu odpadów w całej Polsce[244][245]

Jedna z głównych współczesnych krytyki trwałości kapitalizmu dotyczy tak zwanych łańcuchów towarowych lub łańcuchów produkcji/konsumpcji[246]. Terminy te odnoszą się do sieci transferów materiałów i towarów, która jest obecnie częścią funkcjonowania globalnego systemu gospodarczego. Przykłady obejmują towary zaawansowane technologicznie produkowane w krajach o niskich i średnich płacach przez międzynarodowe korporacje, a następnie sprzedawane w odległych krajach o wysokich dochodach; materiały i zasoby wydobywane w jednych regionach, przekształcane w gotowe produkty w innych i sprzedawane jako towary w kolejnych; oraz kraje wymieniające między sobą ten sam rodzaj towarów ze względu na wybór konsumentów (np. Europa zarówno eksportująca, jak i importująca samochody do i ze Stanów Zjednoczonych). Zdaniem krytyków takie procesy, z których wszystkie powodują zanieczyszczenie i marnowanie zasobów, są integralną częścią funkcjonowania kapitalizmu (tj. jego „metabolizmu”)[247][248].

Przeciw systemowi kapitalistycznemu podnosi się argument, że rynki i państwa niezmiennie spowalniają istotną reformę środowiska i notorycznie wolno przyjmują opłacalne, zrównoważone technologie[249][250][251]. Amerykański socjolog i ekonomista Immanuel Wallerstein, odnosząc się do eksternalizacji kosztów jako „brudnej tajemnicy” kapitalizmu, twierdzi, że reformy ekologiczne mają wbudowane ograniczenia i koszty prowadzenia działalności gospodarczej w światowej gospodarce kapitalistycznej rosną z powodu deruralizacji i demokratyzacji[252].

Zespół fińskich naukowców zatrudniony przez Sekretarza Generalnego ONZ do pomocy w Globalnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2019 stwierdził, że ówczesny system kapitalistyczny jest konający, głównie z powodu koncentracji na krótkoterminowych zyskach i nie dbania o długoterminowe potrzeby ludzi i środowiska, które jest poddawane niezrównoważonej eksploatacji. Ich raport dalej łączy z tym systemem wiele pozornie odmiennych współczesnych kryzysów, w tym czynniki środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie i przyspieszone wymieranie gatunków, a także czynniki społeczne, takie jak rosnące nierówności ekonomiczne, bezrobocie, powolny wzrost gospodarczy, rosnące zadłużenie i bezczynne rządy, które nie są w stanie poradzić sobie z tymi problemami. Naukowcy stwierdzili, że potrzebny będzie nowy model ekonomiczny, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i wydajności, a nie na zyskach i wzroście, ponieważ dziesięciolecia silnego wzrostu gospodarczego napędzanego obfitymi zasobami i tanią energią szybko dobiegają końca[253][254]. Inna grupa naukowców biorących udział w raporcie Scientists warning on affluence 2020 stwierdziła, że odejście od paradygmatów skupiających się na wzroście gospodarczym i „nastawionym na zysk mechanizmie dominujących systemów gospodarczych” będzie konieczne do złagodzenia wpływu człowieka na środowisko i zasugerowała szereg pomysłów, od reformistycznych po radykalne, przy czym te ostatnie obejmują postwzrost, ekosocjalizm i ekoanarchizm[255].

Niektórzy naukowcy stwierdzili natomiast, że powstanie kapitalizmu, który sam rozwinął się z europejskiego imperializmu i kolonializmu w XV i XVI wieku, oznacza pojawienie się epoki antropocenu, w której istoty ludzkie zaczęły wywierać znaczący i przeważnie negatywny wpływ na ekosystem i geologiczny system planety Ziemia. Inni ostrzegali, że współczesny globalny kapitalizm „wymaga fundamentalnych zmian” w celu złagodzenia najgorszych skutków dla środowiska, w tym „zniesienia nieustannego wzrostu gospodarczego, właściwej wyceny efektów zewnętrznych, szybkiego odejścia od stosowania paliw kopalnych, ścisłej regulacji rynków i własności, powstrzymanie lobbingu korporacyjnego i wzmocnienie pozycji kobiet”[256][257]. Antropolog i ekonomista Jason Hickel napisał, że kapitalizm stwarza presję wzrostu liczby ludności: „więcej ludzi oznacza więcej siły roboczej, tańszą siłę roboczą i więcej konsumentów”. Twierdzi, że ciągły wzrost populacji jeszcze bardziej utrudnia wyzwanie związane ze zrównoważonym rozwojem, ale dodaje, że nawet jeśli populacja się wyrówna, kapitalizm po prostu skłoni już istniejących konsumentów do zwiększenia konsumpcji, ponieważ wskaźniki konsumpcji zawsze przewyższały wskaźniki wzrostu populacji[144].

Motyw zysku

[edytuj | edytuj kod]

Większość głosów sprzeciwu skierowanych przeciwko motywowi zysku koncentruje się na idei, że jest on raczej zachętą do samolubstwa i chciwości, niż służy dobru publicznemu i wzrostowi bogactwa netto. Krytycy motywu zysku twierdzą m.in., że firmy w pogoni za zyskiem lekceważą moralność lub bezpieczeństwo publiczne[258][259][260][261].

Ekonomiści wolnorynkowi odpowiadają, że motyw zysku w połączeniu z konkurencją w rzeczywistości obniża ostateczną cenę produktu konsumpcyjnego, zamiast ją podnosić. Twierdzą, że przedsiębiorstwa zyskują, sprzedając towar po niższej cenie i w większym wolumenie niż konkurencja[262].

Amerykański ekonomista Milton Friedman argumentował, że chciwość i interesowność to uniwersalne cechy człowieka. Stwierdzenie to podawane jest jednak często w wątpliwość[263][264], również przez środowiska naukowe (m.in. Frans de Waal czy Michael Norton)[265][261].

W 2023 Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował raport, według którego, za gwałtowny skok inflacji w latach 2021-2023 w samej strefie euro, aż w 45% odpowiedzialny był wzrost zysków firm[266]. Ekonomista Albert Edwards stwierdził: „Firmy wykorzystały najpierw pandemię, a potem wojnę na Ukrainie do »spekulowania«. Myślę, że w czasach, gdy spójność społeczna jest już na krawędzi, widok firm generujących ponadprzeciętne marże zysku w czasie kryzysu może jedynie rozpalić niepokoje społeczne. Jest to duży problem dla decydentów, którego po prostu nie można dłużej ignorować”[267]. Na znaczący wpływ firm na wzrost inflacji zwrócili również uwagę m.in. ekonomiści z University of Massachusetts Amherst oraz Federal Reserve Bank of Kansas City[268].

Podaż i popyt

[edytuj | edytuj kod]

Niektórzy ekonomiści zauważają, że zagregowana nadwyżka popytu na rynku to różnica między wielkością popytu a ilością podaży w funkcji ceny. W modelu z rosnącą krzywą podaży i opadającą krzywą popytu funkcja zagregowanej nadwyżki popytu przecina oś tylko w jednym punkcie, a mianowicie w punkcie, w którym przecinają się krzywe popytu i podaży. Twierdzenie Sonnenscheina-Mantela-Debreu pokazuje, że modelu standardowego nie można ogólnie rygorystycznie wyprowadzić z teorii równowagi ogólnej[269].

Model ustalania cen przez podaż i popyt zakłada doskonałą konkurencję. Jednak „ekonomiści nie mają odpowiedniego modelu tego, jak jednostki i firmy dostosowują ceny w modelu konkurencyjnym. Jeśli wszyscy uczestnicy są z definicji cenobiorcami, to aktor, który dostosowuje ceny w celu wyeliminowania nadmiernego popytu, nie jest określony”[270]. Ekonomiści Neva Goodwin, Julie Nelson, Frank Ackerman w książce Microeconomics in Context stwierdzili[271]:

Jeśli przez pomyłkę pomylimy precyzję z dokładnością, możemy zostać wprowadzeni w błąd, myśląc, że wyjaśnienie wyrażone w precyzyjnych terminach matematycznych lub graficznych jest w jakiś sposób bardziej rygorystyczne lub użyteczne niż takie, które uwzględnia szczegóły historii, instytucji lub strategii biznesowej. Nie o to chodzi. Dlatego ważne jest, aby nie pokładać zbytniego zaufania w pozornej precyzji wykresów podaży i popytu. Analiza podaży i popytu jest użytecznym, precyzyjnie sformułowanym narzędziem koncepcyjnym, które sprytni ludzie wymyślili, aby pomóc nam uzyskać abstrakcyjne zrozumienie złożonego świata. Nie zawiera ona – ani nie należy od niej oczekiwać – dokładnego i kompletnego opisu żadnego konkretnego rzeczywistego rynku światowego.

Neva Goodwin, Julie Nelson, Frank Ackerman, Microeconomics in Context

Francuski ekonomista Michel Husson uważał, że jedną z cech współczesnego kapitalizmu jest pogłębiająca się luka pomiędzy rentowną podażą i społecznym popytem. Według niego kapitalizm w pogoni za rentownością, nie tylko ma coraz większe problemy z zaspokajaniem elementarnych potrzeb społecznych, ale niekiedy w ogóle odmawia ich zaspokajania[272].

Nadzór

[edytuj | edytuj kod]

Według psycholożki Shoshany Zuboff, nowego rodzaju kapitalizm, tj. „kapitalizm nadzoru”, zarabia na danych uzyskanych dzięki nowoczesnej inwigilacji[273][274][275]. Stwierdziła, że po raz pierwszy została ona zastosowana i skonsolidowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Google. Powstała w wyniku „połączenia ogromnej potęgi technologii cyfrowej z radykalną obojętnością i wrodzonym narcyzmem kapitalizmu finansowego i jego neoliberalnej wizji, która zdominowała handel przez co najmniej trzy dekady, zwłaszcza w gospodarkach anglosaskich” i zależy od globalnej architektury mediacji komputerowej, która wytwarza rozproszony i w dużej mierze niekwestionowany nowy wyraz władzy, którą Zuboff określa „Wielkim Innym”[276][102].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class, Vintage, 1966, ISBN 978-0-394-70322-0.
 2. Eric Hobsbawm, The machine breakers [online], libcom.org, 2009 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 3. Michalina Kieca, Łukasz Kleska, Socjalizm utopijny Henri’ego Saint-Simona, Roberta Owena i Charlesa Fouriera, Łukasz Kleska, 2015, ISBN 978-83-937248-8-8 [dostęp 2023-05-21] (pol.).
 4. a b Fryderyk Engels, Położenie klasy robotniczej w Anglii, Książka i Wiedza, 1952.
 5. Clark Nardinelli, Industrial Revolution and the Standard of Living [online], Econlib [dostęp 2023-05-13] (ang.).
 6. a b Mchael Newman, Socialism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2005, ISBN 0-19-280431-6.
 7. socjalizm, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-04-20].
 8. a b Richard Dagger, Terence Ball, Socialism [online], Britannica [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 9. a b Stan Parker, Let’s produce for use, not profit [online], Socialist Standard, 16 lipca 2010 [dostęp 2023-04-20] [zarchiwizowane z adresu 2010-07-16] (ang.).
 10. Fred Magdoff and Michael D. Yates, What Needs To Be Done: A Socialist View [online], Monthly Review, 1 listopada 2009 [dostęp 2023-04-20] (ang.).
 11. a b c III. Rozwój kapitalizmu, [w:] Fryderyk Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, marxists.org, 1880 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 12. a b Branko Horvat, Political Economy of Socialism, Routledge, 1983, ISBN 978-0-87332-256-0.
 13. Barbara Danowska-Prokop, Własność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego, „Studia Ekonomiczne”, 260, 2016, s. 18–26, ISSN 2083-8611 [dostęp 2023-04-21] (pol.).
 14. Ernest Mandel, An Introduction to Marxist Economic Theory, Resistance Books, 2002, ISBN 978-1-876646-30-1.
 15. a b Karol Marks, Fryderyk Engels, Manifest Partii Komunistycznej, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej www.filozofia.uw.edu.pl, 2007 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 16. Leon Trotsky, Marxism in Our Time, World Socialist Web Site, 1939 [dostęp 2023-05-14] [zarchiwizowane z adresu 2008-11-13] (ang.).
 17. a b c Towar i pieniądz, [w:] Karol Marks, Kapitał. Księga pierwsza, pl.wikisource.org, 1926 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 18. Geneza kapitalistycznych dzierżawców, [w:] Karol Marks, Kapitał, Spółdzielnia Księgarska Książka [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 19. David Harvey, The Condition of Postmodernity, Blackwell, 1992 (ang.).
 20. K. Laffer, Studies in the Development of Capitalism, Maurice Dobb (red.), „The Australian Quarterly”, 19 (1), 1947, s. 98–101, DOI10.2307/20631440, ISSN 0005-0091, JSTOR20631440 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 21. Francis Wheen, Marx’s Das Kapital: A Biography (Books That Changed the World), Grove Press, 2008, ISBN 978-0-8021-4394-5.
 22. a b Włodzimierz Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, marxists.org, 1917 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 23. Richard D. Wolff, Stephen A. Resnick, Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian, The MIT Press, 2012, ISBN 0-262-01800-4.
 24. Robert Browning, The Class Struggle in Ancient Greece, G.E.M. de Ste. Croix (red.), „Past & Present” (100), 1983, s. 147–156, ISSN 0031-2746 [dostęp 2023-05-14].
 25. David Harvey, Limits to Capital, Verso, 2018, ISBN 978-1-78873-101-0.
 26. Victoria Lawson, Making Development Geography, Routledge, 2007, ISBN 978-0-340-80964-8 [dostęp 2023-05-14].
 27. David Harvey, Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Franz Steiner Verlag, 2005, ISBN 978-3-515-08746-9 [dostęp 2023-05-14].
 28. Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004, ISBN 83-7383-116-9 [dostęp 2023-05-14].
 29. G.6 Jakie są idee Maxa Stirnera? [online], Anarchizm, najczęściej zadawane pytania, 15 maja 2021 [dostęp 2023-04-21] [zarchiwizowane z adresu 2021-05-15] (pol.).
 30. a b c d e Pierre-Joseph Proudhon, Wybór Pism, Aleksandra Baranowska (red.), t. 2, Książka i Wiedza, 1974.
 31. Miguel Gimenez Igualada, Anarquismo [online], kclibertaria.comyr.com, 31 stycznia 2017 [dostęp 2023-04-21] [zarchiwizowane z adresu 2017-01-31] (hiszp.).
 32. David P. Ellerman, Property and Contract in Economics: The Case for Economic Democracy, Blackwell, 1992, ISBN 978-1-55786-309-6 (ang.).
 33. Definition of wage slave [online], merriam-webster.com [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 34. Definition of wage slave [online], dictionary.com [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 35. Michael J. Sandel, Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Harvard University Press, 6 lutego 1998, ISBN 978-0-674-19745-9 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 36. The Bolsheviks and Workers Control [online], spunk.org [dostęp 2023-04-21].
 37. Helga Kristin Hallgrimsdottir, Cecilia Benoit, From Wage Slaves to Wage Workers: Cultural Opportunity Structures and the Evolution of the Wage Demands of the Knights of Labor and the American Federation of Labor, 1880-1900, „Social Forces”, 85 (3), 2007, s. 1393–1411, ISSN 0037-7732 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 38. a b c Conversation with Noam Chomsky, p. 2 of 5 [online], globetrotter.berkeley.edu, 13 kwietnia 2022 [dostęp 2023-04-21] [zarchiwizowane z adresu 2022-04-13] (ang.).
 39. Austin Harrington, Barbara L. Marshall, Hans-Peter Müller (red.), Encyclopedia of Social Theory, Routledge, 2006, ISBN 978-0-415-75393-7.
 40. a b Karol Marks, Teorie wartości dodatkowej, Książka i Wiedza, 1979.
 41. Emma Goldman, Candace Falk, Emma Goldman: A Documentary History of the American Years, Volume One: Made for America, 1890-1901, University of California Press, 17 kwietnia 2003, ISBN 978-0-520-08670-8 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 42. Emma Goldman, Anarchizm i inne eseje, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, 2015 (Biblioteka Klasyków Anarchizmu), ISBN 978-83-933082-9-3.
 43. Albert S. Lindemann, A History of European Socialism, Yale University Press, 1983, ISBN 978-0-300-02797-6.
 44. Richard Theodore Ely, Property and contract in their relations to the distribution of wealth., Cornell University Library, 2009, ISBN 978-1-112-34965-2.
 45. Sheldon Richman, Libertarian Left [online], The American Conservative, 3 lutego 2011 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 46. Kevin Carson, Ekonomia polityczna mutualizmu, Frizona.pl, 2011 [dostęp 2023-04-21] (pol.).
 47. George Hawley, Some Conservatives Have Been Against Capitalism for Centuries [online], The American Conservative, 2 października 2017 [dostęp 2023-05-13] (ang.).
 48. Murtaza Hussain, How the Trump Era Lays Bare the Tension in the Marriage Between Conservatism and Capitalism [online], The Intercept, 2018 [dostęp 2023-05-13] (ang.).
 49. Jacek Bartyzel, Tradycjonalistyczni krytycy kapitalizmu w krajach iberyjskich [online], teologiapolityczna.pl, 2019 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 50. Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition, University of Wisconsin Press, 1983, ISBN 978-0-299-08064-8.
 51. Philip Morgan, Fascism in Europe, 1919-1945, Taylor & Francis, 2002, ISBN 978-0-415-16943-1.
 52. John Weiss, The Fascist Tradition: Radical Right – Wing extremism in Modern Europe, Harper & Row, 1967.
 53. Benito Mussolini, Doktryna faszyzmu, ARDITI, 1992, ISBN 83-900497-0-8.
 54. Calvin B. Hoover, The Paths of Economic Change: Contrasting Tendencies in the Modern World, „The American Economic Review”, 25 (1), 1935, s. 13–20, ISSN 0002-8282 [dostęp 2023-05-14].
 55. Giles Fraser, Why Islam is the future of anti-capitalism [online], UnHerd, 9 kwietnia 2018 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 56. Charles Tripp (red.), Repertoires of resistance: Islamic anti-capitalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 150–193, ISBN 978-0-521-68244-2 [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 57. Jałmużna [online], Muzułmański Związek Religijny w RP [dostęp 2023-04-22] (pol.).
 58. Katarzyna Makarowicz, Socjalizm? Najbardziej muzułmańska z ideologii [online], Salam Lab, 21 lutego 2023 [dostęp 2023-04-22] (pol.).
 59. Donald M. Reid, The Syrian Christians and Early Socialism in the Arab World, „International Journal of Middle East Studies”, 5 (2), 1974, s. 177–193, DOI10.1017/S0020743800027811, ISSN 1471-6380 [dostęp 2023-04-22] (ang.).
 60. Christian Socialism [online], Britannica [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 61. Mark Zwick, Louise Zwick, G.K. Chesterton and Dorothy Day on Economics:Neither Socialism nor Capitalism (Distributism) [online], cjd.org [dostęp 2021-02-20] [zarchiwizowane z adresu 2020-08-02] (ang.).
 62. Dale Ahlquist, Dorothy Day and Distributism [online], 2007 [dostęp 2021-02-20] [zarchiwizowane z adresu 2020-07-30] (ang.).
 63. Julio Llorente, El distributismo, alternativa real al capitalismo y al comunismo (I) [online], Vozpópuli, 27 lipca 2021 [dostęp 2023-04-21] (hiszp.).
 64. Juan Manuel de Prada, Anticapitalismo chestertoniano [online], abc, 22 października 2018 [dostęp 2023-04-21] (hiszp.).
 65. a b Aleksandros Christogiannopoulos, Christian Anarchism: A Political Commentary on the Gospel, Imprint Academic, 2011, ISBN 978-1845402471.
 66. a b Roman Montero, The Sources of Early Christian Communism [online], Church Life Journal [dostęp 2023-04-22] (ang.).
 67. O nas [online], Magazyn Kontakt [dostęp 2023-04-21] (pol.).
 68. Maggie Chau, A Buddhist View on Capitalism and Consumerism [online], Buddhistdoor [dostęp 2023-04-22] (ang.).
 69. Tomasz Krawczyk, Krytyka kapitalizmu i liberalnej demokracji z perspektywy współczesnego buddyzmu. Wybrane przykłady tajskiej myśli społecznej., „Studia Krytyczne”, Uniwersytet Opolski, 2015, s. 73–95, ISSN 2450-9078.
 70. Preecha Changkhwanyuen, Dhammic Socialism Political Thought of Buddhadasa Bhikku, „Chulalangkorn Journal of Buddhist Studies”, 2 (1), web.archive.org, 2003 [dostęp 2023-04-22] [zarchiwizowane z adresu 2012-03-13] (ang.).
 71. szkoła frankfurcka, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-04-21].
 72. Janusz Mucha, Socjologia jako krytyka społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, ISBN 83-01-06500-1 (pol.).
 73. Frankfurt School and Critical Theory [online], Internet Encyclopedia of Philosophy [dostęp 2023-04-21] (ang.).
 74. Gabriel Kuhn, Tier-Werden, Schwarz-Werden, Frau-Werden. Eine Einführung in die politische Philosophie des Poststrukturalismus, Unrast Verlag, 2005, ISBN 978-3-89771-441-0.
 75. Michel Foucault, Narodziny biopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ISBN 978-83-01-16852-0.
 76. Michel Foucault, Schriften in vier Bänden – Dits et Ecrits 3. 1976–1979: Band III, Suhrkamp Verlag AG, 2003, ISBN 978-3-518-58371-5.
 77. Jacques Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 78. Stefan Steinberg, Französischer Philosoph Jean Baudrillard in Paris gestorben [online], World Socialist Web Site, 2007 [dostęp 2023-05-13] (niem.).
 79. Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, W.A.B., 2005, ISBN 83-7414-130-1.
 80. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 51, ISBN 978-83-208-1645-7.
 81. Robert Skidelsky, Keynes: The Return of the Master, PublicAffairs, 2010, ISBN 978-1-58648-897-0.
 82. Prosperity without Growth? – The transition to a sustainable economy · Sustainable Development Commission [online], sd-commission.org.uk [dostęp 2015-11-27] [zarchiwizowane z adresu 2015-03-01].
 83. Mark Fisher, Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2020, ISBN 978-83-65304-97-1.
 84. Mark Fisher, Wyjście z Zamku Wampirów [online], Nowy Obywatel, 2017 [dostęp 2023-04-21] (pol.).
 85. Eric D. Beinhocker, The Origin of Wealth: The Radical Remaking of Economics and What it Means for Business and Society, Harvard Business Review Press, 2007, ISBN 978-1-4221-2103-0.
 86. The Corporation [online], thecorporation.com [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 87. Joel Bakan, Korporacja, Lepszy Świat, 2006, ISBN 978-83-922296-0-5.
 88. Rafał Grupa, Niszcząca siła korporacji i koncernów, „Zeszyty Naukowe UW MSC”, 1 (39), Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2013, s. 73–83, DOI10.7717/peerj.9467/supp-3, ISSN 1897-2500 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 89. a b Marc Abélès, Globalization, Power and Survival: an Anthropological Perspective, „Anthropological Quarterly”, 79 (3), 2006, s. 483–508, DOI10.1353/anq.2006.0030, ISSN 1534-1518 [dostęp 2023-05-14].
 90. Marta Baranowska, Noam Chomsky o systemie władzy w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykański sen o demokracji, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 42 (4), 2020, s. 403–421, DOI10.19195/2300-7249.42.4.19, ISSN 2300-7249 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 91. The International Journal of Inclusive Democracy [online], inclusivedemocracy.org [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 92. Krzysztof Wołodźko, Praca, demokracja, nadzieja. Na zawsze w pułapce kapitalizmu po polsku? [online], Instytut Spraw Obywatelskich, 2022 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 93. a b Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith, Imagine: Living in a Socialist USA, Harper Perennial, 2014, ISBN 978-0-06-230557-2.
 94. Noam Chomsky, Polityka, anarchizm, lingwistyka, Oficyna Trojka, 2007, ISBN 978-83-922180-7-4.
 95. Michał Zabdyr-Jamróz, Kapitalizm, czyli komunizm bogaczy? Globalny system gospodarczy zadziwia ewolucją [online], oko.press, 29 stycznia 2023 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 96. Jodi Dean, The Communist Horizon, Verso Books, 9 października 2012, ISBN 978-1-84467-955-3 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 97. Adam Weiss, A Comparison of Economic Democracy and Participatory Economics [online], Z Space, 2005 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 98. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson to George Logan, 12 November 1816 [online], founders.archives.gov [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 99. Franklin D. Roosevelt, Appendix A: Message from the President of the United States Transmitting Recommendations Relative to the Strengthening and Enforcement of Anti-trust Laws, „The American Economic Review”, 32 (2), 1942, s. 119–128, ISSN 0002-8282 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 100. Anti-Monopoly [online], TIME, 5 maja 2008 [dostęp 2023-05-14] [zarchiwizowane z adresu 2008-05-05] (ang.).
 101. Socialism Versus Capitalism, c-span.org, 1986 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 102. a b Shoshana Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Zysk i S-ka, 2020, ISBN 978-83-8202-041-0.
 103. a b c Thomas Piketty, Kapitał w XXI wieku, Krytyka Polityczna, 2015, ISBN 978-83-64682-36-0.
 104. Ryan Cooper, Why everyone is talking about Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century [online], The Week, 2015 [dostęp 2023-05-15] (ang.).
 105. David Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1957.
 106. a b Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, De Agostini, Ediciones Altaya Polska, 2003 (Arcydzieła Wielkich Myślicieli), ISBN 83-7316-061-2.
 107. Mark Lautzenheiser, History of economic thought. A critical perspective, wyd. 3rd ed, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2011, ISBN 1-317-46859-7, OCLC 903283190 [dostęp 2020-09-17].
 108. a b Karol Marks, Płaca, cena i zysk [online], marxists.org, 2004 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 109. Murray E.G. Smith, Productivity, Valorization and Crisis: Socially Necessary Unproductive Labor in Contemporary Capitalism, „Science & Society”, 57 (3), 1993, s. 262–293, ISSN 0036-8237 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 110. Karol Marks, Praca najemna i kapitał [online], marxists.org [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 111. Jaroslav Fiala, Nie jesteśmy wolni, bo życie marnujemy w pracy [online], KrytykaPolityczna.pl, 3 czerwca 2019 [dostęp 2022-08-12] [zarchiwizowane z adresu 2022-08-12] (pol.).
 112. Helga Kristin Hallgrimsdottir, Cecilia Benoit, From Wage Slaves to Wage Workers: Cultural Opportunity Structures and the Evolution of the Wage Demands of the Knights of Labor and the American Federation of Labor, 1880-1900, „Social Forces”, 85 (3), 2007, s. 1393–1411, ISSN 0037-7732 [dostęp 2022-08-09].
 113. Łukasz Czuma, Karol Marks o kosztach osobowych i społecznych w okresie industrializacji w Anglii w połowie XIX wieku, Roczniki Nauk Społecznych, 1975 [dostęp 2023-05-15] (pol.).
 114. a b Róża Luksemburg, Reforma socjalna czy rewolucja? [online], Centrum Badań i Studiów Marksistowskich, 2010 [dostęp 2023-05-14] (pol.).
 115. Sharon Smith, Subterranean Fire: A History of Working-Class Radicalism in the United States, Haymarket Books, 2006, ISBN 978-1-931859-23-3.
 116. James J. Martin, Men Against the State: The Expositors of Individualist Anarchism, 1827-1908, Ralph Myles Publisher, 1970, ISBN 978-0-87926-006-4.
 117. Tom Brass, Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labour, Routledge, 1999, ISBN 978-0-7146-4498-1.
 118. Marcel van der Linden, Labour History as the History of Multitudes, Peter Linebaugh, Marcus Rediker (red.), „Labour / Le Travail”, 52, 2003, s. 235–243, DOI10.2307/25149390, ISSN 0700-3862, JSTOR25149390 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 119. Greg Grandin, Alex Gourevitch, Capitalism and Slavery: An Interview with Greg Grandin [online], jacobin.com, 2014 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 120. Sven Beckert, Seth Rockman, Slavery’s Capitalism: A New History of American Economic Development, University of Pennsylvania Press, 2016 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 121. Edward E. Baptist, Half Has Never Been Told, Basic Books, 2016, ISBN 978-0-465-04966-0.
 122. Slavoj Žižek, The Courage of Hopelessness: A Year of Acting Dangerously, Melville House, 2018, ISBN 978-1-61219-003-7.
 123. Clara E. Mattei, The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism, University of Chicago Press, 2022, ISBN 978-0-226-81839-9.
 124. Testimony Gathered by Ashley’s Mines Commission, victorianweb.org, 1842 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 125. Geoffrey William Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1979, ISBN 978-0-8028-3784-4 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 126. David R. Roediger, The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class, Verso, 2007, ISBN 978-1-84467-145-8.
 127. George Fitzhugh, Cannibals All!: Or, Slaves Without Masters, Applewood Books, 2008, ISBN 978-1-4290-1643-8.
 128. Stephen R. Leccese, Capitalism and Slavery in the United States (Topical Guide) [online], networks.h-net.org [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 129. Noam Chomsky, Rok 501. Podbój trwa., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, ISBN 83-01-12797-X.
 130. Graeber David, Fragmenty antropologii anarchistycznej, Bractwo Trojka, 2021 (Biblioteczka A-Taku), ISBN 978-83-66114-22-7.
 131. David Graeber, Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire, AK Press, 2007, ISBN 978-1-904859-66-6.
 132. Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People [online], Democracy Now!, 13 listopada 2007 [dostęp 2023-05-21] [zarchiwizowane z adresu 2007-11-13] (ang.).
 133. Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, 1992 [online], chomsky.info, 1992 [dostęp 2023-05-21] [zarchiwizowane z adresu 2006-07-21] (ang.).
 134. Ideological Hegemony: Thought Control in American Society [online], question-everything.mahost.org, 18 kwietnia 2008 [dostęp 2023-05-21] [zarchiwizowane z adresu 2008-04-18] (ang.).
 135. Arystoteles, Polityka [online], pdf-x.pl, 2003 [dostęp 2023-05-21] (pol.).
 136. Marek Tulliusz Cyceron, O powinnościach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1960.
 137. Henry George, The writings of Henry George, New York: Doubleday and McClure Company, 1898–1901 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 138. Thomas Paine, Agrarian Justice, ssa.gov, 1797 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 139. a b Tomasz Radochoński, Ideały społeczne księcia Piotra Kropotkina. Anarchokomunizm [online], Anarcho-Biblioteka, 2010 [dostęp 2023-05-19] (pol.).
 140. Michał Bakunin, Bóg i państwo, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, 2012 (Biblioteka Klasyków Anarchizmu), ISBN 978-83-933082-2-4.
 141. Piotr Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynniki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka, Poznańska Biblioteka Anarchistyczna (Biblioteka Klasyków Anarchizmu), ISBN 83-89873-42-7.
 142. John O. Nelson, That a Worker’s Labour Cannot be a Commodity, „Philosophy”, 70 (272), 1995, s. 157–165, DOI10.1017/S0031819100065359, ISSN 1469-817X [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 143. Karol Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ISBN 978-83-01-16062-3.
 144. a b c Jason Hickel, Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat, Karakter, 2021, ISBN 978-83-66147-80-5.
 145. Jason Hickel, The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets, W.W. Norton & Company, 2018, ISBN 978-0-393-65136-2.
 146. David Nibert, Origins and Consequences of the Animal Industrial Complex, [w:] Steven Best i inni red., The Global Industrial Complex. Systems of Domination, Lexington Books, 2011, ISBN 978-0-7391-3698-0.
 147. Maciej Gurtowski, Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru, „Forum Socjologiczne”, 10, 2019, s. 104–113, DOI10.19195/2083-7763.10.9, ISSN 2083-7763 [dostęp 2023-05-16] (pol.).
 148. a b Heather Rogers, The Conquest of Garbage [online], International Socialist Review, 2007 [dostęp 2023-05-16] [zarchiwizowane z adresu 2021-05-10] (ang.).
 149. Paul Hawken, Natural Capitalism [online], Mother Jones [dostęp 2023-05-16] (ang.).
 150. Municipal Solid Waste [online], US EPA, 26 kwietnia 2014 [dostęp 2023-05-16] [zarchiwizowane z adresu 2014-04-26] (ang.).
 151. Xavier Woliński, Kapitalizm śmietnikowy [online], Dziennik Trybuna, 20 listopada 2022 [dostęp 2023-05-16] (pol.).
 152. Freeganizm. Prawne aspekty grzebania w śmietniku [online], Bezprawnik, 17 stycznia 2021 [dostęp 2023-05-16] (pol.).
 153. Anna Macyszyn-Wilk, Anna Mateja, Kopalnia skarbów [online], tygodnikpowszechny.pl, 28 lutego 2008 [dostęp 2023-05-16] (pol.).
 154. Białystok: sąd zdecyduje, czy kobieta naruszyła prawo zabierając jedzenie ze śmietnika Biedronki [online], Donald.pl, 2022 [dostęp 2023-05-16] (pol.).
 155. Mateusz Pietryka, Kapitał, by rządzić, musi sabotować postęp [online], KrytykaPolityczna.pl, 10 lutego 2023 [dostęp 2023-05-21] (pol.).
 156. a b Richard Pallot, Amazon destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, ITV News investigation finds [online], ITV, 2021 (ang.).
 157. David Meyer, ‘This Is a Huge Scandal:’ Amazon Slammed for Destroying As-New and Returned Goods [online], Fortune, 2018 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 158. Samuel Stolton, French investigation shines light on Amazon mass destruction of goods [online], euractiv.com, 14 stycznia 2019 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 159. Phillip Inman, When your iPod isn’t all that it’s cracked up to be, „The Guardian”, 29 września 2006, ISSN 0261-3077 [dostęp 2023-05-16] (ang.).
 160. David McMinn, PLANNED OBSOLESCENCE: THE ULITMATE ECONOMIC INEFFICIENCY [online], davidmcminn.com, 2006 [dostęp 2023-05-16] (ang.).
 161. the persuaders [online], pbs.org, 9 listopada 2004 [dostęp 2023-05-16] (ang.).
 162. Naomi Klein, No Logo, Muza, 2014, ISBN 978-83-7758-317-3.
 163. Jacek Brdulak, Ewelina Florczak, Tomasz Gardziński, Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 1 (64), 2019, DOI10.26399/meip.1(64).2019.03/j.brdulak/e.florczak/t.gardzinski, ISSN 2545-0964 (pol.).
 164. Harry Shutt, Beyond the Profits System: Possibilities for a Post-Capitalist Era, Bloomsbury Academic, 2010, ISBN 978-1-84813-417-1.
 165. Robin Wells Paul Krugman, Economics, MACMILLAN, 2018, ISBN 978-1-319-18194-9.
 166. John Maynard Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, ISBN 83-01-14033-X.
 167. K.J. Rea, Monopoly, Imperfect Competition, and Oligopoly [online], chass.utoronto.ca, 12 czerwca 2010 [dostęp 2023-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-12] (ang.).
 168. Adrianna Zipper, Jest źle, a będzie jeszcze gorzej, czyli nierówności na świecie [online], Równość, 5 sierpnia 2022 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 169. Grzegorz Sroczyński, Maciej Grodzicki, Kapitalizm to monopole, monopole to nierówności, nierówności to mały popyt i bańki spekulacyjne. Przepis na kryzys [online], TOK FM, 7 maja 2019 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 170. James A. Brander, Government Policy Towards Business, Wiley, 2013, ISBN 978-0-470-15852-4.
 171. Andrzej Prusek, Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznegp, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 489, 2017, DOI10.15611/pn.2017.489.29, ISSN 2392-0041 (pol.).
 172. Oded Galor, Joseph Zeira, Income Distribution and Macroeconomics, „The Review of Economic Studies”, 1, 1993, s. 35–52, DOI10.2307/2297811, ISSN 0034-6527, JSTOR2297811 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 173. George R.G. Clarke, More evidence on income distribution and growth, „Journal of Development Economics”, 2, 1995, s. 403–427, DOI10.1016/0304-3878(94)00069-O [dostęp 2017-01-06].
 174. Markus Brueckner, Daniel Lederman, Effects of Income Inequality on Aggregate Output, Rochester, NY: Social Science Research Network, 22 czerwca 2015 [dostęp 2017-01-06].
 175. William Easterly, Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument, „Journal of Development Economics”, 2, 2007, s. 755–776, DOI10.1016/j.jdeveco.2006.11.002 [dostęp 2017-01-06].
 176. a b Alberto Alesina, Dani Rodrik, Distributive Politics and Economic Growth, „The Quarterly Journal of Economics”, 2, 1994, s. 465–490, DOI10.2307/2118470, ISSN 0033-5533, JSTOR2118470 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 177. Alesina i inni, Distributive Politics and Economic Growth, „NBER”, 1 marca 1991 [dostęp 2017-01-06].
 178. Persson i inni, Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence, „NBER”, 1991 [dostęp 2017-01-06].
 179. William J. Baumol, On income distribution and growth, „Journal of Policy Modeling”, 4, 2007, s. 545–548, DOI10.1016/j.jpolmod.2007.05.004 [dostęp 2017-01-06].
 180. Roberto Perotti, Growth, income distribution, and democracy: What the data say, „Journal of Economic Growth”, 2, s. 149–187, DOI10.1007/BF00138861, ISSN 1381-4338 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 181. Dierk Herzer, Sebastian Vollmer, Rising top incomes do not raise the tide, „Journal of Policy Modeling”, 4, 2013, s. 504–519, DOI10.1016/j.jpolmod.2013.02.011 [dostęp 2017-01-06].
 182. Jonathan David Ostry, Andrew Berg, Inequality and Unsustainable Growth; Two Sides of the Same Coin?, International Monetary Fund, 2011 [dostęp 2017-01-06] [zarchiwizowane z adresu 2017-01-07] (ang.).
 183. Jonathan Ostry, Andrew Berg, Charalambos Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, International Monetary Fund, 17 lutego 2014 [dostęp 2017-01-06].
 184. In It Together: Why Less Inequality Benefits All – en – OECD [online], oecd.org [dostęp 2017-01-06].
 185. E.M. Uslaner, Inequality, Trust, and Civic Engagement, „American Politics Research”, 6, 2016, s. 868–894, DOI10.1177/1532673x04271903 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 186. Christian Albrekt Larsen, The Rise and Fall of Social Cohesion: The Construction and De-construction of Social Trust in the US, UK, Sweden and Denmark, OUP Oxford, 20 czerwca 2013, ISBN 0-19-968184-8 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 187. a b Kate. Pickett, The spirit level. Why more equal societies almost always do better, Allen Lane, 2009, ISBN 978-1-84614-039-6, OCLC 276648834.
 188. Matthew R. Lee, William B. Bankston, political structure, economic inequality, and homicide: a cross-national analysis, „Deviant Behavior”, 1, 1999, s. 27–55, DOI10.1080/016396299266588, ISSN 0163-9625 [dostęp 2017-01-06].
 189. Jerome L Neapolitan, A comparative analysis of nations with low and high levels of violent crime, „Journal of Criminal Justice”, 3, 1999, s. 259–274, DOI10.1016/S0047-2352(98)00064-6 [dostęp 2017-01-06].
 190. Daniel Lederman, Pablo Fajnzylber, Norman Loayza, Inequality and Violent Crime, Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 maja 2002 [dostęp 2017-01-06].
 191. Songman Kang, Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime, „Journal of Population Economics”, 2, 2015, s. 593–626, DOI10.1007/s00148-015-0579-3, ISSN 0933-1433 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 192. William Easterly, Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument, „Journal of Development Economics”, 2, 2007, s. 755–776, DOI10.1016/j.jdeveco.2006.11.002 [dostęp 2017-01-06].
 193. a b Roberto Perotti, Growth, income distribution, and democracy: What the data say, „Journal of Economic Growth”, 2, s. 149–187, DOI10.1007/BF00138861, ISSN 1381-4338 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 194. George A. Kaplan i inni, Inequality in income and mortality in the United States: analysis of mortality and potential pathways, „British Medical Journal”, 7037, 1996, s. 999–1003, DOI10.1136/bmj.312.7037.999, ISSN 0959-8138, PMID8616393 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 195. Roberto De Vogli i inni, Has the relation between income inequality and life expectancy disappeared? Evidence from Italy and top industrialised countries, „Journal of Epidemiology and Community Health”, 2, 2005, s. 158–162, DOI10.1136/jech.2004.020651, ISSN 1470-2738, PMID15650149, PMCIDPMC1733006 [dostęp 2017-01-06] (ang.).
 196. Grzegorz Sroczyński: W Polsce o awansie decyduje pozycja rodziców. Dr Szarfenberg: Dzieci z „dobrych” rodzin trafiają trzy szczeble wyżej. Gazeta.pl, luty 2020. [dostęp 2020-02-07].
 197. Esmé Berkhout i inni, The Inequality Virus [online], Oxfam International, 25 maja 2022 [dostęp 2023-05-17] (ang.).
 198. Lucas Chancel i inni, World Inequality Report 2022, World Inequality Lab, 2022 (ang.).
 199. Jacek Misztal, Polska i świat coraz bardziej nierówni. 1 proc. najbogatszych posiada 38 proc. światowego bogactwa [online], Bankier.pl, 14 grudnia 2021 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 200. a b Kinga Anna Jasiak, Nierówności społeczno-ekonomiczne jako skutek globalizacji, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021 (pol.).
 201. Gabriel Chrostowski, Kraje biedne nie doganiają bogatych, a będzie jeszcze gorzej! [online], Obserwator Gospodarczy, 3 kwietnia 2023 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 202. Paul Krugman, Wealth Over Work, „The New York Times”, 24 marca 2014, ISSN 0362-4331 [dostęp 2023-05-15] (ang.).
 203. Steven Pearlstein, ‘Capital in the Twenty-first Century’ by Thomas Piketty, „The Washington Post”, 28 marca 2014, ISSN 0190-8286 [dostęp 2023-05-15] (ang.).
 204. Sam Pizzigati, When the Rich Make Too Much: Is it Time for a Maximum Wage? [online], Alternet, 18 października 2012 [dostęp 2023-05-14] [zarchiwizowane z adresu 2012-10-18] (ang.).
 205. Adam Hayes, Maximum Wage: What it is, How it Works, Examples [online], Investopedia, 2022 [dostęp 2023-05-14] (ang.).
 206. Helmut Dietl, Tobias Duschl, Markus Lang, Executive Pay Regulation: What Regulators, Shareholders, and Managers Can Learn from Major Sports Leagues, „Working Paper Series”, 129, University of Zurich, 2010, ISSN 1660-1157 (ang.).
 207. Edwin McDowell, Best Sellers From 1987's Book Crop, „The New York Times”, 6 stycznia 1988, ISSN 0362-4331 [dostęp 2023-05-17] (ang.).
 208. Raveendra N. Batra, Regular economic cycles: money, inflation, regulation and depressions, Melbourne: Investment Library, 1990, ISBN 978-1-86350-028-9 [dostęp 2023-05-17] (ang.).
 209. Kristen Ghodsee, Mitchell Orenstein, Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions, Oxford University Press, 2021, ISBN 978-0-19-754927-8 [dostęp 2023-05-17] (ang.).
 210. Dylan Sullivan, Jason Hickel, Capitalism and extreme poverty: A global analysis of real wages, human height, and mortality since the long 16th century, „World Development”, 161, 2023, DOI10.1016/j.worlddev.2022.106026, ISSN 0305-750X [dostęp 2023-05-17] (ang.).
 211. Edward N. Wolff, Working Paper No. 589, Levy Economics Institute of Bard College, 2010 (ang.).
 212. Bogaci dziedziczą bogactwo, a nierówności rosną [online], dw.com, 2021 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 213. Maciej Sobociński, Społeczna akceptacja kapitalizmu: czy Polacy wciąż kochają wolny rynek? [online], Kontakt, 2015 (pol.).
 214. BORN ON THIRD BASE: The Sources of Wealth of the 1996 Forbes 400 [online], faireconomy.org, 28 sierpnia 2006 [dostęp 2023-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2006-08-28] (ang.).
 215. Samuel Bowles, Herbert Gintis, The Inheritance of Inequality [online], umass.edu, 2002 (ang.).
 216. Ravi Batra, The Occupy Wall Street Movement and the Coming Demise of Crony Capitalism [online], Truthout, 13 października 2011 [dostęp 2023-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2011-10-13] (ang.).
 217. Karol Marks, Mowa o zagadnieniu wolnego handlu, marxists.org, 1848 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 218. Stuart Easterling, International Socialist Review [online], International Socialist Review, 27 lutego 2021 [dostęp 2023-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2021-02-27] (ang.).
 219. Fryderyk Engels, Anty Dühring, marxists.org, 1969 [dostęp 2023-05-17] (pol.).
 220. Rafał Szymanowski, Kryzys modelu państwa neoliberalnego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2016, ISBN 978-83-62907-96-0 [dostęp 2023-05-18] (pol.).
 221. Witold Jakóbik, Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012, s. 41–62, ISSN 0866-9503 (pol.).
 222. Marc Lavoie, Financialization, neo-liberalism, and securitization, „Journal of Post Keynesian Economics”, 35 (2), 2012, s. 215–233, DOI10.2753/PKE0160-3477350203, ISSN 0160-3477 [dostęp 2023-05-18] (pol.).
 223. Howard Stein, The neoliberal policy paradigm and the great recession, „Panoeconomicus”, 59 (4), 2012, s. 421–440 [dostęp 2023-05-18] (pol.).
 224. Susan Braedley, Meg Luxton, Neoliberalism and Everyday Life | McGill-Queen’s University Press, mqup.ca, 2010, ISBN 978-0-7735-3673-9 [dostęp 2023-05-18] (ang.).
 225. David M. Kotz, The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism: With a New Preface, Cambridge, MA: Harvard University Press, 18 września 2017, ISBN 978-0-674-98001-3 [dostęp 2023-05-18].
 226. a b Gérard Duménil, Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, 9 października 2016, ISBN 978-0-674-07224-4 [dostęp 2023-05-18].
 227. Filip Topolewski, Greenspan przyznał, że wolny rynek ma błędy [online], Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 2008 [dostęp 2023-05-18] (pol.).
 228. Edmund L. Andrews, Greenspan Concedes Error on Regulation, „The New York Times”, 23 października 2008, ISSN 0362-4331 [dostęp 2023-05-18] [zarchiwizowane z adresu 2018-04-06] (ang.).
 229. William Easterly, The Anarchy of Success, 2009, ISSN 0028-7504 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 230. James Rossant, Ha-Joon Chang, William Easterly, 'The Anarchy of Success’, 2009, ISSN 0028-7504 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 231. Paul D’amato, The Meaning of Marxism, Haymarket Books, wrzesień 2006, ISBN 978-1-931859-29-5 [dostęp 2023-05-18] (ang.).
 232. Pierre-Joseph Proudhon, No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism, Daniel Guérin (red.), AK Press, 2005, s. 55–56, ISBN 1-904859-25-9.
 233. Charlotte Wilson, Anarchist Essays, Freedom Press, 2000, ISBN 0-900384-99-9.
 234. Kevin Carson, Ekonomia polityczna mutualizmu, Frizona.pl, 2011 [dostęp 2023-05-19] (pol.).
 235. William M. Landes, Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, cyber.harvard.edu, 1989 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 236. John McMurty, The Cancer Stage of Capitalism, Pluto Press, 1999, ISBN 978-0-7453-1347-4.
 237. George Monbiot, It’s time to shout stop on this war on the living world, The Guardian, 1 października 2014, ISSN 0261-3077 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 238. Ashley Dawson, Extinction: A Radical History, OR Books, 2016, ISBN 978-1-68219-040-1 [dostęp 2023-05-19].
 239. Campbell Jones, Martin Parker, Rene ten Bos, For Business Ethics, Routledge, 2005, DOI10.4324/9780203458457, ISBN 978-0-203-45845-7.
 240. Stephen Haymes, Maria Vidal de Haymes, Reuben Miller, The Routledge Handbook of Poverty in the United States [online], Routledge & CRC Press, 2015 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 241. Myles Udland, IMF: The last generation of economic policies may have been a complete failure [online], Business Insider, 2016 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 242. David Pearce, Edward Barbier, Anil Markandya, Sustainable Development. Economics and Environment in the Third World, Routledge, 2019, DOI10.4324/9781315070254 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 243. Andrew W. Jones, Solving the Ecological Problems of Capitalism: Capitalist and Socialist Possibilities, „Organization & Environment”, 24 (1), 2011, s. 54–73, ISSN 1086-0266 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 244. Piotr Pytlakowski, Jędrzej Winiecki, Kto podpala wysypiska śmieci? [online], polityka.pl, 2018 [dostęp 2023-05-21] (pol.).
 245. Damian Duszczenko, Płonie państwo z kartonu [online], KrytykaPolityczna.pl, 11 czerwca 2018 [dostęp 2023-05-21] (pol.).
 246. Eric Williams, Global Production Chains and Sustainability, The United Nations University, 2000 [zarchiwizowane z adresu 2012-12-02] (ang.).
 247. Edwin Bendyk, Klimat, środowisko i kapitalizm, czyli tania natura się kończy [online], Heinrich Böll Stiftung, 2018 [dostęp 2023-05-19] (pol.).
 248. Robert U. Ayres, Udo E. Simonis (red.), Industrial Metabolism: Restructuring for Sustainable Development, The United Nations University, 1994, ISBN 92-808-0841-9 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 249. Murray Bookchin, What is Social Ecology [online], dwardmac.pitzer.edu, 1993 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 250. Murray Bookchin, Ekologia społeczna [online], Centrum Informacji Anarchistycznej [dostęp 2023-05-19] (pol.).
 251. John Bellamy Foster, Capitalism’s Environmental Crisis – Is Technology the Answer? [online], Monthly Review, 1 grudnia 2000 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 252. Immanuel Wallerstein, Ecology and Capitalist Costs ofProduction: No Exit [online], fbc.binghamton.edu, 1997 [dostęp 2023-05-19] [zarchiwizowane z adresu 2006-01-28] (ang.).
 253. Nafeez Ahmed, Scientists Warn the UN of Capitalism’s Imminent Demise [online], Vice, 27 sierpnia 2018 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 254. Laura Paddison, We Cannot Fight Climate Change With Capitalism, Says Report [online], HuffPost, 31 sierpnia 2018 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 255. Thomas Wiedmann i inni, Scientists’ warning on affluence, „Nature Communications”, 11 (1), 2020, s. 3107, DOI10.1038/s41467-020-16941-y, ISSN 2041-1723 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 256. Phoebe Weston, Top scientists warn of 'ghastly future of mass extinction’ and climate disruption, „The Guardian”, 13 stycznia 2021, ISSN 0261-3077 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 257. Corey J.A. Bradshaw i inni, Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future, „Frontiers in Conservation Science”, 1, 2021, DOI10.3389/fcosc.2020.615419/full, ISSN 2673-611X [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 258. ‘Occupy Wall Street’ Protests Give Voice to Anger Over Greed, Corporate Culture [online], PBS NewsHour, 5 października 2011 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 259. John Paul Rollert, Greed Is Good: A 300-Year History of a Dangerous Idea [online], The Atlantic, 7 kwietnia 2014 [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 260. Maia Szalavitz, Why the Rich Are Less Ethical: They See Greed as Good, „Time”, 28 lutego 2012, ISSN 0040-781X [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 261. a b Michael I. Norton, Why Greed Begets More Greed [online], Scientific American [dostęp 2023-05-19] (ang.).
 262. Thomas Sowell, Profit Motive Underrated By Intelligentsia [online], tribunedigital-sunsentinel, 6 kwietnia 2018 [dostęp 2023-05-19] [zarchiwizowane z adresu 2018-04-06] (ang.).
 263. Piotr Ikonowicz, Kapitalizm zabija powoli [online], KrytykaPolityczna.pl, 16 listopada 2022 [dostęp 2023-05-19] (pol.).
 264. Jacek Sójka, Chciwość czy kultura chciwości? Dyskusje nad źródłami kryzysu finansowego, [w:] Wiesław Banach (red.), Człowiek i Społeczeństwo, tom XXXVIII, Wzory kultury gospodarczej, t. 38, UAM Wydawnictwo Naukowe, 2014 (Człowiek i Społeczeństwo), DOI10.14746/cis, ISBN 978-83-232-2791-5.
 265. Frans de Waal, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, Copernicus Center Press, 2018, ISBN 978-83-7886-379-3.
 266. Chciwość firm napędziła inflację? Poznaliśmy konkretne liczby [online], Businessinsider, 27 czerwca 2023 [dostęp 2023-07-15] (pol.).
 267. Bryce Elder, The Wealth of Greedflations [online], Financial Times, 2023 [dostęp 2023-07-15] (ang.).
 268. Michael Hiltzik, Column: These companies cynically used global crises to juice profits – and brought us inflation [online], Los Angeles Times, 10 maja 2023 [dostęp 2023-07-15] (ang.).
 269. Alan Kirman, The Intrinsic Limits of Modern Economic Theory: The Emperor has No Clothes, „The Economic Journal”, 99 (395), Oxford University Press, 1989, s. 126–139, DOI10.2307/2234075, ISSN 0013-0133, JSTOR2234075 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 270. Alan P. Kirman, Whom or What Does the Representative Individual Represent?, „Journal of Economic Perspectives”, 6 (2), 1992, s. 117–136, DOI10.1257/jep.6.2.117, ISSN 0895-3309 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 271. Neva Goodwin i inni, Microeconomics in Context, Routledge, ISBN 978-0-7656-2301-0.
 272. Michel Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2011 (Biblioteka Le Monde Diplomatique), ISBN 978-83-62744-35-0.
 273. Julia Powles, Google and Microsoft have made a pact to protect surveillance capitalism, „The Guardian”, 2 maja 2016, ISSN 0261-3077 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 274. Bruce Sterling, Shoshanna Zuboff condemning Google „surveillance capitalism”, „Wired”, ISSN 1059-1028 [dostęp 2023-05-21] (ang.).
 275. Shoshana Zuboff, Shoshana Zuboff: Secrets of Surveillance Capitalism, „FAZ.NET”, 5 marca 2016, ISSN 0174-4909 [dostęp 2023-05-21] (niem.).
 276. Shoshana Zuboff, Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization, „Journal of Information Technology”, 30 (1), 2015, s. 75–89, DOI10.1057/jit.2015.5, ISSN 0268-3962 [dostęp 2023-05-21] (ang.).