Przejdź do zawartości

Logistyka wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Żołnierze służby logistycznej

Logistyka wojskowa (ang. military logistics) – część logistyki obronnej[1], służba powołana do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia[2] i świadczenia usług związkom operacyjnym, związkom taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom sił zbrojnych[3].
To dział sztuki wojennej o planowaniu i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług[4].

Każde państwo ponosi z zasady odpowiedzialność za zabezpieczenie logistyczne swoich sił zbrojnych, a także wraz z właściwym dowództwem NATO odpowiada wspólnie za wielonarodowe operacje NATO. Ułatwia to standaryzacja oraz zamienność sprzętu (zamienność części i podzespołów, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, paliwa oraz głównych środków bojowych), a także zastosowanie odpowiednich procedur. Jednak wykonywanie wspólnych zadań, jak również sytuacje nadzwyczajne, mogą wymusić wzajemną pomoc logistyczną – w tym także w zakresie uzupełnienia środków bojowych i materiałowych.

Logistyka wojskowa w ujęciu historycznym[edytuj | edytuj kod]

Militarny aspekt postrzegania logistyki wywodzi się z języka francuskiego, w którym logistique odnosi się do spraw zakwaterowania, zaopatrzenia i przemieszczania wojsk. W taki właśnie sposób po raz pierwszy logistykę zdefiniował w swojej książce Zarys sztuki wojennej Antoine-Henri Jomini[5]. Wykazał, że klęska wojsk napoleońskich pod Moskwą w dużej mierze spowodowana była słabością systemu zaopatrywania. Nie potwierdziło się powiedzenie, że „Teren żywi armię”, a strategia wojsk rosyjskich polegająca na „wciąganiu” wojsk w głąb nieprzyjaznego terytorium oraz taktyka „spalonej ziemi” załamała ofensywę francuską. W swoich pracach podkreślał, że problematykę zaopatrywania wojsk walczących należy rozpatrywać w ścisłym powiązaniu z zapleczem krajowym[6].

Nieco później teorię i praktykę logistyki wojskowej (militarnej) rozwijali przedstawiciele amerykańskich sił morskich. Do prekursorów współczesnej logistyki obronności należy zaliczyć admirała A.T. Mahana. Utożsamiał on logistykę z całokształtem procesów gospodarczych niezbędnych do zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania sił morskich, a problematykę analiz i przygotowań wojennych rozszerzył o procesy związane z mobilizacją i gotowością gospodarki narodowej do wsparcia sił zbrojnych[7].

Kolejnym prekursorem logistyki był komandor G.C. Thorpe. W swojej książce Logistyka czysta, nauka o przygotowaniu wojny z 1917, przedstawił naukowe podstawy funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego. Według niego logistyka obok strategii decyduje o sukcesie militarnym. W strukturze logistyki wyróżniał logistykę teoretyczną, która określa cel, zakres i metody funkcjonowania oraz logistykę praktyczną w skład której wchodzi zaopatrywanie, transport, finanse oraz produkcja na potrzeby sił zbrojnych i zamówienia wojskowe. Opowiadał się za wprowadzeniem do sił zbrojnych logistycznych organów kierowania i powoływania funkcjonalnych pionów logistyki pod kierownictwem szefa sztabu[8].

Po II wojnie światowej globalny zakres działań wojennych narzucił logistyce bardzo szeroki zakres zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym walczących wojsk. Postrzegano go w wymiarze obejmującym gospodarkę i siły zbrojne. Do upowszechnienia teorii nowoczesnej logistyki szczególnie zasługi położył kontradmirał H.E. Eccles. W swoich publikacjach postrzegał logistykę jako ogniwo spinające gospodarkę narodową z siłami zbrojnymi. Klasyfikując sztukę wojenną podzielił ją na trzy dyscypliny: strategię, taktykę i logistykę[9].

Zabezpieczenie logistyczne wojsk[edytuj | edytuj kod]

Proces dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo-bytowych niezbędnych wojskom do szkolenia i walki to zabezpieczenie logistyczne wojsk[10].

Celem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie wysokiej zdolności bojowej wojsk, w określonym czasie, pozwalającym na osiągnięcie zamierzonych celów. Nakierowane ono jest na zaspokojenie potrzeb wojsk w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych niezbędnych do szkolenia i walki, utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego w okresie pokoju oraz zachowanie zdolności stanów osobowych sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego do prowadzenia działań bojowych[11]

Zabezpieczenie logistyczne obejmuje:

 • Przedsięwzięcia logistyczne
  • zabezpieczenie materiałowe[12]
   • gromadzenie, przechowywanie, wydawanie i dostarczanie środków bojowych i materiałowych
   • wykorzystanie zasobów miejscowych i zdobyczy wojennej
   • świadczenie usług gospodarczo-bytowych
  • zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk
   • przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne związane z realizacją przewozów wojskowych oraz towarzyszących im prac przeładunkowych
   • przedsięwzięcia przygotowania utrzymania sieci transportowej znaczenia obronnego
   • kierowanie ruchem wojsk
  • zabezpieczenie techniczne[12]
   • obsługiwanie techniczne (w tym usługi metrologiczne i specjalne urządzeń poddozorowych)
   • rozpoznanie techniczne:
    prowadzi się je we wszystkich rodzajach działań taktycznych poprzez: patrol rozpoznania i pomocy technicznej, patrol rozpoznania technicznego, grupę ewakuacyjno-remontową, posterunek obserwacji technicznej oraz czynią to wszyscy użytkownicy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Informacje zebrane z rozpoznania technicznego są przeznaczone w szczególności do podejmowania decyzji w zakresie ewakuacji i remontu[13];
   • ewakuację techniczną;
   • remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
   • zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe.
  • infrastruktura
  • inne
   • zaspokojenie potrzeb bytowych jeńców wojennych – polega na zapewnieniu im wyżywienia i pomocy medycznej do czasu ewakuacji do obozów dla jeńców wojennych
   • zabezpieczenie techniczno-lotniskowe
   • grzebanie poległych i zmarłych – organizuje szef logistyki zgodnie z wytycznymi dowódcy związku taktycznego (oddziału). Uroczystościom pogrzebowym nadaje się oprawę zgodną z ceremoniałem wojskowym. Miejsca pochówku powinny odpowiadać wymaganiom sanitarnym i przeciwepidemicznym. Ewidencję poległych i zmarłych żołnierzy, ze wskazaniem miejsc pochowania, prowadzi sztab związku taktycznego (oddziału)
 • Zabezpieczenie medyczne[12]
  • przedsięwzięcia profilaktyki zdrowotnej
  • przedsięwzięcia leczniczo-ewakuacyjne
  • przedsięwzięcia sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne
  • ochronę sanitarną żołnierzy przed skutkami użycia broni masowego rażenia
  • zaopatrywanie w sprzęt i materiały medyczne
 • Przedsięwzięcia personalno-administracyjne

System logistyczny[edytuj | edytuj kod]

System logistyczny tworzą logistyczne organy kierowania oraz jednostki logistyczne dysponujące potencjałem: materiałowym, technicznym, medycznym i transportowym. Ponadto w procesie dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług walczącym wojskom wykorzystywany jest również terenowy potencjał logistyczny.

Logistyczne organy kierowania pod względem kompetencyjnym dzielą się na koncepcyjno-planistyczne oraz organizacyjno-wykonawcze.

Terenowy potencjał logistyczny – to zakłady, urządzenia i instalacje świadczące usługi specjalistyczne i gospodarczo-bytowe oraz sprzęt techniczny i środki materiałowe znajdujące się na obszarze prowadzonych działań, które w ramach współdziałania wojskowo-cywilnego mogą być wykorzystane w zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk.

Mobilne jednostki logistyczne to pułki, bataliony i kompanie logistyczne posiadające w swojej strukturze organizacyjnej pododdziały zaopatrzenia, remontowe lub medyczne, a także samodzielne oddziały i pododdziały: zaopatrzenia, transportowe, remontowe, ewakuacji sprzętu, wzmocnienia medycznego, samochodów sanitarnych, masowego tankowania, rurociągów dalekosiężnych oraz rurociągów przeprawowych.

Stacjonarne jednostki logistyczne to rejonowe bazy materiałowe, okręgowe warsztaty techniczne i rejonowe warsztaty techniczne oraz wojskowe rejony lecznicze, samodzielne bazy amunicji, stacjonarne kompanie remontowe i wojskowe komendy transportu.

Współczesne jednostki logistyczne WP[edytuj | edytuj kod]

Godło Nazwa jednostki Miejsce stacjonowania
1 Pomorska Brygada Logistyczna Bydgoszcz
10 Opolska Brygada Logistyczna Opole
1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz
Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego Warszawa
2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa
3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków
4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego [online], Akademia Obrony Narodowej, 2008, s. 68 [dostęp 2023-02-22].
 2. Jacek Solarz: Doktryny militarne XX wieku. s. 508.
 3. Regulamin działań 1999 ↓, s. 15.
 4. Regulamin działań 1999 ↓, s. 268.
 5. Nowak 2015 ↓, s. 57.
 6. Nowak 2015 ↓, s. 58.
 7. Nowak 2015 ↓, s. 58–59.
 8. Nowak 2015 ↓, s. 59.
 9. Nowak 2015 ↓, s. 60.
 10. Ściborek (red.) 1995 ↓, s. 23.
 11. Regulamin działań 1999 ↓, s. 73.
 12. a b c Dakudowicz (przew.) 2000 ↓, s. 155.
 13. Dakudowicz (przew.) 2000 ↓, s. 173.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]