Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Państwo

 Polska

Data utworzenia

24 października 1987

Data likwidacji

1 stycznia 1997

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaurząd administracji rządowej funkcjonujący w Polsce w latach 1987–1997, obsługujący ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, do którego zadań należała realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i inwestycji w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności.

Utworzenie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo zostało utworzone ustawą z 23 października 1987 r. (wchodzącą w życie dzień później) w miejsce zniesionego Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii[1].

Ogólne zadania urzędu[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa należała realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa i inwestycji w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności, a w szczególności współudział w opracowywaniu założeń polityki przestrzennej i inwestycyjnej oraz opracowywanie założeń polityki budowlanej i mieszkaniowej.

Zadania urzędu w zakresie zapewnienia ładu przestrzennego[edytuj | edytuj kod]

Zapewnienia ładu przestrzennego dokonywano przez:

 • współdziałanie w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego kraju i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie zasad sporządzania projektów planów miejscowych oraz zasad kontroli tych planów,
 • prognozowanie zapotrzebowania na grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
 • ustalanie zasad pozyskiwania i gospodarowania gruntami pod budownictwo,
 • współdziałanie w projektowaniu zasad ustalania lokalizacji inwestycji,
 • realizację zadań z zakresu organizacji i działania państwowego nadzoru budowlanego,
 • organizowanie i nadzorowanie działalności służb geodezyjno-kartograficznych.

Zadania urzędu w zakresie sprawnego i efektywnego funkcjonowania[edytuj | edytuj kod]

Urząd stwarzał warunki do sprawnego i efektywnego funkcjonowania gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej oraz budownictwa przez:

 • dokonywanie analiz i prognozowanie potrzeb społeczeństwa i gospodarki narodowej w tych dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,
 • współdziałanie w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych oraz planu finansowego i budżetu państwa,
 • współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych, wpływających na działalność przedsiębiorstw państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
 • inicjowanie i współdziałanie w opracowywaniu zasad kredytowania i finansowania budownictwa mieszkaniowego,
 • inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych, służących efektywnemu wykorzystaniu czynników wytwórczych,
 • programowanie rozmieszczenia potencjału budowlanego w układzie terytorialnym kraju,
 • opracowywanie i upowszechnianie zasad organizacji i funkcjonowania służb inwestorskich.

Zadania urzędu w zakresie określania kierunków rozwoju[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem urzędu było określanie kierunków rozwoju, inicjowanie, wdrażanie i upowszechnianie postępu naukowo-technicznego oraz współdziałanie w realizacji przekształceń strukturalnych dla zapewnienia nowoczesności i wysokiej jakości budownictwa oraz właściwej eksploatacji zasobów przez:

 • współdziałanie w określaniu polityki inwestycyjnej i jej realizację oraz programowanie działalności inwestycyjnej,
 • tworzenie warunków do wdrażania i upowszechniania nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
 • programowanie remontów i modernizacji zasobów,
 • współdziałanie w programowaniu prac badawczo-rozwojowych i tworzenie warunków do wdrażania nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych,
 • tworzenie lub inicjowanie tworzenia przedsiębiorstw państwowych, zakładanie i inicjowanie zakładania spółek oraz występowanie z inicjatywą tworzenia jednostek drobnej wytwórczości,
 • określanie kierunków przekształceń organizacyjnych w budownictwie i gospodarce komunalnej,
 • tworzenie warunków do przepływu informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej,
 • współdziałanie w realizacji polityki licencyjnej, ocena wykorzystania nabytych licencji oraz tworzenie warunków ich racjonalnego wykorzystania,
 • ustalanie norm i metod kosztorysowania, ustalanie normatywów projektowania oraz standardów budowlanych,
 • kształtowanie zasad i realizacja polityki doboru i doskonalenia kadr kierowniczych w gospodarce przestrzennej i budownictwie,
 • opracowywanie i upowszechnianie zasad racjonalnej eksploatacji budynków i budowli,
 • współdziałanie w realizacji współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • określanie zasad oraz przez nadzór, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, nad realizacją i zapewnieniem efektywności eksportu budownictwa oraz nad współpracą przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych z zagranicą,
 • inicjowanie i tworzenie wspólnych przedsiębiorstw z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i spółek z udziałem kapitału zagranicznego,
 • wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Zadania urzędu w zakresie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi[edytuj | edytuj kod]

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa współdziałał w zakresie ustalania zasad racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałami, surowcami, paliwami i energią w budownictwie przez:

 • ustalanie i kontrolowanie stosowania norm i normatywów ich zużycia, norm ubytków naturalnych oraz norm jakościowych,
 • wprowadzanie zakazów w zakresie stosowania materiałów w budownictwie i gospodarce komunalnej oraz stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

Zakres obowiązków urzędu jako organu założycielskiego[edytuj | edytuj kod]

Zadania i obowiązki urzędu jako organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych realizowano w zakresie:

 • miejscowego planowania przestrzennego,
 • budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego,
 • gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości,
 • urbanistyki i architektury,
 • projektowania architektoniczno-budowlanego,
 • gospodarki mieszkaniowej,
 • organizacji procesu inwestycyjnego oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego i budowlanego,
 • gospodarki komunalnej.

Zniesienie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zniesione zostało 1 stycznia 1997 r. na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej, zadania i kompetencje włączono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Skarbu Państwa[2].

Ministrowie[edytuj | edytuj kod]

Herb Polski
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
1. Bogumił Ferensztajn (PZPR)
(1934–1996)
24 X 1987 12 IX 1989 689 dni Rząd Zbigniewa Messnera
Rząd Mieczysława Rakowskiego
2. Aleksander Paszyński (UD)
(1928–2001)
12 IX 1989 12 I 1991 487 dni Rząd Tadeusza Mazowieckiego
3. Adam Glapiński (PC)
(ur. 1950)
12 I 1991 23 XII 1991 345 dni Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego
kierownik ministerstwa
sekretarz stanu
Andrzej Diakonow (PC)
(ur. 1950)
23 XII 1991 11 VII 1992 201 dni Rząd Jana Olszewskiego
4. Andrzej Bratkowski
(ur. 1936)
11 VII 1992 26 X 1993 472 dni Rząd Hanny Suchockiej
5. Barbara Blida (SdRP)
(1949–2007)
26 X 1993 31 XII 1996 1162 dni Rząd Waldemara Pawlaka
Rząd Józefa Oleksego
Rząd Włodzimierza Cimoszewicza

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]