Przejdź do zawartości

Najstarsze lokacje miast w Polsce na prawie niemieckim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lokacje na prawie niemieckim, polegające na organizacji i zabudowie miast nowego typu, to najbardziej charakterystyczne i najważniejsze zjawisko w historii gospodarczej i społecznej ziem polskich XIII wieku[1][2][3].

Inicjatywa lokacyjna należała do władcy (księcia zwierzchniego, króla) oraz rycerzy i duchowieństwa. Pierwszej lokacji dokonał w 1211 r. książę śląski Henryk Brodaty udzielając Złotoryi przywileju korzystania z prawa nadanego w 1188 r. mieszczanom magdeburskim[4].

Poniższa lista przedstawia najstarsze miasta Polski pod względem prawnym, czyli roku uzyskania przez nie praw miejskich.

Miasta lokowane w XIII w. w księstwach piastowskich i na Pomorzu Gdańskim[edytuj | edytuj kod]

W XIII w. lokowano w księstwach rządzonych przez dynastów piastowskich oraz na Pomorzu Gdańskim 230 miast. Na Śląsku 128 (101 lokacji książęcych, 21 kościelnych, 6 rycerskich), w Wielkopolsce 38 (24 lokacje książęce, 6 kościelnych, 8 rycerskich), w Małopolsce 29 (11 lokacji książęcych, 17 kościelnych, 1 rycerska), w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej 17 (13 lokacji książęcych, 4 kościelne), na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej 9 (5 lokacji książęcych, 4 kościelne), na Pomorzu Gdańskim 5 (4 lokacje książęce, 1 kościelna) i na Mazowszu 4 (2 lokacje książęce i 2 kościelne)[5]

Miasta lokowane w XIII w. znajdujące się obecnie w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Data otrzymania pouczenia prawnego z Magdeburga.
 2. Wrocław otrzymywał przywileje lokacyjne dwu lub trzykrotnie, przy czym daty tych lokacji nie są pewne i są dyskutowane przez historyków: po raz pierwszy przez Henryka Brodatego w roku 1226 (lub 1214, bowiem w dokumencie księcia z tego roku wymieniany jest sołtys wrocławski Godinus, co wskazuje, że była to gmina już miejska); prawdopodobnie pomiędzy majem 1241 a marcem 1242 Bolesław II Rogatka rozszerzył znacznie obszar lokowanego miasta; w 1261 książęta Henryk III Biały i Władysław wrocławski nadali miastu prawo magdeburskie.
 3. Pierwsza wzmianka o prawach hospites lokowanych w mieście pochodzi z 1217 r.
 4. Pierwsza wzmianka o prawach hospites lokowanych mieście pochodzi z 1217 r.
 5. Miasto lokowano przed 1223 rokiem; w dokumencie dla klasztoru norbertanek z Rybnika wymieniono przedmieście Cieszyna, z czego wnioskuje się, że miasto już w tym czasie istniało.
 6. Część badaczy datuje lokację miasta na okres przed 1263 r. zob. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 188. W starszej literaturze kładziono lokację Cieszyna na lata 1217–1236; F. Popiołek, Dzieje Cieszyna, Cieszyn 1916 – cyt. za: I. Panic, Studia z dziejów Skoczowa w średniowieczu, Cieszyn 1997, s. 31.
 7. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1223.
 8. W 1235 r. otrzymano z Halle wykładnię prawa magdeburskiego, w której zwracano się do mieszkańców jako do mieszczan w Nowym Targu.
 9. Ograniczone prawo miejskie. Pełne prawo magdeburskie dopiero w 1317.
 10. Data bardzo prawdopodobna, dokument lokacyjny nie zachował się.
 11. Na prawie flamandzkim.
 12. Prawo miejskie lwóweckie.
 13. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1234 r.
 14. Książę Kazimierz, syn Konrada mazowieckiego, otrzymał Kujawy jako wydzieloną przez ojca dzielnicę, obierając Inowrocław na jej stolicę. Między 1237 a 1238 r. lokował tam miasto na prawie magdeburskim.
 15. Miasto stało się ponownie wsią w latach 1282–1288 przegrywając konkurencję z lepiej położonymi Ząbkowicami Śląskimi.
 16. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z dokumentu księżnej Anny, wdowy po Henryku Pobożnym z 1242 r.
 17. Lokacja przed tą datą.
 18. W dokumencie z 1244 określany jako civitas.
 19. Data wątpliwa; bardziej prawdopodobne, że miasto otrzymało prawa miejskie dopiero w 1339 lub 1344.
 20. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1253 r.
 21. Miasto lokowano pomiędzy 1230 r. a 1248 r.
 22. Lubiąż utracił prawa miejskie w 1844 r.
 23. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1249 r.
 24. Prawa miejskie otrzymał zapewne przed tą datą.
 25. Miasto lokował przed 1250 r. Mroczek z Pogorzeli. Ponowna lokacja książęca nastąpiła w 1268.
 26. Prawa miejskie nadane między 1240 a 1250 przez Bogusza z Pogorzeli. Rozwój miasta datowany dopiero od kolejnej lokacji w 1333.
 27. Dokument lokacyjny wystawił 1 lutego 1250 r. książę wrocławski Henryk III Biały.
 28. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1251 r.
 29. Lokację miasta kładzie się na okres przed 1251 rokiem.
 30. Zezwolenie na lokację wydał 12 marca 1250 r. książę wrocławski Henryk III Biały. Miasto szybko upadło.
 31. Miasto lokowane przez księcia kujawskiego i łęczyckiego Kazimierza.
 32. Zezwolenie na lokację wydał w 1250 r. książę wrocławski Henryk III Biały. Dokument lokacyjny wzorowany na Nysie wystawił w 1252 r. biskup wrocławski Tomasz II.
 33. Zezwolenie na lokację wydał książę Henryk III Biały. Miasto wkrótce upadło.
 34. Nadanie prawa miejskiego magdeburskiego przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego.
 35. Zezwolenie na lokację wydał 26 lutego 1253 r. książę wrocławski Henryk III biały.
 36. Nadanie prawa miejskiego magdeburskiego przez księcia wielkopolskiego Przemysła I.
 37. Wydanie przywileju lokacyjnego przez książąt wielkopolskich: Przemysła I i Bolesława Pobożnego. W 1393 miasto otrzymało prawo magdeburskie i zostało przeniesione na obecną lokalizację na mocy przywileju Władysława II Jagiełły.
 38. W 1253 r. wzmiankowany jest wójt.
 39. Miasto stało się ponownie wsią najpóźniej w 1296 r. przegrywając konkurencję z lepiej położonymi Ząbkowicami Śląskimi.
 40. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1253 roku.
 41. Zezwolenie na lokację na wzór Złotoryi i Lwówka Śląskiego wystawił 15 maja 1253 roku książę wrocławski Henryk III Biały.
 42. Dokument fundacyjny wystawił biskup wrocławski Tomasz I.
 43. Pomiędzy 1253 a 1255 r. Pierwszy raz wymieniona jako miasto w 1264 r.
 44. Lokacja książęca, istnieje jednak podejrzenie, że jest to falsyfikat.
 45. Data pierwszej wzmianki o mieszczanach sieradzkich.
 46. Przywilej lokacyjny księcia kujawskiego i łęczyckiego Kazimierza.
 47. W literaturze toczy się dyskusja na temat ewentualnej wcześniejszej pierwszej lokacji Krakowa, która mogła mieć miejsce ok. 1220 r. (konieczność nowej lokacji w 1257 r. miała wynikać ze zniszczenia miasta wskutek najazdu tatarskiego; świadectwo wcześniejszej lokacji mają stanowić pojawiający się przed 1257 r. w źródłach sołtysi krakowscy). Jeszcze w XIX w. taką tezę postawił Józef Szujski w Kraków aż do początków XV-go wieku. Wstępne słowo do najstarszych ksiąg tego miasta, w: Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. Franciszek Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878; podtrzymywali ją później liczni badacze m.in. H. Münch, Kraków do roku 1257 włącznie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia”, t. VIII, 1958, z. 1, s. 1–40, J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 147–160 czy B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 355–426. Podsumowanie tej dyskusji (z głosem przeciwko wcześniejszej lokacji): J. Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 121–151. O przywileju lokacyjnym Bolesława V Wstydliwego z 1257 r. m.in.: B. Wyrozumska, B. Krasnowolski, Wielka lokacja, w: Encyklopedia Krakowa, Kraków–Warszawa 2000, s. 1041–1042. Reprodukcja aktu lokacji (oraz omówienie wraz z literaturą) dostępna jest w Katalogu Skarbów Dziedzictwa Narodowego.
 48. Wodzisław został lokowany na prawie niemieckim pomiędzy początkiem panowania księcia Władysława opolskiego w 1246 roku, a sprowadzeniem do miasta franciszkanów w 1257. Powszechnie tą ostatnią datę przyjmuje się jako datę lokacji, chociaż najprawdopodobniej nastąpiła ona wcześniej.
 49. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1260 r., gdy lokowano Szprotawę na prawie niemieckim, na wzór Żagania.
 50. Podawana niekiedy data 1214 (np. [1]) nie ma potwierdzenia w źródłach historycznych.
 51. Dokument lokacyjny wystawił 22 stycznia 1261 r. książę wrocławski Henryk III Biały.
 52. Dokument lokacyjny wystawił 9 kwietnia 1263 r. książę Henryk III Biały. W 1327 r. połączone z Wrocławiem.
 53. Pierwsza nieudana lokacja na prawie niemieckim nastąpiła ok. 1250 r. Powtórnej lokacji na prawie frankońskim dokonał w 1266 r. książę Henryk III Biały.
 54. Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w 1266 r.
 55. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1267 r.
 56. Miejska strona internetowa podaje, że Kalisz lokowano ok. 1257 r. Historycy przypuszczają, że lokacja Kalisza miała miejsce pomiędzy 1257 a 1268 rokiem. Zob. Zbyszko Górczak: Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce... Należy jednak pamiętać, że w 1268 Kalisz na pewno posiadał prawa miejskie. Faktycznie nadanie praw miejskich nastąpiło wcześniej – pomiędzy 1257 a 1268 rokiem.
 57. W 1268 r. Byczyna została lokowana po raz wtóry. Wiązało się to ze zniszczeniem miasta w roku 1241, podczas najazdu Tatarów.
 58. Dokument lokacji na prawie średzkim wystawił książę Henryk IV Probus 22 września 1268 r.
 59. Według niektórych historyków Koprzywnica lokowana została w roku 1262 na prawie polskim, a w 1268 r. akt lokacji zmieniono na niemiecki.
 60. Dokładna data roczna powstania miejscowości nie jest znana. Wzmianki o istnieniu miasta pojawiają się jednak w 1273 r.
 61. W 1275 r. książę Henryk V Gruby nadał 5 łanów ziemi Alelajdzie, wdowie po byłym zasadźcy Hermanie.
 62. W 1450 r. Olesno ponownie otrzymało prawa miejskie, w związku ze spłonięciem aktu lokacyjnego w pożarze.
 63. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1276 r.
 64. Lokacja nastąpiła przed 1276 r.
 65. Dokładna data roczna nadania praw miejskich miastu nie jest znana. W 1278 r. pojawiają się jednak pierwsze wzmianki na temat Wojnicza jako miasta.
 66. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z dokumentu Henryka Probusa wystawionego 23 stycznia 1279 r.
 67. Pierwsza wzmianka o mieście.
 68. Lokacja nastąpiła przed 1283 r.
 69. Miasto Ostrzeszów lokowane zostało w latach 1261–1283. Dokładnej daty tego wydarzenia nie można potwierdzić ze względu na zaginięcie aktu lokacyjnego.
 70. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1285 r.
 71. Lokacja nastąpiła w latach 1284–1288, najprawdopodobniej w 1285.
 72. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1287 r.
 73. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z dokumentu z 10 stycznia 1287 r.
 74. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z dokumentu księcia Henryka V Grubego z 1288 r.
 75. Miasto było po raz pierwszy wzmiankowane w dokumencie księcia Bolka I z 20 marca 1288 r.
 76. Miasto lokowano w 1289 r.
 77. Miasto lokował przed 1290 r. książę Henryk III głogowski.
 78. Miasto lokował książę Henryk III głogowski.
 79. Prawa miejskie nadał książę Bolko I.
 80. Miasto lokował przed 1291 r. książę Henryk III głogowski.
 81. 10 listopada 1292 r. Mieszko cieszyński nadał prawa miejskie Zatorowi w oparciu o prawo miejskie Cieszyna.
 82. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1295 r.
 83. Miasto lokował przed 1295 r. książę Henryk III głogowski.
 84. Pierwsza wzmianka o Szadku jako o mieście pochodzi właśnie z 1295 r.
 85. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1295 r.
 86. Miasto było lokowane w ostatnich latach XIII w., nie później niż w 1298 r.
 87. Miasto lokowano ok. roku 1300.
 88. Miasto lokował przed 1300 r. książę Henryk III głogowski.
 89. Miasto lokowane wspólnie z Toruniem, tym samym dokumentem lokacyjnym, wystawionym przez wielkiego mistrza Hermanna von Salzę, miało pełnić rolę stolicy Państwa Krzyżackiego; w 1251 r. ponowne wystawienie przywileju lokacyjnego uwzględniającego rosnącą rolę Torunia.
 90. Lokacja miasta nastąpiła po tym roku.
 91. Miasto lokowane na prawie chełmińskim, wspólnie z Chełmnem, tym samym przywilejem lokacyjnym, wystawionym przez wielkiego mistrza Hermann von Salzę; w 1251 r. ponowne wystawienie przywileju lokacyjnego ze zmianami uwzględniającymi rosnącą rolę miasta w stosunku do Chełmna.
 92. Miejscowość w 1234 była wzmiankowana jako miasto, a w 1945 utraciła prawa miejskie.
 93. Lokacja w latach 1237–1243.
 94. Miasto otrzymało niepełne prawo lubeckie (uzupełniane do 1343).
 95. Dokument lokacyjny wystawił prawdopodobnie król Przemysł Ottokar II. Prawa miejskie są potwierdzone dopiero w XIV wieku.
 96. Nadanie praw miejskich przed tą datą przez biskupa warmińskiego Anzelma. Miasto otrzymało miano Brunsberg (późniejsza nazwa: Braunsberg) na pamiątkę świętego Brunona z Kwerfurtu. Po zniszczeniu przez Prusów w 1260, biskup warmiński Henryk Fleming nadał prawo miejskie lubeckie w 1284 nowej osadzie (ta leżała bliżej ujścia Pasłęki).
 97. Nadanie prawa miejskiego magdeburskiego przez księcia pomorskiego Barnima I.
 98. Nadanie prawa miejskiego lubeckiego wspólnie przez księcia pomorskiego Warcisława III i biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichen.
 99. Od 1948 część Szczecina.
 100. Miasto lokowane w sąsiedztwie Starego Miasta Torunia, jako osobny organizm miejski; oba miasta połączone administracyjnie w 1454 r.
 101. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1268 r.
 102. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1268 r. Utracił prawa miejskie w 1948 r.
 103. 29 marca 1275 r. jest wzmiankowany wójt kłodzki.
 104. Około 1295 r.
 105. Nadanie praw miejskich przed 1298 rokiem.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Benedykt Zientara, Przemiany społeczno-gospodarcze miast w dobie lokacji w Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, pod red. A. Gieysztora i T. Rosłanowskiego, PWN, Warszawa 1976.
 2. Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław 1986, ISBN 83-04-01701-6.
 3. Jan Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 4.), Książka i Wiedza, Warszawa 1953.
 4. Historia Złotoryi. Złotoryja on-line. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 5. a b c d e f g h i Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław [etc.]: Ossolineum, 1986, s. 84–88, ISBN 83-0401701-6, OCLC 835853938.
 6. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 608; Dzieje Złotoryi, pod redakcją R. Gładkiewicza, Złotoryja-Wrocław 1997, s. 33–34.
 7. Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, ISBN 83-7023-749-5, s. 462, Jan Drabina, Miasta śląskie w średniowieczu, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1987, ISBN 83-216-0711-X, s. 183–186 oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
 8. M. Zlat, Lwówek Śląski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 12.
 9. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 56.
 10. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 69.
 11. A. Krzywańska, Sobótka i okolice, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 41.
 12. I. Panic, Studia z dziejów Skoczowa w średniowieczu, Cieszyn 1997, s. 31–32.
 13. J. Kębłowski, Nysa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 9.
 14. Środa Śląska dzieje miasta wina i skarbów, pod redakcją R. Żerelika, Wrocław 2006, s. 51.
 15. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 185.
 16. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 639.
 17. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 343.
 18. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 164.
 19. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 577.
 20. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 210.
 21. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 498.
 22. Dzieje Inowrocławia, pod redakcją Mariana Biskupa, PWN, Poznań 1978, t. I, s. 139.
 23. Dobrzyń nad Wisłą. PlanMiasta.net. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 24. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 507.
 25. a b J. Organiściak, T. Dudziak, M. Dziedzic, Ząbkowickie opowieści, t. 3, Okolice Ząbkowic Śląskich. Monografia krajoznawcza, Ząbkowice Śląskie 1997, s. 131.
 26. Strzegom. Zarys historii miasta i regionu, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław-Strzegom 1998, s. 45.
 27. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 222.
 28. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 659.
 29. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 443.
 30. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. IV, Województwo wrocławskie, z. 3, Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, Warszawa 1997, s. 45.
 31. Historia powiatu wałeckiego. powiatwalecki.com.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-30)]..
 32. S. Cyraniak, Międzyrzecz na przestrzeni dziejów, Międzyrzecz 2003
 33. K. Kalinowski, Lubiąż, Wrocław-warszawa-Kraków 1970, s. 12.
 34. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 263.
 35. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 142; A. Jureczko, Henryk III Biały, książę wrocławski (1247–1266), Kraków 2007, s. 136.
 36. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 313.
 37. T. Jurek, Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005, s. 42; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII, Województwo opolskie, z. 3 Powiat grodkowski, Warszawa 1964, s. 13.
 38. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 172.
 39. a b c d e f g A. Jureczko, Henryk III Biały, książę wrocławski (1247–1266), Kraków 2007, s. 136.
 40. Bolesławiec. Zarys monografii miasta, pod redakcją T. Bugaja i K. Matwijowskiego, Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 30.
 41. A. Wędzki, Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku: Słowiańszczyzna Zachodnia, Warszawa – Poznań 1974, s. 155.
 42. a b c d Zbyszko Górczak, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Poznań 2002
 43. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. II, s. 340.
 44. Zob. A. Jureczko, Henryk III Biały, książę wrocławski (1247–1266), Kraków 2007, s. 136.
 45. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 632.
 46. Głogów. Zarys monografii miasta, Wrocław-Głogów 1994, s. 97.
 47. Oleśnica. Monografia miasta i okolic, pod redakcją S. Michalkiewicza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 39.
 48. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 195.
 49. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 308.
 50. Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 21, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Przedgórze Paczkowskie, cz. N-Ż, pod redakcją M. Staffy, Wrocław 2008, s. 213.
 51. M. Zlat, Ziębice, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 7.
 52. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 173.
 53. B. Steinborn, Otmuchów, Paczków, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 122.
 54. Legnica. Zarys monografii miasta, pod red. S. Dąbrowskiego, Wrocław-Legnica 1998, s. 21.
 55. Oskar Lange, Lokacja miast Wielkopolski właściwej na prawie niemieckim w wiekach średnich (z mapą) („Pamiętnik Historyczno-Prawny”, t. 1, z. 5), Lwów 1925, s. 18.
 56. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 74.
 57. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 87.
 58. Historia Włocławka. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 59. T. Ślawski: Biecz. Szkice historyczne. Biecz: 2002.
 60. Józef Szujski Kraków aż do początków XV-go wieku. Wstępne słowo do najstarszych ksiąg tego miasta, w: Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. Franciszek Piekosiński, J. Szujski, Kraków 1878.
 61. H. Münch, Kraków do roku 1257 włącznie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia”, t. VIII, 1958, z. 1, s. 1–40.
 62. Jerzy Lesław Wyrozumski Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 147–160.
 63. B. Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 355–426.
 64. J. Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007 („Biblioteka Krakowska”, nr 150), s. 121–151.
 65. B. Wyrozumska, B. Krasnowolski, Wielka lokacja, w: Encyklopedia Krakowa, Kraków–Warszawa 2000, s. 1041–1042.
 66. Katalog Skarbów Dziedzictwa Narodowego.
 67. Historia-Pobiedziska. pobiedziska.pl. [dostęp 2014-05-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-04)]. (pol.).
 68. Ludwik Musioł, Wodzisław 1257–1957, Katowice 1957.
 69. Wołów. Zarys monografii miasta, pod red. E. Kościk, Wrocław-Wołów 2002, s. 62.
 70. L.Musioł, Parafia mysłowicka. Uzupełnienie i sprostowanie do pracy ks. Kudery: Historia parafii mysłowickiej, Mysłowice 1956.
 71. Historia Pyskowic. pyskowice.pl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 72. a b Dziedzictwo artystyczne Żagania, pod redakcją B. Czechowicza i M. Konopnickiej, Wrocław-Zielona Góra-Żagań 2006, s. 19.
 73. Historia miasta Tczewa. tczew.pl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 74. Wleń, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2018-01-08].
 75. Marek Mrozowski: Czeladź – najkrótsza historia miasta. Czeladź: 2006. ISBN 83-921848-7-4.
 76. Historia Połańca. polaniec.pl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 77. Historia Skaryszewa. Urząd Miasta i Gminy Skaryszew. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 78. Historia Krzanowic. Urząd Miejski Krzanowice. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 79. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. IV, Województwo wrocławskie, z. 1, Oleśnica, Bierutów i okolice, Warszawa 1983, s. 1.
 80. Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, pod redakcją S. Dąbrowskiego, Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 50.
 81. Historia Radomska. noworadomsk.pl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 82. Historia miasta Łęczyca. wirtualnysztetl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 83. Historia Skały. Gmina Skała. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 84. Świdnica. Zarys monografii miasta, pod red. W. Korty, Wrocław-Świdnica 1995, s. 55.
 85. Zbyszko Górczak: Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Poznań 2002, s. 104.
 86. Historia miasta Kalisz. Kalisz. [dostęp 2016-01-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-30)]. (pol.).
 87. Historia miejscowości Byczyna. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 88. Gniewkowo – opis, położenie, historia. Galeria zdjęć polskich miast. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 89. Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 4, Köln-Wien 1988, nr 342, s. 227–228. Tłumaczenie niemieckie dokumentu Chronik der Stadt Grottkau, Grottkau 1867, s. 16–17.
 90. Historia miejscowości Koprzywnica. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 91. Rys historyczny – gmina Woźniki. Gmina Woźniki. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 92. Historia miejscowości Jędrzejów. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 93. Administrator, Skorogoszcz – Daty i fakty [online], skorogoszcz.pl [dostęp 2017-01-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-01-06].
 94. Historia miejscowości | Wirtualny Sztetl [online], sztetl.org.pl [dostęp 2022-12-29].
 95. Historia Miasta Oświęcim. Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 96. I. Panic, Studia z dziejów Skoczowa w średniowieczu, Cieszyn 1997, s. 35.
 97. Historia Wolborza. Gmina Wolbórz. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 98. Historia miasta Wschowa. Miasto i Gmina Wschowa. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 99. Historia Starego Sącza. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 100. Historia Głubczyc. Miasto i Gmina Głubczyce. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 101. J. Rybotycki, Jawor od A do Z, t. 1, Jawor 1997, s. 157.
 102. Historia miejscowości Krapkowice. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 103. Rys historyczny Olesna. olesno.pl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 104. O. Czerner, J. Rozpędowski, Bolków i Świny, Wrocław 1960, s. 9.
 105. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 310.
 106. Rys historyczny Pajęczna. Urząd Miasta i Gminy Pajęczno. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 107. Robert Krzysztofik, Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, Katowice 2007, s. 50-51.
 108. Historia miasta i gminy Siewierz. Miasto i Gmina Siewierz. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 109. Historia miasta Kęty. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 110. Historia miasta Gostynia. zycie-gostynia.pl. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-05)]. (pol.).
 111. Historia Wojnicza. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 112. Historia miejscowości Nowe Brzesko. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 113. Historia miejscowości Prudnik. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 114. Świebodzice. Zarys monografii miasta, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław-Świebodzice 2001, s. 45.
 115. Szkice z dziejów miasta Przemków. Historia Przemkowa. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-16)]. (pol.).
 116. Historia Rogoźna. Oficjalna strona rady gminy Rogoźno. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 117. Niemcza. Wielka historia małego miasta, Wrocław 2002, s. 40.
 118. Historia miasta Opatów. Urząd Miasta i Gminy Opatów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 119. Historia miejscowości Wieluń. wirtualny sztetl. (pol.).
 120. Krótka historia Koźmina Wielkopolskiego [online], UMiG Koźmin Wielkopolski [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04].
 121. Koźmin Wielkopolski, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2018-01-08].
 122. Historia Kępna. Miasto i Gmina Kępno. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-05)]. (pol.).
 123. J. Domska, Niemodlin i ziemia niemodlińska od 1224 roku do początków XX wieku, Opole-Niemodlin 1998, s. 10.
 124. Historia Ostrzeszowa. Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 125. Pleszew – dzieje miasta. Region Wielkopolska. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 126. Historia Żerkowa. Gmina Żerków. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 127. J. Drabina, Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000, s. 270.
 128. Wołów. Zarys monografii miasta, pod red. E. Kościk, Wrocław-Wołów 2002, s. 63.
 129. Historia Strzelec Krajeńskich. Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 130. Rys historyczny Sławkowa. Urząd Miasta Sławków. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 131. Historia miasta. Miasto Busko-Zdrój. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 132. Inwentaryzacja krajoznawcza województwa wrocławskiego, z. 16, Gmina Prusice, Wrocław 1993, s. 15.
 133. J. Organiściak, Ząbkowickie opowieści, cz. 1, Z dziejów miasta, Ząbkowice Śląskie 1995, s. 9.
 134. Historia miasta Zgierz. Miasto Zgierz. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 135. Chojnów dawniej i dziś. Szkice i materiały, pod redakcją R. Gładkiewicza, Chojnów-Wrocław 1992, s. 135.
 136. Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, pod redakcją Z. Kwaśnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 26.
 137. Historia miejscowości Kościan. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 138. J.Groger, „Kiedy miasto przestało być twierdzą”, Heilbad 2005 s. 10.
 139. Historia miejscowości – Informacje o mieście – Krobia – Wirtualny Sztetl [online], sztetl.org.pl [dostęp 2016-02-25].
 140. Informacje o Miechowie. Gmina i Miasto Miechów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 141. a b c d e f T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309), Kraków 2006, s. 156.
 142. Historia miasta Słupca. Miasto Słupca. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 143. Historia miejscowości Strzelce Opolskie. wirtualny sztetl. (pol.).
 144. Uniejów. Powiat Poddębicki. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 145. Historia Wieliczki. Miasto i Gmina Wieliczka. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 146. Marcin Tujdowski, Kłopotliwe dziedzictwo kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ekspertyza), „Rocznik Ziem Zachodnich”, 1, 2017, s. 781–782, DOI10.26774/rzz.212, ISSN 2544-8714.
 147. J. Bachmiński, Gryfów, Gryf, Lubomierz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 125.
 148. Historia Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto Piotrków Trybunalski. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-03)]. (pol.).
 149. Kamienna Góra. Monografia geograficzno-historyczna miasta i okolic, pod redakcją S. Michalkiewicza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 35.
 150. Historia Lubawki. Miasto Lubawka. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 151. Krótka historia Nowego Sącza. Urząd Miasta Nowy Sącz. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 152. Historia Strzelina. Miasto i Gmina Strzelin. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 153. I. Panic, Studia z dziejów Skoczowa w średniowieczu, Cieszyn 1997, s. 32.
 154. Historia – Witamy w Koninie.
 155. Gorzów Śląski – historia. Urząd Miejski Gorzowa Wielkopolskiego. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 156. Historia Janowca Wielkopolskiego. Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 157. Lubin. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków, pod redakcją K. Matwijowskiego, Wrocław-Lubin 1996, s. 47.
 158. Historia Skwierzyny. Skwierzyna. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-17)]. (pol.).
 159. Historia miejscowości Szadek. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 160. S. Kozak, B. Steinborn, Złotoryja, Chojnów, Świerzawa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 97.
 161. Historia Sulejowa. Gmina Sulejów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 162. Historia Baborowa. Gmina Baborów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 163. Historia Łowicza. Gmina Łowicz. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 164. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. IV, Województwo wrocławskie, z. 2, Sobótka, Kąty Wrocławskie, Warszawa 1991, s. 33.
 165. Historia Nakła nad Notecią. Gmina Nakło nad Notecią. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 166. Historia Olkusza. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 167. T. Chrzanowski, Bardo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 17.
 168. Historia miejscowości Lubliniec. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 169. Historia miejscowości Warszawa. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 170. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 314.
 171. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 385.
 172. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. II, s. 346.
 173. Gmina Banie - Geneza herbu Gminy Banie
 174. M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach 1226-1259, Warszawa 1992, s. 164.
 175. M. Musiał-Karg, Współpraca transgraniczna w miastach podzielonych na przykładzie Słubfurtu i Gubien, w: Polska: Pięć lat w Unii Europejskiej, red. St. Konopacki, Łódź, 2009, s. 176.
 176. Zenkner J.Stargard. Klejnot na Pomorskim Szlaku, Stargard 2006, s. 9.
 177. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 404.
 178. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 375.
 179. W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 489–490.
 180. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 113.
 181. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, t. II, s. 421.
 182. Historia miejscowości Chojna. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 183. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 583.
 184. Gorzów Wielkopolski. Gorzów przez wieki. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 185. Historia miejscowości Dąbie. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 186. Historia Polic. police.pl. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-05)]. (pol.).
 187. Spojrzenie w przeszłość – Żary. miasto Żary. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 188. Historia miejscowości Gryfice. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 189. Pyrzyce - Historia. Urząd Miejski w Pyrzycach. [dostęp 2014-05-04]. (pol.).
 190. Historia Słupska. Nasze miasto - Słupsk. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-20)]. (pol.).
 191. Historia Koszalina. Miasto Koszalin. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 192. O Goleniowie. Miasto Goleniów. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 193. W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 257.
 194. W. Bena, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2003, s. 428, 431.
 195. Historia Myśliborza. Miasto i Gmina Myślibórz. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-04)]. (pol.).
 196. Historia Kamienia Pomorskiego. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 197. Kłodzko. Dzieje miasta, pod redakcją R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998, s. 38.
 198. Rys historyczny Kowalewa Pomorskiego. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 199. Martin Wehrmann, Geschichte von Pommern, T. I, s. 111, Dr. Henning Graf von Borcke, "Unser Pommerland" vom Juli/August 1931 S. 261, Herbert Rudolf von Bismarck, Krätschmann, 675 Jahre deutsche Stadt Labes. PBr., 2, 1950, Nr. 9, S. 3 f.
 200. Historia miejscowości Płoty. Miasto i Gmina Płoty. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-23)]. (pol.).
 201. Historia miejscowości Trzebiatów. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 202. Historia Barlinka. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 203. Historia Maszewa. Miasto i Gmina Maszewo. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 204. Małgorzata Grzenda: Wolin. Historia miejscowości. [w:] Wirtualny Sztelt [on-line]. 2009-05-05. [dostęp 2014-02-02].
 205. Historia miasta Trzcińsko Zdrój. Miasto i Gmina Trzcińsko Zdrój. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 206. Historia miasta Lubsko. Miasto Lubsko. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 207. Historia miejscowości Choszczno. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 208. Historia miasta Malborka. visitmalbork.pl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 209. Historia miejscowości Resko. wirtualny sztetl. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 210. Zarys historii Pełczyc. Izba Historyczna w Pełczycach. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 211. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 322.
 212. Kisielice - informacje ogólne. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 213. Nowe Warpno - opis, położenie, historia. Galeria zdjęć polskich miast. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 214. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 598.
 215. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 579.
 216. Historia Pasłęka. zabytkowypaslek.com. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).
 217. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, t. I, s. 312.
 218. Od wieków średnich po współczesność. Miasto Białogard. [dostęp 2014-05-05]. (pol.).