Narodowe Centrum Kultury

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Narodowe Centrum Kultury
Ilustracja
Rok założenia 2006
Dziedzina Instytucja kultury
Dyrektor dr hab. Rafał Wiśniewski
Adres Warszawa, ul. Płocka 13
brak współrzędnych
Strona internetowa

Narodowe Centrum Kultury – państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. NCK realizuje szerokie spektrum działań z zakresu dziedzictwa narodowego, edukacji historycznej i patriotycznej, kreowania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kultury. W ramach swojej działalności NCK prowadzi własne programy długofalowe oraz projekty jednorazowe, a także projekty partnerskie z innymi podmiotami sektora kultury. Instytucja zarządza również Programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.

Od 24 sierpnia 2016 roku p.o. dyrektorem NCK była Eliza Dzwonkiewicz[1]. 16 stycznia 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko Dyrektora NCK powołał dr. hab. Rafała Wiśniewskiego.

Historia Narodowego Centrum Kultury[edytuj]

Historia NCK sięga roku 1950, kiedy przy ówczesnym Departamencie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki została powołana Centralna Poradnia Świetlicowa i Wzorcownia Artystyczna. Zmiana kierunku działalności powstałej w latach 50. instytucji zaowocowała jej przemianowaniem na Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny Pracy Kulturalno-Oświatowej. W latach sześćdziesiątych, już jako samodzielna jednostka, oderwana od Ministerstwa Kultury i Sztuki, ośrodek funkcjonował jako Centralna Poradnia Ruchu Artystycznego, rozszerzając zakres swojej działalności o sekcję oświatową.

W 2002 roku nastąpiło połączenie Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalnych. W ten sposób powstało Narodowe Centrum Kultury. Nowa instytucja przejęła część zadań CAK, IDN i KODRTK rozszerzając jednocześnie zakres swojego działania o nowe projekty i programy.

Od maja 2005 r. do marca 2006 r. część działań Centrum realizowana była w ramach Instytutu im. Adama Mickiewicza – instytucji powstałej w wyniku połączenia przez Ministra Kultury dwu pierwotnie samodzielnych jednostek: Instytutu Adama Mickiewicza oraz Narodowego Centrum Kultury. W pierwotnym kształcie NCK zostało utworzone w maju 2002 r. z połączenia Centrum Animacji Kultury, Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalnych.

NCK należy do ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Misją ENCATC jest stymulowanie i zachęcanie do rozwoju kultury szczególnie w zakresie zarządzania, polityki edukacji kulturalnej i określania jej strategii w obliczu wielkich zmian zachodzących w dziedzinach kultury, sztuki i mediów.

Misja[edytuj]

Zgodnie z zapisami rozdziału II §4 statutu misją Narodowego Centrum Kultury jest:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,
 • promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,
 • inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie tej nadzorowanej przez samorządy terytorialne,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum,
 • stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Wypełniając misję Narodowe Centrum Kultury wyznacza sobie dwa równorzędne cele strategiczne:

Odbiorcy działań[edytuj]

Działalność NCK skierowana jest do zróżnicowanych grup odbiorców:

 • młodzież szkolna, studenci i absolwenci,
 • artyści i młodzi twórcy,
 • pracownicy sektora kultury,
 • instytucje i organizacje działające w sferze kultury.
 • szeroko rozumiana grupa odbiorców / uczestników kultury.

Wydawnictwa[2][edytuj]

Narodowe Centrum Kultury w swojej działalności wydawniczej zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury, badaniami w zakresie kultury, promocją dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacją kulturalną. W ofercie wydawniczej NCK znajdują się zarówno publikacje papierowe jak i elektroniczne.

Serie wydawnicze NCK:

 • Biblioteka Kultury Współczesnej
 • Edukacja + Animacja
 • Konteksty
 • Kultura się liczy!
 • Kultura Współczesna
 • Kurs na kulturę
 • Ojczysty – dodaj do ulubionych
 • Zwrotnice czasu
 • Czas fantastyki
 • Historia Muzyki Polskiej
 • Badania i raporty

Publikacje NCK są dostępne w księgarni i e-księgarni NCK oraz w księgarniach Sieci Księgarń Partnerskich NCK. Sieć Księgarń Partnerskich to projekt skierowany do księgarń realizujących działalność kulturotwórczą.

Galeria Kordegarda[edytuj]

Galeria Kordegarda to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury przestrzeń służąca prezentacji prac artystycznych oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej wpisanej w kontekst życia społecznego.

Program wystawienniczy galerii Kordegarda obejmuje:

 • prezentację najważniejszych artystów współczesnych, twórczości alternatywnej i sztuki klasycznej.
 • zestawia w tej samej przestrzeni nurty polskiej sztuki i kultury, które zwykle nie występują razem.

Kordegarda współpracuje również z licznymi partnerami, którzy prezentują wystawy gościnne.

Wystawom towarzyszą liczne spotkania, koncerty, warsztaty. Kordegarda prowadzi również stałą działalność interdyscyplinarną, która obejmuje różne formy sztuk. Kordegarda prowadzi m.in. działalność edukacyjną dla dzieci i seniorów. Zajęcia popularyzują sztukę, dotykają tematów szeroko pojętej kultury i społeczeństwa. Zajęcia edukacyjne prowadzone są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami edukatorów, szkołami i przedszkolami. W ramach programu edukacyjnego działa program stażowy dla studentów.

Projekty internetowe[edytuj]

Mapa Kultury[3][edytuj]

Portal Mapa Kultury to interaktywna mapa Polski, utworzona z wizytówek ciekawych miejsc, interesujących wydarzeń i ludzi wartych pamięci. Jest zaproszeniem pasjonatów kultury do zamieszczania informacji o ciekawostkach, historiach oraz wydarzeniach, które kształtują tożsamość danego miejsca.

Mapa Kultury to portal upowszechniania wiadomości o historii kultury, przejawach kultury ludowej, ale też spojrzenie na współczesność i kulturę popularną.

Platforma Kultury[4][edytuj]

Platforma Kultury to stworzony przez NCK interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Istotą Platformy Kultury jest współdziałanie oraz tworzenie efektywnej sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń, dlatego każdy zalogowany użytkownik ma możliwość dodawania własnych artykułów.

Portal jest pomyślany jako obszerna baza wiedzy na temat animacji kultury, w tym programów NCK (Dom Kultury+, Mapa Kultury, Kadra Kultury, Kurs na Kulturę, Obserwatorium Kultury, EDUK, Kultura się liczy) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. Edukacja Plus) oraz inicjatyw partnerskich, sieci partnerów lokalnych, działań poszczególnych instytucji kultury.

Poza wirtualną rzeczywistością portal stara się również wspierać i promować działania oraz tematy związane z animacją kultury. Co roku organizowana jest Ogólnopolska Giełda Projektów[5].

Portal Platforma Kultury zachęca wszystkich praktyków i animatorów kultury do wzajemnego linkowania i promowania w sieci oraz dzielenia się doświadczeniami i informacjami o własnych inicjatywach – portal daje każdemu możliwość samodzielnego dodawania treści.

Obserwatorium Kultury[6][edytuj]

Obserwatorium Kultury to projekt poświęcony badaniom, statystyce kultury, ekonomii kultury, przemysłom kultury, przemysłom kreatywnym i polityce kulturalnej.

Poprzez Obserwatorium Żywej Kultury budowany jest system informacji o kulturze oparty na badaniach i statystyce kultury. Tworzone sieci polskich obserwatoriów kultury mają za zadanie monitorować kulturę w ujęciu centralnym, a w przyszłości regionalnym (Regionalne Obserwatoria Kultury). Wszystkie dane prezentowane są na mapie w portalu Moja Polis.

Podstawowym celem istniejących obserwatoriów i podobnych do nich placówek jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu sektora kultury i sztuki w określonym regionie, w którym działa dana instytucja. Z tym celem ściśle wiążą się pozostałe: umożliwianie podejmowania decyzji związanych z planowaniem i realizacją polityki kulturalnej na różnych szczeblach, a także ułatwianie zarządzania placówkami kultury zarówno publicznymi, jak i państwowymi.

Pracuj w kulturze[7][edytuj]

Projekt Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury. Projekt ten jest miejscem łączącym profesjonalistów branży kulturalnej.

Kultura się liczy[8][edytuj]

Kampania Kultura się liczy zainicjowana została w styczniu 2010 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Bezpośrednim celem KSL jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach życia społecznego, w tym również gospodarce. Ponadto kampania zmierza do uzyskania poparcia społecznego, w tym również polityków, dla inwestycji kulturalnych realizowanych na szczeblach lokalnym i ogólnopolskim oraz wzrostu uczestnictwa w szeroko rozumianych aktywnościach kulturalnych.

Kampania „Kultura się liczy!” obejmuje szereg działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych. Jest początkiem nowej serii wydawniczej, w ramach której Narodowe Centrum Kultury publikuje pierwsze polskie przekłady szeroko dyskutowanych książek, analizujących współczesne relacje między kulturą, gospodarką a kreatywnością. Wśród ich autorów znajdują się wybitni polscy i zagraniczni ekonomiści, kulturoznawcy i socjologowie.

Programy[edytuj]

Narodowe Centrum Kultury realizuje liczne projekty jednorazowe oraz programy długofalowe, m.in.:

Ojczysty – dodaj do ulubionych[9][edytuj]

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych” została zainaugurowana 20 lutego, podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Kultura – Interwencje[10][edytuj]

Celem strategicznym pilotażowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego[11]), jak i organizacje pozarządowe.

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura Domów Kultury[12][edytuj]

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Dom Kultury Plus[13][edytuj]

Program Dom Kultury+ realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Zgodnie z założeniami modelowy dom kultury powinien:

 • posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 • być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie,
 • stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
 • być otwartym na wszystkie grupy społeczne,
 • kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,
 • integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,
 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
 • przyczyniać się do rozwoju gminy,
 • być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
 • budować postawy otwartości i tolerancji.

Śpiewająca Polska[14][edytuj]

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry.

Co roku Śpie­wa­ją­ca Pol­ska obejmuje ponad 300 szkół. W roku 2010 były to 392 placówki z całej Pol­ski. W 2011 roku do programu przystąpiło 319 chórów.

Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry za­rzą­dza pro­gra­mem przy po­mo­cy part­ne­ra, jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Wra­ti­sla­via Can­tans.Fe­sti­wal spra­wu­je opie­kę me­to­dycz­ną i me­ry­to­rycz­ną dzię­ki ze­spo­ło­wi ko­or­dy­na­to­rów re­gio­nal­nych pod kie­run­kiem Gra­ży­ny Ro­ga­li-Szcze­rek, Ko­or­dy­na­to­ra Ogól­no­pol­skie­go.

W ramach programu są organizowane są:

 • dodatkowe lekcje śpiewu
 • comiesięczne spotkania dyrygentów
 • warsztaty dla osób prowadzących chóry
 • doroczne przeglądy chórów szkolnych.

Kadra kultury[15][edytuj]

Program Kadra Kultury stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej oraz przygotowania specjalistów pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców.

Cele programu:

 • promowanie nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury,
 • wsparcie rozwoju kompetencji zarządczych pracowników sektora kultury,
 • stymulowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
 • wspieranie procesu ewolucji sektora kultury w Polsce,
 • włączanie kultury do działań o charakterze społeczno-gospodarczym.

Elementy programu:

 • Szkolenia,
 • Międzynarodowy projekt szkoleniowy,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Doradztwo,
 • Pracuj w kulturze.

Program powstał w oparciu o standardy wypracowane podczas realizacji funkcjonującego w latach 2003-2009 programu Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej, w ramach którego przeszkolono blisko 4000 pracowników sektora kultury. Narodowe Centrum Kultury jako pierwsza instytucja w Polsce została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń dotyczących instrumentów strukturalnych UE.

Kurs na Kulturę[16][edytuj]

Program Kurs na Kulturę skierowany jest do studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych. Program, którego motto brzmi „Ludzie, projekty, pomysły, rozwój” proponuje działania wiążące się z przedsiębiorczością, aktywnością zawodową i twórczą realizowaną w sektorze kultury. Istotą programu jest przygotowanie młodej, kompetentnej kadry, umiejętnie łączącej wyzwania artystyczne z realiami gospodarki rynkowej.

Program wspiera rozwój sfery kultury, poprzez łączenie praktyki z inspiracją teoretyczną w postaci prac naukowych, które są popularyzowane dzięki konkursom. Jednocześnie, dzięki działaniom na rzecz przygotowania młodej i kompetentnej kadry program stara się aktywnie wspierać instytucje i podmioty sfery kultury.

W ramach programu realizowane są cztery projekty:

 • Studenckie staże w instytucjach kultury,
 • Szkolenia dla stażystów z zarządzania kulturą,
 • Podyplomowe Studia Marketing Kultury,
 • Konkursy na prace doktorskie dotyczące problematyki kultury.

Wschód Kultury[17][edytuj]

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność[edytuj]

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest wspólną inicjatywą Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier ukierunkowaną na zachowanie pamięci o reżimach totalitarnych XX wieku oraz ich ofiarach. W programie uczestniczą instytucje naukowe z krajów sieci wyznaczone przez właściwych dla nich ministrów. Realizują one zarówno projekty własne, jak i świadczą pomoc dla przedsięwzięć proponowanych przez inne podmioty, których tematyka związana jest z ideą Sieci. Są to przede wszystkim publikacje naukowe, konferencje, spotkania, oraz działania edukacyjne. Przy Narodowym Centrum Kultury działa Sekretariat Sieci, który sprawuje rolę koordynującą działania sieci w poszczególnych krajach, jak również realizuje projekty własne.

Zwrotnice czasu[18][edytuj]

Zwrotnice Czasu pierwszy raz przełożono w 2009 roku. Wtedy to Narodowe Centrum Kultury rozpisało konkurs literacki pod tym samym tytułem. Ciepłe przyjęcie rozłożonej na kilka miesięcy zabawy, doprowadziło do inauguracji serii książkowej, której pierwszym tomem była długo oczekiwana „Burza” Macieja Parowskiego. Z czasem przybywało kolejnych tytułów sygnowanych pierwszorzędnymi nazwiskami pisarzy: Marcin Wolski, Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski, Jacek Inglot, Zbigniew Wojnarowski, Wojciech Szyda. Ich lista wciąż pęcznieje!

"Zwrotnice czasu” są zawsze obecne na ważnych imprezach poświęconych literaturze science fiction. Ponadto przy okazji ukazywania się nowych tytułów serii, „Zwrotnice” same stają się przedmiotem debat. Często bardzo emocjonujących.

Narodowe Centrum Kultury dba o to, by „Zwrotnice Czasu” były coraz lepiej naoliwione. Trzyletnia działalność obfitująca w znaczną ilość recenzji, liczne nominacje do nagród literackich i trofea, zobowiązuje do dalszych działań.

Kultura Współczesna[19][edytuj]

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. W 2005 roku pismo stało się forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Poświęcone jest najbardziej aktualnym zagadnieniom z obszaru kultury i nauk o kulturze. Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię.

Na mapie polskich czasopism naukowych poświęconych kulturze „Kultura Współczesna” sytuuje się między „Przeglądem Kulturoznawczym” a „Kulturą Popularną”.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży[20][edytuj]

Program Narodowego Centrum Kultury współfinansujący projekty obejmujące pobyt grup młodzieży ukraińskiej w Polsce lub pobyt na Ukrainie młodzieży polskiej.

Celem wymiany jest przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

Program projektu zakłada konieczność poruszenia na spotkaniach polsko-ukraińskich zagadnień z zakresu historia lokalnej, kultury danego regionu oraz języka polskiego i ukraińskiego.

Projekt adresowany jest do szkół, samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa[21][edytuj]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy, regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Ustalona propozycja zmian programów służących podniesieniu poziomu czytelnictwa, które były realizowane w latach poprzednich, ich kompleksowa koordynacja, a także nowe propozycje obejmują zestaw działań, programów dotacyjnych i zmian legislacyjnych składających się na nowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury:

 • Biblioteka Narodowa,
 • Instytut Książki,
 • Narodowe Centrum Kultury.

Jednym z ważniejszych elementów programu, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie.

Stypendia[edytuj]

Program Stypendialny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Polonia[22][edytuj]

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury przeznaczony dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Zadaniem programu jest zbudowanie płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi sąsiadami. Gaude Polonia ma także przybliżyć współczesną kulturę polską oraz doskonalić warsztat twórczy pod opieką uznanych polskich twórców.

Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny:

 • film,
 • fotografia,
 • konserwacja zabytków,
 • literatura/przekład,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • krytyka sztuki, teatru i filmu.

Program Stypendialny Młoda Polska'[23][edytuj]

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na).

Stypendia mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia za granicą oraz zakup instrumentów.

Sty­pen­dia w Pro­gra­mie Młoda Pol­ska przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su. Zgod­nie z wa­run­ka­mi for­mal­ny­mi Pro­gra­mu mak­sy­mal­na kwota sty­pen­dium wy­no­si 50 000 zł brut­to. Pro­gram jest re­ali­zo­wa­ny od 2004 r.; co­rocz­nie wspie­ra ok. 70 mło­dych ar­ty­stów.

Kampanie społeczne[edytuj]

Narodowe Centrum Kultury organizuje również liczne kampanie społeczne, m.in.:

 • Powstanie styczniowe[24],
 • Program NCK Solidarność[25],
 • Grunwald[26],
 • Zaczęło się w Polsce[27],
 • Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego[28],
 • Życie za życie[29],
 • 70. rocznica deportacji Polaków na Wschód[30],
 • 11 dzielnych ludzi – Święto Niepodległości[31],
 • Pamiętam. Katyń 1940[32].

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]