Olimpiady szkolne w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Olimpiady przedmiotowe (Polska))

Olimpiady szkolne – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce.

Funkcjonują w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadach mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Typy olimpiad[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się następujące typy olimpiad[1]:

 • olimpiady interdyscyplinarne – obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów
 • olimpiady przedmiotowe – obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania
 • olimpiady z przedmiotów dodatkowych – obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe
 • olimpiady tematyczne – związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

Struktura olimpiad[edytuj | edytuj kod]

Olimpiady składają się najczęściej z trzech etapów:

 • I etap – o zasięgu szkolnym lub rejonowym,
 • II etap – o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • III etap – o zasięgu ogólnopolskim.

Finaliści i laureaci[edytuj | edytuj kod]

Finaliści i laureaci olimpiad znajdujących się na odpowiednim wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego z odpowiedniego przedmiotu, a także w przypadku uczniów gimnazjum, z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Finalistom i laureatom olimpiad przysługuje także celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu, otrzymują oni również szczególne uprawnienia przy rekrutacji do szkół wyższych.

Finaliści i laureaci szeregu olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, mogą zostać zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Wykaz olimpiad[edytuj | edytuj kod]

Olimpiady przedmiotowe uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów[edytuj | edytuj kod]

Do olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu należą[2]:

Olimpiady tematyczne (zawodowe) uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów[edytuj | edytuj kod]

Do olimpiad tematycznych (zawodowych) uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należą[3]:

 • Olimpiada „Buduj z Pasją” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik geodeta, technik geolog, technik leśnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii chemicznej, technik telekomunikacji, technik transportu kolejowego, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik spedytor, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik włókiennik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik mechatronik, technik analityk, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik okrętowy, technik usług fryzjerskich, technik górnictwa odkrywkowego, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik cyfrowych procesów graficznych
 • Olimpiada Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 • Olimpiada Statystyczna – zwalnia z egzaminu z kwalifikacji A.35 dla zawodu technik ekonomista
 • Olimpiada Techniki Samochodowej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik informatyk
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik geodeta
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik górnictwa podziemnego
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik hotelarstwa
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik renowacji elementów architektury
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa, technik organizacji reklamy
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody
 • Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Turystyce – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik obsługi turystycznej
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik telekomunikacji, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa wodnego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik teleinformatyk, technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Olimpiady, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów[edytuj | edytuj kod]

Do olimpiad, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów należą:

Olimpiady, które nie są już organizowane[edytuj | edytuj kod]

Do olimpiad, które nie są już organizowane należą:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)