Pascal (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pascal
Pojawienie się

1970

Twórca

Niklaus Wirth

Pascaljęzyk programowania wysokiego poziomu opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pascal jako język programowania pojawił się stosunkowo późno (Fortran, Cobol i IBM PL/I pojawiły się we wczesnych latach sześćdziesiątych XX wieku). Niklaus Wirth zaczął tworzyć Pascala w 1968 kiedy to powstał podręcznik. Pierwszy kompilator napisany w Pascalu, który miał być ręcznie skompilowany do Fortrana okazał się porażką, druga próba się powiodła, językiem docelowym został język Scallop[1]. Pascal został opublikowany w 1970, kiedy to został użyty w kursach na Politechnice Federalnej w Zurychu[1]. Korzenie języka sięgają linii języków programowania Algol-60 i Algol-W. W przeciwieństwie do języka C, który został stworzony jako język programowania wysokiego poziomu, ale zapewniający ciągle dostęp niskopoziomowy jak języki asemblera, Pascal został stworzony przede wszystkim jako język do tworzenia strukturalnych aplikacji. Pierwszy opis języka Wirth zawarł w The programming language Pascal, Acta Informatica 1/1971, a kolejny, poprawiony w The programming language Pascal (Revised Report), Bericht der Fachrgruppe Computer – Wissenschaften 5/1972. Pierwszym podręcznikiem języka Pascal była pozycja Jensen, Wirth, Pascal, User Manual and Report 1974. W 1977 Wirth zarzucił pracę nad Pascalem na rzecz języka Modula. W 1982 pojawił się ISO Pascal. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się Compas Pascal stworzony przez Andersa Hejlsberga. Później produkt ten został przebudowany i przemianowany na PolyPascal przez firmę PolyData A/S (początkowo firma ta należała do Hejlsberga, który sprzedał ją później Borlandowi). W listopadzie 1983 pojawił się Turbo Pascal firmy Borland, który do 1987 osiągnął wersję 4. Turbo Pascal jako środowisko programistyczne wyróżniał się wówczas na tle konkurencji szybkością kompilacji i uruchomienia[2].

Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był produkt firmy Borland inc.Turbo Pascal, dzięki któremu Pascal szybko się rozprzestrzenił, szczególnie w szkołach[1]. Popularność Pascala w Polsce była większa niż w innych krajach ze względu na dostępność kompilatorów w pirackich wersjach (zanim pojawiło się prawo ochrony własności intelektualnej), prostotę języka oraz jego popularyzację przez wyższe uczelnie. Szczyt popularności tego języka przypadł na lata 80. i początek 90. XX wieku. Wraz ze zniesieniem ograniczeń COCOM, upowszechnieniem się sieci oraz systemu Unix (następnie Linuksa) stopniowo został wyparty przez C, C++ oraz Javę.

W chwili obecnej dość mocno rozpowszechnionym obiektowym dialektem języka Pascal jest Object Pascal, który stanowi podstawę dla takich języków jak Delphi, Delphi.NET, Oxygene.

Istnieją wolne kompilatory Pascala, na przykład Free Pascal, a także bazujące na nim wolne środowiska IDE jak Lazarus. Dostępna jest także wersja kompilatora o nazwie mikroPascal, która jest przeznaczona dla mikrokontrolerów (ARM, AVR, PIC, 8051).

Pascal jako narzędzie programisty[edytuj | edytuj kod]

Pascal bardzo rygorystycznie podchodzi do kontroli typów, tj. sprawdza, czy do zmiennej typu A nie próbuje się przypisać wartości typu B. Jest zatem językiem silnie typowanym.

Popularność Pascala znacznie wzrosła z pojawieniem się Delphi – środowiska programistycznego, opartego na obiektowym Pascalu, pozwalającego na błyskawiczne tworzenie atrakcyjnych wizualnie aplikacji pod Windows.

Średnik w języku Pascal jest separatorem instrukcji, podczas gdy w C++ jest terminatorem. Poprawna jest instrukcja blokowa:

begin x:=1 end

jak również:

begin x:=1; end

Jednak w tym drugim przypadku w bloku są dwie instrukcje: podstawienia i pusta.

Porównanie wybranych elementów składni języków Pascal i C++
Pascal C++
blok
begin

end;
{

}
działania arytmetyczne
Inc (a,5); 

Inc (a);
Dec (a);

c := 5; b := 5; a := 5;
a += 5;

a++;
a--;

a = b = c = 5;
pętla z licznikiem
for i:=1 to 10 do 
begin       
 
end;
for (i=1; i<=10; ++i)
{

}
pętla z warunkiem
while W = 5 do
begin

end;
while (W == 5)
{

}
pętla nieskończona
while true do
begin

end;


repeat

until false;
while (true)
{

}


do {

} while (true)

Przykładowe programy[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawione są przykładowe proste programy źródłowe – pełne lub podprogramy – napisane w języku Pascal. W przypadku programów pełnych można poddać je kompilacji/konsolidacji, np. w zainstalowanym ww. samodzielnie środowisku Free Pascal i uruchomić. Należy zwrócić uwagę, że w przykładach teksty wyprowadzane na urządzenie wyjścia zawierają polskie znaki diakrytyczne w standardzie UTF-8 – w przypadku użycia programów w wierszu poleceń systemu Windows należy zamienić kodowanie polskich znaków na standard CP852 – można w tym celu użyć np. edytora Notepad++ (dla standardu CP852 używa on oznaczenia OEM-852).

Najprostszy program wypisujący tekst[edytuj | edytuj kod]

begin
 writeln('Hello World');
end.

Program ustalenia n–tego wyrazu ciągu[edytuj | edytuj kod]

Program oblicza n–ty wyraz ciągu Fibonacciego.

program fibonacci;
var
 i, liczba: word;
 a, b, c: longint;
begin
 writeln('Podaj, którą liczbę z ciągu Fibonacciego chcesz zobaczyć: ');
 readln(liczba);
 a := 1;
 b := 1;
 if liczba <= 2 then 
  writeln('Wynik: ', a)
 else 
 begin
  for i := 3 to liczba do 
  begin
   c := a+b;
   a := b;
   b := c;
  end;
  writeln('Wynik: ', c);
 end;
end.

Podprogram obliczający liczbę w ciągu Fibonacciego[edytuj | edytuj kod]

Podprogram ustala liczbę w ciągu Fibonacciego metodą rekurencyjną.

function fibonacci(nr: integer): integer;
begin
 if (nr = 1) or (nr = 2) then 
  fibonacci := 1
 else 
  fibonacci := fibonacci(nr-1) + fibonacci(nr-2);
end;

Program wyliczenia miejsc zerowych funkcji kwadratowej[edytuj | edytuj kod]

program funkcja;
var 
 delta , x1 , x2: real;
 a, b, c: real;
begin
 writeln('Podaj współczynniki a, b, c trójmianu kwadratowego: ');
 readln(a, b, c);
 if a = 0 then 
  writeln('TO NIE JEST FUNKCJA KWADRATOWA')
 else 
 begin
  delta := (b * b) - (4 * a * c);
  writeln('Delta = ', delta);
  if delta < 0 then
   writeln('BRAK MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ! (w zbiorze liczb rzeczywistych)')
  else 
  if delta > 0 then 
  begin
   x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
   x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
   writeln('X2 = ' , x2);
  end 
  else 
  begin
   x1 := (- b) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
  end;
 end;
end.

Program obliczenia silni[edytuj | edytuj kod]

Program oblicza silnię dowolnej liczby naturalnej N (w praktyce dowolność ta ograniczona jest zakresem danych typu).

program silnia_liczby;
var 
 n: integer;

function silnia(n: integer): integer;
begin
 if n = 0 then 
  silnia := 1
 else 
  silnia := n * silnia(n-1);
end;

begin
 writeln('Program oblicza silnię z dowolnej liczby');
 write('Podaj liczbę: ');
 readln(n);
 writeln(n,'! = ',silnia(n));
end.

Program sortujący tablicę liczb[edytuj | edytuj kod]

W programie zaimplementowano sortowanie metodą bąbelkową.

program sortowanie;
const 
 zakres = 99;
var
 Liczby: array [1..zakres] of integer;
 i, j, k, n: integer;

procedure czytaj;
begin
 writeln('Program sortuje dane metodą bąbelkową');
 write('Podaj ile liczb należy przesortować: '); 
 read(n);
 for i := 1 to n do 
 begin
  write('Liczba nr ',i,' = '); 
  read(Liczby[i]);
 end;
end;

procedure pisz;
begin
 writeln('Oto liczby posortowane rosnąco:');
 for i := 1 to n do 
  write(liczby[i],' ');
 readln;
end;

begin
 czytaj;
 for i := 2 to n do 
 begin
  for j := n downto i do 
  begin
   if Liczby[j-1] > Liczby[j] then 
   begin
    k := liczby[j-1];
    Liczby[j-1]:=Liczby[j];
    Liczby[j]:=k;
   end;
  end;
 end;
 pisz;
 readln;
end.

Program symulujący kostkę do gry[edytuj | edytuj kod]

program kostka;
uses 
 crt;
var
 kost: integer;
 znak: string;
begin
 randomize;
 repeat
  clrscr;
  write ('Iluścienną kostką chcesz grać?:');
  readln(kost);
  if (kost < 4) then
  begin
   writeln('Kostka musi mieć minimum 4 ściany');
   readln;
  end;
 until (kost >= 4);
 clrscr;
 repeat
  write('Wylosowano : ');
  write(random(kost)+1);
  writeln(' aby zakonczyć wcisnij "q"');
  readln(znak);
 until (znak ='q') or (znak = 'Q');
end.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Niklaus Wirth: 50 Years of Pascal. 03-2021. [dostęp 2021-07-04].
 2. Neil Moffatt: DelphiBasics – Krótka historia Borland Delphi. [dostęp 2014-06-17]. (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]