Pedagog szkolny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pedagog szkolny – stanowisko w systemie oświaty w Polsce unormowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach[1] (dalej: "rozporządzenie z 2013"). Jest ono tworzone w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (§ 23 rozporządzenia). W opracowaniach pedagogicznych pedagoga szkolnego określa się mianem zawodu[2].

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Stanowisko pedagoga szkolnego wprowadzono decyzją Ministra Oświaty i Wychowania w ramach programu pilotażowego w roku szkolnym 1973-1974[2]. 7 listopada 1975 resort ten wydał zarządzenie w sprawie pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego, które w załączniku zawierało wytyczne określające szczegółowe zadania pedagoga szkolnego[2].

Wymagania kwalifikacyjne[edytuj | edytuj kod]

Kryteria dostępu do stanowiska nauczyciela-pedagoga określają §§ 19-20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli[3].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Zakres zadań pedagoga szkolnego określa w szczególności § 23 rozporządzenia z 2013. Do zadań tych należy m.in.:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
 • udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
 • minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
 • działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Terapeuta pedagogiczny[edytuj | edytuj kod]

Rozporządzenie stosuje także pojęcie terapeuty pedagogicznego (§ 5 ust. 2 rozporządzenia z 2013) jako określenie innego – obok pedagoga – specjalisty wykonującego w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej zadania z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Zadania terapeuty pedagogicznego zostały zdefiniowane w § 26 rozporządzenia z 2013. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy m.in.

 • badanie i diagnozowanie uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów
 • wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i wychowawców.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Prawo oświatowe, Stefan Michał Kwiatkowski (red.), Krzysztof Gawroński (red.), Janusz Barszczewski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 274-285, ISBN 978-83-264-4156-1, OCLC 864235393.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]