Petycja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Petycja (z łac. petitio od czasownika petere 'prosić, żądać, wymagać')[1] – pismo zawierające jakieś żądanie, zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego podmiotu, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego[2], kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Petycję składa się bądź przedstawia.

W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu. Poza pisemnymi występują również petycje ustne. Petycją może być również pismo procesowe, które uprawnia do bycia wysłuchanym przed sądem.

Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123). Weszła ona w życie 6 września 2015 roku. Ustawę uchwalono z inicjatywy Senatu. Uchwalenie tego aktu prawnego zakładała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[3].

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego[4].

Zasady składania i rozpatrywania petycji w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Postępowanie ws. petycji stanowi szczególny rodzaj postępowania administracyjnego. To postępowanie nie może zostać wszczęte z urzędu[5].

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną (także cudzoziemca), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów[6]. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą[7].

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa (petycja może zawierać projekt ustawy lub uchwały), podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji[8].

Dopuszcza się wnoszenie petycji w formie pisemnej lub elektronicznej[9]. Nie przewiduje się formy ustnej[5]. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję[10]. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję[11]. Ustawa nie określa, ile podpisów powinno się zebrać pod petycją w formie pisemnej (w przeciwieństwie do wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego albo lokalnego, a także obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej), aby nadać jej bieg. Wobec powyższego jest możliwe złożenie petycji w tej formie, nawet jeśli podpisała się pod nią jedna osoba fizyczna.

Aby petycja została rozpatrzona, powinna zawierać[12]:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Informacje dotyczące petycji są jawne[5] Organ, do którego adresowano petycję, zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o niej, jej skan[13].

Petycję rozpatruje się bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia[14]. Jest to termin podstawowy. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu podstawowego terminu[15].

Organ, do którego skierowano petycję, informuje składającego o sposobie jej rozpatrzenia albo w formie pisemnej, albo elektronicznej[16]. Poinformowanie o rozpatrzeniu petycji nie ma charakteru aktu administracyjnego[17]. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji[18]. Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach dotyczących rozpoznawania petycji[5]

Petycja może być zmieniona albo wycofana przez wnoszącego, co jednak nie jest już ustawowo uregulowane. Wycofanie petycji skutkuje zakończeniem postępowania w jej sprawie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik Wyrazów Obcych
 2. Ustawa o petycjach, art. 2, pkt 3
 3. Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
 4. Tamara Barriga: Petycje do Parlamentu Europejskiego (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-17. [dostęp 2014-12-22].
 5. a b c d Jacek Jaśkiewicz, Ustawa o petycjach. Komentarz, LEX/el., 2015.
 6. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), dalej: "ustawa".
 7. Art. 2 ust. 2 ustawy.
 8. Art. 2 ust. 3 ustawy.
 9. Art. 4 ust. 1 ustawy.
 10. Art. 4 ust. 4 ustawy.
 11. Art. 4 ust. 5 ustawy.
 12. Art. 4 ust. 2 ustawy.
 13. Art. 8 ust. 1 ustawy.
 14. Art. 10 ust. 1 ustawy.
 15. Art. 10 ust. 3 ustawy.
 16. Art. 13 ust. 1 ustawy.
 17. Art. 13 ust. 2 ustawy.
 18. Art. 12 ust. 1 ustawy.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]