Petycja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Petycja (z łac. petitio od czasownika petere 'prosić, żądać, wymagać')[1] – pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku na przykład w sprawie likwidacji szkoły przez gminę w danej miejscowości. Petycję składa się bądź przedstawia. Ma ona większą szansę pozytywnego załatwienia sprawy wówczas, gdy zawarte w niej argumenty będą sformułowane jasno i przekonująco.

W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu. Poza pisemnymi występują również petycje ustne. Petycją może być również pismo procesowe, które uprawnia do bycia wysłuchanym przed sądem.

Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). Weszła ona w życie 6 września 2015 roku. Ustawę uchwalono z inicjatywy Senatu. Uchwalenie tego aktu prawnego zakładała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[2].

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego[3].

Zasady składania i rozpatrywania petycji w Polsce[edytuj]

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów[4].

Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym, albo podmiotu trzeciego za jego zgodą[5].

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji[6].

Ustawa pozwala na wnoszenie petycji w formie pisemnej lub elektronicznej[7].

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać[8]:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Organ, do którego adresowano petycję, zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o niej, jej skan[9].

Petycję rozpatruje się bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia[10].

Organ, do którego skierowano petycję, informuje składającego o sposobie jej rozpatrzenia albo w formie pisemnej, albo elektronicznej[11].

Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji[12].

Przypisy

 1. Słownik Wyrazów Obcych
 2. Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
 3. Tamara Barriga: Petycje do Parlamentu Europejskiego (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-05-17. [dostęp 2014-12-22].
 4. Art. 2 ust. 1 ustawy.
 5. Art. 2 ust. 2 ustawy.
 6. Art. 2 ust. 3 ustawy.
 7. Art. 4 ust. 1 ustawy.
 8. Art. 4 ust. 2 ustawy.
 9. Art. 8 ust. 1 ustawy.
 10. Art. 10 ust. 1 ustawy.
 11. Art. 13 ust. 1 ustawy.
 12. Art. 13 ust. 2 ustawy.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]