Policja (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Policja
Logo
Logo Policji
Ilustracja
Odznaka Policji
Państwo

 Polska

Data utworzenia

10 maja 1990[1]

Komendant Główny Policji

insp. Marek Boroń

Zastępcy Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman Kuster, nadinsp. Rafał Kochańczyk

Budżet

10,1 mld PLN[2] (2021)

Zatrudnienie

96 698[3] (31 grudnia 2023)

Adres
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Ziemia52°11′16,55″N 21°01′23,12″E/52,187931 21,023089
Strona internetowa
Funkcjonariusze w umundurowaniu galowym
Obchody święta Policji w Białymstoku

Policjaumundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; jeden z organów ścigania. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Nadzór nad Policją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych. Zwierzchnikiem wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji jest Komendant Główny Policji. Od 22 grudnia 2023 stanowisko komendanta głównego zajmuje insp. Marek Boroń.

W całej Polsce istnieje telefoniczne przekierowanie z numeru 997 do centrum powiadamiania ratunkowego, które działa zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Centrum powiadamiania ratunkowego obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiając przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych[4].

Jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112. Działa zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego. Operator 112 może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Święto Policji obchodzone jest 24 lipca.

Historia

Władze

Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Główny Policji powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców Komendanta Głównego powołuje i odwołuje minister na jego wniosek.

Na poziomie wojewódzkim Policją kierują komendanci wojewódzcy powoływani i odwoływani przez ministra na wniosek Komendanta Głównego. W toku procedury minister zasięga opinii właściwego wojewody. Zastępców komendantów wojewódzkich powołuje i odwołuje Komendant Główny na ich wniosek.

W powiatach i miastach na prawach powiatu wyżej opisane zadania realizują komendanci powiatowi lub miejscy. Powołuje ich komendant wojewódzki po zasięgnięciu opinii właściwego starosty lub prezydenta miasta. Powołuje i odwołuje on również zastępców tych komendantów. Komendanci powiatowi/miejscy powołują i odwołują kierownictwo komisariatów policji, posterunków i rewirów dzielnicowych działających na ich terenie.

Struktura organizacyjna Policji

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej;
 • śledczej;
 • prewencyjnej;
 • spraw wewnętrznych;
 • kontrterrorystycznej;
 • zwalczania cyberprzestępczości;
 • wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym)[5].

W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Komendant Główny Policji ma możliwość powołania w uzasadnionym przypadku innego rodzaju służb[5].

Insygnia służb Policji
Służba Kryminalna Prewencyjna Ruchu Drogowego Logistyczna Oddziały prewencji Sądowa
Insygnia

Jednostki Policji

Akademia Policji w Szczytnie

Komendy Wojewódzkie Policji

Obszar Komenda Komendant
dolnośląskie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki[7]
kujawsko-pomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński
lubelskie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil[8]
lubuskie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim p.o. insp. Jerzy Czebreszuk
łódzkie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi insp. Mariusz Krzysztyniak
małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko
mazowieckie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec
opolskie Komenda Wojewódzka Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala
podkarpackie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk
podlaskie Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku insp. Kamil Borkowski
pomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku p.o. insp. Bogusław Ziemba
śląskie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach insp. Tomasz Michułka
świętokrzyskie Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski[9]
warmińsko-mazurskie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski[10]
wielkopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk[11]
zachodniopomorskie Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie insp. Szymon Sędzik
Warszawa Komenda Stołeczna Policji insp. Dariusz Walichnowski[12]

Komenda Stołeczna Policji, która stanowi aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, wykonuje swoje zadania na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. Obszar ten jest wyłączony z terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego[5]. Komendant Stołeczny Policji na obszarze swojego działania wykonuje zadania i kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji[5].

Posterunki

Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
Komisariat policji w Bystrzycy Kłodzkiej
Posterunek policji w Międzylesiu

Liczba posterunków Policji w Polsce[13]:

 • 2008 rok – 822
 • czerwiec 2012 roku – 692
 • koniec 2015 roku – 399[14]

Statystyki demograficzne

Polska Policja to ponad 100 tys. funkcjonariuszy[15] (analogicznie liczebność Milicji Obywatelskiej w PRL wynosiła ok. 80 000 milicjantów[16] nie licząc przeszło 300 tysięcy ORMO), z czego 58% służy w pionie prewencji, 34% w kryminalnym, a pozostałe 8% w działach pomocniczych. 14% funkcjonariuszy stanowią kobiety. Najwięcej, – 6695 funkcjonariuszek – ma staż od 3 do 10 lat, natomiast 229 kobiet służy od ponad 30 lat[17]. Wiekowo wśród polskich funkcjonariuszy przeważa grupa 30-40-latków (44%), dalej plasują się 40-50-latkowie (25%) i 25-30-latkowie (21%), policjanci w wieku poniżej 25 i powyżej 50 lat stanowią 5% stanu. Większość policjantów ma wykształcenie średnie (72%), wyższe ma 27%, a podstawowe i zawodowe jedynie 1%. Policjantów w codziennej pracy wspiera ok. 25 tys. pracowników cywilnych.

Zadania Policji

Policjanci podczas zamieszek na placu Konstytucji w Warszawie 11 listopada 2011
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach;
 • wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną;
 • zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA;
 • współpraca z policjami innych państw, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych;
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);
 • nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

Zgodnie z art. 19 ust. 22 Ustawy o Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności Policji określonej w ust. 1–21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. Informacja jest udostępniana w postaci druku sejmowego (senackiego).

Uprawnienia Policji

Wspólny patrol na pograniczu polsko-niemieckim (2006)

W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

Wykonując wymienione czynności policjanci mają prawo do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (z uzasadnieniem);
 • zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 • zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia;
 • pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
 • przeszukiwania osób i pomieszczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
 • obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku,
 • kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu;
 • żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Krytyka

Justyn Piskorski w 2011 roku stwierdził, że karierę w policji robi się dzięki poprawie statystyk przestępczości i wykrywalności, także poprzez manipulowanie statystykami, w tym przy rejestracji przestępstw. Sprzyja temu brak mechanizmu weryfikacji działań Policji, np. mała kontrola prokuratorska[18].

Również według Adama Rapackiego problemem jest manipulacja statystykami przestępczości. Policja informuje prokuraturę, dopiero gdy już prowadzi działania operacyjno-śledcze i jest bliska zatrzymania sprawców, a także prowadzi jedynie akcje poszukiwawcze zaginionych, gdy istnieją silne przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa. Inny przykład według Rapackiego, to wykrywalność przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powyżej 90%[19].

Wyposażenie

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Policję

Obecnie wykorzystywany model policyjnego radiowozu
Radiowóz patrolowy BMW serii 3 (od 2019)
Furgonetka służb prewencji
Obecnie wykorzystywany model policyjnego motocykla
Przyczepa do przewozu psów służbowych
Patrol Komisariatu Rzecznego Policji na Wiśle w Warszawie
Patrol policji konnej w umundurowaniu galowym w Chorzowie
Patrol policji konnej w umundurowaniu służbowym w Tomaszowie Mazowieckim
Funkcjonariusze SPKP podczas szturmu z użyciem rampy szturmowej
Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej na pokazach policyjnych
 • kajdanki i prowadnice
 • pałka policyjna
 • kaftan bezpieczeństwa
 • gaz drażniący (chemiczne środki obezwładniające)
 • siła fizyczna
 • pasy i siatki obezwładniające
 • pies i koń służbowy
 • wodne środki obezwładniające (armatka wodna)
 • kolczatka drogowa
 • pociski niepenetracyjne miotane z broni palnej
 • kask zabezpieczający
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • pojazdy służbowe
 • środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe
 • środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających

Podstawą prawną użycia środków przymusu bezpośredniego jest Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 383).

Do wyposażenia Policji zalicza się także broń palną:

Roboty

Pojazdy

Typ pojazdów Liczba Uwagi
Samochody osobowe 14178
 • Kia (np. Cee’d, Sportage, Optima, Venga) – 5 343 szt.
 • Opel (np. Astra, Insignia, Corsa, Vectra, Mokka) – 2 758 szt.
 • Hyundai (np. Elantra, I20, I30, Tuscon, Kona) – 1 733 szt.
 • Fiat (np. Bravo, Tipo, Stillo, Albea, Doblo) – 587 szt.
 • Skoda (np. Superb, Octavia, Kodiaq, Yeti, Fabia) – 992 szt.
 • Toyota (np. Auris, Avensis, Camry, Corolla, Yaris) – 1 046 szt.
 • BMW (np. 320i, 330i, X5) – 302 szt.
 • Ford (np. Focus, Fusion, Galaxy, Tourneo Connect) – 258 szt.
 • Renault (np. Megane, Kangoo, Thalia) – 235 szt.
 • Citroen (np. Berlingo, C3, C4 Cactus) – 174 szt.
 • VW ( np. Caddy, Passat, Golf) – 179 szt.
 • Peugeot (np. Partner, 307, 308) – 97 szt.
Samochody osobowe terenowe 595
 • Toyota (np. Land Cruiser, Hilux, Rav 4) – 188 szt.
 • Mitsubishi (np. Pajero, L200) – 73 szt.
 • Nissan (np. Pathfinder, X-Trail, Navara) – 114 szt.
 • Ford Ranger – 37 szt.
 • Land Rover (np. Freelander, Defender) – 32 szt.
 • Isuzu D-Max – 48 szt.
Samochody furgon 4132
 • Fiat Ducato – 862 szt.
 • VW (Transporter, Crafter, Multivan, Caravella) – 1 738 szt.
 • Renault (Traffic, Master) – 293 szt.
 • Opel (Movano, Vivaro) – 217 szt.
 • Ford (Transit, Tourneo Custom) – 154 szt.
 • Mercedes Benz (Sprinter, Vito) – 607 szt.
 • Peugeot (Boxer, Expert) – 36 szt.
 • Toyota Proace – 21 szt.
 • MAN TGE – 182 szt.
Samochody ciężarowe 42
Autobusy 97
Samochody specjalistyczne 580
Łodzie motorowe 313
Motocykle 1268
Przyczepy 523
Inne 104
Łącznie 21 832 Stan na 01.01.2022[22]

Statki powietrzne[23][24]

Schemat malowania śmigłowców W-3 lotnictwa policji
Schemat malowania śmigłowców S-70i Black Hawk Policji
Typ Liczba Numery maszyn Zdjęcie Przeznaczenie Uwagi
Śmigłowce
S-70i Black Hawk 4/5 SN-70XP
SN-71XP
SN-72XP
SN-73XP
Sikorsky S-70i (Polish Police, SN-71XP) wielozadaniowe W 2018 roku zakupiono 3 śmigłowce. Trafiły do zarządu lotnictwa w KGP Komendy Głównej Policji. Są wykorzystywane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych do desantu, ewakuacji i szybkiego przemieszczania się po kraju[25][26][27][28][29][30].

W 2022 roku zawarto umowę na zakup kolejnych 2 egzemplarzy[31]. Pierwszy z nich dostarczono w grudniu 2023 roku[32].

Mi-8T 2 SN-41XP
SN-42XP
transportowo-pasażerskie Śmigłowce są wykorzystywane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"
PZL W-3A Sokół 2 SN-31XP
SN-32XP
patrolowo-poszukiwawcze
i transportowo-pasażerskie
Wyposażone w głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczne[33].
Bell 407GXi 7 SN-80XP
SN-81XP
SN-82XP
patrolowo-poszukiwawcze W 2019 roku zakupiono 3 sztuki. Pierwszy egzemplarz odebrany został 6 grudnia 2019, zaś pozostałe dwa we wrześniu 2020 roku[34].

W 2023 roku zakupiono kolejne 4 sztuki. Wszystkie egzemplarze zostały odebrane w grudniu tego roku[35].

Wyposażone w reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczną[36][37][38].

Bell 206B JetRanger II
Bell 206B3 JetRangerIII
2 SN-16XP
SN-17XP
patrolowo-poszukiwawcze Zakupione jako maszyny używane, SN-16XP wyprodukowano w 1991, a SN-17XP w 2000 roku[39].

Wyposażone w głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczne[40].

Bell 412HP 1 SN-18XP pasażerskie Śmigłowiec został odziedziczony po zlikwidowanym 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego.

W latach 1996 – 2014 formacja użytkowała 2 śmigłowce PZL Kania, które zostały wycofane z czynnej służby z m.in. powodów finansowych[41]. Egzemplarz o numerze rejestracyjnym SN-51XP w maju 2020 przekazany został do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie[42]. Od 2011 roku Policja użytkowała samolot Aeroprakt-22LS o numerach SP-YDF, jednak w 2014 roku uległ on wypadkowi podczas wykonywania zadania służbowego związanego z przestępstwem. Maszyna została skreślona ze stanu[43][44].

Zobacz też

Przypisy

 1. Policja w III RP. [dostęp 2015-07-26].
 2. Mniej pieniędzy na służby mundurowe w budżecie na 2021 r.. Business Insider, 2020-12-30. [dostęp 2022-08-08].
 3. Stan zatrudnienia w Policji. [dostęp 2023-03-18].
 4. Dz.U. z 2021 r. poz. 268.
 5. a b c d Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. z 2023 r. poz. 171).
 6. Jednostki Policji. info.policja.pl. [dostęp 2015-07-25].
 7. Polska Policja, Uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu [online], Policja Dolnośląska [dostęp 2024-01-01] (pol.).
 8. Policja Lubelska, Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie [online], Policja Lubelska [dostęp 2024-02-20] (pol.).
 9. Policja Świętokrzyska, Kierownictwo [online], Policja Świętokrzyska [dostęp 2021-02-12] (pol.).
 10. Policja Warmińsko-Mazurska, Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie [online], Policja Warmińsko-Mazurska [dostęp 2024-01-19] (pol.).
 11. Policja Wielkopolska: Kierownictwo KWP w Poznaniu. Policja Wielkopolska. [dostęp 2017-12-14].
 12. Komenda Stołeczna Policji: Komendant Stołeczny Policji. Komenda Stołeczna Policji. [dostęp 2017-12-14].
 13. Reorganizacja sieci posterunków. gazeta.policja.pl, 2012-08. [dostęp 2023-04-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-09-30)].
 14. Powrót posterunków policji. naszdziennik.pl, 20 maja 2016. [dostęp 2016-05-20].
 15. Polska Policja: Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku. O Policji. [dostęp 2020-03-01].
 16. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych – Biuletyn 24. internowani-represjonowani.pl.tl. [dostęp 2017-11-26].
 17. polskatimes.pl.
 18. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Policja pompuje statystyki, więc o przestępczości wiemy niewiele. Wyborcza.pl, 1 grudnia 2011. [dostęp 2017-03-30].
 19. Justyna Kopińska: Ten trup się nie liczy. Tropimy policyjne statystyki. Wyborcza.pl Duży Format, 25 marca 2015. [dostęp 2017-03-28].
 20. Decyzja nr 368 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinów „Heckler & Koch” typu HK417.
 21. a b Roboty pirotechniczne dla Policji – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl, 2019-03-19. [dostęp 2019-03-19].
 22. Polska Policja, Policyjne radiowozy i inne pojazdy [online], O Policji [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 23. Polska Policja, Policyjne śmigłowce [online], Policja.pl [dostęp 2022-06-12] (pol.).
 24. Policyjny Bell 412 z głowicą optoelektroniczną [online], Wydawnictwo militarne ZBIAM, 17 czerwca 2021 [dostęp 2022-06-12] (pol.).
 25. Debiut policyjnego Black Hawka w Kielcach.
 26. Trzeci Black Hawk dla Policji.
 27. Dwa Black Hawki już w Policji. Kolejne trzy w przyszłym roku? (InfoSecurity24 TV).
 28. Dwa kolejne Black Hawki dla Policji. Jest zgoda premiera.
 29. Trzeci Black Hawk już w Policji. Umowa na kolejne w najbliższych dniach.
 30. Latająca dwunastka, czyli flota policyjnych śmigłowców w liczbach – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 31. Polska Policja, Nowe Black Hawki dla polskiej Policji [online], Policja.pl [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 32. Polska Policja, Czwarty policyjny Black Hawk już w służbie [online], Policja.pl [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 33. Polska Policja: Lotnictwo w Policji. Policja.pl. [dostęp 2020-06-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-06-21)].
 34. Redakcja: Flotę lotnictwa Policji uzupełniły trzy nowe śmigłowce Bell 407GXi.. aviation24.pl. [dostęp 2020-09-27].
 35. Łukasz Pacholski, Policja odebrała nowe śmigłowce Bell 407GXi [online], Wydawnictwo militarne ZBIAM, 15 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-16] (pol.).
 36. Pierwszy policyjny Bell 407 już w Warszawie – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 37. Nowe śmigłowce w rękach policji w sierpniu – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 38. Drugi Bell 407GXi w Policji [online], Zespół Badań i Analiz Militarnych, 6 września 2020 [dostęp 2023-03-28] (pol.).
 39. Policja szuka części zamiennych do śmigłowców – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 40. *Eintritt(s)reflektor, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, s. 290–290, DOI10.1007/978-3-642-33335-4_50837, ISBN 978-3-642-33334-7 [dostęp 2020-06-10].
 41. Policyjne lotnictwo wyjdzie z zapaści? MSWiA: Planujemy zakup czterech śmigłowców – Defence24. www.defence24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 42. Policyjny śmigłowiec trafił do muzeum – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 43. Nowoczesny samolot dla dolnośląskiej policji. www.rmf24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 44. Dolnośląskie: wypadek policyjnego samolotu Aeroprakt – dwie osoby ranne. dlapilota.pl. [dostęp 2020-08-02].

Linki zewnętrzne